Mẫu biên lai thu tiền năm 2024

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp... đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu số 06 - TT: Biên lai thu tiền trong bài viết dưới đây của Hoatieu.vn

1. Biên lai thu tiền là gì?

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ. Kế toán doanh nghiệp hoặc người phụ trách thu chi của doanh nghiệp có trách nhiệm đóng biên lai thu tiền thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị thu tiền và đóng dấu đơn vị, phải đánh số từng quyển.

Mọi thông tin ghi trên biên lai yêu cầu sự chính xác cao, không tẩy xóa nhằm đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.

Hiện nay có 2 mẫu biên lai được quy định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Thông tư 133/2016/TT-BTC. Cụ thể như sau:

2. Mẫu biên lai thu tiền theo Thông tư 133

Mẫu số 06 - TT: Biên lai thu tiền

Đơn vị: ............................

Địa chỉ: ...........................

Mẫu số 06 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày.....tháng....năm....

Quyển số:.................

Số:...........................

Họ và tên người nộp:.....................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Nội dung thu:................................................................................................................

Số tiền thu:............................... (Viết bằng chữ):...........................................................

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người thu tiền
(Ký, họ tên)

Ở biên lai thu tiền quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC có cách lập tương tự với mẫu biên lai thu tiền tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Hai mẫu biên lai này không phải mẫu cố định, người lập biên lai thu tiền có thể thêm các nội dung khác để phù hợp với đặc điểm ngành hàng, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng bắt buộc phải đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật liên quan và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, đối chiếu.

3. Mẫu biên lai thu tiền theo Thông tư 200

Đơn vị:[1] ..................

Địa chỉ: ....................

Mẫu số 06 - TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

BIÊN LAI THU TIỀN [2]

Ngày .....tháng .....năm 20...

Quyển số: [3].............

Số:............................

Họ và tên người nộp: [4] ...............................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

Nội dung thu: [5] ............................................................................................................

Số tiền thu: [6]..............................(Viết bằng chữ): .......................................................

.......................................................................................................................................

Người nộp tiền [7]

(Ký, họ tên)

Người thu tiền [7]

(Ký, họ tên)

Ghi chú:

- Tại [1] người lập ghi rõ tên doanh nghiệp, địa chỉ của doanh nghiệp thu tiền và có đóng dấu doanh nghiệp ở khu vực này.

- Tại [2] chú ý Biên lai thu tiền được lập thành hai liên (người ghi đặt giấy than viết một lần).

- Tại [3] biên lai thu tiền phải đóng thành quyển và phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển.

- Tại [4] người lập ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nộp tiền có thể là đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức...

- Tại [5] Ghi rõ nội dung thu tiền.

- Tại [6] Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD… Nếu thu bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành và họ tên người sử dụng séc.

- Tại [7] sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp.

4. Cách viết biên lai thu tiền

Biên lai thu tiền phải đóng thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị thu tiền và đóng dấu đơn vị, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển.

Ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nộp tiền.

- Dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền.

- Dòng “Số tiền thu” ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD...

Nếu thu bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành và họ tên người sử dụng séc.

Biên lai thu tiền được lập thành hai liên (Đặt giấy than viết một lần).

Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1 liên, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ.

Cuối ngày, người được đơn vị giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ vào bản biên lai lưu để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (Nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán để kế toán lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp ngân hàng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.

Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường hợp thu tiền phạt, lệ phí, ngoài pháp luật phí, lệ phí... và các trường hợp khách hàng nộp séc thanh toán với các khoản nợ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
5 66.378
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo