Mẫu Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử 2024

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử 2024 và hướng dẫn lập mẫu quyết định phát hành hóa đơn điện tử năm 2024 mới nhất xin gửi các bạn tham khảo.

Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử nhằm thay thế cho hoá đơn giấy, góp phần hiện đại hoá công tác hạch toán kế toán, tiết kiệm chi phí, nhanh nhạy các thủ tục, tiết kiệm thời gian, nâng cao tính bảo mật của Doanh nghiệp. Như vậy một Doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn điện tử trước hết phải làm Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử 2024 như sau.

1. Hóa đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Đặc biêt là hóa đơn điện tử phải được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Các bước đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 2024

Theo quy định pháp luật hiện hành, kể từ ngày 1/7/2022, doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử. Để được cấp phép sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Soạn thảo Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử

Quyết định phát hành hóa đơn điện tử là giấy tờ quan trọng đầu tiên mà doanh nghiệp cần chuẩn bị. Mẫu Quyết định phát hành hóa đơn điện tử sẽ do Bộ Tài chính ban hành. Sau đó doanh nghiệp gửi cho cơ quan thuế để tiếp nhận và xử lý.

Bước 2: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn điện tử bao gồm một số giấy tờ sau:

 • Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử ở bước 1.
 • Mẫu hóa đơn điện tử: Do đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cung cấp hoặc doanh nghiệp tự chuẩn bị.
 • Văn bản thông báo về việc phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu của Bộ Tài chính.
 • Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Bước 3: Ký số trên hóa đơn điện tử mẫu

Doanh nghiệp thực hiện ký số trên hóa đơn điện tử theo mẫu, gửi mẫu hóa đơn điện tử đến hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế.

3. Nội dung quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Quyết định hóa đơn điện tử cần thể hiện được các nội dung quan trọng sau:

 • Tên giải pháp hóa đơn điện tử: Phần mềm do đơn vị tự xây dựng hoặc được cung cấp bởi tổ chức trung gian.
 • Tên hệ thống thiết bị hạ tầng sử dụng xuất hóa đơn điện tử: Hệ thống thiết bị máy tính đảm bảo đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Bộ phận kỹ thuật hoặc nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm về kỹ thuật hóa đơn điện tử, phần mềm ứng dụng.
 • Quy trình khởi tạo, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ.
 • Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức, gồm cả trách nhiệm của người thực hiện chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

4. Hướng dẫn lập mẫu quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

Khung bố cục của một mẫu quyết định sử dụng hóa đơn điện tử bao gồm:

 • Đơn vị chủ quản, tên doanh nghiệp.
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Thời gian, địa điểm lập quyết định.
 • Nội dung quyết định: Như hướng dẫn ở mục 2.
 • Trách nhiệm của một số bộ phận, cá nhân liên quan.
 • Thời hạn có hiệu lực của quyết định.
 • Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp phát đóng dấu, ký tên xác nhận.

5. Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử 2024

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tửMẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử 2024

Nội dung Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử như sau:

Đơn vị chủ quản:..................
Tên tổ chức.......................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
............., ngày...... tháng.......năm.........

QUYẾT ĐỊNH CỦA .........(CÔNG TY, ĐƠN VỊ)

Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

GIÁM ĐỐC ...

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số ...

....

Xét đề nghị của ...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày ......../....../20.....trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:

- Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.

- Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;

Điều 2. Mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn (liệt kê chi tiết)

Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

Điều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../20....Lãnh đạo các bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,... chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

- Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục, Chi cục...);

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Lãnh đạo đơn vị;

- Lưu.

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
7 22.918
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo