Mẫu 03/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng 2023

Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là gì? Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp để làm gì? Sau đây là Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng 2022 mới nhất ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

1. Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là gì?

Thuế thực chất là một khoản trích được nộp bằng tiền, không hoàn trả trực tiếp do các công dân đóng góp cho nhà nước nhằm bù đắp những chi tiêu chung. Nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Việc báo cáo thuế được xem là hình thức để các cơ quan thuế sẽ nắm được tình hình hoạt động cụ thể của từng doanh nghiệp. Do đó, việc nắm rõ và cụ thể những quy định về báo cáo thuế như các loại tờ khai cần nộp, thời hạn nộp tờ khai thuế cũng như thời gian nộp tiền thuế khi có phát sinh chính là nhiệm vụ cần thiết của các doanh nghiệp. Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập ra và có những vai trò, ý nghĩa quan trọng trong thực tế.

2. Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp

Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ... năm ... /Quý ... năm ...

[02] Lần đầu:....

[03] Bổ sung lần thứ: …

[04] Tên người nộp thuế:.................................................................................................

[05] Mã số thuế:

[06] Tên đại lý thuế (nếu có):...........................................................................................

[07] Mã số thuế:

[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số.............................................. ngày.....................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

1

Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước

[21]

2

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra

[22]

3

Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào

[23]

4

Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước

[24]

5

Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước

[25]

6

Giá trị gia tăng chịu thuế trong kỳ ([26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25])

[26]

7

Thuế giá trị gia tăng phải nộp ([27]=[26] x Thuế suất)

[27]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:.......

Chứng chỉ hành nghề số:.......

..., ngày....... tháng....... năm.......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

________________

Ghi chú: Tờ khai này áp dụng cho người nộp thuế có hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10.281
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo