4 Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú 2024

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là mẫu bản kiểm điểm dành cho đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú của mình. Mẫu nêu rõ thông tin lý lịch của đảng viên, kiểm điểm về việc chấp hành sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú, các mối quan hệ tại nơi cư trú của đảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú tại đây.

1. Khi nào cần viết bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú?

Bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú thường được viết vào dịp cuối năm để các Đảng
viên tự kiểm điểm lại những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân về việc chấp hành các
quy định sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú của mình.

Theo quy định tại Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 18/10/2019. Thì các Đảng viên trong toàn Đảng đều phải làm kiểm điểm phê bình và tự phê bình ngoại trừ một số trường hớp đặc biệt sau

+ Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

+ Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng;

Do đó, các mức độ kiểm điểm của đảng viên theo quy đinh là kiểm điểm ở chi bộ nơi sinh hoạt. Kiểm điểm với cấp trên ở các cấp như. Ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện kiểm điểm trước tập thể ban thường vụ, trước tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị mình là thành viên. Hay cao hơn nữa là kiểm điểm trước Ủy viên Bộ Chính trị. Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm trước tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Đặc biệt: Đảng viên giữ từ ba chức vụ lãnh đạo, quản lý trở lên. Ngoài kiểm điểm ở các nơi nêu trên có thể kiểm điểm ở nơi khác nếu cần do cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là gì?

Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là mẫu lập ra để tự kiểm điểm bản thân về các nội dung chính như tư tưởng, phẩm chất, ý thức, chuyên môn công việc của Đảng viên tại nơi mình đang ở. Từ đó đưa ra những phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong thời gian tiếp theo. Mẫu cần được soạn thảo một cách chi tiết, trung thực, từ đó làm căn cứ xem xét đánh giá Đảng viên.

3. Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú ở trường tiểu học

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày....tháng....năm....

BẢN KIỂM ĐIỂM
Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20....

Kính gửi:

- Chi bộ …

- Đảng bộ Phường …………………

Tên tôi là: ………………….. Sinh ngày : ………….

Ngày vào Đảng: ………… Chính thức : ………….

Hiện đang công tác tại trường TH ………….

Sinh hoạt tại Chi bộ TH ……………………

Sinh hoạt nơi cư trú tại Chi bộ thôn 4 - Đảng bộ xã …………

ĐẢNG VIÊN KIỂM ĐIỂM:

- Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

- Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú

- Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác. Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí;

- Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

- Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;

- Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; Tham gia các phong trào do chi bộ và địa phương phát động như quỹ người nghèo, hội phụ nữ, ủng hộ bảo lụt… làm tốt các công tác xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa.

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, có lối sống giản dị, gần gũi bà con lối xóm, có tinh thần tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn.

- Bản thân tham gia đầy đủ các cuộc họp do chi uỷ nơi cư trú triệu tập, có tham gia góp ý với chi uỷ về các công việc chung của địa phương.

Trên đây là bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú của bản thân năm ............, rất mong nhận được sự tham gia góp ý, nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú về những ưu, khuyết điểm. Bản thân xin tiếp thu và sẽ phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian đến.

Nhận xét của chi ủy nơi cư trú

……………………………………………

……………………………………………

Ngày … tháng … năm ............

T/M CHI BỘ ……

BÍ THƯ

…., ngày … tháng … năm ............

Đảng viên kiểm điểm

4. Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú của giáo viên THCS

Bài viết do Hoatieu.vn biên soạn, cập nhật. Không sao chép qua website khác. Mời bạn đọc tham khảo để hoàn thành bài viết của mình.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................, ngày... tháng.... năm 20...

BẢN KIỂM ĐIỂM

Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20...

Kính gửi:

- Chi bộ Trường THCS................................

- Đảng bộ.....................................................

- Tôi tên là:.......................................... Sinh ngày:...............................................

- Ngày vào Đảng:................................... Chính thức:............................................

- Hiện đang công tác tại Trường THCS.................................................................

- Sinh hoạt tại Chi bộ Trường THCS........................................................................

- Sinh hoạt nơi cư trú tại Chi bộ............................ - Đảng bộ..................................

- Nơi cư trú:.............................................................................................................

Nay tôi tự kiểm điểm về việc tham gia sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú năm ............... với các nội dung như sau:

1- Về chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương ở nơi cư trú:

- Bản thân tôi luôn chấp hành các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và mọi quy định trong hương ước của địa phương ở nơi cư trú.

- Chủ động học tập, tìm hiểu quy định pháp luật Nhà nước; không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

- Trung thành với lý tưởng của Đảng. Kiên quyết chống lại các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động; có cách nhìn khách quan với các sự kiện kinh tế - chính trị - xã hội diễn ra trong nước và quốc tế.

- Có lối sống gương mẫu, lành mạnh, không mắc tệ nạn xã hội, không mê tín dị đoan,không rượu chè cờ bạc. Đồng thời tích cực tuyên truyền đến quần chúng các tác hại của tệ nạn xã hội, cách phòng tránh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu dân cư.

- Không tham ô, lãng phí, có lối sống giản dị, không bao che, tiếp tay cho những hành vi tham ô, lãng phí.

2- Việc chấp hành sinh hoạt Đảng nơi cư trú:

- Trong năm, tôi đã tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng tại chi bộ tổ dân phố theo quy định.

- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các công việc chung của địa phương.

- Có chính kiến, phản bác lại những biểu hiện tiêu cực, chia rẽ gây mất đoàn kết, vi phạm những điều đảng viên không được làm ở địa phương.

- Luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến góp ý của mọi người để tự điều chỉnh hành vi của bản thân.

- Tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, như: phong trào đóng góp, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; phong trào xây dựng khu phố hiện đại, văn minh, sạch đẹp; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với lực lượng công an, dân phòng phát hiện, tố giác tội phạm;...

3- Về mối quan hệ của gia đình và bản thân với quần chúng, đảng viên và chính quyền nơi cư trú:

- Là một đảng viên, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân là luôn gương mẫu đi đầu, "đảng viên đi trước làng nước theo sau", là tấm gương trong học tập, công tác, rèn luyện.

- Có lối sống giản dị, hòa nhã, có tinh thần tương thân tương ái, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, đoàn kết với mọi người, có ý thức xây dựng và giữ vững khối đại đoàn kết ở địa phương.

- Chủ động trau dồi kiến thức pháp luật, tham gia tuyên truyền, vận động gia đình, người dân xung quanh thực hiện nghiêm các đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Luôn lắng nghe những góp ý, đóng góp của quần chúng nhân dân để tự sửa mình; có lối sống chan hòa, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân để kịp thời phát hiện những khúc mắc, khó khăn trong đời sống của nhân dân, báo cáo với lãnh đạo cấp ủy để nhanh chóng có biện pháp giải quyết.

- Tích cực tham gia các phong trào do chi bộ và đảng bộ phát động, như: tham gia ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo; hoạt động tích cực trong hội phụ nữ địa phương; làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng gia đình văn hóa...

4- Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Ngay từ đầu năm, tôi đã chủ động lên kế hoạch, xác định mục tiêu trong công việc, lối sống để thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", học Bác từ những việc làm nhỏ nhất.

- Có lý tưởng cách mạng, vững vàng, kiên định với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

- Học Bác từ nếp sống giản dị, chân thành, không tư lợi cá nhân, kiên quyết chống lại các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một bộ phận đảng viên biến chất. Luôn tự biết kiểm điểm bản thân, tự phê bình và phê bình.

- Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng của người đảng viên, đoàn kết, gần gũi với quần chúng nhân dân, bà con lối xóm, quan tâm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; chủ động hòa giải một số vụ việc mâu thuẫn giữa các hộ dân, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng mối đại đoàn kết, đời sống văn hóa khu dân cư ở địa phương.

5- Hạn chế, khuyết điểm

- Đôi khi còn e dè, xuê xoa trong đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ và đảng viên.

- Do bận công việc tại trường nên tôi chưa đóng góp được nhiều ý kiến, công sức cho các hoạt động tại địa phương.

- Đôi lúc việc giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng tại địa phương còn yếu.

Trên đây là bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm........... của bản thân tôi, rất mong nhận được những góp ý, nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cư trú về những ưu, nhược điểm của tôi. Qua đó, sẽ giúp tôi kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua để phấn đấu tốt hơn.

NHẬN XÉT CỦA CẤP UỶ CHI BỘ

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

ĐẢNG VIÊN KIỂM ĐIỂM

(Ký tên)

5. Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú ngắn gọn

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày....tháng....năm....

BẢN KIỂM ĐIỂM
Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 2022

Kính gửi:

- Chi ủy chi bộ ..................

- Đảng ủy xã, phường .............

Tên tôi là: ...................................................................................................................

Sinh ngày: ..................................................................................................................

Ngày vào Đảng: .............................................. Ngày chính thức: .................................

Đơn vị công tác: ..........................................................................................................

Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ: ..............................................................................

Nơi cư trú: ..................................................................................................................

Nay tôi tự kiểm điểm về việc tham gia sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú năm ............... với các nội dung như sau:

1- Việc chấp hành sinh hoạt Đảng nơi cư trú:

Năm ..............., bản thân tôi đã tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ tổ dân phố đầy đủ theo quy định, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tại địa phương.

2- Về chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương ở nơi cư trú:

Bản thân và gia đình luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của tổ dân phố, khu liên gia; thực hiện đóng góp đầy đủ các khoản nghĩa vụ với Nhà nước và các khoản huy động do địa phương phát động, luôn giữ gìn được đạo đức lối sống trong sạch, thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tham gia các buổi sinh hoạt tổ dân phố và khu liên gia khi được mời; thực hiên tốt các quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới.

3- Về mối quan hệ của gia đình và bản thân với quần chúng, đảng viên và chính quyền nơi cư trú:

Trong cuộc sống hàng ngày, gia đình và bản thân tôi luôn sống hòa đồng, vui vẻ, đoàn kết với bà con làng xóm, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn; có quan hệ gắn bó với cán bộ, đảng viên và chính quyền địa phương.

........., ngày.....tháng.....năm.....
NHẬN XÉT CỦA CẤP UỶ CHI BỘNGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

6. Báo cáo đảng viên sinh hoạt nơi cư trú 2024

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày....tháng....năm....

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20.…

Kính gửi:

- Chi bộ ..................

- Đảng ủy phường .............

Tên tôi là: .................................... Sinh ngày: ................................................

Ngày vào Đảng: ................................... Chính thức: .....................................

Hiện đang công tác tại trường .......................................................................

Sinh hoạt tại Chi bộ .......................................................................................

Sinh hoạt nơi cư trú tại ..................................................................................

1. Chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

- Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú (đóng góp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hoá).

- Tham gia các phong trào do chi bộ và địa phương phát động như quỹ người nghèo, hội phụ nữ, ủng hộ bảo lụt…

2. Thực hiện gia đình gương mẫu và vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng để góp phần thắng lợi nhiệm vụ của tổ dân phố.

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tốt các công tác xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa.

3. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Về đạo đức, lối sống và mối quan hệ với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở nơi cư trú.

- Luôn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, có lối sống giản dị, gần gũi bà con lối xóm, có tinh thần tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn.

- Luôn phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư.

- Thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí …. và các biểu hiện tiêu cực khác.

Trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương nơi cư trú.

- Bản thân tham gia đầy đủ các cuộc họp do chi uỷ nơi cư trú triệu tập, có tham gia góp ý với chi uỷ về các công việc chung của địa phương.

- Gia đình tham gia đầy đủ các cuộc họp do tổ liên gia hay tổ dân phố tổ chức.

Trên đây là bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú của bản thân năm ....., rất mong nhận được sự tham gia góp ý, nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú về những ưu, khuyết điểm. Bản thân xin tiếp thu và sẽ phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian đến.

............., ngày...tháng...năm...

Nhận xét của chi ủy nơi cư trú

................................................................

................................................................

Đảng viên kiểm điểm

T/M CHI BỘ ……

BÍ THƯ

7. Hướng dẫn viết bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Để soạn thảo một bản kiểm điểm đảng viên đúng chuẩn hình thức, nội dung và phù hợp, bạn đọc cần trình bày văn bản theo đúng quy chuẩn thể thức văn bản hành chính, kèm với đó là nội dung liên quan đến việc đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú.

- Về mặt thể thức văn bản: Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày mạch lạc, ngắn gọn trên khổ giấy A4 với đầy đủ tiêu ngữ, quốc hiệu. Cách thức trình bày văn bản cũng góp phần tạo thiện cảm với người đọc (người đánh giá), thể hiện người viết là người cẩn thận, chỉn chu.

- Nội dung của bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú:

+ Thông tin cá nhân của đảng viên: họ tên, ngày sinh, ngày vào Đảng, sinh hoạt tại chi bộ cơ quan nào, sinh hoạt tại nơi cư trú thuộc chi bộ nào...

+ Nội dung đảng viên tiến hành kiểm điểm gồm một số phần chính: Chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; Thực hiện gia đình gương mẫu và vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng để góp phần thắng lợi nhiệm vụ của tổ dân phố; mối quan hệ với gia đình và quần chúng khu dân cư; Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Các nội dung được trình bày thành các ý ngắn gọn, mạch lạc, nêu đầy đủ hoạt động của bản thân.

Đối với phần đảng viên kiểm điểm thì đảng viên có thể nêu một số nội dung như sau:

- Luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp tổ dân phố, lắng nghe và phối hợp các chủ trương, chính sách đề ra.

- Thực hiện đóng góp đầy đủ và kịp thời các khoản nghĩa vụ với Nhà nước và các khoản do địa phương phát động như khoản giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hoá,.....

- Luôn giữ gìn được đạo đức lối sống trong sạch, thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

- Thực hiên tốt các quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới.

- Tham gia các phong trào do chi bộ và địa phương phát động như quỹ người nghèo, bảo vệ môi trường, giúp đỡ người già neo đơn, ủng hộ đồng bào lũ lụt,....

8. Nhiệm vụ của Đảng viên đang công tác tại nơi cư trú

Tại Điều 2 Quy định 213-QĐ/TW năm 2020 quy định đảng viên đang công tác ở nơi cư trú có nhiệm vụ như sau:

Nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

6. Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

7. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2 Quy định này với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.

Trên đây là 07 nhiệm vụ mà đảng viên đang công tác ở nơi cư trú phải thực hiện.

Trên đây là Mẫu bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú mới nhất cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
18 77.723
0 Bình luận
Sắp xếp theo