Mẫu cam kết nộp thuế TNCN mới nhất năm 2024

Mẫu cam kết nộp thuế là bản cam kết được cá nhân lập ra để cam kết về việc nộp thuế thu nhập cá nhân. Mẫu nêu rõ nội dung cam kết, người cam kết.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây của Hoatieu.vn

1. Mẫu cam kết thuế TNCN mới nhất

Mẫu cam kết thuế TNCN là văn bản hành chính do cá nhân người nộp thuế điền vào mẫu có sẵn thực hiện cam kết với cơ quan thuế về việc tổng thu nhập trong năm của mình chưa đủ điều kiện để nộp thuế thu nhập cá nhân và yêu cầu đơn vị sử dụng lao động không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập hàng tháng.

Mẫu cam kết thuế TNCN mới nhất năm 2024 là mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC. Chi tiết như sau:

Mẫu cam kết nộp thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

~o0o~

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..

1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….……………

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ cư trú:……………………….……...………..…………………...

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ..........(*) triệu đồng (ghi bằng chữ…..............................................………) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)……...…………… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

VD:

- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.

- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai = 132 triệu đồng + 4,4 triệu đồng x 10 tháng = 176 triệu đồng

Hướng dẫn điền mẫu cam kết thuế TNCN

Các bạn có thể tham khảo cách điền mẫu cam kết thuế TNCN - Mẫu 08/CK-TNCN như sau:

  • Phần Kinh gửi: điền tên tổ chức, người sử dụng lao động trả thu nhập 
    (tên công ty, doanh nghiệp...)
  • Phần họ tên: Điền đầy đủ họ tên của bạn (viết in hoa)
  • Điền chính xác mã số thuế cá nhân của bạn. Nếu chưa rõ mã số thuế cá nhân của mình, các bạn có thể Tra cứu mã số thuế cá nhân online. Cá nhân được cấp MST 10 số thì ghi đủ 10 số, bỏ trống 3 ô còn lại.
  • Điền thông tin địa chỉ nơi thường trú hoặc tạm trú.
  • Điền ước tính tổng thu nhập của mình trong năm dương lịch chưa đến mức phải nộp thuế TNCN (ghi cả số và chữ).

2. Ai được làm mẫu cam kết thuế TNCN?

Căn cứ Điềm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc cam kết thuế TNCN như sau:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

=> Như vậy, đối tượng được làm bản cam kết với cơ quan thuế để tạm thời không bị khấu trừ thuế TNCN 10% vào tiền lương hàng tháng phải đáp ứng các điều kiện gồm:

- Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng.

- Có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên.

- Chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế. Nếu làm ở 02 nơi trở lên sẽ không được làm bản cam kết.

- Phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

- Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế. Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, ước tính tổng thu nhập từ 132 triệu đồng/năm trở xuống đối với trường hợp không có người phụ thuộc thì mới được làm bản cam kết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4.122
0 Bình luận
Sắp xếp theo