Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 mới cập nhật

Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 là mẫu biên được các cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng phổ biến. Hoatieu.vn xin gửi tới các bạn mẫu biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới như sau.

1. Biên bản đại hội công đoàn là gì?

Mẫu biên bản đại hội công đoàn là một loại biên bản được lập ra trong các cuộc họp đại hội công đoàn với mục đích để ghi lại nội dung, quá trình diễn ra cuộc họp và những phương án đề xuất hoạt động. Nội dung của biên bản là: Ghi lại nội dung, trình tự diễn ra đại hội công đoàn; tập hợp ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia đại hội công đoàn để từ đó đề ra phương án cho nhiệm kỳ sau.... Mời các bạn tham khảo.

2. Nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở tính như thế nào?

Đối với công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận và tổ công đoàn:

a. Nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở theo nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý, chỉ đạo.

Đối với công đoàn cơ sở mới thành lập, thời gian kết thúc nhiệm kỳ theo thời gian của của công đoàn cấp trên trực tiếp. Trường hợp khi công đoàn cơ sở được thành lập mà thời gian kết thúc nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp còn dưới 18 tháng thì nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở thực hiện theo nhiệm kỳ kế tiếp của công đoàn cấp trên trực tiếp.

Ví dụ: nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp là 2018 - 2023, nếu công đoàn cơ sở thành lập năm 2019, nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở sẽ là 2019 - 2023; tương tự, nếu thành lập năm 2020, nhiệm kỳ sẽ là 2020 - 2023; nếu thành lập cuối năm 2022 nhiệm kỳ sẽ là 2022 - 2028.

b. Công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có) tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở; tổ công đoàn (nếu có) tổ chức hội nghị toàn thể đoàn viên để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đại hội của công đoàn cơ sở và bầu tổ trưởng, tổ phó công đoàn. Trường hợp khuyết tổ trưởng, tổ phó công đoàn, ban chấp hành công đoàn cơ sở chỉ đạo tổ công đoàn tổ chức hội nghị toàn thể để bầu bổ sung.

Căn cứ vào điều trên quy định về tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở thì việc tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở cần phải được thực hiện theo quy định của điều lệ công đoàn và phải được lập thành biên bản. Trên đây là bài viết của chúng tôi cung cấp thông tin về Mẫu biên bản đại hội công đoàn cơ sở và hướng dẫn cách làm biên bản cùng thông tin liên quan về đại hội công đoàn cơ sở

3. Biên bản đại hội công đoàn cơ sở 2023 mới nhất

Biên bản đại hội công đoàn cơ sở 2023
Biên bản đại hội công đoàn cơ sở 2023

Dưới đây là một mẫu Biên bản đại hội công đoàn cơ sở tiêu chuẩn, gồm đầy đủ các nội dung như thành phần tham dự, nội dung, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu. Mời các bạn tham khảo và tải về trong file tải nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hanh Phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ……

Hôm nay, vào lúc … giờ……, ngày……tháng…….năm

Địa điểm:…………

I. Thành phần tham dự:

Về phía lãnh đạo LĐLĐ quận ........

 1. Đ/c………………………………………………………………………
 2. Đ/c…………………………………………………………………………
 3. Đ/c…………………………………………………………………………

Về phía lãnh đạo đơn vị:

 1. Ông (bà)…………………………………………………………………………
 2. Ông (bà)…………………………………………………………………………
 3. Ông (bà)…………………………………………………………………………

Về phía CĐCS:

- Tổng số đại biểu (đoàn viên) triệu tập là:………………………………

- Tổng số đại biểu (đoàn viên) có mặt là:………………………………..

- Tổng số đại biểu (đoàn viên) vắng mặt là:……………………………..

+ Có lý do:………………………………………………………………….

+ Không có lý do:………………………………………………………….

Đoàn Chủ tịch:

 1. Đ/c………………………………………………………………………
 2. Đ/c…………………………………………………………………………
 3. Đ/c…………………………………………………………………………

Đoàn Thư Ký:

 1. Đ/c………………………………………………………………………
 2. Đ/c…………………………………………………………………………

Diễn biến đại hội:

 1. Đ/c ……………………………………………… thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của đại hội.
 2. Đ/c ……………………………………………… thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (nếu đại hội đại biểu).
 3. Đ/c ………………………………………………… thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo số lượng và tư cách đoàn viên dự đại hội (nếu đại hội toàn thể).

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt ………%, không nhất trí ……% (lý do ………… ..)

 1. Đ/c ………………………………………… thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ ...……..
 2. Đ/c ………………………………………… thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ qua.
 3. Đại hội thảo luận: (ghi lại tất cả các ý kiến đóng góp của đoàn viên, nếu ý kiến trùng lắp thì không ghi nữa)

- Báo cáo nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm kỳ tới của Công đoàn:…

- Dự thảo văn kiện của Đại hội Đại biểu Công đoàn quận ........ lần V, nhiệm kỳ .........

Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ quận.

Đ/c ……chức vụ: …… LĐLĐ quận ........ phát biểu chỉ đạo:……

Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị.

Ông (bà)………Chức vụ …… thay mặt cấp ủy đảng (nếu có), lãnh đạo chính quyền, chuyên môn phát biểu:………

Đ/c ………thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Tổ chức bầu cử.

Bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn.

Thông qua số lượng, biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn.

Đ/c ………………………………thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua số lượng và biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn .……………………………….., nhiệm kỳ .......... là … ủy viên.

Ý kiến thảo luận: (thống nhất hay không thống nhất số lượng trên?)

………

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt …….…%, không nhất trí ………% (lý do……… )

Ứng cử, đề cử, thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn.

Ý kiến thảo luận: (Có ai tự ứng cử, đề cử không?)…………….Đ/c ………………………………thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách dự kiến bầu Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ……………………..…………… , nhiệm kỳ ...…… gồm có…… đồng chí và gồm các đ/c có tên như sau:

 1. Đ/c………………………………………………………………………
 2. Đ/c…………………………………………………………………………
 3. Đ/c…………………………………………………………………………
 4. Đ/c………………………………………………………………………
 5. Đ/c…………………………………………………………………………
 6. Đ/c…………………………………………………………………………

Ý kiến thảo luận: (thống nhất hay không thống nhất danh sách trên? có ai ứng cử hoặc đề cử không?)……..

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt ……%, không nhất trí ……% (lý do………… …………………………………………………………………………………………)

Bầu Ban kiểm phiếu:

- Đ/c …………………………………………… thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu có ……. đ/c và gồm các đ/c có tên như sau:

 1. Đ/c……………………………………………. Trưởng ban
 2. Đ/c …………………………………………… Ủy viên
 3. Đ/c …………………………………………… Ủy viên

Ý kiến thảo luận: (thống nhất hay không thống nhất danh sách trên?)……..

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt ……%, không nhất trí ……% (lý do………… ……)

Thông qua nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử và tổ chức bầu cử.

Đ/c…………………………………… - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử và tổ chức bầu cử.

Công bố kết quả bầu cử.

- Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu phát ra ……………………………… phiếu

- Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu thu về ……………………………….. phiếu

- Số phiếu hợp lệ ……………………………………………………phiếu

- Số phiếu không hợp lệ ……………………………………………phiếu

* Kết quả kiểm phiếu:

Danh sách những đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn ……, nhiệm kỳ...... có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau:

 1. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%
 2. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%
 3. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%
 4. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%
 5. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%

Ban Chấp Hành Công đoàn ………, nhiệm kỳ .... ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội V Công đoàn quận ........, nhiệm kỳ .......:

Thông qua số lượng đại biểu do Liên đoàn Lao động quận phân bổ.

Đ/c ………………………………thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo số lượng đại biểu dự Đại hội V Công đoàn quận ........, nhiệm kỳ ...được phân bổ là ……… đồng chí.

Ứng cử, đề cử, thông qua danh sách bầu cử đại biểu đi dự Đại hội V Công đoàn quận ........, nhiệm kỳ ....

Đ/c ………………………………thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách dự kiến đoàn đại biểu dự Đại hội V Công đoàn quận ........, nhiệm kỳ .....gồm có …….đồng chí và gồm các đ/c có tên như sau:

 1. Đ/c………………………………………………………………………
 2. Đ/c…………………………………………………………………………
 3. Đ/c…………………………………………………………………………

Ý kiến thảo luận: (thống nhất hay không thống nhất danh sách trên? có ai ứng cử hoặc đề cử không?)……

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt ……%, không nhất trí ……% (lý do……………)

Bầu Ban kiểm phiếu.

Đ/c …thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội tiếp tục sử dụng Ban kiểm phiếu vừa tổ chức Bầu Ban Chấp hành Công đoàn.

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt ……%, không nhất trí ……% (lý do………)

Thông qua nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử và tổ chức bầu cử.

Đ/c…… - Trưởng Ban kiểm phiếu xin ý kiến không thông qua nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử vì cũng giống như bầu Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2021 - 20…

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt ……%, không nhất trí ……% (lý do………… )

Công bố kết quả bầu cử .

- Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu phát ra ……………………………… phiếu

- Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu thu về ……………………………….. phiếu

- Số phiếu hợp lệ ……………………………………………………phiếu

- Số phiếu không hợp lệ …………………………………………… phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

Danh sách những đồng chí trúng cử vào đoàn đại biểu dự Đại hội V Công đoàn quận ........, nhiệm kỳ ..... có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau:

 1. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%
 2. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%
 3. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%
 4. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%
 5. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%

Đoàn Đại biểu dự Đại hội V Công đoàn quận ........ ra mắt trước Đại hội.

Đ/c ………………………………………thay mặt Đoàn Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt ……%, không nhất trí ……% (lý do………… …………………………………………………………………………………………)

Bế mạc.

Biên bản Đại hội kết thúc vào lúc……giờ….. cùng ngày, được lập thành hai bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội (01 bản gởi về LĐLĐ quận; 01 bản lưu vào hồ sơ CĐCS).

4. Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Dưới đây là mẫu Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 thực tế của công đoàn cơ sở trường học. Các bạn thay đổi lại cho phù hợp với tình hình của công đoàn mình nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Đại hội Công Đoàn Trường ............

Lần thứ .... Nhiệm kỳ ........

I. Thời gian: 7 giờ 30 ngày.....

II. Địa điểm: Hội trường của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện .....

III. Thành phần:

1/ Bà..........................

2/ Toàn thể GV-CB-CNV trường ..............

1. Đồng chí ....................

2. Đồng chí ....................

Cùng sự hiện điện của các đồng chí trong Ban thường vụ Công đoàn ngành, các đồng chí đại biểu khách quý - là lãnh đạo các Ban ngành trong huyện, lãnh đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành giáo dục đào tạo thành phố; sự tham dự đầy đủ của các đồng chí trong Đảng ủy, trong Lãnh đạo đơn vị, trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ ................ và 99/107 đại biểu chính thức là đoàn viên CĐCS Trường .............. được triệu tập.

IV. Nội dung:

A. PHẦN NGHI THỨC: Ban tổ chức Đại hội

1. Chào cờ: hát Quốc ca - Lời 1. (Đ/c Phượng)

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. (Đ/c Phượng)

3. Giới thiệu dự kiến và biểu quyết đoàn chủ tịch; Ban thư ký. (Đ/c Phượng)

+ Đoàn chủ tịch, gồm:

1) Đ/c Nguyễn Hữu Định, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

2) Đ/c Đồng Văn Khuyên, Phó hiệu trưởng nhà trường.

3) Đ/c Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch công đoàn cơ sở.

4) Đ/c Trương Thị Phương Anh, Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở.

5) Đ/c Nguyễn Thị Phượng, Phó bí thư đoàn trường.

+ Ban thư ký, gồm:

1) Đ/c Đào Thị Mỹ Hạnh. (Viết vào sổ Nghị quyết mới)

2) Đ/c Võ Thanh Mãi. (Soạn trên máy tính dự thảo nghị quyết Đại hội)

- Ban tổ chức bàn giao điều hành Đại hội cho Đoàn chủ tịch. (Đ/c Phượng)

B. PHẦN NỘI DUNG: Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:

- Lời hứa của Đoàn chủ tịch trước đại hội (Đ/c Định)

1. Phát biểu khai mạc Đại hội. (Đ/c Đông)

2. Các đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Đ/c Vinh+Đ/c Hữu Thông).

- Đoàn chủ tịch báo cáo số lượng đại biểu có mặt trong Đại hội là 99 (Đ/c Phượng)

3. Thông qua Chương trình làm việc; Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội. (Đ/c Phượng)

4. Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ ................ và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ ............. (Đ/c Đông)

5. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ ................. (Đ/c P Anh)

6. Đoàn chủ tịch báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đoàn viên vào văn kiện đại hội và gợi ý thảo luận tại hội trường. Sau đó Đoàn chủ tịch tổng hợp và xin ý kiến đại hội biểu quyết thống nhất thông qua. (Đ/c Khuyên)

Đại hội đã bàn bạc chỉnh sữa và biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu:

+ Vận động 100% ĐV-NLĐ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành và địa phương phát động. Không vi phạm pháp luật.

+ 100% tổ công đoàn tham gia góp vốn xoay vòng không lãi (theo kế hoạch); tham gia đóng góp quỹ “Tứ thân phụ mẫu” tại cơ quan (theo kế hoạch).

+ 100% Tổ chức mừng sinh nhật cho ĐV-NLĐ hàng năm. Thăm viếng gia đình và tứ thân phụ mẫu của ĐV-NLĐ lúc ốm đau, hiếu hỷ đầy đủ kịp thời.

+ Vận động 100% ĐV-NLĐ tham gia viết đề tài sáng kiến, đề tài khoa học kỷ thuật hoặc chuyên đề đổi mới phương pháp.

+ Vận động 100% ĐV-NLĐ đăng ký thi đua hàng năm. (thi đua Chính quyền và thi đua Công đoàn)

+ 100% Kết nạp Công Đoàn viên mới và cấp thẻ Công đoàn khi đủ điều kiện.

+ 100% Cán bộ Công đoàn, UBKT CĐ, Kế toán Công đoàn, Ban TTND tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ khi được triệu tập.

+ Họp BCH Công đoàn; Tổ chức sinh hoạt công đoàn định kỳ 1 lần/ tháng.

+ 100% ĐV-NLĐ tham gia các hoạt động do Công Đoàn tổ chức, phát động.

+ Giới thiệu 20 công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

+ Vận động trên 95% ĐV-NLĐ nữ đăng ký thi đua “Hai giỏi”; Phấn đấu đạt danh hiệu “Hai giỏi” các cấp hàng năm; Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

+ CLB nữ công tổ chức sinh hoạt định kỳ (ít nhất 1 lần/ 2 tháng)

+ Vận động 100% ĐV-NLĐ tham gia các hoạt động xã hội: đóng góp quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” và tháng hành động “Vì trẻ em”; quỹ “Vì người nghèo” và các cuộc vận động khác đạt chỉ tiêu đề ra.

+ Hàng năm xây dựng, bổ sung và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn. Dự toán, quyết toán tài chính Công đoàn cơ sở đúng quy định.

+ Ban chấp hành Công đoàn, UBKT, Kế toán, Ban TTND thực hiện tự kiểm tra hồ sơ sổ sách (ít nhất 2 lần/năm). (Vào tháng 12 và tháng 5 hàng năm)

+ UBKT Công đoàn Kiểm tra thực hiện điều lệ; Kiểm tra tài chính công đoàn ít nhất (ít nhất 2 lần/ năm).

+ Ban chấp hành Công đoàn chỉ đạo Ban TTND kịp thời tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan theo quy định của pháp luật. (nếu có)

+ Hàng năm phấn đấu đạt danh hiệu thi đua: “Công đoàn vững mạnh Xuất sắc”.

+ Hàng năm phối hợp cùng chính quyền tổ chức Hội nghị công chức, viên chức; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có hiệu quả.

+ Hàng năm Ban chấp hành Công đoàn thương lượng, ký kết và thực hiện giao ước thi đua giữa chính quyền và Công đoàn; Quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành với thủ trưởng đơn vị.

+ Vận động 100% CCVCLĐ tham gia thực hiện phong trào “Xanh, sạch, đẹp”, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, cơ quan văn minh an toàn.

+ 100% CCVCLĐ được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn.

+ Vận động 100% CCVCLĐ có kế hoạch học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

+ 100% Đăng ký tham dự tuyển sinh sau đại học ít nhất 3 giáo viên/năm; Trung cấp lý luận chính trị ít nhất: 1 Đảng viên/đợt.

+ Tham mưu, nhắc nhở thủ trưởng cơ quan Tổ chức kiểm tra sức khỏe tổng quát cho CCVCNV theo định kỳ hàng năm. (Kinh phí theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường)

+ Hàng năm phối hợp với chính quyền tổ chức Tết Trung thu và phát thưởng cho con của CCVCLĐ có thành tích học tập tốt trong năm học nhân dịp tết trung thu.

+ Tham mưu, vận động và cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức tham quan học tập 1 lần/năm.

+ Vận động 100% viên chức tham gia thi Giáo viên giỏi các cấp và đạt cấp trường trên 15 giáo viên/năm; cấp thành phố phấn đấu 6 giáo viên/nhiệm kỳ.

+ Vận động 100% CCVCLĐ tham gia xây dựng thương hiệu trường ..............; Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

+ Hàng năm phấn đấu đạt danh hiệu thi đua: “Tập thể lao động Xuất sắc”.

7. Phát biểu chỉ đạo của Công đoàn cấp trên. (Đ/c Vinh)

- Đ/c Đông thay mặt Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo!

8. Bầu cử BCH Công đoàn nhiệm kỳ ............. (Đ/c Định)

+ Đại diện Đảng ủy khai thông cơ cấu và số lượng nhân sự: 07. Biểu quyết số lượng (biểu quyết). (Đ/c Định)

+ Lập danh sách ứng cử viên 10: (Đ/c Định)

+ Biểu quyết thống nhất danh sách. (Đ/c Định)

+ Bầu ban bầu cử (biểu quyết). (Đ/c Định) Gồm 7 đồng chí sau:

1) Đ/c Phạm Chí Thuận, trưởng ban.

2) Đ/c Nguyễn Minh Khải, ủy viên.

3) Đ/c Trương Định Ngoan, ủy viên.

4) Đ/c Dương Thị Thanh Quý, ủy viên.

5) Đ/c Trương Hồng Thu Trang, ủy viên.

6) Đ/c Trần Thanh Hải, ủy viên.

7) Đ/c Đào Chiến, ủy viên.

- Đoàn chủ tịch báo cáo số lượng đại biểu có mặt trong Đại hội là 94 (Đ/c Phượng).

5. Hướng dẫn lập biên bản Đại hội công đoàn cơ sở

Một mẫu biên bản đại hội công đoàn cơ sở thường phải đảm bảo những nội dung chủ yếu như sau:

- Đại hội Công đoàn diễn ra ở nhiệm kỳ nào, được tiến hành vào thời gian nào, Tới dự và chỉ đạo Đại hội gồm những ai, giữ chức danh gì?

- Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn chủ tịch gồm những ai, giữ chức danh gì

- Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ, sau đó Đại hội tiến hành thảo luận…

- Đại hội tiến hành bầu cử về Bầu Ban Bầu cử trưởng ban, ủy viên, tiếp đến Bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn, Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên…

- Kết quả của bầu cử

- Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội.

Trên đây là các mẫu Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 50.206
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo