Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường năm 2024

Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường là mẫu phiếu áp dụng cho các cá nhân, tổ chức khi muốn đề xuất nhiệm vụ môi trường của mình lên cơ quan cấp trên, mẫu phiếu được ban hành kèm theo Thông tư 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 06 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ môi trường, mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

1. Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường là gì?

Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường là văn bản do cá nhân, tổ chức thực hiện trong trường hợp cần đề xuất với cơ quan có thẩm quyền, người đứng đầu cấp trên về những nhiệm vụ, công việc bảo vệ môi trường của mình. Mẫu phiếu này được ban hành kèm theo Thông tư 17/2016/TT-BNNPTNT được kí kết vào ngày 24/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ môi trường.

Nội dung Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường bao gồm những nội dung chính sau:

+ Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất thực hiện nhiệm vụ môi trường.

+ Tên nhiệm vụ môi trường: cá nhân, tổ chức thực hiện nhiệm vụ gì nhằm bảo vệ môi trường.

+ Tính cấp thiết của vấn đề: hiện trạng vấn đề môi trường ở mức độ nào, ảnh hưởng như thế nào, từ đó khẳng định sự cần thiết của vấn đề.

+ Mục tiêu: những mục tiêu cần đạt khi thực hiện chương trình.

+ Dự kiến nội dung thực hiện: thời gian, địa điểm thực hiện, kinh phí, sản phẩm cần thiết.

Các nội dung cần nêu chi tiết, đầy đủ, làm căn cứ để được cơ quan cấp trên xét duyệt.

2. Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường

Phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường

Nội dung cơ bản của phiếu đề xuất nhiệm vụ môi trường:

B1. PĐX-NVMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________

PHIẾU ĐỀ XUẤT
NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: ...............................................

Thực hiện Thông tư số.............../2016/TT-BNNPTNT ngày.........tháng......... năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số.......về việc ....

Cơ quan (X) đề xuất thực hiện nhiệm vụ môi trường với các nội dung chủ yếu sau:

 1. Tên nhiệm vụ môi trường
 2. Tổ chức chủ trì
 3. Cá nhân chủ trì
 4. Cơ sở pháp lý, tính cấp thiết
 5. Mục tiêu
 6. Dự kiến các nội dung chính
 7. Các sản phẩm dự kiến
 8. Thời gian thực hiện dự kiến: ...........(tháng). Từ tháng........./năm.......đến tháng......../năm............
 9. Địa chỉ áp dụng
 10. Dự kiến tổng kinh phí (Triệu đồng):
 11. Các vấn đề khác (nếu có)

(Chú ý: Không quá 02 trang khổ A4)

......, ngày ... tháng ... năm 20.....
TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

Mời các bạn đón xem các bài viết hữu ích khác tại mục Biểu mẫu - Thủ tục hành chính của Hoatieu nhé.

Đánh giá bài viết
1 318
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo