Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế 2024

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế là mẫu bản công văn được các cơ quan, doanh nghiệp lập ra và gửi tới chi cục thuế để giải trình về một việc nào đó. Mẫu công văn giải trình này nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, nội dung giải trình... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu công văn giải trình chuẩn với cơ quan thuế tại đây.

Công văn giải trình với cơ quan thuế ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp dùng để trình bày lý do, nguyên nhân dẫn, thông tin có liên quan đến sai xót với cơ quan thuế. Nội dung công văn phải mang tính trung thực, chính xác, không được giấu diếm, gian dối, trình bày sai sự thật và trình bày theo mẫu đúng quy định của pháp luật. Dưới đây là các mẫu công văn giải trình về việc chậm nộp thuế, giải trình chậm nộp tờ khai... để các bạn tham khảo nhằm viết cho doanh nghiệp mình một văn bản đầy đủ nội dung và đáng tin cậy.

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế gồm các loại: Công văn giải trình về chậm nộp tờ khai thuế, Công văn giải trình chậm nộp báo cáo, Công văn giải trình về chậm nộp tờ khai thuế, Mẫu công văn giải trình về chậm nộp tờ khai thuế theo quý, Mẫu Công văn giải trình làm mất hóa đơn, Mẫu Công văn giải trình Bảo hiểm xã hội... Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Nguyên nhân dẫn đến phải giải trình với cơ quan thuế

Mẫu công văn gửi thuế là mẫu các công văn được tổ chức, doanh nghiệp sử dụng nhằm giải trình về một vấn đề cụ thể nào đó liên quan đến thuế, chẳng hạn như giải trình các sai sót khi kê khai thuế, viết sai hóa đơn GTGT…

Việc giải trình của tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về thuế được quy định tại Điều 37 125/2020/NĐ-CP hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

Điều 37. Giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

1. Các trường hợp giải trình vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

a) Hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được phát hiện thông qua công tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế hoặc các trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính điện tử;

b) Hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 16, 17, 18; khoản 3 Điều 20; khoản 7 Điều 21; Điều 22 và Điều 28 Nghị định này.

2. Công văn giải trình thuế là gì?

Công văn giải trình thuế có thể hiểu đơn giản là các văn bản hành chính được các doanh nghiệp, hoặc cơ quan, tổ chức soạn thảo để giải thích, làm rõ các vấn đề vướng mắc liên quan đến thuế khi làm việc với cơ quan quản lý thuế.

3. Hướng dẫn viết mẫu công văn giải trình thuế

Mẫu công văn giải trình thuế thu nhập cá nhân bao gồm những nội dung chính sau đây:

Mở đầu:

 • Quốc hiệu -Tiêu Ngữ
 • Ngày… tháng… năm……. lập mẫu công văn

Nội dung:

 • Tên của mẫu công văn: Mẫu công văn giải trình
 • Kính gửi : Chi Cục Thuế…………
 • Tên của doanh nghiệp…………
 • Địa chỉ trụ sở chính………..
 • Mã số thuế…….
 • Số điện thoại………….
 • Nội dung giải trình…………..

Kết luận: Cam kết nội dung đã trình bày là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

4. Mẫu công văn giải trình thuế thu nhập cá nhân

Công văn giải trình thuế thu nhập cá nhân
Công văn giải trình thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ.

Khi khai báo thuế thu nhập cá nhân, có thể có nhiều sai sót như sai mã số thuế hay sư chênh lệch giữa tổng thu nhập chịu thuế và tiền chi trả cho người lao động,... Dưới đây Hoatieu sẽ hướng dẫn chi tiết mẫu công văn giải trình thuế thu nhập cá nhân cho các bạn tham khảo.

Công ty ……………..
Số : ……………
V/v: giải trình theo thông báo số ……………………./TB-CT-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

………, ngày …. tháng … năm …..

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

Kính gửi: Chi Cục thuế Quận ………..

Đơn vị: Công ty………………..

Địa chỉ: Số ……….đường ………., phường ………., quận ……….., thành phố …………

MST : ………………………………………………………………………..

SĐT: ………………………………………………………………………….

Sau khi nhận được thông báo số ………………/TB-CT-TH ngày.../.../20... của Chi cục thuế Quận ………thông báo về việc có sự sai lệch giữa hồ sơ quyết toán thuế TNCN và báo cáo tài chính năm …….. của đơn vị nộp cơ quan thuế có chênh lệch giữa tổng thu nhập chịu thuế TNCN thấp hơn số chi trả người lao động ( mã số 03 trên báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp) cụ thể:

Tng thu nhp chu thuế (đ)Tiền chi trả cho người lao động (đ)Chênh lệch (đ)
……………..…………………………..

Chúng tôi đã thực thi kiểm tra so sánh và xác nhận có sự chênh lệch là do .

Năm 20.... tiền chi trả cho người lao động tại công ty …………..là ………………….

Gồm có :

 1. Thu nhập chịu thuế TNCN là ………………..
 2. Tiền ăn ca : ………………………………………..

Khoản chi tiền ăn ca là khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo Thông tư 111/2013/TT-BTC “ tiền ăn ca < 680.000 đ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN” do vậy chúng tôi không biểu lộ khoản thu nhập tiền ăn ca vào chỉ tiêu tổng thu nhập chịu thuế TNCN . Đây chính là nguyên do tại sao có sự chênh lệch giữa 2 chỉ tiêu này mà Quý cơ quan thuế đã đề cập ở trên.

Trân Trọng Kính Báo.

Nơi nhận:

Giám Đốc

- Như trên

5. Công văn giải trình thuế về việc không phát sinh doanh thu

Công văn giải trình thuế về việc không phát sinh doanh thu
Công văn giải trình thuế về việc không phát sinh doanh thu

Dưới đây Hoatieu xin chia sẻ công văn giải trình không phát sinh doanh thu chuẩn nhất:

CÔNG TY CỔ PHẦN.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../....-.......
V/v giải trình không phát sinh doanh thu

..... , ngày..... tháng....... năm........

Kính gửi: Chi cục thuế quận …………

Căn cứ …………………………………………………………………………………………..;

Tên công ty: Công ty cổ phần ………………………………………….……………..

Người đại diện theo pháp luật:……………………………… Chức vụ:…..………….

Mã số thuế:…………………………………………………………………………….

Trụ sở chính:…………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………….

Ngành nghề kinh doanh:………………………………………………………………

Báo cáo giải trình về không phát sinh doanh thu:

1.Kế hoạch bán hàng và kết quả bán ra:

Tên sản phẩmGiá bánDoanh thu
1,................ VNĐKhông phát sinh
2,................ VNĐKhông phát sinh
3,................ VNĐKhông phát sinh

Công ty gửi kèm các giấy tờ chứng minh liên quan (Nếu có).

Trên đây là kết quả giải trình không phát sinh doanh thu của Công ty cổ phần…….

Kính đề nghị Chi cục thuế quận………………………… tiếp nhận xem xét ./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:CÔNG TY CỔ PHẦN ...

- Như trên;

- Lưu:......

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

6. Mẫu công văn giải trình thuế dành cho doanh nghiệp

CÔNG TY.................

------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------o0o----------

Số: ............

..........., ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v trả lời công văn số ……………… của Chi cục thuế Quận ...................................)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..

- Tên doanh nghiệp: ................................................

- Mã số thuế: .........................

- Địa chỉ trụ sở chính:..................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

- Điện thoại: ………………………..

Ngày ….. tháng …….. năm ………, chúng tôi nhận được Công văn số …………… của Chi cục thuế quận ……………………. về việc ……………………. Chúng tôi xin được trả lời lần lượt các câu hỏi trong Công văn như sau:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Công ty …………………………………… kính đề nghị Chi cục thuế quận ………………………… xem xét, tạo điều kiện cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

7. Công văn giải trình về chậm nộp tờ khai thuế

CÔNG TY ..............

------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------o0o----------

Số:............

Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v chậm nộp Tờ khai thuế GTGT quý …….)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY...........................

- Mã số thuế: .........................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ………………………………

- Điện thoại: ………………………..........................................

Ngày ..... tháng ........ năm ................., chúng tôi nhận được công văn số …………….. của Chi cục thuế quận ......................... về việc chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý …………….. Chúng tôi xin trình bày lý do dẫn đến việc chậm nộp như sau:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định:

Điều 3. Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

1. Khi quyết định thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, những tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính phải được xem xét, gồm:

a) Người vi phạm đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

b) Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện và xử lý vi phạm;

c) Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

d) Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

đ) Người vi phạm là phụ nữ mang thai, người nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

e) Vi phạm vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;

g) Vi phạm do trình độ lạc hậu.

Công ty ................................................ kính đề nghị Chi cục thuế quận .............................. xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm mức phạt vi phạm hành chính, tạo điều kiện cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

8. Mẫu Công văn giải trình chậm nộp báo cáo

TÊN CÔNG TY

Số: ....../CV-......

V.v: Giải trình chậm nộp báo cáo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..........., ngày .... tháng .... năm ....


CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(Về việc: Chậm nộp báo cáo ..................)

Kính gửi: ......................................................

- Tên doanh nghiệp: Công Ty ............................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................

- Mã số thuế: ........................................................................

- Đại diện pháp luật: Ông/Bà ............................... Chức vụ: ...........................

Ngày ..... tháng .... năm ....., chúng tôi có nhận được công văn của ..........về việc yêu cầu chúng tôi thực hiện báo cáo ......................trước ngày .... tháng .... năm .... Chúng tôi xin giải trình lý do về việc chậm nộp báo cáo ...................... như sau:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Vì vậy, Công ty ................. kính đề nghị ...................... tạo điều kiện hỗ trợ cho công ty chúng tôi được hoàn thành báo cáo ................... được chính xác và thực hiện tốt nghĩa vụ theo quy định.

Kính mong Quý Cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT;

TM Doanh nghiệp

Giám đốc ký, ghi rõ họ tên

9. Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế

CÔNG TY ..........CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------------------------------------Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------------------
Số: ................. ngày ......thán ....năm.......

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v: nộp lại bảng kê mua vào tháng .........)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ..................

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY.......................

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Minh A – Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ trụ sở chính: ..................

- Điện thoại: .........., fax:.............

- Mã số thuế:.............

- Ngành nghề kinh doanh: Mua bán, lắp đặt máy tính…

Trong quá trình nhập số liệu của bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) vào phần mềm kế toán Misa và kết xuất ra phần kê khai thuế HTKK của tháng ........ Do phần mềm kê toán Misa bị lỗi, do đó đã cập nhật sai địa chỉ và mã số thuế của Công ty TNHH…Hóa đơn số….. Sai sót trên không làm ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp.

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế ........... để giải trình và nộp lại bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) của tháng...........đã điều chỉnh lại cho đúng.

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:Đại diện Doanh nghiệp
- Như trên;Giám Đốc
- Lưu(Ký tên và đóng dấu)

10. Mẫu công văn giải trình về chậm nộp tờ khai thuế theo quý

Công ty TNHH ...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------

Số: ........

..........., ngày ... tháng ... năm........

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
V.v Chậm nộp tờ khai thuế quý ...............

(Đính kèm biên bản vi phạm hành chính về thuế)

Kính gửi: Chi cục thuế quận .........................

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ....................................

Mã số thuế: 010.....................

Địa chỉ: Số .........................

Điện thoại: .................................

Người đại diện: ..................................... - Chức vụ: ......................................

Ngày ..... tháng ........ năm ................., chúng tôi nhận được công văn của Chi cục thuế quận ......................... về việc chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý I/20.... Chúng tôi xin trình bày lý do của việc chậm nộp như sau:

[Trình bày để được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo ..................]

- .........................................

- .........................................

- ........................................

Vì vậy, Công ty TNHH ................................................ kính đề nghị Chi cục thuế quận .............................. xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm mức phạt vi phạm hành chính, tạo điều kiện cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

11. Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế mới nhất

CÔNG TY ....................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: .............................., ngày...tháng....năm....

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v: ...........................)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ ...........................

Tên doanh nghiệp: .....................................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ................................ – Chức vụ: ...............................

- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................

- Điện thoại: ...................................... fax: ................................................................

- Mã số thuế: ............................................................................................................

- Ngành nghề kinh doanh: ..........................................................................................

Nội dung giải trình .....................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế ......................................... để giải trình về việc ..................................................................................

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu;

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế sử dụng trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 166.705
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo