Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần

Mẫu: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần là Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần mới nhất, có hiệu lực, được ban hành theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019. Mời các bạn tham khảo.

Bảo hiểm xã hội một lần là sự bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần là mẫu đơn người lao động làm để đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

1. Mẫu số 14-HSB mới nhất theo Quyết định 166/QĐ-BHXH

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần

Sau khi viết đơn xin nghỉ việc, thôi việc theo đúng thời gian quy định, người lao động có thể viết đơn xin hưởng BHXH 1 lần theo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ..........................................................

Họ và tên (1): .......................................... sinh ngày ...../...../........ giới tính .............

Số sổ BHXH/Số định danh: ......................................................................................

Số CMT/Hộ chiếu/Thẻ căn cước ................................. do ................ cấp ngày ..... tháng ..... năm .......;

Số điện thoại (nếu có): ...........................................................

Địa chỉ liên hệ (2): .........................................................................................

Họ và tên người được uỷ quyền (3): ...................................... sinh ngày ...../..../....... giới tính ...............

Nội dung yêu cầu giải quyết (4):

□ BHXH một lần

□ Lương hưu. Thời điểm hưởng từ tháng ...... năm ............

- Giải trình về việc nộp hồ sơ chậm hơn so với thời điểm hưởng lương hưu (nếu có):

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

- Địa chỉ nơi nhận .........................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Nơi đăng ký KCB .....................................................................................................

□ Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư

□ Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng ...... năm ............

- Địa chỉ nơi cư trú mới ...........................................................................................................................

- Nơi đăng ký KCB ..................................................................................................................................

Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng ..... năm .........

Địa chỉ nơi cư trú mới .............................................................................................................................

□ Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH

Nơi đăng ký KCB ....................................................................................................................................

Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận

Yêu cầu khác (5)

Hình thức nhận tiền lương hưu/trợ cấp BHXH (6)

□ Tiền mặt □ Tại cơ quan BHXH □ Qua tổ chức dich vụ BHXH

□ ATM: Chủ tài khoản ................................................. Số tài khoản ......................................................

Ngân hàng .................................................................. Chi nhánh ..........................................................

.............., ngày ..... tháng ..... năm ......
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu 14-HSB theo Quyết định 01/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội …………………………....

Tôi tên là:………………………......................……… Sinh ngày….... tháng……. năm.…….

Số sổ BHXH:………………………………………………………………….................................

Số CMND:………………………… do …........…. cấp ngày ……. tháng …… năm …….........

Số điện thoại (nếu có): ………………………………...............................................................

Hiện cư trú tại: ………………………………………………....................………………….........

.....................................................................................................................................

Tổng số thời gian đóng BHXH: ………………. năm …………….tháng

Đã dừng đóng BHXH từ tháng ………………. năm………………….....

Căn cứ quy định của chính sách tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội ……...................

………………………….. xem xét, giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần cho tôi theo quy định.

Tôi đề nghị được chuyển khoản tiền này vào tài khoản cá nhân của tôi như sau: Chủ tài khoản: ………………, Số tài khoản: …………………..., mở tại Ngân hàng: ………………………………, chi nhánh ………………..…(1)

………, ngày …….tháng … năm ……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Trường hợp có yêu cầu nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân thì ghi đầy đủ thông tin vào nội dung này, nếu không thì gạch chéo.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo một số văn bản biểu mẫu Bảo hiểm xã hội liên quan như sau:

3. Hồ sơ hưởng BHXH một lần

Căn cứ Quyết định 222/QĐ-BHXH được ban hành ngày 25/2/2021, để được hưởng BHXH một lần, người lao động cần chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ gồm:

- Bản chính Sổ bảo hiểm xã hội.

- Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB).

- Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp.

+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.

+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

- Trường hợp bị mắc những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì có thêm trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì thay bằng Biên bản giám định mức suy giảm từ 81% khả năng lao động trở lên của Hội đồng giám định y khoa thể hiện tình trạng không tự phục vụ được.

- Trường hợp thanh toán phí giám đinh y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bản chính bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.

- Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực (Mẫu số 04B - HBQP ban hành kèm theo Thông tư 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020) đối với người có thời gian phục vụ trong Quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mã sổ BHXH không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

4. Thủ tục hưởng BHXH một lần mới nhất

Cũng theo Quyết định 222/QĐ-BHXH, để được hưởng BHXH một lần, người lao động cần thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Người lao động chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

* Nơi nộp: Cơ quan BHXH huyện/tỉnh nơi người lao động cư trú.

* Hình thức nộp:

- Qua giao dịch điện tử: Người lao động đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện từ đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Bước 3: Nhận kết quả.

* Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Người lao động nhận tiền BHXH 01 lần theo các hình thức:

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thông qua tài khoản cá nhân.

5. Cách viết Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần

(1) Ghi đầy đủ họ và tên của người hưởng

(2) Ghi số điện thoại. Trường hợp người lao động không có điện thoại thì có thể ghi số điện thoại của người thân khi cần liên lạc kèm theo họ và tên, mối quan hệ với người đó

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố; trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác làm đơn và thủ tục thì ghi địa chỉ của người được ủy quyền

(4) Trường hợp người được ủy quyền là người làm đơn thì ghi rõ: “Tôi là .... được ủy quyền làm đơn” còn không thì để trống. Ví dụ: Tôi là Nguyễn Văn A được ủy quyền làm đơn”; đồng thời nộp kèm theo Giấy ủy quyền

(5) Đánh dấu vào nội dung yêu cầu giải quyết và ghi cụ thể các thông tin

(6) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời điểm hưởng lương hưu hoặc bị mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì bổ sung giải trình trong thời gian nộp hồ sơ chậm có xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù giam không (nếu có thì ghi cụ thể thời gian xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích hoặc thời gian chấp hành hình phạt tù giam) hoặc nêu rõ mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung giải trình

(7) Trường hợp có yêu cầu khác thì ghi rõ nội dung yêu cầu và các thông tin liên quan đến yêu cầu giải quyết, ví dụ: Trường hợp không thống nhất thông tin về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân /hộ chiếu/căn cước công dân và hồ sơ hưởng, chờ hưởng BHXH thì ghi rõ không thống nhất về thông tin gì kèm theo bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu căn cước công dân

(8) Địa chỉ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, nơi cư trú mới di chuyển đến: Ghi rõ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. Trường hợp đã xác định được điểm chi trả tại nơi đề nghị nhận thì ghi rõ

(9) Đánh dấu vào các ô tương ứng để chọn hình thức nhận tiền lương hưu, trợ cấp

Nếu nhận trợ cấp một lần bằng tiền mặt thì đánh dấu tiếp để chọn nơi nhận là tại cơ quan BHXH hay thông qua tổ chức dịch vụ BHXH, nếu nhận thông qua tài khoản ATM thì ghi bổ sung số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng mở tài khoản

(10) Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH có yêu cầu nhận BHXH một lần thì ghi rõ: Tôi cam kết trong thời gian 12 tháng kể từ ngày nghỉ việc hoặc trong thời gian 12 tháng kể từ ngày dừng đóng BHXH tự nguyện tôi không tiếp tục đóng BHXH và chịu trách nhiệm về nội dung cam kết

Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời hạn quy định thì nêu rõ lý do nộp chậm.

6. Những lỗi hay mắc phải khi kê khai đơn đề nghị hưởng BHXH một lần

Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần là một mẫu đơn không quá phức tạp, nhưng vẫn có nhiều trường hợp viết sai mẫu đơn này. Thậm chí dù đã tham khảo, nhận tư vấn qua nhiều nguồn mà người lao động vẫn không thể tự mình hoàn thiện mẫu đơn này. Khi tiến hành kê khai mẫu đơn hưởng BHXH một lần thì người lao động thường gặp một số khó khăn như sau:

  • Sử dụng sai mẫu đơn;
  • Tự điền thông tin không chính xác dẫn đến mất thời gian đính chính thông tin.
  • Đơn sai hình thức, không đúng quy định pháp luật dẫn đến việc cơ quan bảo hiểm không nhận hồ sơ;
  • Nộp hồ sơ không đúng nơi quy định
  • Thời gian xử lý hồ sơ là bao lâu?
  • Có mất phí hay không?
  • Khi bị từ chối giải quyết, từ chối nhận hồ sơ thì cần phải làm gì?

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần cùng các hồ sơ, thủ tục xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần dành cho người lao động dễ dàng hơn trong quá trình xin hưởng BHXH.

Mời các bạn tham khảo một số mẫu phiếu khác tại phần bảo hiểm mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
43 191.027
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo