Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú năm 2024

Mẫu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú là gì? Mẫu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé. Mẫu ban hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW.

Phiếu xin ý kiến Chi ủy nơi cư trú có tầm quan trọng đặc biệt đối với bản thân đảng viên, Chi ủy nơi cư trú và Chi ủy nơi đảng viên công tác. Để đánh giá về mối liên hệ của đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân tại nơi sinh sống, đảng viên cần phải nộp phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú về chi ủy nơi mình công tác để tổng hợp, đánh giá đảng viên. Dưới đây là Mẫu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú theo quy định mới nhất để các bạn tiện thao khảo nhằm phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

1. Định nghĩa mẫu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú là gì?

Mẫu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú là mẫu dùng để lấy ý kiến nhận xét, đóng góp về đảng viên tại nơi cư trú. Mẫu thường được dùng vào dịp cuối năm nhằm phục vụ cho công tác đánh giá đảng viên. Sau khi lấy ý kiến thì Đảng bộ, chi bộ tiến hành nhận xét Đảng viên nơi cư trú.

2. Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú mới nhất theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW

Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú
Mẫu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú 2020

Nội dung Mẫu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú Hướng dẫn 33

Mẫu 3-213

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) ……….………
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

……., ngày tháng năm …..

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:…………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ ……………………………………. trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên ………………………………………………. tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

3. Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW

ĐẢNG BỘ …………………………….

ĐẢNG ỦY, CHI ỦY……………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........, ngày tháng năm 20....

PHIẾU XIN Ý KIẾN CHI ỦY NƠI CƯ TRÚ

Kính gửi: .............................................................................

Thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú, Đảng ủy (chi ủy) ………….. trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét, góp ý về đảng viên ............................. tại nơi cư trú.

T/M ĐẢNG ỦY, CHI ỦY

BÍ THƯ

HUYỆN (QUẬN) ỦY……………………..

ĐẢNG ỦY………………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày....tháng năm....20...

Chi ủy………………….……thống nhất nhận xét về đảng viên ………………..... (đánh dấu X vào ô tương ứng).

1. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

☐ Tốt

☐ Trung bình

☐ Chưa tốt

2. Về phẩm chất, đạo đức, lối sống và quan hệ với nhân dân ở nơi cư trú.

☐ Tốt

☐ Trung bình

☐ Chưa tốt

3. Tham gia các cuộc họp do cấp ủy xã, phường, thị trấn hoặc chi ủy nơi cư trú tổ chức; góp ý kiến với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú về công việc của địa phương.

Tham gia đầy đủ Tham gia chưa đầy đủ Không tham gia

Nhận xét khác: .............................................................................................

.......................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ,

PHƯỜNG, THỊ TRẤN

T/M CHI ỦY

4. Nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

6. Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

7. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2 Quy định này với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 162.480
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo