Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 08/UQ-QTT-TNCN 2024

Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân là trách nhiệm và quyền lợi của người lao động khi tham gia lao động hoặc phát sinh thu nhập tại các cơ quan, tổ chức. Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 08/UQ-QTT-TNCN 2023 là mẫu được sử dụng phổ biến dành cho người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp. Vậy giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào? Cách điền mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN ra sao? Mời các bạn tham khảo bài viết.

1. Uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc tổ chức, cá nhân nơi trả tiền lương, tiền công cho cá nhân chịu thuế đại diện để kê khai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân.

2. Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Không phải ai cũng có thể ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà muốn ủy quyền quyết toán thuế THCN phải tuân theo những điều kiện nhất định. Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP, điều kiện để được ủy quyền quyết toán thuế TNCN, hay các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế, gồm:

  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập văng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
  • Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới: Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

3. Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN: Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Dưới đây là mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân - Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN được ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để bộ phận kế toán thay mặt nhân viên thực hiện quyết toán thuế. Đây là mẫu mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật hiện nay.

Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN: Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ..........

Tên tôi là: …………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………

Năm ............... tôi thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau :

(1) Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị .................................... và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi đang làm việc tại Công ty/đơn vị đó;

(2) Tôi thuộc diện được điều chuyển từ Công ty/đơn vị ................................. (Công ty/đơn vị cũ) đến Công ty/đơn vị .................................... (Công ty/đơn vị mới) do sáp nhập/ hợp nhất/chia/tách/chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và 2 Công ty/đơn vị này trong cùng một hệ thống;

(3) Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………... và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai.

Đề nghị Công ty/đơn vị ..................................... ................................................................................(Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi không thuộc được ủy quyền quyết toán thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

......, ngày ....... tháng ....... năm .......

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Trường hợp nhiều người lao động tại cùng tổ chức trả thu nhập có ủy quyền quyết toán cho tổ chức đó thì lập mẫu này kèm theo Danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN bao gồm các thông tin : Họ và tên, Mã số thuế, trường hợp được ủy quyền (1) (2) (3) nêu trên, Ký tên.

4. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất

Dưới đây, Hoatieu xin chia sẻ mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN thực tế của công ty, mời bạn tham khảo:

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

5. Hướng dẫn ghi giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1 - Ghi chính xác họ tên và quốc tịch cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

2 - Mã số thuế: Cá nhân ghi chính xác mã số thuế thu nhập cá nhân.

Những ai không nhớ mã số thuế có thể tra cứu tại:

- Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu mã số thuế cá nhân

- Hoặc: https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

3 - Tích vào ô vuông nếu chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty cần ủy quyền.

4 - Năm 2021 nếu có chịu thuế tại đơn vị khác (với người lao động có từ 02 nơi làm việc trở lên) và cam kết là đơn vị đó đã khấu trừ thuế.

Trên thực tế, kế toán doanh nghiệp sẽ in mẫu giấy ủy quyền và phát cho nhân viên trong công ty để thực hiện việc ủy quyền quyết toán thuế. Người lao đông có nhiệm vụ ghi rõ họ tên, tra cứu và điền chính xác mã số thuế thu nhập cá nhân và tích vào ô vuông.

6. Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN rất đơn giản; cá nhân người nộp thuế chỉ cần thực hiện theo 02 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị mẫu ủy quyền quyết toán thuế

Để ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay thì cá nhân người nộp thuế cần tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN (mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Bước 2: Gửi giấy ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Trên thực tế, kế toán các doanh nghiệp thường chủ động in và hướng dẫn người lao động trong đơn vị mình điền theo quy định để khai, nộp thuế cho đúng thời hạn.

Trên đây là Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023 - biểu mẫu được sử dụng trong trường hợp một cá nhân có thể ủy quyền cho người khác quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu

Đánh giá bài viết
9 40.000
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo