Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW 2023

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW là gì? Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Đảng viên đang công tác có trách nhiệm thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng tại nơi làm việc và có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, gần gũi và gắn bó với nhân dân. Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú được lập ra để nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;  thực hiện nghĩa vụ công dân có tốt không... Mời các bạn tham khảo mẫu mới nhất dưới đây.

1. Định nghĩa mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú là gì?

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW là mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú của các chi bộ cơ sở nhận xét về việc sinh hoạt Đảng của Đảng viên tại nơi cư trú. Mẫu nêu rõ những nhận xét về hoạt động của Đảng viên và gia đình Đảng viên tại nơi cư trú.

Căn cứ theo Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú ghi nhận vè nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú như sau:

- Tiên phong gương mẫu thực hiện các nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, phổ biến, vận động gia đình, bạn bè và nhân dân nơi cư trú thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước;

- Tích cực tham gia các cuộc họp định kỳ do cấp ủy triệu tập, tham gia đóng góp ý kiến về các công việc chung của địa phương đặc biệt là các vấn đề bức xúc ở tại thôn, bản, tổ dân phố;

- Là tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trước nhân dân nơi cư trú;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, bản, chi ủy, ban công tác mặt trận để nắm bắt tình hình nhận dân, kịp thời phản ánh những ý kiến của nhân dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở, giám sát cán bộ và đảng viên;

- Tích cực tham gia và vận động thành viên trong gia đình, bạn bè và nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua ở địa phương, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết ở khu dân cư;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm và kịp thời báo cáo khi thay đổi nơi cư trú.

2. Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú dành cho những đối tượng nào?

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW dành cho các chi bộ cơ sở nhận xét Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Mẫu nêu ra những nhận xét rõ ràng về những hoạt động của Đảng viên nơi cư trú.

3. Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW

3.1. Phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú 2023

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú mới nhất hiện nay và đang có hiệu lực pháp luật là mẫu Mẫu 3-213 theo Quy định 213-QĐ/TW. Mời các bạn tham khảo.

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
CHI BỘ……………..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................,ngày.......tháng.......năm......

PHIẾU NHẬN XÉT
đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ
với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên.....................................................................như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt☐

Nêu gương☐

Chưa nêu gương☐

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Gương mẫu đi đầu☐

Gương mẫu☐

Chưa gương mẫu☐

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ☐

Tham gia chưa đầy đủ☐

Không tham gia☐

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực☐

Thường xuyên☐

Chưa thường xuyên☐

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực☐

Tích cực☐

Chưa tích cực☐

6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt.

Biểu dương☐

Không đề nghị☐

Xem xét xử lý☐

7. Nhận xét khác

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

3.2. Mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú

ĐẢNG BỘ...................................

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) …………….

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………...,ngày.......tháng.......năm..............

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:.............................

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ........................................................trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên………..................................................................tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).

T/M ĐẢNG UỶ (CHI ỦY)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

4. Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW 

ĐẢNG BỘ.................

ĐẢNG ỦY..................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......., ngày.... tháng.... năm.........

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:

- Chi ủy………………………………………

- Đảng ủy……......…………………………...

Thưc hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú. Đảng ủy Trường Đại học Trà Vinh trân trọng đề nghị Chi ủy Chi bộ………………………, Đảng ủy…………………………….nhận xét, góp ý về đảng viên …………………………. tại nơi cư trú.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

____________________________________________________________________

ĐẢNG BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ………………...

CHI ỦY CHI BỘ…………………..…..………..…..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày.... tháng.... năm........

Chi ủy……………………...……………….thống nhất nhận xét về đảng viên …………………………… (đánh dấu X vào ô tương ứng).

1/- Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Tốt

Trung bình

Chưa tốt

2/- Về phẩm chất đạo đức, lối sống và mối quan hệ với nhân dân ở nơi cư trú.

Tốt

Trung bình

Chưa tốt

3/- Tham gia các cuộc họp do cấp ủy xã, phường, thị trấn hoặc chi ủy nơi cư trú tổ chức; góp ý kiến với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú về công việc của địa phương.

Tham gia đầy đủ

Tham gia chưa đầy đủ

Không tham gia

Nhận xét khác: ………………………….…………………………..………………………

….…………….………………………......…………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu)

T/M CHI ỦY

(Kýghi rõ họ tên)

5. Mẫu nhận xét Đảng viên nơi cư trú gồm những thông tin gì?

- Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú như sau:

 • Bên trái: Đảng bộ …., Đảng ủy (chi ủy) …..,
 • Bên phải: Đảng cộng sản Việt Nam
 • Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú
 • Kính gửi:
 • Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.
 • Đảng ủy/chi bộ………………………………………………trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên………………………………tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).
 • T/M Đảng ủy (chi ủy) ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên.

- Phiếu nhận xét:

 • Bên trái: Đảng ủy xã, phường, thị trấn, Chi Bộ …..,
 • Bên phải: Đảng cộng sản Việt Nam
 • PHIẾU NHẬN XÉT: đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
 • Chi ủy sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên… về việc sinh hoạt Đảng
 • Xác nhận của Đảng ủy, xã, phường, thị trấn; T/M Chi Bộ: ký, ghi rõ họ và tên.

6. Hướng dẫn soạn thảo mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW:

- Phần mở đầu:

 • Ghi đầy đủ các thông tin về Đảng uỷ xã, phường, thị trấn.
 • Thông tin chi bộ.
 • Ghi viết hoa in đậm “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”.
 • Thông tin về thời gian và địa điểm lập phiếu nhận xét.
 • Tên biên bản cụ thể và phiếu nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

- Phần nội dung chính của biên bản:

 • Thông tin về Đảng viên.
 • Đưa ra nhận xét về Đảng viên.
 • Những nhận xét khác.

- Phần cuối biên bản:

 • Xác nhận của Đảng uỷ xã, phường, thị trấn. (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
 • Ký và ghi rõ họ tên của đại diện người thay mặt cho chi bộ đưa ra nhận xét đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW mới nhất năm 2022.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
20 315.796
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thành Ca
  Thành Ca Alo..cho mình hỏi với.. mình xin tạm ngưng sinh hoạt đảng 1nam.. mình đi làm công ty.. xuống chỗ làm mình ở trọ. Bây giờ cuối năm chi bộ yêu cầu có xác nhận địa phương nơi mình dk tam tru.. thì cái mau ntn.. ai chi minh voi
  Thích Phản hồi 19/12/20