Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ 2024 mới nhất

Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ là gì? Mẫu nhận xét đán giá cán bộ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ dùng để các cán bộ, Đảng viên tự phê bình, nhận xét, kiểm điểm về chính mình trong quá trình công tác, thực hiện các công việc được giao, từ đó rút ra kinh nghiệm và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển bản thân trong thời gian, năm tiếp theo. Dưới đây là các bản nhận xét đánh bộ cán bộ, cán bộ quản lý, lãnh đạo mà chúng tôi sưu tầm được giúp các bạn có tư liệu tham khảo nhằm hoàn thiện cho bản thân một mẫu bản đánh giá, nhận xét đầy đủ nội dung và gây ấn tượng.

1. Định nghĩa mẫu nhận xét đánh giá cán bộ là gì?

Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ là biểu mẫu được dùng cho Bí thư nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện cấp ủy, quản lý. Mẫu nêu rõ thông tin lý lịch của cán bộ được nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, triển vọng của đảng viên.

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ giúp cán bộ, công chức, đảng viên trong đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước tự mình đánh giá, nhìn nhận lại toàn bộ quá trình làm việc của bản thân cùng những khuyết điểm, hạn chế của mình. Từ đó đưa ra những giải pháp cần thiết để khắc phục tình trạng hạn chế đó, có định hướng phấn đấu rõ ràng trong tương lai. Một bản tự nhận xét đánh giá cán bộ tiêu chuẩn phải bao gồm toàn bộ các mặt từ chính trị đến đạo đức, lối sống của từng cán bộ. Qua mỗi bản nhận xét đánh giá này các cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý cán bộ sẽ đưa ra phương hướng, kế hoạch và giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn của từng cán bộ.

2. Ý nghĩa việc nhận xét đánh giá cán bộ

Việc đánh giá cán bộ, Đảng viên sẽ giúp các cá nhân được đánh giá nhìn nhận lại toàn bộ những ưu, nhược điểm của bản thân để có được những phấn đấu trong thời gian tới, trong đó, mẫu nhận xét đánh giá cán bộ sẽ được sử dụng nhằm đánh giá toàn bộ các mặt liên quan đến chính trị, đạo đức, lối sống của từng cán bộ.

Tương tự mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ là bản nhận xét cá nhânbiểu mẫu do chính các cá nhân lập ra để tự nhận xét về năng lực cũng như kết quả làm việc của mình tại các công ty, doanh nghiệp, bản nhận xét cá nhân cần nhận xét về ưu điểm, nhược điểm một cách khách quan nhất qua đó đưa ra xếp loại bản thân sao cho phù hợp nhất.

Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ có thông tin đầy đủ của cán bộ, Đảng viên được nhận xét (tên, ngày sinh, quê quán, ngày vào Đảng, ngày chính thức, trình độ chuyên môn, tóm tắt quá trình công tác,...), đưa ra những nhận xét về ưu, khuyết điểm, triển vọng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, tóm tắt toàn bộ những ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của cán bộ, Đảng viên được nhận xét.

Các tổ chức Đảng, đơn vị có thể sử dụng mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ để đánh giá Đảng viên, Cán bộ trong tổ chức, đơn vị của mình. Bên cạnh mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức thì mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ sẽ đưa ra được những đánh giá khác quan để mỗi Đảng viên có thể tự nhìn nhận đa chiều về bản thân. Các nội dung có trong mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ phải khách quan, trung thực, công bằng.

Còn đối với các công ty, doanh nghiệp thì không thể thiếu bảng nhận xét nhân viên được sử dụng để nhận xét về thái độ làm việc, kết quả công việc của nhân viên một cách chi tiết, rõ ràng với nhiều chi tiết cụ thể. Có rất nhiều trường hợp cần sử dụng đến bảng nhận xét nhân viên như xét tăng lương, khen thưởng, tổng kết cuối kỳ, cuối năm..

3. Mẫu tự nhận xét đánh giá cán bộ năm 2024

HUYỆN ỦY

ĐẢNG BỘ ....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày..... . tháng ....... năm 2022

BẢN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Họ và tên cán bộ: .........................

Ngày, tháng, năm sinh: ngày .... tháng ..... năm .........

Đơn vị công tác: Huyện đoàn ...........

Chức vụ: Ủy ban thường vụ huyện đoàn

Nhiệm vụ được phân công: Tổ chức, quản lý các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn huyện, các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, lối sống:

- Chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế cơ quan và nơi cư trú. Có tư tưởng và lập trường chính trị vững vàng.

- Có phẩm chất, đạo đức lối sống tốt. Luôn đi đầu trong công tác chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác, giữ vững phẩm chất đạo đức của người đảng viên trong thời đại mới.

- Có tác phong nghiêm túc, quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân đúng mực, có tinh thần tôn trọng đồng nghiệp đồng chí, tận tụy trong công việc.Trong công việc cũng như trong cuộc sống luôn luôn có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình thẳng thắn. Sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp và giải quyết các ý kiến thắc mắc đề nghị của cán bộ, đồng chí với trách nhiệm là người tổ chức và tham gia trực tiếp vào các hoạt động của ủy ban thường vụ huyện.

- Xây dựng và giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong đơn vị.

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh, hòa đồng với mọi người, không có biểu hiện quan liêu, hách dịch; luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác cũng như trong sinh hoạt hàng ngày.

- Giữ mối quan hệ mật thiết với người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Bản thân can bộ và gia đình luôn chấp hàng tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Thực hiện tốt quy định đối với cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị.

2. Năng lực công tác:

- Có đủ năng lực hoàn thành tốt công tác và nhiệm vụ được giao, có đầy đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các bằng cấp liên quan để phục vụ công việc.

- Chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng chế độ, chính sách của nhà nước và thời gian yêu cầu. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo công tác theo quy định.

- Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết công việc đảm bảo đúng quy định về trình tự thủ tục, hồ sơ, thời gian giải quyết.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công tác và thực hiện nghiêm tục nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Tích cực nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo huyện.

3. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Là cán bộ tổ chức và tham gia cá hoạt đọng đoàn, hội, đoàn thể của huyện, Tôi luôn có tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, luôn nêu cao tinh thần và phẩm chất của người cán bộ tổ chức và quản lý các hoạt động của ủy ban thưởng vụ đoàn huyện. Triển khai đày đủ các hoạt động của đoàn theo quy định và chỉ đạo từ cấp trên theo kế hoạch từng tuần, từng tháng, có sơ kết các hoạt động theo từng đợt thi đua và qua đó rút ra những kết quả đạt được, cùng với những vấn đề còn tồn đọng trong công tác chỉ thị thực hiện.

- Những đề xuất, sáng kiến được chấp nhận và thực hiện, tham gia tổ chức các phong trào thi đua chiến sĩ cơ sở, các chương trình văn hóa văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ, tham gia tổ chức, lên kế hoạch thực hiện đại hội đại biểu toàn quốc,...

- Đảm bảo đúng số ngày làm việc trong năm, trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ phép, ngày đi công tác và ngày nghỉ theo chế độ quy định của pháp luật có liên quan đến cá bộ. Thực hiện đầy đủ và hăng hái đi công tác cơ sở, phát hiện những vấn đề phát sinh hoặc tồn tại, đưa ra báo cáo đề xuất giải quyết.

Kết quả trong năm 20....: Hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định:

- Đối với chuyên môn: Được Ủy ban nhân dân huyện khen tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

- Đối với Công đoàn: Được công đoàn ngành khen tặng: Tập thể "Công đoàn vững mạnh xuất sắc"; cá nhân "Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn".

II. Đánh giá chung về ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu trong thời gian công tác

1. Ưu điểm:

- Có lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị, việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng.

- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Có tinh thần nghiên cứu. học tập để nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu vị trí công tác, nhiệm vụ được giao;

- Có khả năng làm tốt công tác quản lý, có năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thể hiện qua khố lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả của công việc;

- Có tinh thần trách nhiệm công tác thể hiện ở việc chỉ đạo đề tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết các công việc được phân công phụ trách, đảm bảo thời gian thực hiện và chất lượng hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất đối với cấp trên về lĩnh vực phụ trách. Có sáng kiến và việc áp dụng kinh nghiệm công tác vào trong thực tiễn giải quyết công việc được giao.

- Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chức trách được giao trong năm và đạt được kết quả tốt trong hoạt động của cơ quan, đơn vị được giao phụ trách, quản lý.

2. Khuyết điểm:

- Chưa huy động hết sức mạnh của tập thể và cá nhân của đội ngũ;

- Tổ chức tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong đội ngũ chưa mạnh.

- Trong quá trình công tác và sinh hoạt chi bộ chưa đưa ra nhiều ý kiến hay.

- Trong thời gian đầu mới làm công tác quản lý vì thiếu kinh nghiệm nên việc chỉ đạo và điều hành công việc đôi lúc còn thiếu khoa học. Việc phê bình và tự phê bình trong đơn vị còn chưa thật mạnh dạn, còn cả nể.

3. Chiều hướng phát triển bản thân

- Phát huy và thể hiện tốt những ưu điểm trong thời gian qua đã làm được, đồng thời khắc phục những hạn chế và tồn tại trong thời gian tiếp theo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nâng cao hoạt động của đoàn thể, giúp đoàn thể trở thanahf một tổ chức vững mạnh.

- Sở trường công tác: Làm công tác quản lý, quản lý tổ chức hiệu quả các hoạt động Đòn, Hội, Đội. Có triển vọng phát triển và có khả năng thực hiện nhiệm vụ pử vị trí cao hơn.

III. Kết luận chung

1. Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ: có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cũng như năng lực công tác.

2. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: đủ khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

4. Triển vọng và chiều hướng phát triển: đảm bảo tốt nhiệm vụ hiện tại và có chiều hướng phát triển tốt.

Trên đây là bản tự nhận xét đánh giá giá của tôi, bản thân tôi rất mong nhận được sự góp ý của Lãnh đạo cơ quan, các đồng nghiệp để bản thân ngày càng được hoàn thiện hơn ./.

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tự nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ ngắn gọn nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Họ và tên cán bộ: ………….. Mã số:……………

Chức vụ:……………… Ngạch bậc lương:………

Đơn vị đang công tác: ……………………………

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1/ Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

2/ Kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công

3/ Tinh thần kỷ luật:

4/ Tinh thần phối hợp trong công tác:

5/ Tính trung thực trong công tác:

6/ Lối sống đạo đức:

7/ Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

8/ Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

……….., ngày…..tháng….năm…..

Người tự nhận xét
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

5. Bản nhận xét, đánh giá cán bộ

Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………., ngày …… tháng……. năm………

BẢN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

NĂM………..

Họ và tên: ….…..........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ….….....................................

Nguyên quán: ….….....................................................................

Hộ khẩu thường trú: ……............................................................

Chức vụ: ……..............................................................................

Đơn vị công tác: ….…..................................................................

Ngạch, bậc lương: …..…..............................................................

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

STT

Nội dung, tiêu chíThang điểm (3)

Cá nhân tự chấm

1.Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:
a)Nêu rõ bản thân và gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
b)Bản thân cán bộ trong việc chủ động và gương mẫu chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2.Giữ gìn phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong và lề lối làm việc:
a)Nêu rõ bản thân trong việc thực hiện những điều cán bộ không được làm; Mối quan hệ trong gia đình và đối với quần chúng.
b)Bản thân trong việc thực hiện tinh thần tự phê bình và phê bình đối với Đảng viên và quần chúng tại đơn vị (nếu là Đảng viên). Không tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Không để vợ (chồng), con, người thân lợi dụng chức vụ của mình để thu vén lợi ích cá nhân. Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giản dị, trung thực; tác phong lịch sự, văn minh; tinh thần đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể vững mạnh. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng vào lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách.
3.Tinh thần trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ và thái độ phục vụ nhân dân:
a)Tinh thần trách nhiệm trong công tác và việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
b)Mối quan hệ, phối hợp trong công tác giữa cán bộ trong cơ quan và với các đơn vị khác trên tinh thần hợp tác và chấp hành đúng quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị và quy định của pháp luật.
c)Thái độ lịch sự, hòa nhã đúng mực, tận tình phục vụ, lắng nghe ý kiến của tổ chức và công dân, giải quyết hồ sơ đúng quy định, không gây phiền hà, khó khăn cho người đề nghị giải quyết.
4.Kết quả công tác:
a)

Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Cụ thể:

- Những công việc thực hiện trong năm. Những việc đã giải quyết đúng hạn; những việc giải quyết còn chậm, gặp khó khăn hoặc chưa giải quyết.

- Những văn bản, kế hoạch, công trình, đề án, đề tài đã chủ trì soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo (nếu có).

- Những đề xuất, sáng kiến được chấp nhận, thực hiện.

- Giải quyết các kiến nghị của cơ sở, người dân, cán bộ, cơ quan, đơn vị đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tính linh hoạt khi đề xuất giải quyết.

- Đảm bảo đúng số ngày làm việc trong năm (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày phép, ngày đi công tác, ngày nghỉ theo chế độ quy định của pháp luật có liên quan đến cán bộ), đi công tác cơ sở (phát hiện những vấn đề phát sinh hoặc tồn tại, báo cáo đề xuất giải quyết).

b)Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc được giao; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị… phục vụ công tác tốt hơn.

II. TỰ PHÂN LOẠI CÁN BỘ

1. Tự chấm điểm theo từng nội dung:

STT

Nội dung, tiêu chí phân loạiThang điểm (4)

Cá nhân tự chấm

1Lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị; việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng
2Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc
3Tinh thần trách nhiệm trong công tác; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân
4Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; việc tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, sự phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ
5Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thể hiện qua khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc phụ trách
6Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao phụ trách, quản lý
7Tinh thần trách nhiệm trong công tác thể hiện ở việc chỉ đạo để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các công việc được phân công phụ trách; thời gian, chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất đối với cấp trên về lĩnh vực phụ trách. Có sáng kiến và việc áp dụng kinh nghiệm công tác vào trong thực tiễn giải quyết công việc được giao
8Tinh thần tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí công tác, nhiệm vụ được giao
Tổng cộng:

2. Tự xếp loại:

Mức xếp loại (5)Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụHoàn thành tốt nhiệm vụHoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lựcKhông hoàn thành nhiệm vụ
Cá nhân tự xếp loại (Đánh dấu (X) vào ô chọn)

…………., ngày …… tháng……. năm………

Người tự nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

…………..

IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ (6):

STT

Nội dungĐiểm chấm

Ghi chú

1Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
2Giữ gìn phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong và lề lối làm việc
3Tinh thần trách nhiệm trong công tác; thái độ phục vụ nhân dân
4Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; việc phê bình và tự phê bình
5Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Kết luận:

.......................

…………., ngày …… tháng……. năm………

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1) Tên đơn vị

(2) Tên đơn vị trực thuộc

(3) Đơn vị quy định thang điểm để đánh giá

(4) Đơn vị quy định thang điểm để đánh giá

(5) Dựa vào tổng số điểm tự chấm, cán bộ tự xếp loại theo các mức được quy định của đơn vị

(6) Phần này do Thủ trưởng quản lý trực tiếp ghi

6. Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ của cấp ủy

HUYỆN ỦY
ĐẢNG BỘ ........................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
.............., ngày....tháng....năm.....

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ
thuộc diện cấp ủy, quản lý
----------------------

I. Sơ lược lý lịch

- Họ tên: ........................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ...............................

- Quê quán: ....................................................

- Ngày vào đảng: ............... Ngày chính thức: ..........

- Trình độ chuyên môn: ....................... Chính trị: ......................... Ngoại ngữ: .................

- Tóm tắt quá trình công tác: ...........................

+ Tháng ...........................................................

+ Tháng ...........................................................

II. Nhận xét ưu khuyết điểm, triển vọng.

1. Về phẩm chất chính trị

- Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, chấp hành nghiêm cương lĩnh của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể của cơ quan, giữ vững nguyên tắc tập chung dân chủ.

2. Về đạo đức lối sống

- Luôn rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, giản dị, trung thực không cơ hội, luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

- Giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Thực hiện tốt quy định đối với cán bộ công chức trong cơ quan

3. Về năng lực công tác

- Trên cương vị.......................đồng chí luôn chủ động công việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

- Khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Hằng năm đều được xếp loại đảng viên ..............., xếp loại cán bộ lãnh đạo, công chức hoàn thành xuất sắc.

4. Tóm tắt ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mạnh yếu

- Có phẩm chất đạo đức, chính trị trong săng, lối sống giản dị, mẫu mực, tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ năng lực chuyên môn vững vàng, giữ mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí và nhân dân tín nhiệm

III. Kết luận chung

- Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ: đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín.

- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

- Triển vọng và chiều hướng phát triển: Có triển vọng phát triển tốt.

T.M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

7. Mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ lãnh đạo 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ LÃNH ĐẠO

…………., ngày …… tháng……. năm………

Năm………..

Họ và tên: ……............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ……........................

Nguyên quán: …..........................................

Hộ khẩu thường trú: …................................

Chức vụ: …...................................................

Đơn vị công tác: …........................................

Ngạch, bậc lương: …....................................

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

Nêu rõ bản thân và gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước

………..

Bản thân là một lãnh đạo đã thể hiện như thế nào trong việc chủ động và gương mẫu chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.

……….

2. Giữ gìn phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong và lề lối làm việc:

Nêu rõ bản thân trong việc thực hiện những điều lãnh đạo không được làm; Mối quan hệ trong gia đình và đối với quần chúng.

………..

Bản thân trong việc thực hiện tinh thần tự phê bình và phê bình đối với Đảng viên và quần chúng tại đơn vị (nếu là Đảng viên). Không tham nhũng, tiêu cực; tích cực phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Không để vợ (chồng), con, người thân lợi dụng chức vụ của mình để thu vén lợi ích cá nhân. Có lối sống, sinh hoạt lành mạnh, giản dị, trung thực; tác phong lịch sự, văn minh; tinh thần đoàn kết nội bộ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tập thể vững mạnh. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng vào lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách.

………..

3. Tinh thần trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ và thái độ phục vụ nhân dân:

Tinh thần trách nhiệm trong công tác và việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên

……..

Mối quan hệ, phối hợp trong công tác giữa lãnh đạo với cán bộ, công chức trong cơ quan và với các đơn vị khác trên tinh thần hợp tác và chấp hành đúng quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị và quy định của pháp luật

………

Thái độ lịch sự, hòa nhã đúng mực, tận tình phục vụ, lắng nghe ý kiến của tổ chức và công dân.

………

4. Kết quả công tác:

a) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. Cụ thể:

Những công việc thực hiện trong năm. Những việc đã giải quyết đúng hạn; những việc giải quyết còn chậm, gặp khó khăn hoặc chưa giải quyết.

……..

Những văn bản, kế hoạch, công trình, đề án, đề tài đã chủ trì soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo (nếu có).

……….

Những đề xuất, sáng kiến được chấp nhận, thực hiện.

………..

Giải quyết các kiến nghị của cơ sở, người dân, cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tính linh hoạt khi đề xuất giải quyết.

………..

Đảm bảo đúng số ngày làm việc trong năm (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày phép, ngày đi công tác, ngày nghỉ theo chế độ quy định của pháp luật có liên quan), đi công tác cơ sở (phát hiện những vấn đề phát sinh hoặc tồn tại, báo cáo đề xuất giải quyết)

……….

b) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: thể hiện ở khối lượng, chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc được giao; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị…phục vụ công tác tốt hơn.

………..

II. TỰ PHÂN LOẠI LÃNH ĐẠO

1. Tự chấm điểm theo từng nội dung:

STT

Nội dung, tiêu chí phân loạiThang điểm (3)

Cá nhân tự chấm

1Lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị; việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng
2Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc
3Tinh thần trách nhiệm trong công tác; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân
4Việc tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ, sự phối hợp với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ
5Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thể hiện qua khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công việc phụ trách
6Mức độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao phụ trách, quản lý
7Tinh thần trách nhiệm trong công tác thể hiện ở việc chỉ đạo để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các công việc được phân công phụ trách; thời gian, chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất đối với cấp trên về lĩnh vực phụ trách. Có sáng kiến và việc áp dụng kinh nghiệm công tác vào trong thực tiễn giải quyết công việc được giao
8Tinh thần tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí công tác, nhiệm vụ được giao
Tổng cộng:

2. Tự xếp loại:

Mức xếp loại (4)Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụHoàn thành tốt nhiệm vụHoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lựcKhông hoàn thành nhiệm vụ
Cá nhân tự xếp loại (Đánh dấu (X) vào ô chọn)

…………., ngày …… tháng……. năm………

Người tự nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

………..

IV. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI LÃNH ĐẠO (5):

STTNội dungĐiểm chấmGhi chú
1Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
2Giữ gìn phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong và lề lối làm việc
3Tinh thần trách nhiệm trong công tác; thái độ phục vụ nhân dân
4Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; việc phê bình và tự phê bình
5Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Kết luận:

……………

…………., ngày …… tháng……. năm…..….

Lãnh đạo cấp trên trực tiếp đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1) Tên đơn vị

(2) Tên đơn vị trực thuộc

(3) Đơn vị quy định thang điểm để đánh giá

(4) Dựa vào tổng số điểm tự chấm, lãnh đạo tự xếp loại theo các mức được quy định của đơn vị

(5) Phần này do Lãnh đạo cấp trên trực tiếp đánh giá

8. Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú mới nhất 2024

ĐẢNG BỘ………………

CHI ỦY…………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............., ngày........ tháng.......năm..........

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:……………………

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”, Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét, góp ý về đảng viên…………………………………….. tại nơi cư trú.

Chi ủy …………………..........................................…thống nhất nhận xét về đảng viên ……………………………………… (đánh dấu X vào ô tương ứng)

1/ Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú

☐ Tốt                   ☐ Trung bình                  ☐ Chưa tốt

2/ Về phẩm chất đạo đức, lối sống và quan hệ với nhân dân nơi cư trú

☐ Tốt                   ☐ Trung bình                  ☐ Chưa tốt

3/ Tham gia các cuộc họp do cấp ủy xã, phường, thị trấn hoặc chi ủy nơi cư trú tổ chức; góp ý kiến với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú về công việc của địa phương

Tham gia đầy đủ Tham gia chưa đầy đủ Không tham gia

Nhận xét khác:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu)

T/M CHI ỦY

(Ký, ghi rõ, họ và tên)

9. Cách viết bản nhận xét, đánh giá cán bộ

Phần một - Thông tin chung

 • Tên đảng ủy huyện ủy, ở góc trên cùng bên tay trái của mẫu phiếu.
 • Tên “Đảng cộng sản Việt Nam” nằm bên phải phía đối diện của tên đảng ủy phía bên trái kia và bên dưới tên của đảng là ngày tháng năm
 • Tên của mẫu nhận xét đánh giá

Phần hai - Nội dung chính biểu mẫu nhận xét đánh giá cán bộ

 • Sơ yếu lý lịch, nêu ưu khuyết điểm và triển vọng trong quá trình công tác.
 • Đánh giá và đưa ra nhận xét kết luận về khả năng và về mức độ rèn luyện chung nhất của cá nhân đó.
 • Sau đó ký tên ghi rõ thuộc ban thường vụ nào.
 • Ở mục sơ yếu lý lịch của cá nhân cán bộ, cần nêu những thông tin như sau: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ căn cước hoặc số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ ( bao gồm cả thường trú và địa chỉ hiện tại); ngày gia nhập Đảng, trình độ chuyên môn (ghi mức trình độ cao nhất đạt được), ngoại ngữ và tóm tắt sơ lược lại quá trình thời gian cụ thể công tác.
 • Không giống với các bản phê bình tự đánh giá khác trong mẫu nhận xét đánh giá cán bộ như mẫu đánh giá giảng viên, mẫu nhận xét đáng giá cán bộ công chức hay mẫu nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch,… dù là chức vụ gì đi chăng nữa thì ở đây đều buộc nêu thêm những tiêu chuẩn về đảng viên và trình độ lý luận chính trị - đây là một yếu tố cần thiết và cần phải nêu ra.
 • Mục nêu tóm tắt tiến trình công tác của cá nhân cán bộ đó, cần được thu thấp xem xét trong một quá trình dài rèn luyện, thể hiện những thành tích những thành tựu đạt được trong suốt quá trình đảm nhận công việc, vị trí cán bộ đó. Và đó cũng có thể là những khó khăn vất vả họ vấp phải, tất cả những điều này đểu sẽ được thể hiện một cách khái quát nhất.
 • Đạo đức, lối sống: được xem như là tiêu chí đánh giá quan trọng cần thiết thứ 2, nó biểu hiện ở khả năng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Ở đây, người cán bộ cần phải có lối sống giản dị, trung thực không cơ hội tính toán và luôn phải nêu cao được tinh thần phê và tự phê. Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận người có quan hệ mật thiết với nhân dân ắt là người giỏi người có tài người có tấm lòng luôn hướng về dân. Bởi dù họ có là một người quyền cao chức trọng, nhưng họ vẫn mang trong mình là một công dân, theo đó, mà một con người 2 phẩm chất 2 tiêu chí đánh giá cùng lúc. Đây sẽ là một tấm gương sáng cho mọi người cùng noi theo, là một tấm gương ngoài xa hội mọi người kính nế, là một người trong gia đình tuân thủ mẫu mực, từ đó mà gia đình cũng trở thành một gia đình văn hóa.
 • Năng lực làm việc: đạo đức, phẩm chất chính trị là những điều kiện cần để làm nên một người cán bộ tốt, nhưng để trở thành một người cán bộ giỏi có thể lãnh đạo được dân chúng thì điều kiện cần ở đây là người cán bộ đó phải có được năng lực, tài năng cần thiết để làm việc.

Phần ba - Tổng kết

Trong phần nội dung này cán bộ sẽ nêu ra kết luận chung trong mẫu nhận xét, đánh giá dựa trên các tiêu chí như sau:

 • Đảm bảo được tiêu chuẩn nhà nước về kỷ luật cán bộ: Thực hiện được đầy đủ những tiêu chuẩn về phẩm chất trình độ năng lực và mức độ uy tín tín nhiệm của họ trong tổ chức cơ quan đó.
 • Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: mức độ công việc được hoàn thành, hoàn thành xuất sắc hay hoàn thành một phần, hay hoàn thành nhưng vẫn có lỗi,…
 • Triển vọng và khả năng cơ hội phá triển: Ở đây cập nhật đến vấn đề rằng cá nhân có tiềm năng phát triển, triển vọng tốt hay không trong suốt quá trình làm việc, đảm nhiệm vị trí trách nhiệm đó, đã từng bị khiển trách nhắc nhở gì hay không.
 • Khi mà bạn nhận ra được những tiêu chí cần thiết, những yêu cầu đề ra nhiệm vụ được giao của bản thân thì khi đó ở cả hiện tại và tương lai bạn sẽ luôn biết tìm được cách để thể hiện được vai trò quan trọng của mình, từ đó cơ hội thăng tiến sẽ đến với bạn, những cân nhắc bổ nhiệm luân chuyển vị trí mới có môi trường làm việc năng động, tốt hơn sẽ có sự nhắc nhở cân nhắc với cái tên của bạn.
 • Và cuối cùng của mẫu nhận xét đánh giá này, ở góc bên tay phải sẽ là nơi để lấy xác nhận đóng dấu của bí thư thay mặt cho ban thường vụ, ký và đóng dấu.

10. Mẫu tự nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch 2024

Mẫu tự nhận xét đánh giá cán bộ
Mẫu tự nhận xét đánh giá cán bộ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
——-o0o——

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC ĐƯA VÀO QUY HOẠCH

Họ và tên:…………………………………….. ……

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………

Chức vụ, chức danh hiện giữ:……………………

Thời gian công tác tại đơn vị:……………………

Đơn vị đang công tác:…………………………….

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

Tôi luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nói và làm theo quan điểm chính trị của Đảng.

Là đảng viên, cán bộ quản lý tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chỉ thị Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

Trong lối sống thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Bên cạnh đó triển khai và thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Bản thân luôn tích cực đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình; Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tiết kiệm trong chi tiêu của nhà trường, giữ gìn đúng tư cách, đạo đức và tính tiên phong của người cán bộ quản lý.

Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng tác phong của người quản lý, có lối sống trong sạch, lành mạnh, luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Luôn hoà đồng với đồng nghiệp, đối xử công bằng khách quan trong công tác, bảo vệ lợi ích, quyền lợi của người học, không vi phạm về những điều đảng viên không được làm.

Trong công việc cũng như trong cuộc sống luôn luôn có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình thẳng thắn. Sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp và giải quyết các ý kiến thắc mắc đề nghị của cán bộ, giáo viên với trách nhiệm là người quản lý trong nhà trường.

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ.

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

Bản thân có đủ năng lực hoàn thành tốt công tác quản lý trong nhà trường, có đầy đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các bằng cấp liên quan để phục vụ công việc.

Trong thời gian qua bản thân được tham gia và tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận hành chính giáo dục tại trường Chính trị ………….. Trong công việc tôi luôn học tập những cái mới, cái hay của đồng nghiệp và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân.

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Là Phó Hiệu trưởng trong nhà trường. Tôi luôn có tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, luôn nêu cao tinh thần và phẩm chất của người cán bộ quản lý trong nhà trường. Triển khai đầy đủ các hoạt động của nhà trường theo quy định của Ngành giáo dục đến toàn thể giáo viên trong nhà trường theo quy định từng tuần, từng tháng theo kế hoạch, có sơ kết các hoạt động chuyên môn trong nhà trường theo từng đợt thi đua qua đó để rút ra những kết quả đạt được và những tồn tại trong công tác chỉ đạo.

Cùng với lãnh đạo nhà trường triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động và phong trào:”Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Tham gia dự giờ, thăm lớp kịp thời rút kinh nghiệm cho giáo viên để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên. Thường xuyên kiểm tra sổ điểm sổ đầu bài, sổ kế hoạch giảng dạy của các tổ chuyên môn, lớp, giáo viên chủ nhiệm để chấn chỉnh những tồn tại chưa thực hiện được trong các hoạt động, cùng với các đoàn thể và các tổ chức trong nhà trường tổ chức tốt các hoạt động chuyên đề và hoạt động ngoại khoá đạt kết quả tốt.

Cùng các tổ chuyên môn triển khai và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học của Phòng giáo dục, của nhà trường, các hoạt động chuyên đề, hoạt động ngoại khoá trong nhà trường cũng như thực hiện công tác sinh hoạt Hội đồng bộ môn của Phòng giáo dục và đào tạo.

Bản thân là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cùng lãnh đạo nhà trường xây dựng quy chế dân chủ trong cơ quan, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước của Công đoàn cấp trên đến tất cả đoàn viên trong nhà trường.

Kết quả trong năm ………………:

- Đối với chuyên môn:

Đạt được UBND Huyện khen tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

- Đối với Công đoàn: Công đoàn Ngành khen tặng:

+ Tập thể “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”.

+ Cá nhân: “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn”.

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

Trong năm qua bản thân và tất cả đoàn viên công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. Cùng lãnh đạo nhà trường bố trí nơi ở tập thể cho đội ngũ. Vận động đoàn viên tham gia thực hiện tốt công tác chuyên môn của nhà trường, tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tham gia các phong trào VHVN, TDTT do nhà trường và ngành phát động.

Cùng với lãnh đạo nhà trường xây dựng các cuộc vận động, các phong trào của ngành và các cấp đề ra.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Về thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ quản lý: Bản thân luôn chấp hành nghiêm chỉnh thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ, nhà trường. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong cuộc sống giản dị hoà nhập với quần chúng, gần gũi với bà con trong thôn xóm, đồng nghiệp trong cơ quan và người dân nơi cơ quan công tác.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng cách làm theo trong công việc hằng ngày như thay đổi lề lối làm việc, tiết kiệm điện nước, giấy tờ, văn phòng phẩm, … và trong năm học cần làm một công việc lớn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Đánh giá chung về ưu điểm, khuyết điểm trong thời gian công tác:

1. Ưu điểm:

Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.

Có khả năng làm tốt công tác quản lý.

Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chức trách được giao.

2. Khuyết điểm:

Chưa huy động hết sức mạnh của tập thể và cá nhân của đội ngũ.

Tổ chức tham gia các hoạt động phong trào VHVN, TDTT trong đội ngũ chưa mạnh, cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, phần lớn đội ngũ ở xa.

Trong quá trình công tác và sinh hoạt chi bộ chưa đưa ra nhiều ý kiến hay.

III. Chiều hướng và triển vọng phát triển:

Cần phát huy những ưu điểm trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế và tồn tại trong thời gian đến.

Bản thân có đủ năng lực cũng như kỹ năng làm công tác quản lý trường học. Vì vậy chiều hướng phấn đấu được bổ nhiệm vào chức vụ có vị trí cao hơn hiện tại.

Triển vọng phát triển về trình độ cao hơn hiện tại và phát triển cho những thế hệ kế cận tiếp theo, hoàn thành mọi công việc được giao của cấp trên./.

…….., ngày….tháng…năm….

Người tự nhận xét, đánh giá

IV. Ý kiến đánh giá của lãnh đạo, cấp uỷ đảng:

…………………………………………………………

………, ngày….tháng…năm….
Thủ trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

11. Bản nhận xét đánh giá cán bộ chiến sỹ CAND

Bản nhận xét, đánh giá cán bộ công an nhân dân là nhận xét của lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý về những ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ chiến sỹ qua quá trình công tác trong năm, đây là biểu mẫu quan trọng, là cơ sở để đánh giá xếp loại cán bộ.

HUYỆN ỦY ...........

ĐẢNG BỘ .........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......, ngày....tháng,....năm.....

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Thuộc diện cấp ủy, quản lý

I. Sơ lược lý lịch

- Họ tên:......................................... (họ tên người được đánh giá, nhận xét)

- Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................

- Quê quán:...........................................................................................................

- Ngày vào đảng: ........................................ ngày chính thức:..............................

- Trình độ chuyên môn:...............chính trị:...................... Ngoại ngữ:....................

- Tóm tắt quá trình công tác:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

II. Nhận xét ưu khuyết điểm, triển vọng.

1. Về phẩm chất chính trị

- Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vang, giữ vừng phẩm chất của người đảng viên, chấp hành nghiêm cưỡng lĩnh của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước

- Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể của cơ quan, giữ vững nguyên tắc tập chung dân chủ

2. Về đạo đức.

- Luôn rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sáng, giản dị, trung thực không cơ hội, luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình

- Giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, thự hiện tốt quy định đối với cán bộ công chức trong cơ quan

3. Về năng lực công tác.

- Trên cương vị.............. thì đồng chí luôn chủ động công việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

- Khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Luôn tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Hằng năm thì đều được xếp loại đảng viên....,xếp loại cán bộ lãnh đạo, công chức hoàn thành xuất sắc.

4. Tóm tắt khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu

Nhìn chung thì có phẩm chất đạo đức, chính trị trong sáng, lối sống giản dị, mẫu mực, tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ năng lực chuyên môn vững vàng, giữ mối đoàn kết trong đảng, thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đồng chí và nhân dân tín nhiệm

III. Kết luận chung

- Về đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ: Đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín của một người cán bộ

- Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: Luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

- Triển vọng và chiều hướng phát triển: thì được đánh gia có triển vọng phát triển tốt.

T.M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Tương tự, bản nhận xét đánh giá và xếp loại hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ hàng năm, bản nhận xét đánh giá hạ sĩ quan nghĩa vụ cũng dựa trên các tiêu chí như trên để đánh giá, nhận xét. Qua đó, lọc ra những cá nhân điển hình, xuất sắc chuyển từ nghĩa vụ sang quân nhân chính thức, tiếp tục phục vụ trong quân ngũ, công an.

Trên đây là các mẫu Mẫu nhận xét, đánh giá cán bộ 2024 mới nhất trong từng trường hợp cụ thể. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
17 266.571
0 Bình luận
Sắp xếp theo