6 Bản nhận xét Đảng viên dự bị 2024 chuẩn nhất

Bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất 2024 là mẫu nhận xét Đảng viên dự bị của người giúp đỡ. Bản nhận xét Đảng viên này hướng dẫn dành Đảng viên dự bị về những Ưu điểm, Khuyết điểm và những lưu ý mà Đảng viên dự bị còn mắc phải. Sau đây là Bản nhận xét đảng viên dự bị 2024 mới nhất, nhận xét Đảng viên dự bị của người giúp đỡ, nhận xét Đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức, tổng hợp ý kiến nhận xét đảng viên dự bị, ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị,... Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Hoatieu.vn.

Bản nhận xét Đảng viên dự bị sẽ là bản đánh giá, nhận xét trong suốt quá trình hoạt động, học tập của Đảng viên đó tại nơi mà họ đang hoạt động, sinh hoạt, làm việc. Mẫu nhận xét đảng viện dự bị cần soạn thảo đầy đủ các thông tin như: thông tin về người viết bản nhận xét đảng viên dự bị, những nhận xét, đánh giá của người viết về các mặt của Đảng viên dự bị, những góp ý của đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị.

Bản nhận xét Đảng viên dự bị
Bản nhận xét Đảng viên dự bị

Bài viết được Hoatieu tìm hiểu và cập nhật mẫu mới nhất. Mời bạn đọc tham khảo.

1. Bản nhận xét đảng viên dự bị là gì?

Tại cơ quan hay địa phương mà bạn đang theo làm việc muốn nhận xét một đảng viên dự bị mới kết nạp thì đầu tiên bạn phải viết một mẫu đơn nhận xét đảng viên, thông qua đó Chi Ủy và Đảng Ủy nắm rõ thông tin, các ưu khuyết điểm của người đảng viên dự bị đó để đánh giá phẩm chất đạo đức, lối sống rồi cho ra một kết luận khách quan nhất.

Bản nhận xét Đảng viên dự bị là một trong những văn bản vô cùng quan trọng, mang tính chất quyết định cá nhân đó có được trở thành Đảng viên hay không.

2. Bản nhận xét Đảng viên dự bị dùng để làm gì?

Bản nhận xét đảng viên dự bị là một phần không thể thiếu trong hoạt động của chi bộ, Đảng bộ trong việc lựa chọn ra những người đảng viên có năng lực để phát huy hiểu quả hoạt động của tổ chức. Để có được những nội dung nhận xét đầy đủ, chính xác và đúng đắn trong suốt khoảng thời gian hoạt động thì đảng viên dự bị sẽ được một Đảng viên chính thức chịu trách nhiệm quản lý. Trong thời gian này Đảng viên chính thức sẽ sinh hoạt cùng với đảng viên dự bị để theo dõi, giám sát từng hoạt động của đảng viên dự bị và đưa ra bản nhận xét cuối cùng về đảng viên dự bị.

Khi Đảng viên dự bị được chuyển Đảng viên chính thức, một trong các giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị là bản nhận xét Đảng viên dự bị của Đảng viên chính thức được Chi bộ phân công giúp đỡ.

3. Nội dung bản nhận xét đảng viên dự bị

Để có một bản nhận xét đảng viện dự bị không trái với quy định pháp luật, đầy đủ chính sách của Đảng và không vi phạm đạo đức, xã hội thì phải đảm bảo:

– Đầy đủ những thông tin về người viết bản nhận xét đảng viên dự bị.

– Đầy đủ những nhận xét, đánh giá của người viết về các mặt của Đảng viên dự bị.

– Những góp ý của đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị.

Tổng hợp ý kiến nhận xét đảng viên dự bị

  • Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị
  • Nhận xét đảng viên dự bị của người giúp đỡ

4. Bản nhận xét đảng viên dự bị của Đảng viên được phân công giúp đỡ

Bản nhận xét Đảng viên dự bị của người giúp đỡ được coi là công việc không thể thiếu trong công tác hoạt động của Chi bộ, Đảng bộ. Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ Mẫu 11-KNĐ được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên. Sau đây là nội dung chi tiết Bản nhận xét đảng viên dự bị của Đảng viên được phân công, mời các bạn tham khảo nhé.

ĐẢNG CNG SẢN VIT NAM
-----------------

BẢN NHẬN XÉT
đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi ủy ……………………………………………………

Tôi là: ………………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm ………

Đang sinh hoạt tại Chi bộ …………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……… được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị: ……………………………………… được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý: …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ………………………… trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

……………, ngày …… tháng …… năm ………
ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(ký, ghi rõ họ và tên)

5. Bản nhận xét đảng viên dự bị 2024

Tổng hợp ý kiến nhận xét đảng viên dự bị, nhận xét Đảng viên dự bị của người giúp đỡ, ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị được nêu cụ thể trong Bản nhận xét đảng viên dự bị 2024 dưới đây:

Bản nhận xét đảng viên dự bị

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN NHẬN XÉT

Đảng viên dự bị

Kính gửi:

- Chi bộ: ...................................................................................

- Đảng uỷ:.............................................................................

Tôi là:............................................................................................................

Đang sinh hoạt tại chi bộ: …..........................................................…………

Ngày tháng năm 20 …, tôi được chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị là …………………………. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

a. Về tư tưởng chính trị:

- Đồng chí ………………….. luôn có lập trường tư tưởng vững vàng trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Chấp hành và thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

- Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Luôn trau dồi kiến thức tự tìm hiểu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân trên các phương tiện thông tin đaị chúng.

b. Về phẩm chất đạo đức lối sống:

- Đồng chí luôn có lối sống trong sáng lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức tính tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, giáo viên. Thực hành và vận động gia đình và nhân dân thực hiện lối sống tiết kiệm, thường xuyên tham gia và thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.

- Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan ,luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng.

- Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã với đồng nghiệp,với phụ huynh, nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

c. Về trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao:

- Trong quá trình công tác đồng chí luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc.Về công tác giảng dạy đồng chí luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn. Lên lớp đúng giờ, soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể đồng chí luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc được giao. Luôn hoàn thành mọi việc được giao và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định của cấp trên.

- Tạo mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác.

d. Về tổ chức kỷ luật:

- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.

- Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

Khuyết điểm và những điểm cần lưu ý:

a. Khuyết điểm:

- Tinh thần phê bình và tự phê bình trước tập thể chưa cao.

- Kỹ năng ứng dụng cụng nghệ thông tin trong giảng dạy như : ………

b. Những điểm cần lưu ý:

- Cần phấn đấu, đề ra kế hoạch cụ thể cho việc nghiên cứu học hỏi cho bản thân như : ……để phục vụ công tác chuyên môn cao hơn nữa.

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ……….trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình

……. , ngày ...  tháng ... năm 20….

NGƯỜI NHẬN XÉT

6. Mẫu nhận xét đảng viên dự bị (mẫu 1)

Đảng viên sau khi đã được kết lạp vào đảng thì Đảng viên sau phải trải qua 12 tháng trong thời kỳ dự bị, trong khoảng thời thời gian đảng viên được gọi là đảng viên dự bị, trong khoảng thời gian này đảng viên dự bị sẽ tự rèn luyện và phấn đấu, qua đó họ sẽ rút ra những kinh nghiệm/bài học, những điều bản thân còn thiếu sót và nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân.

Sau thời gian dự bị thì sẽ được chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp dựa trên những nhận xét đánh giá đảng viên dự bị trong 12 tháng dự bị, nếu đảng viên dự bị không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị. Mời bạn đọc tham khảo mẫu nhận xét đảng viên dự bị sau đây:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................, ngày ..... tháng ..... năm 20.....

BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị

Kính gửi:

Chi uỷ ...........................................................

Đảng uỷ Trường ..............................................

Tên tôi là: ..............................................................

Sinh ngày ..... tháng ..... năm ............

Vào Đảng ngày ..... tháng ..... năm ............ Chính thức ngày ..... tháng ..... năm ................

Đang sinh hoạt tại chi bộ .................................................................................................

Được chi bộ phân công (ngày ..... tháng ..... năm ............) giúp đỡ đảng viên dự bị
.......................................................................... phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí: ......................................................... trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(ký, ghi rõ họ tên)

7. Mẫu nhận xét đảng viên dự bị (mẫu 2)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................, ngày ..... tháng ..... năm 20.....

BẢN NHẬN XÉT
Đảng viên dự bị

Kính gửi:

Chi uỷ ...........................................................

Đảng uỷ .........................................................

Tên tôi là: .......................................................

Sinh ngày....tháng....năm....

Vào Đảng ngày ..... tháng ..... năm ............ Chính thức ngày ..... tháng ..... năm ...

Đang sinh hoạt tại chi bộ ...................................................................................................

Được chi bộ phân công (ngày ..... tháng ..... năm ............) giúp đỡ đảng viên dự bị

.......................................................................... phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm:

- Phẩm chất chính trị:

+ Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối chung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước.

- Đạo đức lối sống:

+ Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

- Năng lực công tác:

+ Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Có tinh thàn học hỏi, giúp đỡ các đồng chí và đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị.

- Quan hệ quần chúng:

+ Quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

Khuyết điểm:

- Cần mạnh dạn hơn trong đấu tranh xây dựng tập thể.

- Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét đề nghị công nhận đồng chí ........... trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

8. Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với Đảng viên dự bị

Mẫu 12B-KNĐ

ĐẢNG BỘ ...........................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ................................................

................, ngày .... tháng .... năm .......

Ý KIẾN NHẬN XÉT

của chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Tên chi ủy * nơi đảng viên dự bị cư trú: ....................................................................... .......................................................... , có ........đồng chí.

Nhận xét đảng viên dự bị ........................................................................ như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; quan hệ quần chúng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú )......................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Số đồng chí trong chi ủy nơi cư trú tán thành đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị ............................... .................................................... trở thành đảng viên chính thức là ........đồng chí, trong tổng số ........đồng chí được hỏi ý kiến (đạt .............%). Số không tán thành ........đồng chí (chiếm ........%) với lý do .................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY…......…

BÍ THƯ (PHÓ BÍ THƯ)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(ký, ghi rõ họ và tên)

* Nơi không có chi ủy thì ghi chi bộ

9. Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị

Mẫu 12a-KNĐ

BCH ...........................................................

.....................................................................

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….………, ngày..........tháng.........năm 20…

Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc đối với đảng viên dự bị

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nơi làm việc đối với đảng viên dự bị......................................................được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày.............tháng............năm..................

Tên tổ chức đoàn thể nơi làm việc:............................................................................., tổng số có............................................... đồng chí.

Tổ chức đoàn thể nơi làm việc tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)..................................................................................................

*Ưu điểm

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

*Khuyết điểm

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nơi làm việc tán thành đề nghị Chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị...................................................., trở thành đảng viên chính thức là......................đồng chí, trong tổng số.......................đồng chí được hỏi ý kiến (đạt................%).

Số không tán thành .................... đồng chí (chiếm............%) với lý do..........................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

TM BAN CHẤP HÀNH

Mẫu ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú và nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị gồm tổng hợp các ý kiến nhận xét dành cho đảng viên dự bị chuẩn bị đứng vào hàng ngũ của đảng về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, những thành tích phần đấu trong công việc được giao để phấn đấu trở thành đảng viên.

Những ý kiến của chi ủy nơi cư trú và nhận xét của tổ chức đoàn thể là phần bắt buộc phải có trong hồ sơ xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, là căn cứ để xem xét đảng bị dự bị có đủ tiêu chuẩn trở thành đảng viên chính thức hay không.

Nội dung bản ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú và nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị sẽ bao gồm:

  • Thông tin của người nhận xét.
  • Ý kiến về ưu điểm, khuyết điểm của đảng viên dự bị.
  • Số cán bộ đồng ý xét công nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức.
  • Số cán bộ không đồng ý xét công nhận đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, lý do không đồng ý.

Cách viết ý kiến nhận xét ưu điểm của đảng viên dự bị

- Về tư tưởng chính trị:

+ Có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới, mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Không vi phạm pháp luật, chấp hành đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

+ Vận động gia đình, quần chúng nhân dân nơi địa phương cư trú thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

+ Có ý thức trau dồi kiến thức, tự nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

+ Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng, phản bác lại lập luận sai trái của thế lực thù địch.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

+ Có lối sống lành mạnh, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên. Vận dụng linh hoạt sáng tạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào thực tiễn.

+ Chấp hành nghiêm quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; có lối sống thân thiện, chan hòa với đồng nghiệp, giữ gìn mối đoàn kết trong tập thể, năng nổ tham gia các hoạt động đoàn đội.

+ Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao:

+ Có trách nhiệm cao với công việc được giao và luôn phấn đấu, nhiệt tình trong công việc.

+ Có ý thức tự trau dồi trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, đi làm đúng giờ, làm hết việc không hết giờ, thực hiện đúng quy chế chuyên môn.

+ Nhiệt tình, hăng hái tham gia các công việc chung của tập thể, báo cáo kịp thời công việc theo quy định.

+ Có mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Về tổ chức kỷ luật:

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo.

+ Tích cực tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định. Thực hiện nội quy, quy chế của tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đã đề ra.

Cách viết ý kiến nhận xét khuyết điểm của đảng viên dự bị

- Chưa mạnh dạn góp ý trong sinh hoạt chi bộ; còn e ngại, nể nang trong tự phê bình và phê bình trước tập thể.

- Chất lượng hoàn thành công việc đôi khi chưa cao.

- Trong hoạt động công đoàn đôi lúc tham mưu chưa kịp thời.

- Chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu những giải pháp để phát huy tốt hơn trong công tác chuyên môn.

10. Hướng dẫn viết bản nhận xét đảng viên dự

Trong cơ cấu hoạt động của Đảng thì đảng viên những con người lao động trí óc biểu hiện cho ánh sáng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là những người lãnh đạo, là đầu tàu đi trước xây dựng thực hiện các nhiệm vụ, chính sách và đường lối của đảng và nhà nước tới toàn bộ nhân dân trong một đơn vị nhất định đem lại những lợi ích thiết thực cho đất nước. Để trở thành một đảng viên chính thức thì cá nhân cần phải trải qua thời kỳ là một đảng viên dự bị.

Dưới đây là hướng dẫn viết đơn nhận xét Đảng viên dự bị đáp ứng đầy đủ về hình thức và nội dung, khi soạn thảo mẫu đơn nhận xét bạn đọc lưu ý tránh trường hợp sai sót hoặc chưa đủ thông tin nhé.

Phần mở đầu:

- Với phần mở đầu, các bạn cần ghi đầy đủ nội dung như kính gửi chi bộ nơi mà các bạn đang sinh hoạt.

- Phần giới thiệu của đảng viên dự bị cần phải có đầy đủ họ tên, chi bộ đang sinh hoạt, thời gian được phân công theo dõi đảng viên dự bị.

- Lưu ý cần phải viết đầy đủ thông tin chính xác và ngắn gọn.

Phần nội dung chính:

- Phải có đầy đủ những nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của đảng viên chính thức về đảng viên dự bị.

- Về ưu điểm sẽ được chia thành từng nội dung nhất định, gồm các mục:

+ Phần tư tưởng chính trị.

+ Phần đạo đức lối sống.

+ Phần trách nhiệm đối với công việc được giao.

+ Phần tổ chức kỷ luật.

- Về phần nhược điểm cần viết thành một nội dung lớn hoặc có thể chia thành hai mục là khuyết điểm và lưu ý.

Phần kết thúc:

Đây chính là phần cuối cùng của bản nhận xét đảng viên dự bị. Thông thường. phần này sẽ theo khuôn mẫu, các bạn có thể tham khảo tại phần mẫu ở trên.

Phải có chữ ký của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Bản nhận xét Đảng viên dự bị mới nhất 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.

11. Lưu ý về bản nhận xét Đảng viên dự bị cần biết

11.1 Bản nhận xét Đảng viên dự bị dùng để làm gì?

Khi Đảng viên dự bị được chuyển Đảng viên chính thức, một trong các giấy tờ, hồ sơ cần chuẩn bị là bản nhận xét Đảng viên dự bị của Đảng viên chính thức được Chi bộ phân công giúp đỡ.

Trong đó, những nội dung nhận xét được nêu cụ thể trong bản nhận xét đã nêu ở trên.

11.2 Khi Đảng viên dự bị chuyển nơi ở, nơi công tác, làm việc, việc phân công Đảng viên giúp đỡ thực hiện thế nào?

Việc phân công Đảng viên chính thức giúp đỡ Đảng viên dự bị khi người này chuyển sinh hoạt đến nơi làm việc, học tập, cư trú khác được nêu tại khoản 3.10 Điều 3 Hướng dẫn 01 năm 2016 như sau:

- Đảng viên dự bị chuyển sinh hoạt Đảng đến: Đảng viên chuyển đi gửi kèm bản nhận xét Đảng viên dự bị để Đảng viên báo cáo cấp ủy, chi bộ nơi chuyển đến.

Tại đây, căn cứ kết quả này, chi bộ mới sẽ phân công Đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ. Đồng thời, Đảng viên chính thức được phân công theo dõi, giúp đỡ tại chi bộ cũ phải nộp bản nhận xét Đảng viên dự bị cho chi bộ, Đảng bộ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
41 308.536
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo