Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc 2024 mới nhất

Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc là mẫu biên bản được lập ra khi có nhân viên nghỉ việc. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của nhân viên nghỉ việc, những giấy tờ, sổ sách mà nhân viên xin nghỉ đã bàn giao lại cho công ty, doanh nghiệp, thanh toán tiền lương, chế độ cho người nghỉ việc... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc tại đây.

1. Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc là gì?

Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc là mẫu biên bản dùng để ghi lại những thông tin của nhân viên nghỉ việc, những giấy tờ, sổ sách mà nhân viên xin nghỉ đã bàn giao lại cho công ty, doanh nghiệp, thanh toán tiền lương, chế độ cho người nghỉ việc.

2. Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc

Dưới đây là một mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc thực tế. Dù hiện nay pháp luật vẫn chưa quy định mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc cụ thể, nhưng mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc vẫn phải đảm bảo đúng thể thức của mẫu biên bản tiêu chuẩn.

Ngày………tháng…….năm…….

BIÊN BẢN THANH LÝ KHI NGHỈ VIỆC

Họ tên:…………………………..

Số CMND/CCCD:……………….Cấp bởi CA tỉnh…

Phòng ban.................... Chức vụ:.................

Ngày vào làm Công ty:......... Hợp đồng Số:...

Ngày nghỉ việc/cho thôi việc có hiệu lực:........

1. Kết quả bàn giao công việc:

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

2. Kết quả bàn giao hồ sơ:

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

3. Kết quả bàn giao tài sản, công cụ.

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

4. Thanh toán chế độ:

Stt

Khoản thanh toán, giảm trừ

Số lượng

Mức

Thành tiền

Ghi chú

1

Các khoản giảm trừ

1.1

1.2

2

Các chế độ nghỉ việc

2.1

2.2

3

Lương và các khoản phụ cấp

- Ghi chú phần tổng cộng

- Phần chi tiết theo bảng lương

4

Trách nhiệm bồi thường

4.1

4.2

5

Phí đào tạo

5.1

5.2

6

Phí liên quan tài sản

7

Khác

Tổng cộng

Tổng cộng số tiền phải thanh toán còn lại là:...

Người nghỉ việc được nhận số tiền còn phải thanh toán và quyết định nghỉ việc vào:............

5. Các hồ sơ chứng từ nhận lại:

Sổ Bảo hiểm xã hội: ........................................

Hồ sơ cá nhân:.................................................

Ý kiến của người nghỉ việc

.........................................................................

.........................................................................

........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

..........................................................................

Ý kiến của Chủ quản

..........................................................................

..........................................................................

.........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

Ý kiến của Phòng HC-NS

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Người nghỉ việc

Chủ quản

Phòng HC-NS

3. Cách viết biên bản thanh lý khi nghỉ việc

Khi viết biên bản thanh lý nghỉ việc cần chú ý một số điểm sau:

Đối với các phần họ và tên, số chứng minh thư nơi cấp, phòng ban, chức vụ, … Những thông tin này cần điền chi tiết đầy đủ và chính xác. Ví dụ trong phần này bạn có thể viết như sau: Họ tên: Nguyễn Văn A.Số CMND: 123456789.Cấp bởi CA tỉnh Quảng Ninh; Phòng ban: Biên tập và truyền thông; Chức vụ: Nhân viên Conten; Ngày vào làm Công ty: 01/02/2019; Hợp đồng Số: 123XYZ; Ngày nghỉ việc/cho thôi việc có hiệu lực: từ 24-5-2023.

Tiếp theo là kết quả bàn giao công việc. Trong phần này bạn hãy ghi những tài sản bạn đã bàn giao. Ví dụ phần này bạn có thể viết như sau: Bàn giao một máy tính, chuột, bàn phím lại cho công ty. Bàn giao những hồ sơ giấy tờ sổ sách cho doanh nghiệp, bàn giao tài sản và công cụ cho doanh nghiệp. Những tài sản, giấy tờ, công cụ đó là gì bạn hãy viết chi tiết vào đây.

Tiếp theo là phần thanh toán chế độ, trong phần này bạn cần điền những nội dung là tài khoản giảm trừ, bao gồm các khoản giảm trừ, các chế độ nghỉ việc, lương và các khoản phụ cấp, trách nhiệm bồi thường, phí đào tạo, phí liên quan tài sản và một số vấn đề khác. Những nội dung này sẽ được ghi đầy đủ và chi tiết thông qua các nội dung về số lượng, mức, thành tiền, ghi chú. Ghi chú bao gồm phần tổng cộng và phần chi tiết trong lương và các khoản phụ cấp. Cuối cùng là tổng số tiền phải thanh toán còn lại là bao nhiêu, thêm vào sso là thông tin về số tiền mà người nghỉ việc sẽ được nhận vào ngày tháng năm nào.

Tiếp nữa là những chứng từ mà người nghỉ việc được nhận lại. Những chứng từ này sẽ bao gồm hồ sơ cá nhân, bảo hiểm xã hội và một số giấy tờ khác mà người nghỉ việc đã cung cấp khi trúng tuyển. Cuối cùng là ý kiến của người nghỉ việc nhằm xác định rõ ràng xem những thông tin mà phòng hành chính nhân sự đã kê khai là chính xác hay chưa. Bên cạnh ý kiến của cá nhân nghỉ việc còn có ý kiến của đơn vị của đơn vị chủ quản, ý kiến của phòng hành chính nhân sự.

Để xác định và chứng thực toàn bộ nội dung trên không thể thiếu chữ ký của các bên liên quan bao gồm người nghỉ việc, chủ quản và đại hiện phòng hành chính nhân sự.

Ngoài những điều trên, khi viết biên bản thanh lý nghỉ việc bạn cần chú ý một số điểm sau:

Thông tin cá nhân người nghỉ việc cần ghi chính xác và rõ ràng các nội dung như sau:

- Tên các nhân: ghi rõ tên của người nghỉ việc.

- SĐT: cần ghi rõ số điện thoại người nghỉ việc để tiện liên lạc khi cần.

- Số CMND: ghi rõ số chứng minh nhân dân đối với người lao động.

- Nơi cấp: ghi rõ nơi cấp CMND.

- Phòng ban, chức vụ: cần ghi rõ tên phòng ban, chức vụ gần nhất của người lao động khi làm việc tại công ty.

- Ngày vào công ty, ngày nghỉ việc, số Hợp đồng: cần ghi chính xác và đầy đủ thông tin này để căn cứ đó thanh toán các chế độ khi người lao động rời công ty.

Kết quả bàn giao công việc, hồ sơ, công cụ, tài sản: cần ghi rõ mức độ bàn giao giữa người lao động với công ty (đã bàn giao hoặc chưa bàn giao hết thì ghi rõ nội dung chưa bàn giao hết, hẹn ngày bàn giao sớm nhất). Tại một số công ty lớn thì sẽ cần đến mẫu biên bản bàn giao tài sản để làm chứng nhân viên đã bàn giao lại đủ tài sản lại cho công ty hay chưa.

Thanh toán chế độ: Kế toán sẽ thống kê các khoản chế độ thanh lý giữa người lao động và công ty, Bộ phận nhân sự sẽ bàn giao lại sổ BHXH và hồ sơ nhân viên cho người lao động. Đi kèm phiếu nghỉ việc công ty sẽ cung cấp bảng thanh toán tiền lương cho nhân viên. Cuối cùng ký xác nhận giữa người lao động và các bên liên quan.

4. Biên bản thanh lý hợp đồng lao động

Dưới đây là mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động. Biên bản thanh lý hợp đồng lao động được lập phải dựa trên quy định được dẫn chiếu và điều khoản chấm dứt hợp đồng lao động trong hợp đồng lao động chính. Vì vậy, việc soạn thảo biên bản thanh lý phải có sự tinh tế và chuẩn xác cao.

Các nội dung không thể thiếu của biên bản thanh lý gồm:

  • Thông tin của các bên;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
  • Các điều khoản chung cho việc chấm dứt hợp đồng lao động.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Thanh lý Hợp đồng lao động số …........)

- Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012;

- Căn cứ Hợp đồng lao động số ………………….……ngày ….. tháng ….. năm …. giữa Công ty ………………….... và ông/bà ………………………;

- Căn cứ Đơn xin nghỉ việc của ông/bà………………;

Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ......, tại................., chúng tôi gồm:

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG): CÔNG TY .......

Đại diện:…………………………… Chức vụ:……

Quốc tịch: ……………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………

Số tài khoản: ………………………………………

Tại Ngân hàng: ……………………………………

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG): …………………

Sinh năm:...........................................................

CMND/CCCD số :.............. do CA tỉnh/TP …..……cấp ngày.....................

Địa chỉ thường trú:.............................................

Hai bên đã cùng nhau thoả thuận và tiến hành lập biên bản thanh lý hợp đồng lao động với những điều khoản sau đây:

Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

a) Cam kết đã bàn giao đầy đủ và đúng nội dung tại biên bản giao nhận đã ký.

b) Cam kết chấp hành và tuân thủ đúng các điều kiện có liên quan.

c) Chịu trách nhiệm cá nhân các vấn đề ngoài phần bàn giao đối với các cơ quan chức năng.

d) Được hưởng các chế độ theo hợp đồng đã ký.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

a) Chịu trách nhiệm giải quyết các chế độ cho người lao động theo hợp đồng đã ký.

b) Thanh toán lương, thưởng, phụ cấp và các khoản khác cho người lao động đến thời điểm nghỉ việc.

c) Có quyền yêu cầu người lao động phải thi hành đúng và đầy đủ các biên bản đã ký kết, các cam kết của người lao động đối với công ty và thực hiện đúng điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

Điều 3. Điều khoản chung

a) Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của mình đối với bản thanh lý này.

b) Trong thời gian …… ngày làm việc, kể từ khi ký biên bản này, Bên B có trách nhiệm tiếp tục giải trình và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh về các nội dung đã bàn giao khi phát hiện còn thiếu sót hoặc chưa đúng.

c) Sau khi thực hiện xong nội dung của biên bản thanh lý này, các vấn đề trách nhiệm của 02 bên với Hợp đồng lao động sẽ kết thúc.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ …… bản có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm - nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 18.484
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo