Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên 2023 mới nhất

Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên 2023 là mẫu quyết định của ban chấp hành Đảng ủy về việc quyết định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm nội quy, không làm tròn chức trách công việc của mình. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của Đảng viên bị kỷ luật, thời gian thi hành quyết định xử lý, hình thức xử lý kỷ luật với Đảng viên đó. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên tại đây.

1. Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên là gì?

Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên là giấy quyết định của ban chấp hành Đảng uỷ về việc quyết định kỷ luật Đảng viên không làm tròn bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ công việc của mình. Trong mẫu quyết định sẽ nêu rõ thông tin của Đảng viên bị kỷ luật, hình thức kỷ luật, thời gian kỷ luật.

HoaTieu.vn mời bạn tham khảo các Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên được sử dụng đối với các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ. Tùy từng trường hợp cụ thể, bạn đọc lựa chọn mẫu sao cho phù hợp.

2. Cách soạn quyết định kỷ luật Đảng viên

Điều đầu tiên trong mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên người soạn thảo cần làm là nêu rõ các thông tin về căn cứ thành lập quyết định này như căn cứ vào điều lệ Đảng, căn cứ vào quy định kỷ luật của đảng và xét tự kiểm điểm của đồng chí.

Sau đó đến phần nội dung của quyết định kỷ luật Đảng viên sẽ bao gồm 2 điều chính:

Nội dung thứ nhất trong mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên là thông tin cá nhân về họ tên, chức vụ, nơi công tác của Đảng viên bị kiểm điểm, hình thức kiểm điểm. Phần này cần viết đầy đủ, chi tiết, tránh việc sai thông tin người bị kỷ luật.

Nội dung thứ 2 trong mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên là thông tin về tên các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện và thi hành quyết định kỷ luật đó. Các bạn cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết để đảm bảo tính hiệu lực của mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên theo quy định.

3. Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên của chi bộ

Mẫu quyết định thi hành kỷ luật Đảng viên
Mẫu quyết định thi hành kỷ luật Đảng viên

Mẫu quyết định thi hành kỷ luật Đảng viên

Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên dưới đây là biểu mẫu được sử dụng để đưa ra quyết định kỷ luật Đảng viên ở các cấp địa phương nói chung như: Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên của chi bộ, mẫu quyết định kỷ luật khiển trách... mời các bạn theo dõi.

ĐẢNG UỶ ...........ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------
Số: ............ - QĐ/......................., ngày....tháng....năm....

QUYẾT ĐỊNH
Thi hành kỷ luật đối với đồng chí...............................

(chức vụ đảng, nơi công tác của đảng viên bị kỷ luật)
----

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

- Xét tự kiểm điểm của đồng chí .......................... (họ và tên của đảng viên); báo cáo số ............. ngày .......... của ......... (tên tổ chức đảng báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật) và kết quả kiểm tra xem xét, đề nghị của Đoàn kiểm tra;

Đảng ủy ........................................ nhận thấy: (tóm tắt nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của đảng viên; ghi rõ đã vi phạm quy định nào theo nội dung kết luận của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ........................................... )

ĐẢNG ỦY ...................
QUYẾT ĐỊNH

1. Thi hành kỷ luật đồng chí ............................. (họ tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên) bằng hình thức .......

2. (Tên các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyết định) và đồng chí ....................... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

 • UBKT (cấp trên)...;
 • Ban TVĐU (cấp trên)......;
 • Ban Tổ chức Đảng uỷ (cấp trên)
 • Như Điều 2;
 • Lưu HSĐU.
T/M ĐẢNG UỶ
............................

(Ký tên đóng dấu)

4. Quyết định kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 của chi bộ

Quyết định kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 của chi bộ là Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số mới nhất 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.

ĐẢNG ỦY …………

Số: ............ - QĐ/.........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Kỷ luật đảng viên vi phạm

- Căn cứ theo Điều lệ Đảng;

- Căn cứ theo các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng;

- Xét tự kiểm điểm của đồng chí: .......................... (họ, tên của đảng viên);

- Căn cứ theo báo cáo số: ............. ngày .......... của ............ (tên tổ chức Đảng gửi báo cáo đề nghị quyết định thi hành kỷ luật);

- Căn cứ theo kết quả kiểm tra xem xét và đề nghị của Đoàn kiểm tra;

Xét thấy đồng chí: …………………… đã vi phạm quy định chính sách dân số, nội dung vi phạm cụ thể như sau: …………………………………………………………...............................................(tóm tắt rõ ràng nội dung vi phạm, nêu rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân vi phạm của đảng viên, viết rõ đã vi phạm quy định nào căn cứ theo nội dung kết luận của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ........................................... )

ĐẢNG ỦY ............................

QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT

1. Thi hành kỷ luật đồng chí:

 • Họ và tên đảng viên: ……………………
 • Căn cước công dân: …………….
 • Ngày cấp: ……….. Nơi cấp: ……………
 • Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………….
 • Chức vụ: …………………….
 • Nơi công tác của đảng viên: ………………………………………………
 • Hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm: ............................................

2. Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành bởi:..........................................(Tên các cấp ủy và tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyết định)..............................................và đồng chí .......................................

Nơi nhận:

- UBKT (cấp trên)..........;

- Ban TVĐU (cấp trên)......;

- Ban Tổ chức Đảng uỷ (cấp trên)

- Như Điều 2;

- Lưu HSĐV.

T/M ĐẢNG UỶ .........................…

(Ký tên đóng dấu)

5. Quyết định thi hành kỷ luật Đảng viên cấp Trung ương

Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên cấp trung ương dưới đây là mẫu số 4D được ban hành theo quyết định 359-QĐ/UBKTTW quy định hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Mời các bạn tham khảo.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------
Số -QĐ/UBKTTW.............., ngày....tháng....năm....

QUYẾT ĐỊNH
thi hành kỷ luật đồng chí …
(họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị kỷ luật)
-----

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

- Xét tự kiểm điểm của đồng chí....(họ và tên của đảng viên); Báo cáo số ..., ngày... của… (tên tổ chức đảng báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật) và kết quả kiểm tra xem xét, đề nghị của Đoàn Kiểm tra;

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: (tóm tắt nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của đảng viên; ghi rõ đã vi phạm quy định nào theo nội dung kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương),

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thi hành kỷ luật đồng chí… (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên) bằng hình thức…

Điều 2. ... (Tên các cấp uỷ, tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyết định) và đồng chí… (họ và tên của đảng viên bị kỷ luật) thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị (Ban Bí thư) (để báo cáo),

- Như Điều 2,

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban,

- Các đồng chí Trợ lý, Thư ký Chủ nhiệm,

- Vụ… (theo dõi lĩnh vực, địa bàn có đảng viên bị kỷ luật),

- ...............................,

- Lưu: VT-LT, VTH(3b), HS(2b).

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

6. Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên cấp tỉnh

Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên cấp tỉnh dưới đây là mẫu số 4d được ban hành theo quyết định 359-QĐ/UBKTTW quy định hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Mời các bạn tham khảo.

TỈNH (THÀNH) UỶ...

UỶ BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số -QĐ/UBKTTU

..., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH
thi hành kỷ luật đồng chí…
(họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên bị kỷ luật)
-----

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

- Xét tự kiểm điểm của đồng chí....(họ và tên của đảng viên); Báo cáo số ..., ngày... của… (tên tổ chức đảng báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật) và kết quả kiểm tra xem xét, đề nghị của Đoàn Kiểm tra;

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) uỷ... nhận thấy: (tóm tắt nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của đảng viên; ghi rõ đã vi phạm quy định nào theo nội dung kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh (Thành) uỷ... ).

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH (THÀNH) ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thi hành kỷ luật đồng chí… (họ và tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên) bằng hình thức…

Điều 2. ... (Tên các cấp uỷ, tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyết định) và đồng chí… (họ và tên của đảng viên) thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để báo cáo),

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo),

- Như Điều 2,

- Các đồng chí Thành viên Uỷ ban,

- Phòng… (theo dõi lĩnh vực, địa bàn được kiểm tra),

- ...................,

- Lưu: VP, HS...

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM HOẶC PHÓ CHỦ NHIỆM

(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

7. Quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên

Có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Đảng viên vi phạm chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự với mức án thấp hơn án phạt cải tạo không giam giữ

Bước 1: Đảng viên vi phạm thực hiệm kiểm điểm trước chi bộ và tự nhận hình thức kỷ luật

- Đảng viên vi phạm được cấp ủy hướng dẫn thực hiện bản tự kiểm điểm.

- Sau khi thảo luận, góp ý và kết luận thì biểu quyết kỷ luật.

Bước 2: Tổ chức đảng vi phạm kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và báo cáo lên cấp ủy cấp trên quyết định

Bước 3: Trước khi quyết định kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền nghe đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày ý kiến

Bước 4: Báo cáo Quyết định kỷ luật lên cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếp

Nếu Đảng viên vi phạm tham gia nhiều cơ quan lãnh đạo của Đảng thì phải báo cáo đến các cơ quan lãnh đạo cấp trên mà đảng viên đó là thành viên

Bước 5: Quyết định của cấp trên về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải được thông báo đến cấp dưới, nơi có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

Kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm có hiệu lực ngay sau khi công bố quyết định.

Trường hợp 2: Đảng viên vi phạm đến mức bị truy cứu trách nhiệm và bị Tòa tuyên án từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên

Bước 1: Chậm nhất 03 ngày làm việc sau khi cơ quan có thẩm quyền bắt, khám xét khẩn cấp Đảng viên vi phạm, Thủ trưởng cơ quan đó phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đảng trực tiếp quản lý đảng viên đó.

Bước 2: Xem xét kỷ luật Đảng viên vi phạm không nhất thiết chờ kết luận hoặc tuyên án của Tòa

Áp dụng đối với Đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam.

Lưu ý:

- Khai trừ Đảng hoặc xóa tên trong danh sách Đảng (đối với đảng viên dự bị), không phải theo quy trình thi hành kỷ luật đối với trường hợp bị tòa án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên và sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

- Quyết định cho Đảng viên sinh hoạt trở lại và thực hiện xử lý kỷ luật theo đúng quy trình đối với trường hợp Đảng viên vi phạm bị tòa án tuyên phạt hình phạt thấp hơn hình phạt cải tạo không giam giữ và sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Trên đây là mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên đã được Hoatieu cập nhật chi tiết theo quy chuẩn văn bản mới nhất, các đơn vị, cơ quan ban ngành có thể tham khảo trực tuyến hoặc cũng có thể tải về để áp dụng sử dụng. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
11 62.825
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo