Mẫu 05-TT, C42-BB - Giấy đề nghị thanh toán 2023 mới nhất

Hoatieu xin chia sẻ các Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTCThông tư 200/2014/TT-BTC., Thông tư 79/2019/TT-BTC được Hoatieu.vn cập nhật đầy đủ nhất để các bạn tham khảo. Mẫu giấy đề nghị thanh toán được sử dụng như thế nào, cùng xem bài viết dưới đây.

1. Định nghĩa giấy đề nghị thanh toán là gì?

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. Hoatieu.vn xin gửi đến các bạn tham khảo Giấy đề nghị thanh toán được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTCThông tư 200/2014/TT-BTC., Thông tư 79/2019/TT-BTC.

Mời các bạn tham khảo thêm một số mẫu liên quan:

2. Trách nhiệm viết giấy đề nghị thanh toán

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc người chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Phải có giấy đề nghị thanh toán và kèm các hóa đơn, tài liệu chứng cứ cho việc chi tiêu thì mới duyệt đơn đề nghị thanh toán đó.

Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc/Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi.

Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

3. Trường hợp cần viết giấy đề nghị thanh toán

Khi nào thì cần dùng tới Giấy đề nghị thanh toán?

Giấy đề nghị thanh toán sẽ được dùng trong trường hợp cụ thể như sau:

  • Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng;
  • Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có);
  • Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

4. Mẫu 05-TT giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mời bạn đọc tham khảo Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Đây là mẫu mới nhất và vẫn đang có hiệu lực pháp luật. Mẫu giấy đề nghị thanh toán này được sử dụng trong nội bộ công ty, bạn đọc có thể tải về miễn phí dưới đây:

Giấy đề nghị thanh toán
Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

Đơn vị: .........................

Địa chỉ: ........................

Mẫu số 05 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi:.........................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:..............

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):..................................

Nội dung thanh toán:......................................

Số tiền: ........................... (Viết bằng chữ):....

(Kèm theo ........................... chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

5. Mẫu C42-BB Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC dưới đây là mẫu áp dụng đối với cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước.

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C42-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng ……năm………

- Họ và tên người thanh toán:.........................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ):................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

- Phiếu chi số………………. ngày ……………..

- Phiếu chi số………………. ngày ……………..

- ….

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày………………….

2 …………………………………………………………………….

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN
THANH TOÁN

(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, họ tên)

6. Mẫu 05-TT: giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng là mẫu giấy được thực hiện khi một người đã thanh toán các khoản chi trước đó cho công việc của Công ty. Người đó phải làm giấy đề nghị thanh toán để được thanh toán lại các khoản tiền đã chi, chỉ khi có giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kèm các hóa đơn chứng từ thì kế toán mới có căn cứ để hoàn trả lại số tiền bạn đã tạm ứng. 

Đơn vị: …….....................

Bộ phận: …….....................

Mẫu số: 05-TT
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ... tháng ... năm....

Kính gửi: .......................

Họ và tên người đề nghị thanh toán:...............

Bộ phận (hoặc địa chỉ):...................................

Nội dung thanh toán:........................................

Số tiền:................. (Viết bằng chữ):.................

........................................................................

(Kèm theo:.............................................................. chứng từ gốc).

Người đề nghị
thanh toán

(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

7. Mẫu C43-BB giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 79/2019/TT-BTC dưới đây áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

ĐƠN VỊ: …………………

Mã QHNS:……………….

Mẫu số: C43-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày ….. tháng ……. năm ……

- Họ tên người thanh toán: ……………………

- Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………

- Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

- Phiếu chi số …………. ngày ………

- Phiếu chi số …………. ngày ………

- …

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……….. số………. ngày………….

2. ……………………………………………………

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN
(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

8. Những nội dung của Giấy đề nghị thanh toán cần có

- Tên đơn vị, bộ phận được trình bày vị trí trên cùng góc trái của biểu mẫu.

- Họ tên của bạn cùng với đó là tên của bộ phận người đề nghị thanh toán cho bạn.

- Nội dung chính của mẫu tài liệu này cần rõ ràng, đầy đủ nhằm đáp ứng yêu cầu chung của một văn bản pháp luật thông thường.

- Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

- Người đề nghị thanh toán cần ghi số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và diễn giải bằng chữ) để làm căn cứ thanh toán.

Sau khi hoàn thành các đầu mục trên, người để nghị thanh toán sẽ ký và ghi đầy đủ họ tên rồi chuyển giấy đề nghị thanh toán cho kế toán trưởng và Giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người có tên trong mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc hợp lệ) xem xét và duyệt chi. Căn cứ Quyết định của Giám đốc, kế toán sẽ lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

9. Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Cách viết giấy đề nghị thanh toán

- Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).

- Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng số và bằng chữ).

- Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.

- Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

- Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

10. Quy trình làm giấy đề nghị thanh toán

Đề nghị thanh toán phải được thực hiện theo quy trình của công ty để công ty quản lý tài chính của mình theo hệ thống và chặt chẽ. Quy trình làm đề nghị thanh toán trong các công ty thông thường tuân theo các bước sau:

Bước 1: Nhân viên lập giấy đề nghị thanh toán theo mẫu khi có nhu cầu phát sinh thanh toán một khoản chi cho Công ty. Mẫu giấy đề nghị thanh toán bạn đọc tham khảo tại mục 3,4,5,6

Bước 2: Cung cấp, thu thập tất cả các chứng từ liên quan thuộc đề nghị thanh toán

Bước 3: Kế toán tiếp nhận và kiểm tra các chứng từ thanh toán

Bước 4: Trình lên kế toán trưởng và giám đốc xem xét và ký duyệt

Bước 5: Kế toán lập ủy nhiệm chi

Bước 6: Kế toán, thủ quỹ căn cứ vào phiếu chi đã được duyệt sẽ tiến hành chi tiền và ghi vào sổ quỹ, các chứng từ đề nghị thanh toán sẽ được lưu giữ.

Như vậy, một quy trình làm đề nghị thanh toán gồm đầy đủ các bước như trên, người lập giấy đề nghị thanh toán phải cung cấp, thu thập tất cả các chứng cứ liên quan thì khoản chi mới được xem là có căn cứ để các khoản chi được duyệt. Thời gian để được duyệt và chi tiền phụ thuộc vào từng công ty giải quyết. Pháp luật không có quy định về thời gian trình tự duyệt giấy đề nghị thanh toán.

Bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết về quy trình tạm ứng và thanh toán qua bài viết tại Hoatieu.vn: Quy trình tạm ứng và thanh toán

Trên đây, Hoatieu.vn tổng hợp và trình bày những quy trình thủ tục về Mẫu 05-TT, C42-BB - Giấy đề nghị thanh toán mới nhất. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, tùy tình huống thực tế có các căn cứ pháp lý khác, nên sẽ có sự sai biệt với nội dung giới thiệu trên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
61 775.245
0 Bình luận
Sắp xếp theo