Mẫu số 02 - TT: Phiếu chi mới nhất 2024

Mẫu phiếu chi là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của nhân viên kế toán. Mặc dù nó rất quen thuộc đối với những kế toán đã làm lâu năm nhưng đối với các bạn kế toán mới đi làm hay đang học trên trường có thể tham khảo mẫu phiếu chi được giới thiệu dưới đây theo Thông tư 88/2021/TT-BTC, Thông tư 79/2019/TT-BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 133/2016/TT-BTCThông tư 132/2018/TT-BTC, Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu phiếu chi tại đây.

Trong hoạt động của các doanh nghiệp, các đơn vị khi phải chi tiền ra để giải quyết một công việc nào đó thì sẽ cần sử dụng mẫu phiếu chi. Phiếu chi là một chứng từ quan trọng do kế toán lập ra để quản lý việc chi tiêu của doanh nghiệp và cũng chính là chứng từ kế toán tiền mặt của doanh nghiệp. Dưới đây là các mẫu phiếu chi mới nhất ban hành theo các thông tư, nghị định mới nhất của Bộ Tài chính, mời các bạn tham khảo và tải về để tiện sử dụng.

1. Mẫu phiếu chi số 02 - TT là gì?

Phiếu chi (Phiếu chi tiền mặt) được lập để nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Nói cách khác Phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt.

Mẫu phiếu chi được hiểu là một trong những chứng từ quan trọng và cần thiết trong ngành kế toán cũng như trong những công việc kế toán. Bên cạnh đó mẫu phiếu chi excel được lập nhằm để quản lý chi tiêu của doanh nghiệp, đây được coi như là chứng từ kế toán tiền mặt của doanh nghiệp. Mẫu phiếu chi mới nhất thường được lập bởi các kế toán của doanh nghiệp khi có phát sinh tiền mặt. Phiếu chi có vai trò vô cùng quan trọng trong việc kiểm soát nguồn tiền của doanh nghiệp đó, nguồn thu chi trong doanh nghiệp.

Mẫu phiếu chi được giới thiệu dưới đây gồm các mẫu được ban hành theo các thông tư mới nhất:

 • Mẫu phiếu chi mẫu số C41-BB theo Thông tư 79/2019/TT-BTC
 • Mẫu phiếu chi mẫu số C41-BB theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
 • Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 132/2018/TT-BTC
 • Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC,
 • Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC,
 • Mẫu phiếu chi mẫu số 01-TT theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC;
 • Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 88/2021/TT-BTC
 • Mẫu phiếu chi 02 - TT 2022 theo Thông tư 88

2. Khi nào cần sử dụng phiếu chi, phiếu thu

Bất cứ hoạt động nào làm giảm, hoặc tăng tiền mặt thì bạn đều phải thực hiện viết phiếu chi, phiếu thu. Đồng thời bạn phải có lý do chính đáng, được xác thực cho hoạt động đó.

Ngoài mục đích chính trên, phiếu thu phiếu chi còn là căn cứ để kế toán thực hiện ghi chép sổ sách, và thủ quỹ có thể xuất nhập tiền

3. Nguyên tắc khi lập phiếu chi?

Nội dung trên đã giải thích được khái niệm phiếu chi là gì và ý nghĩa của việc sử dụng phiếu chi đối với các công ty, doanh nghiệp. Ở nội dung này sẽ đưa ra một số nguyên tắc khi lập phiếu chi như sau:

– Phiếu chi cần phải được đóng thành quyền, trong mỗi phiếu chi cần phải ghi số quyển, số của từng phiếu chi và số của phiếu chi phải đánh liên tục trong một kỳ kế toán.

– Trong từng phiếu chi phải ghi rõ ngày tháng năm lập phiếu và ngày tháng năm chi tiền.

– Ở dòng số tiền có thể ghi bằng số hoặc là ghi bằng chữ số tiền đã xuất quỹ và ghi rõ đơn vị tính là Việt Nam đồng hoặc USD,…

– Người nhận tiền sau khi nhận đủ số tiền thì phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, và ký tên, ghi đầy đủ họ và tên vào phiếu chi.

– Nếu phiếu chi là chi ngoại tệ thì phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để có thể tính ra được tổn số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi vào sổ; liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải có đóng dấu.

Như vậy đối với những người làm việc ở vị trí kế toán thì khi lập mẫu phiếu chi cần lưu ý những nguyên tắc đã nêu ở trên.

4. Phiếu chi có cần đóng dấu không?

Ngoài những nguyên tắc khi lập phiếu chi, những nội dung cần phải có trong mẫu phiếu chi thì vấn đề phiếu chi có cần đóng dấu không cũng được rất nhiều kế toán quan tâm.

Theo quy định hiện nay khi lập phiếu chi thì cần phải có đầy đủ chữ ký của người lập phiếu, người nhận tiền, kế toán, thủ quỹ, thủ trưởng và đóng dấu tròn trực tiếp nếu thủ trưởng ký, nếu vắng mặt thủ trưởng thì đóng dấu treo.

Như vậy khi lập phiếu chi thì cần phải đáp ứng theo mẫu quy định và cần đóng dấu theo đúng quy định của pháp luật.

5. Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 88

Mẫu phiếu chi ban hành theo Thông tư 88/2021/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:...

Địa chỉ:...................................

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày .....tháng .....năm .......

Quyển số:..........

Số :.....................

Họ và tên người nhận tiền:................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................

Lý do chi:............................................................................................................

Số tiền:........................................(Viết bằng chữ):..............................................

.............................................................................................................................

Kèm theo .............................................................. Chứng từ gốc:

Ngày .....tháng .....năm ......

Người đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :............................................................................

Tải Mẫu phiếu chi 02 - TT 2021 theo Thông tư 88: Tại đây

6. Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

Mẫu số 02 - TT: Phiếu chi mới nhất 2021

ĐƠN VỊ: ……………………

Mã QHNS:…………………….

Mẫu số: C41-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày ….tháng……năm
Số: …………

Quyển số:……..

Nợ:…………..

Có:…………...

Họ tên người nộp tiền: ………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Nội dung: ………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………………………………………………………….(loại tiền)

(Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………….

Kèm theo: ………………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: ……………………………………………………….

- Bằng chữ: …………………………………..

7. Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mu số: C41-BB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày…..tháng ……năm………

Số: ……………..

Quyển số: ……..

Nợ: …………….

Có: …………….

Họ và tên người nhận tiền:..............................................

Địa chỉ:.........................................

Nội dung:.........................................

Số tiền: .......................(loại tiền).............................

(viết bằng chữ):..................................

Kèm theo:.....................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: ......................- Bằng số:........................

- Bằng chữ:...........................................


THỦ QUỸ
(Ký, họ tên)

Ngày …..tháng……năm …..
NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:

+ Số tiền quy đổi:

8. Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Đơn vị:...................

Địa chỉ:..................

Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày....tháng....năm.....

Quyển số: ....................

Số: ...............................

Họ và tên người nhận tiền:.............................................................................….......................

Địa chỉ:.....................................................................................................................................

Lý do chi:.................................................................................................................................

Số tiền:........................................(Viết bằng chữ):...................................................................

..................................................................................................................................................

Kèm theo .............................................................. Chứng từ gốc:

Ngày ......tháng ......năm ....

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :............................................................................

9. Mẫu phiếu chi theo quyết định 48

CÔNG TY ............………………..

Đ/C:………………………...…………..

Điện thoại:……………………………

Mẫu số: 01 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI

Ngày ….tháng …. năm 20….

Quyển số:

Số : 80199

Nợ: …………………

Có: ………………….

- Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………………………

- Địa chỉ :…………………………………………………………………………...

- Lý do chi:………………………………………………………………………….

- Số tiền:…………………………………………………………………………….

- Bằng chữ :…………………………………………………………………………

- Kèm theo : Chứng từ gốc:

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

- Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):

….…………………………………………………………………………………

- Tỉ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý):

….…………………………………………………………………………………

- Số tiền quy đổi:

….…………………………………………………………………………………

10. Mẫu phiếu chi số 02 - TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

Nội dung cụ thể của Mẫu phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTCThông tư 200/2014/TT-BTC được trình bày cụ thể và chi tiết dưới đây:

Mẫu 1: Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ............................

Địa chỉ: ...........................

Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
PHIẾU CHI

Ngày....tháng....năm.....

Quyển số: ....................

Số: ...............................

Nợ: ..............................

Có: ..............................

Họ và tên người nhận tiền: ........................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................

Lý do chi: ................................................................................................................

Số tiền:...................................... (Viết bằng chữ): .....................................................

Kèm theo: ............................................................... Chứng từ gốc: ..........................

Ngày....tháng....năm....
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):.............................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:.......................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:......................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

11. Mẫu 02-TT: Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ...............................

Địa chỉ: ..............................

Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày24/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI

Ngày ...... tháng ...... năm .......

Quyển số:..................

Số:............................

Nợ:...........................

Có:............................

Họ và tên người nộp tiền:...............................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Lý do nộp:.....................................................................................................................

Số tiền:...................................................................(Viết bằng chữ):...............................

Kèm theo:.................................................................................................Chứng từ gốc.

Ngày ......tháng ......năm .....
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ..................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ................................................................................

+ Số tiền quy đổi: ............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

12. Một số lưu ý khi viết phiếu chi

- Ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị góc trên bên trái của Phiếu chi;

- Khi lập phiếu chi phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu;

- Phiếu chi cần được đóng thành quyển, mỗi quyển phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi;

- Dòng "Họ tên người nhận tiền": Ghi rõ họ tên người nhận tiền;

- Dòng "Địa chỉ": Ghi rõ địa chỉ người nhận tiền, đơn vị công tác của người nhận tiền;

- Dòng “Lý do nộp”: Ghi rõ nội dung chi tiền: chi trả lương tháng 02; chi mua máy tính để bàn…

- Dòng “Số tiền” phải ghi cả bằng số và bằng chữ để tránh sửa chữa;

- Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo. Nên ghi chi tiết tên từng loại chứng từ kèm theo.

Phiếu chi được lập thành 03 liên, trình kế toán trưởng, giám đốc ký, sau đó thủ quỹ xuất quỹ.

Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền ghi rõ số tiền đã nhận, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào phiếu.

Liên 01 lưu ở nơi lập phiếu, liên 02 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán để vào sổ kế toán, liên 03 giao cho người nhận tiền.

(Nếu sử dụng mẫu Phiếu chi 02 liên, 01 liên giao cho người nhận tiền, 01 liên doanh nghiệp giữ).

Chú ý:

 • Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ;
 • Doanh nghiệp đóng dấu liên phiếu chi giao cho người nhận tiền;
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể dùng mẫu Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 200.
 • Các mẫu Phiếu chi này hiện có bán quyển in sẵn, có thể sử dụng được.

13. Cách viết phiếu chi theo quy định pháp luật

Phiếu chi là văn bản khá rõ ràng và minh bạch, ngắn gọn về hình thức. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết các ghi phiếu chi như thế nào cho đúng. Đối với phiếu chi thì kế toán viên cần ghi chép rõ ràng và chi tiết đối với tất cả các nội dung có trên phiếu chi yêu cầu. Phiếu chi được yêu cầu phải đóng thành quyển hay được đóng thành tập để thuận tiện trong quá trình kiểm kê và kiểm tra cũng như kê khai nội dung thu chi. Mỗi phiếu chi trong quyển chi cần có các nội dung như số sổ, số tờ trong tập phiếu chi.

Yêu cầu về ngày tháng năm lập phiếu chi cũng rất quan trọng, bởi lẽ nội dung ngày tháng năm lập phiếu chi còn liên quan đến nội dung chi và thu có phù hợp và đúng với nội dung trong báo cáo tài chính hay không?

Ở bên trái góc trên cùng của phiếu chi thường là nội dung liên quan đến tên đơn bị và địa chỉ đơn vị lập phiếu chi. Nội dung này cần ghi chép đúng tên địa chỉ và tên đơn vị lập phiếu chi.

Các nội dung liên quan đến thông tin người nhận tiền cần có đủ các nội dung như họ tên người nhận tiền, địa chỉ người nhận tiên trong trường hợp là cá nhân nhận tiền, hay tên tổ chức nhận tiền, địa chỉ trụ sở chính nếu bên nhận tiền là tổ chức, doanh nghiệp.

Đối với nội dung về lý do chi, kế toán viên hoặc người lập phiếu chi cần ghi rõ nội dung chi tiền đối với nội dung chi vào vấn đề gì, mục đích gì, công việc chi cụ thể. Đối với nội dung liên quan đến số tiền chi cần phải ghi rõ về 2 nội dung đó là tiền mặt và tiền chữ, bên cạnh đó cần ghi rõ nội dung đối với đơn vị tiền tệ là Việt Nam hay USD….đối với đơn vị tiền tệ là tiền nước ngoài thì phải ghi rõ tỉ giá, đơn giá tại thời điểm lập phiếu chi.

Ngoài ra cần có thêm thông tin về số lượng phiếu thu, phiếu chi, chứng từ gốc kèm theo phiếu chi. Phiếu chi thường có 3 liên bao gồm liên 1 được lưu ở nơi lập phiếu chi, liên 2 dùng cho kế toán viên, thủ quỹ để tiến hành lưu trữ vào sổ chi và lưu vào sổ kế toán tại đơn vị, cơ quan,liên 3 dùng để giao cho bên nhận tiền.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu phiếu chi mới nhất theo Thông tư 88, Thông tư 79, Thông tư 107, Thông tư 133, Thông tư 200 và Thông tư 132 cập nhập mới nhất năm 2022 để sử dụng cho hộ gia đình, doanh nghiệp của mình theo quy định mới nhất. Các bạn bấm vào nút tải về để tiện sử dụng cho đơn vị của mình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
60 571.189
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo