Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm 2024

Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm 2024? Đề nghị bổ nhiệm chức vụ là một quá trình quan trọng và cần thiết trong môi trường tổ chức, nhằm đảm bảo sự phát triển và hoạt động hiệu quả của các tổ chức, công ty, hoặc cơ quan chính phủ. Việc lựa chọn và bổ nhiệm những người có năng lực, kinh nghiệm và tư duy phù hợp vào các chức vụ quan trọng đóng vai trò quyết định đóng góp không nhỏ đến sự thành công và phát triển của tổ chức.

Cùng HoaTieu.vn tìm hiểu về mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm tại bài viết này, các bạn có thể tải về mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm và sử dụng trực tiếp.

1. Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm là gì?

Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm là văn bản được lập ra nhằm trình bày về việc tổ chức thực hiện bổ nhiệm đối với cá nhân, cán bộ mới phục vụ các vị trí cần tuyển hoặc đang trống các cơ quan thuộc các tổ chức, công ty, doanh nghiệp hiện nay. Mẫu nêu rõ nội dung về căn cứ bổ nhiệm, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, thông tin người được bổ nhiệm, vị trí bổ nhiệm, nơi nhận đề nghị bổ nhiệm...

Tờ trình đề nghị bổ nhiệm có thể được sử dụng cho việc đề nghị bổ nhiệm nhân sự, đề nghị bổ nhiệm chức danh trưởng phòng...

2. Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm

2.1. Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm

Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm
Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm

Nội dung mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ ………1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

…….., ngày … tháng … năm

TỜ TRÌNH
Đề nghị bổ nhiệm ...2

Kính gửi: ………………………….3

I. Nêu nhu cầu bổ nhiệm; căn cứ vào quy hoạch, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo để đề xuất bổ nhiệm cán bộ.

- Lãnh đạo đơn vị hiện có ….. người.

- Tình hình và phân công nhiệm vụ.

- Nhu cầu sắp tới (lý do cần bổ nhiệm cán bộ).

- Văn bản cho chủ trương bổ sung của cấp có thẩm quyền.

II. Tóm tắt kết quả thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự (nguồn tại chỗ, nguồn bên ngoài)

III. Căn cứ tiêu chuẩn chức danh và kết quả thực hiện quy trình nhân sự,....1 kính đề nghị ……..3 xem xét, bổ nhiệm các ông (bà) có tên sau đây giữ chức....2:

Ông (bà) ………………….. sinh ngày

- Tóm tắt trích ngang (chức vụ, đơn vị, quê quán, dân tộc, trình độ học vấn, lý luận chính trị, ngoại ngữ...).

- Tóm tắt quá trình công tác.

- Tóm tắt nhận xét, ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu.

- Kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở các bước.

- Ý kiến của cấp ủy Đảng đơn vị.

- Tập thể lãnh đạo đã biểu quyết để đề nghị bổ nhiệm ……/……… = ……………%.

- Dự kiến phân công phụ trách lĩnh vực công tác ……………… của đơn vị (đối với trường hợp bổ nhiệm cấp phó).

(Có hồ sơ kèm theo)

Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
…………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

2.2. Cách viết mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm

- Quốc hiệu và Tiêu ngữ

- Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

- Số, ký hiệu của văn bản

- Địa danh và thời gian ban hành văn bản

- Tên loại và trích yếu nội dung văn bản: Tờ trình Đề nghị bổ nhiệm (chức danh được bổ nhiệm)

- Nội dung văn bản: Nêu nhu cầu bổ nhiệm; căn cứ vào quy hoạch, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo để đề xuất bổ nhiệm cán bộ; Tóm tắt kết quả thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự (nguồn tại chỗ, nguồn bên ngoài); Căn cứ tiêu chuẩn chức danh và kết quả thực hiện quy trình nhân sự để có thể đề nghị bổ nhiệm chức danh.

- Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền: Thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu

- Nơi nhận tờ trình.

3. Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm trưởng phòng

3.1. Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm trưởng phòng
Mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm trưởng phòng

Nội dung mẫu tờ trình đề nghị bổ nhiệm trưởng phòng

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ ………1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………

…….., ngày … tháng … năm ……

TỜ TRÌNH
V/v bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng

Phòng……………………………………………….

Kính gửi: ………………………….3

1. Nêu căn cứ pháp luật (Nghị định, Quyết định, Thông báo, Công văn…)

2. Căn cứ tiêu chuẩn chức danh và kết quả thực hiện quy trình nhân sự,....1kính đề nghị ……..3xem xét, bổ nhiệm các ông (bà) có tên sau đây giữ chức....2:

Ông (bà) ………………….. …………………Sinh ngày:………………….

Giới tính:……………………………………...Dân tộc:…………………….

Quê quán:……………………………………………………………………

Trình độ văn hóa:……………………………………………………………

Trình độ chuyên môn:………………………………………………………

Năm vào ngành:……………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại:………………………………………….

(Có hồ sơ kèm theo)

Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
…………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

3.2. Cách viết tờ trình đề nghị bổ nhiệm trưởng phòng

- Quốc hiệu và Tiêu ngữ

- Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

- Số, ký hiệu của văn bản

- Địa danh và thời gian ban hành văn bản

- Tên loại và trích yếu nội dung văn bản: Tờ trình Đề nghị bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng

- Nội dung văn bản: Nêu căn cứ pháp luật (Nghị định, Quyết định, Thông báo, Công văn…); Căn cứ tiêu chuẩn chức danh và kết quả thực hiện quy trình nhân sự để bổ nhiệm chức vụ; Thông tin cá nhân của người được bổ nhiệm...

- Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền: Thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu

- Nơi nhận tờ trình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7.687
0 Bình luận
Sắp xếp theo