Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý

Mẫu 04-HD KĐ.ĐG 2019 - Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý để thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn tham khảo 2 Mẫu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý:

  • Mẫu 04-HD KĐ.ĐG 2019 - Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý số 1
  • Mẫu 04-HD KĐ.ĐG 2019 - Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý dùng trong các trường đại học, cao đẳng số 2

1. Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý số 1

Mẫu 04-HD KĐ.ĐG 2019

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

- Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại: ….......................................................................

- Đối tượng đánh giá, xếp loại: …..................................................................................

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ[4]

CẤP ĐỘ THỰC HIỆN

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

I

Về xây dựng tập thể; cơ quan, đơn vị

1

Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc; xây dựng đoàn kết nội bộ…

2

Trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiêm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị…

II

Về thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

(Cụ thể hóa theo từng loại hình tập thể lãnh đạo, quản lý)…

III

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

Nhận xét chung: …

Đề nghị xếp loại mức chất lượng: ……

("Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Hoàn thành nhiệm vụ", "Không hoàn thành nhiệm vụ").

(Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Hướng dẫn ghi phiếu Mẫu 04-HD KĐ.ĐG 2019

[1] Các chủ thể ở cấp trên chỉ tham gia đánh giá các nội dung tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

[2] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

[3] Từng tiêu chí chi tiết được đánh giá theo 4 cấp độ (xuất sắc, tốt, trung bình, kém). Ví dụ: Đối với tiêu chí "Chỉ tiêu thu ngân sách", địa phương quy định: cấp độ "Xuất sắc" phải đạt từ 115% trở lên, "Tốt" phải đạt từ 105% trở lên… nếu thực hiện đạt 110% thì đánh dấu vào cấp độ "Tốt".

[4] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

[5] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

Tham khảo thêm:

3. Mẫu 04 kiểm điểm HD.KĐ.ĐG.2019 dùng cho các trường đại học, cao đẳng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

...., ngày .... tháng ..... năm 2019

BIỂU CHẤM ĐIỂM CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 2019

STT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Điểm tối đa

Điểm tự chấm

ĐÁNH GIÁ THEO 6 NHIỆM VỤ

100

I

LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

35

1

Việc triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy; tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị của Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tối đa 5 điểm

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung trên

5

- Có triển khai nhưng còn hạn chế về chất lượng

3

- Không triển khai thực hiện các nội dung trên

0

2

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đảng bộ, chi bộ và nhiệm vụ của cấp trên giao

30

2.1

Công tác đào tạo, tuyển sinh

Tối đa 10 điểm

- Đạt kế hoạch

7

- Vượt kế hoạch

+3

- Không đạt kế hoạch

-3

2.2

Công tác nghiên cứu khoa học

Tối đa 8 điểm

- Đạt kế hoạch

5

- Vượt kế hoạch

+3

- Không đạt kế hoạch

-3

2.3

Công tác hợp tác quốc tế

Tối đa 7 điểm

- Đạt kế hoạch

5

- Vượt kế hoạch

+2

- Không đạt kế hoạch

-2

2.4

Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy của nhà trường

Tối đa 5 điểm

- Đạt kế hoạch

3

- Vượt kế hoạch

+2

- Không đạt kế hoạch

-2

II

LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

16

1

Xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt học tập và thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

5

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung trên

5

- Có triển khai nhưng còn hạn chế về chất lượng

3

- Không triển khai thực hiện các nội dung trên

-5

2

Xây dựng và cụ thể hóa chương trình công tác trọng tâm số 03 – CTr/ĐUK ngày 05/5/2016 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội”; Chương trình số 05 - CTr/ĐUK ngày 27/12/2016 của Đảng ủy Khối về “Phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức các trường đại học, cao đẳng tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô”

4

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung trên

4

- Có triển khai nhưng còn hạn chế về chất lượng

2

- Không triển khai thực hiện các nội dung trên

-4

3

Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết, làm) trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

2

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung trên

2

- Có triển khai nhưng còn hạn chế về chất lượng

1

- Không triển khai thực hiện các nội dung trên

-2

4

Lãnh đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

5

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung trên

5

- Có triển khai nhưng còn hạn chế về chất lượng

3

- Không triển khai thực hiện các nội dung trên

-5

III

LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG

18

1

Việc triển khai cụ thể hóa thực hiện Chương trình trọng tâm số số 02 – CTr/ĐUK, ngày 25/4/2016 của Đảng ủy Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”

4

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung trên

4

- Có triển khai nhưng còn hạn chế về chất lượng

2

- Không triển khai thực hiện các nội dung trên

-4

2

Nội bộ đoàn kết thống nhất; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên.

2

3

Có chương trình, nghị quyết, kế hoạch xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và Bí thư chi bộ; đổi mới phương pháp lãnh đạo.

1

4

Thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ

2

4.1

Thực hiện tốt quy định về sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ đảm bảo đủ kỳ, đúng thời gian; Đảng ủy, chi ủy, chi bộ đủ 12 kỳ/năm; Đảng bộ đủ 02 kỳ/năm.

1

4.2

Có sổ ghi biên bản sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và ghi chép đầy đủ, rõ ràng, phản ánh đúng nội dung sinh hoạt.

1

5

Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên: Xây dựng kế hoạch đầu năm về công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên; công tác kết nạp đảng viên mới và thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, với một trong các mức độ đạt được như sau:

4

- Xây dựng kế hoạch và hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra.

4

- Xây dựng kế hoạch và hoàn thành 100% các chỉ tiêu đề ra.

3

- Xây dựng kế hoạch và hoàn thành ½ chỉ tiêu trở lên.

2

- Xây dựng kế hoạch và hoàn thành dưới ½ chỉ tiêu.

1

6

Thực hiện tốt công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị, trong đó:

1

- Có Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho 100% đảng viên và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện.

0,5

- Giới thiệu 100% đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.

0,5

7

Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phân công cấp ủy phụ trách, cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc việc ghi chép theo dõi và báo cáo về tình hình bảo vệ chính trị nội bộ với Đảng ủy Khối.

2

8

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng

2

IV

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG

11

1

Việc triển khai cụ thể hóa thực hiện Chương trình trọng tâm số 04 - CTr/ĐUK ngày 06/5/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về “tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội”

4

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung trên

4

- Có triển khai nhưng còn hạn chế về chất lượng

2

- Không triển khai thực hiện các nội dung trên

-4

2

Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ

4

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung trên

4

- Có triển khai nhưng còn hạn chế về chất lượng

2

- Không triển khai thực hiện các nội dung trên

-4

3

Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, tiêu cực, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

3

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung trên

3

- Có triển khai nhưng còn hạn chế về chất lượng

2

- Không triển khai thực hiện các nội dung trên

-3

V

CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY

5

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, công tác chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên trong lĩnh vực công tác văn phòng; công tác thu chi tài chính đảng, công tác tham mưu giúp việc theo quy định

5

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung trên

5

- Có triển khai nhưng còn hạn chế về chất lượng

3

- Không triển khai thực hiện các nội dung trên

-5

VI

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

15

1

Cấp ủy có nghị quyết lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh.

3

2

Kết quả xếp loại của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

12

2.1

Hoạt động của tổ chức công đoàn được công đoàn cấp trên công nhận, với một trong các mức sau:

4

-

Xếp loại vững mạnh, được Công đoàn cấp trên khen thưởng

4

-

Xếp loại vững mạnh

3

-

Xếp loại khá

2

-

Xếp loại trung bình

1

-

Xếp loại yếu kém

0

2.2

Hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được cấp trên công nhận (Những nơi không có tổ chức đoàn hoặc không đủ điều kiện thành lập tổ chức đoàn thì phải giới thiệu đoàn viên sinh hoạt ở tổ chức đoàn và theo dõi, đánh giá sinh hoạt đoàn viên thanh niên đó, đánh giá sinh hoạt đoàn viên thanh niên đó), với một trong các mức sau:

4

-

Xếp loại hoàn thành xuất sắc

4

-

Xếp loại hoàn thành tốt

3

-

Xếp loại hoàn thành khá

2

-

Xếp loại hoàn thành trung bình

1

-

Xếp loại hoàn thành yếu kém

0

2.3

Hoạt động của Hội Cựu chiến binh với một trong các mức sau:

4

-

Xếp loại vững mạnh xuất sắc

4

-

Xếp loại hoàn thành tốt

3

-

Xếp loại hoàn thành khá

2

-

Xếp loại hoàn thành trung bình

1

CỘNG (I +II+III+IV+V+VI)

100

VII

ĐIỂM CỘNG KHEN THƯỞNG CÁC NGÀNH, CÁC CẤP

10

Huân chương

10

Cờ, Bằng khen Chính phủ

9

Cờ thi đua của UBND Thành phố, hoặc các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

7

Bằng khen của Thành ủy, UBND Thành phố, của các bộ, ngành Trung ương

5

VIII

ĐIỂM TRỪ

10

1

Mất đoàn kết nội bộ kéo dài hoặc tham nhũng nghiêm trọng; có nhiều cán bộ, đảng viên có quyết định vi phạm kỷ luật của Đảng

-6

2

Về chế độ thông tin, báo cáo trong đó:

-4

- Không có báo cáo định kỳ

-3

- Có báo cáo nhưng không đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định

-1

- Tổng số điểm cơ sở tự chấm:………/100 điểm

- Tự xếp loại TCCSĐ đạt:…………………………….

CẤP ỦY CẤP TRÊN THẨM ĐỊNH

- Điểm: ……..

- Xếp loại:………….

T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

(Ký tên, đóng dấu)

4. Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý

Theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

4.1. Đối tượng

- Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; cấp ủy cơ sở.

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và các tập thể lãnh đạo, quản lý khác do các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn.

4.2. Khung tiêu chí đánh giá ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; cấp ủy cơ sở

a) Về xây dựng tập thể lãnh đạo, quản lý

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy chế làm việc; xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

b) Về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt và được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có).

- Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp.

c) Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

4.3. Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Là tập thể đoàn kết, có phẩm chất, năng lực, uy tín, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị; có đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể; tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác; xây dựng đơn vị phát triển toàn diện, giữ vị trí hàng đầu trong địa phương, ngành, lĩnh vực.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng tập thể lãnh đạo, quản lý được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” theo từng đối tượng tập thể lãnh đạo, quản lý trực thuộc cấp tỉnh hoặc cấp huyện. Mức xếp loại chất lượng của tập thể lãnh đạo, quản lý không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

- Không có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật.

c) Hoàn thành nhiệm vụ

- Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

- Tập thể lãnh đạo, quản lý không bị xử lý kỷ luật (trừ truờng hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tự phát hiện và khắc phục xong hậu quả).

d) Không hoàn thành nhiệm vụ

Là tập thể không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cấp có thẩm quyền kết luận mất đoàn kết nội bộ hoặc có thành viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, quản lý chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt, các chỉ tiêu chủ yếu không đạt 100% (trừ trường hợp bất khả kháng).

- Tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật.

- Có thành viên của tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

4.4. Trách nhiệm, thẩm quyền

a) Đánh giá, xếp loại ban thường vụ cấp ủy cấp huyện

- Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng các ban thường vụ cấp ủy cấp huyện.

- Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

b) Đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở

- Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện chủ trì, tổ chức thực hiện và xem xét, quyết định xếp loại chất lượng các cấp ủy cơ sở trực thuộc.

- Đảng ủy, chi bộ cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

4.5. Cách thức thực hiện

Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng loại hình đối tượng, tập thể lãnh đạo, quản lý tự phân tích chất lượng (xác định các cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể); xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 01 và báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

Bước 2: Các chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng

a) Đối với đánh giá, xếp loại ban thường vụ cấp ủy cấp huyện

Ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh sau khi tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại chất luợng của các chủ thể liên quan ở cấp tỉnh (đối tượng, nội dung lấy ý kiến do cấp ủy cấp tỉnh quy định).

b) Đối với đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở

Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện sau khi tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá, gửi lấy ý kiến đánh giá, xếp loại chất lượng của các chủ thể liên quan ở cấp huyện (đối tượng, nội dung lấy ý kiến do cấp ủy cấp tỉnh quy định).

Bước 3: Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng

Ban tổ chức cấp ủy có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, thẩm định kết quả tự đánh giá và kết quả tham gia đánh giá của các chủ thể để báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh (đối với đánh giá, xếp loại chất lượng ban thường vụ cấp ủy cấp huyện), ban thường vụ cấp ủy cấp huyện (đối với đánh giá, xếp loại chất lượng cấp ủy cơ sở) xem xét, quyết định xếp loại chất lượng.

Đánh giá bài viết
8 34.002
0 Bình luận
Sắp xếp theo