Mẫu bản cam kết nghỉ việc bảo mật thông tin công ty mới 2023

Mẫu bản cam kết nghỉ việc bảo mật thông tin

Mẫu bản cam kết nghỉ việc là mẫu bản cam kết của người lao động lập ra và gửi tới ban giám đốc của công ty để cam kết về việc không tiết lộ những thông tin, phương pháp kinh doanh của công ty ra bên ngoài. Mẫu nêu rõ thông tin của người lao động nghỉ việc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản cam kết nghỉ việc tại đây.

Mẫu bản cam kết nghỉ việc

Mẫu bản cam kết nghỉ việc
Bản cam kết nghỉ việc không tiết lộ thông tin bảo mật công ty 2023

Nội dung cơ bản của mẫu bản cam kết nghỉ việc như sau:

1. Bản cam kết nghỉ việc không tiết lộ thông tin kinh doanh công ty 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày .......tháng .........năm 20....

BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

V/v: Cam kết không tiết lộ thông tin kinh doanh của công ty

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty...................

- Căn cứ đơn xin nghỉ việc ngày ____/______/_____ đã được Giám đốc duyệt chấp thuận.

- Căn cứ Quyết định thanh lý hợp đồng lao động đã ký.

Tôi tên: .....................................................................................................................

Ngày sinh: ................................................................................................................

Số CMND/CCCD: ……………....…………… được cấp bởi công an tỉnh: ........……………………

Là nhân viên thuộc phòng ban: ....................................................................................

Sau khi nghỉ việc, tôi cam kết không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cam kết nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

KÝ TÊN

2. Mẫu bản cam kết bảo mật thông tin công ty mới nhất 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————o00—————–

BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC BẢO MẬT THÔNG TIN

Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty ………………………

Căn cứ vào Hợp đồng lao động/ HĐTV số …… ký ngày ……… giữa Công ty ………… với ông(bà) ……………

Tên tôi là: ……………….. Vị trí: ………………

Phòng ban: ……………… Thuộc Công ty ……………

Căn cứ theo Chương ...... Nội quy lao động: Bảo mật thông tin tài liệu về công nghệ và Kinh doanh của Công ty tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào.

Tại Điều .... có quy định về việc Bàn giao tài liệu, thông tin mật của Công ty, nay tôi làm bản cam kết này xin cam đoan không được thảo luận hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào có chứa Thông tin bảo mật, trừ các trường hợp sau:

- Công ty đã chấm dứt hoạt động;

- Cam kết bàn giao lại đầy đủ các vật dụng của công ty, không mang theo mọi thứ thuộc về công ty khi rời khỏi công ty.

- Các Thông tin mật đã được Công ty phổ biến rộng rãi trước công chúng;

Tôi xin cam đoan không được phép mua, bán, sử dụng, chuyển giao hoặc theo một cách thức nào đó tiết lộ Thông tin mật mà mình đã thu hoặc biết được trong quá trình làm việc tại Công ty cho bất kỳ bên thứ ba Đặc biệt là sẽ bàn giao đầy đủ mọi thứ đã được bàn giao cũng như tài sản của công ty.

Tài liệu đính kèm (nếu có):

.....................

.........................

…………, ngày … tháng … năm 20….

Người cam đoan

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Bản cam kết nghỉ việc thỏa thuận bảo mật thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN THỎA THUẬN

(Vv: Bảo mật thông tin Công ty ................)

- Căn cứ quy định tại Bộ luật dân sự, Luật Thương Mại và Luật Sở hữu trí tuệ.

- Theo sự thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …,

Tại: Văn phòng công ty ……………………………………

Chúng tôi gồm:

Bên A: Ông/bà …………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………

CMND ……………………………. Hộ chiếu: …………………

Điện thoại: ………………. Fax: ………………………………

Là: …………………………………………………………………

Bên B: CÔNG TY …………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………

Đại diện: Ông/bà ……………, Giám đốc ……………………

Điều 1: QUI ĐỊNH CHUNG

Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ: được hiểu là các thông tin, tài liệu, ý tưởng kinh doanh … thể hiện hoặc lưu trữ dưới các dạng như: văn bản, file máy tính, thư điện tử, hình ảnh, mã code phần mềm tin học… mà mỗi bên có được và thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.

Bản thỏa thuận này có giá trị ràng buộc bắt buộc đối với cả hai bên, được xem và hiểu như là một bộ phận không thể tách rời với các hợp đồng, phụ lục lao động hoặc thỏa thuận khác … mà hai bên sẽ ký kết với nhau trong quá trình làm việc.

Thông tin bảo mật: là những thông tin thuộc Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ nêu tại Điều 1.2 mà hai bên biết hoặc tiếp cận được trong quá trình làm việc tại Công ty ............. Hai bên có trách nhiệm và cam kết bảo mật, không cung cấp cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin bảo mật vì bất kỳ lý do gì – nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại.

Bí mật kinh doanh và tài sản sở hữu trí tuệ còn được hiểu và thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thông lệ Quốc tế (trong trường hợp pháp luật Việt Nam chưa có quy định).

Ông/Bà: ................... trong quá trình làm việc tại công ty có được tham gia trực tiếp, gián tiếp các công việc, dự án,... liên quan đến các Thông tin bảo mật của Công ty, có thể không phải là “Người được phép nắm giữ thông tin bảo mật”, nhưng vì lý do nào đó có thể biết hoặc tiếp cận được “Thông tin bảo mật”.

Điều 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN BẢO MẬT THÔNG TIN

Trong quá trình làm việc và kể cả sau khi ông/bà .............. nghỉ việc tại công ty ................., hai bên cùng cam kết thực hiện nghiêm túc những nội dung sau đây:

- Không được sử dụng thông tin bảo mật mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác.

- Không được phép sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào biết khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của bên có quyền sở hữu đối với thông tin bảo mật.

- Cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhau trong quá trình làm việc theo quy định của pháp luật.

- Đồng thời, cam kết ông/bà .................. bảo đảm sau khi nghỉ việc sẽ không tiết lộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc được sự chấp thuận bằng văn bản của cả hai bên.

Điều 3: HIỆU LỰC VÀ CAM KẾT CHUNG

- Trong quá trình thực hiện, bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia theo quy định của pháp luật, đồng thời cam kết phải trả thêm cho bên kia một khoản tiền phạt vi phạm tương đương 200 triệu đồng.

- Hai bên cam kết hiểu rõ và thực hiện đúng các nội dung tại Bản thoả thuận này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được cả hai bên đồng ý bằng văn bản.

- Bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên chủ động giải quyết bằng thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không thể giải quyết được sẽ chuyển vụ việc đến toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến vụ kiện, để cả chi phí thuê luật sư – cho bên thắng kiện.

Bản thoả thuận này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Việc nghỉ việc để tìm một công việc mới hoặc theo đuổi những dự định riêng, như là một cánh cửa, bước tiến mới của nhiều người. Lúc đó bạn sẽ bận rộn tìm kiếm các mẫu đơn xin việc chuẩn 2023, chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn xin việc thường gặp,... Trên đây là Mẫu bản cam kết nghỉ việc bảo mật thông tin công ty mới 2023, mời các bạn tham khảo các bài viết, biểu mẫu liên quan mục Hỏi đáp pháp luật, Biểu mẫu như là:

Đánh giá bài viết
4 21.740
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo