Mẫu C2-02a/NS mẫu giấy rút dự toán ngân sách (.xls, .doc) mới nhất

Mẫu giấy rút dự toán C2-02a/NS là biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết của giấy rút dự toán ngân sách nhà nước mới nhất  2024.

1. Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước là gì?

Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước là tài liệu quan trọng của cơ quan tài chính nhà nước để thực hiện dự toán thu, chi ngân sách của địa phương hoặc toàn quốc trong năm tài chính đó.

Mẫu giấy rút dự toán ngân sách nhà nước là giấy tờ được sử dụng để yêu cầu rút lại các khoản dự toán chưa thực hiện trong năm ngân sách hoặc kế hoạch tài chính được phê duyệt của đơn vị. Việc rút dự toán để đảm bảo tài chính cho các hoạt động còn lại của đơn vị và tránh lãng phí ngân sách.

Mẫu Giấy rút dự toán ngân sách mới nhất hiện hành là Mẫu số 16a1 Ký hiệu: C2-02a/NS (Nghị định 11/2020/NĐ-CP). Mẫu giấy rút dự toán C2-02a/NS được trình bày dưới dạng file word, .doc, excel, tương thích với nhiều mẫu bản word 2003, word 2006, word 2010, word 2013, word 2016, word 2019, rất thuận tiện cho bạn đọc tải về sử dụng và chỉnh sửa. Chi tiết mời các bạn theo dõi nội dung dưới đây.

Mẫu C2-02a/NS - Mẫu giấy rút dự toán ngân sách
Mẫu giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước - Mẫu C2-02a/NS (Mẫu số 16a1)

2. Giấy rút dự toán theo nghị định 11 2020

(Trường hợp rút dự toán ngân sách nhà nước, không kèm nộp thuế)

Mẫu số 16a1 Ký hiệu: C2-02a/NS - Đây là mẫu giấy rút dự toán ngân sách nhà nước mới nhất được ban hành theo Nghị định 11/2020.

Không ghi vào
khu vực này

Mẫu số 16a1
Ký hiệu: C2-02a/NS

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thực chi □

Tạm ứng □

Chuyển khoản □

Tiền mặt tại KB □

Tiền mặt tại NH □

Đơn vị rút dự toán: ..........................................................................................................

Tài khoản: ..........................................................Tại KBNN: ...........................................

Tên CTMT, DA: ..................................................Mã CTMT, DA: ....................................

Số CKC, HĐK: Số CKC, HĐTH: ....................................................................................

Nội dung thanh toán

Mã NDKT

chương

ngành

KT

nguồn

NSNN

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ..............................................

Đơn vị nhận tiền: ............................................................

Địa chỉ: ..........................................................................

Tài khoản: .....................................................................

TạiKBNN(NH): .................................................................

Hoặc người nhận tiền: .....................................................

Số CMND: ............ Cấp ngày: .............. Nơi cấp: ............

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK: .....................

Có TK: .....................

Nợ TK: .....................

Có TK: .....................

Nợ TK: .....................

Có TK: .....................

Mã ĐBHC: ................

Ngày. tháng....... năm.........

Người nhận tiền

(Ký, ghi họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày ... tháng ... năm.....

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

3. Mẫu giấy rút dự toán ngân sách nhà nước theo Thông tư 77/2017

Mẫu C2-02a/NS - Giấy rút dự toán ngân sách được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mẫu giấy rút dự toán ngân sách có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Lưu ý: Mẫu C2-02a/NS giấy rút dự toán ngân sách chúng tôi cung cấp gồm các loại file: Mẫu C2-02a/NS doc; Mẫu C2-02a/NS pdf và Mẫu C2-02a/NS excel. Bạn có thể chọn mẫu file mình cần và tải về để chỉnh sửa.

Nội dung cơ bản của Mẫu giấy rút dự toán ngân sách như sau:

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Đơn vị rút dự toán:...........................................................................................................

Tài khoản:................................Tại KBNN:.......................................................................

Tên CTMT, DA:................................................................................................................

Mã CTMT, DA:..................................................................................................................

Số CKC, HĐK: Số CKC, HĐTH:.......................................................................................

Nội dung thanh toán

Mã NDKT

Mã chương

ngành KT

nguồn NSNN

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:........................................................................................................

Đơn vị nhận tiền:.......................................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................................

Tài khoản:.................................................................................................................................

Tại KBNN (NH):........................................................................................................................

Hoặc người nhận tiền:..............................................................................................................

Số CMND:.........................Cấp ngày:.......................Nơi cấp:...................................................

Bộ phận kiểm soát của KBNN

Ngày …. tháng …. năm ….

Kiểm soát Phụ trách

Đơn vị sử dụng ngân sách

Ngày …. tháng …. năm ….

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(ký, ghi họ tên) (ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Người nhận tiền

Ngày…tháng…năm…

(Ký, ghi rõ họ tên)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Thanh toán ngày … tháng … năm …

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NGÂN HÀNG) B

Ngày … tháng … năm …

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu giấy rút dự toán ngân sách

Mẫu giấy rút dự toán ngân sách

Mẫu C2-02a/NS

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 70.956
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo