Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm 2023 mới cập nhật

Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo Bản cáo kiểm điểm chi bộ 2023 cho tập thể chi ủy, chi bộ đánh giá tổ chức cơ sở Đảng cuối năm 2023 trong bài viết này. Đây là bản kiểm điểm cuối năm của tập thể chi ủy chi bộ. Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm được ban hành theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy chi bộ cần nêu rõ những hạn chế cũng như các khuyết điểm còn đang tồn đọng trong năm vừa qua của cả tập thể. Mẫu cần đảm bảo những nội dung: Tên báo cáo kiểm điểm chi bộ, ưu điểm, kết quả đạt được, các hạn chế, khuyết điểm, các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm......

Bài viết đã được Hoatieu tìm hiểu và cập nhật theo mẫu mới nhất năm 2023. Mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy chi bộ là gì?

Báo cáo kiểm điểm chi ủy, chi bộ tập thể là biểu mẫu được sử dụng để báo cáo và kiểm điểm các nội dung của chi ủy, chi bộ về các ưu điểm, khuyết điểm cũng như thành tích cùng những hạn chế và nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế.

Báo cáo kiểm điểm chi ủy, chi bộ tập thể do người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể theo Mẫu 01 và lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cơ quan, đơn vị cùng cấp có liên quan.

Khung tiêu chí đánh giá đối với tập thể

- Các tiêu chí về xây dựng tập thể, gồm:

+ Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; củng cố, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

+ Năng lực lãnh đạo của cấp ủy; công tác lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các mối quan hệ công tác.

+ Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kỷ luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

+ Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện các quy định, quy chế, nội quy và chế độ làm việc.

+ Công tác phối hợp giữa cấp ủy và tập thể lãnh đạo; việc xây dựng đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

+ Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm, gồm:

+ Việc cụ thể hoá, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm.

+ Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra theo nghị quyết đại hội hoặc chương trình, kế hoạch công tác do cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị (lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể).

+ Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể, cá nhân có liên quan trực tiếp; các chỉ số đánh giá, xếp hạng đối với địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Kết quả khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra.

2. Nội dung chính cần có trong báo cáo kiểm điểm tập thể

Tùy theo từng trường hợp mà báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ chi ủy có thể viết khác nhau khác nhau, nhưng đều phải đảm bảo những nội dung chính sau đây:

 • Tên báo cáo kiểm điểm chi bộ áp dụng cho năm nào, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo.
 • Căn cứ các nội dung cụ thể. Với nhiệm vụ được giao cho tổ chức thực hiện trong năm.
 • Ưu điểm, kết quả đạt được. Các kết quả công việc thực hiện được và mang đến hiệu quả, lợi ích thực tế.
 • Các hạn chế, khuyết điểm. Thể hiện với kiểm điểm cho cá nhân, cho tổ chức chung của chi ủy, chi bộ chưa được đảm bảo. Thông qua tự đánh giá trên các khía cạnh thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm chung của đơn vị.
 • Nguyên nhân của hạn chế khuyết điểm. Với tính chất chủ quan được quan tâm khai thác hơn cả. Từ đó thấy được các điểm hạn chế chưa được cần khắc phục trong tương lai.
 • Các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

3. Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy chi bộ cuối năm theo hướng dẫn 25 năm 2023

Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy chi bộ cuối năm mới nhất năm 2023 theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương năm 2023 là Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2023. Cụ thể như sau:

Mẫu 01-HD KĐ.ĐG 2023

ĐẢNG BỘ ….

… (Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

…., ngày… tháng…. năm…..

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm…

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể ........ kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Hạn chế, khuyết điểm.

- Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân...

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ nhà trường theo Hướng dẫn 25 năm 2023 chi tiết

ĐẢNG BỘ XÃ...

CHI BỘ TRƯỜNG...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.........., ngày... tháng... năm.....

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm…

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể ........ kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

- Chi bộ nhà trường ra quyết định/nghị quyết xây dựng và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, giáo viên thực hiện nghiêm quy chế làm việc của nhà trường, ban chi ủy, quy chế hoạt động của chi bộ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung thiết thức, có chiều sâu.

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng đúng thời gian quy định. Nội dung sinh hoạt chi bộ thực hiện theo Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, đảng viên được khuyết khích đưa ra ý kiến đóng góp cho chi bộ và phản ánh các mặt hạn chế trong hoạt động của chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên, nhất là trong ban chi ủy.

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của đơn vị, quy chế dân chủ, mọi công việc được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ. Mọi cá nhân được khuyến khích đưa ra ý kiến, quan điểm của mình, góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh. Xây dựng nội bộ đoàn kết, không có hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo về cán bộ đảng viên, giáo viên.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, viên chức hàng tháng, hàng kỳ và hàng năm, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để bố trí sắp xếp các vị trí việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn từng đối tượng. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và năng lực sử dụng CNTT, đáp ứng với nhu cầu của xã hội hiện nay.

- Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ, đảng viên, giáo viên, người lao động trong đơn vị. Lãnh đạo nhà trường có trách nhiệm kiến nghị lên cấp có thẩm quyền đề cử cán bộ giáo viên tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy, giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

- Thực hiện nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch........ của Sở Giáo dục - Đào tạo, Phòng giáo dục - đào tạo, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ........ của Tỉnh ủy, chi bộ nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân (phụ huynh học sinh), giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng (nếu có) của phụ huynh, học sinh.

........................

Mời các bạn tải file chi tiết để tham khảo

5. Báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ thôn

Tham khảo thêm: Mẫu bản kiểm điểm tập thể chi bộ tổ dân phố mới nhất

ĐẢNG BỘ ….

… (Tập thể kiểm điểm)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

…., ngày… tháng…. năm…..

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

Năm

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương (cơ quan, đơn vị); tập thể ........ kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc.

- Chi bộ xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc. Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tổ chức họp Chi bộ hàng tháng đúng thời gian quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ đúng theo chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát Đảng viên trong Chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện đúng các quy định của Đảng và nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, đảng viên hàng tháng, hàng kỳ và hàng năm. Xây dựng đội ngũ đảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với nhu cầu của xã hội.

- Trong công tác, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của chi bộ luôn được chú trọng và đề cao về việc xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác năm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm giải trình; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân.

- Trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo chi bộ và đảng viên.

- Tinh thần đấu tranh, phê phán, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống trong nội bộ Đảng.

- Việc đăng ký và cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

- Hạn chế, khuyết điểm.

+ Công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết còn chậm, chưa chặt chẽ.

+ Tình hình tự phê bình, nhận khuyết điểm nhiều khi còn chưa hiệu quả, trong công tác nhiều đồng chí vẫn còn cả nể, ngại chưa dám bày tỏ quan điểm cá nhân, chưa dám đánh giá thực chất vấn đề.

+ Việc tực hiện các quy chế làm việc giữa các chi ủy với các tổ chức, đoàn thể chưa được thường xuyên.

- Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

+ Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm. Thực tế trong công tác sinh hoạt một số cán bộ, đảng viên còn bộc lộ những hạn chế về năng lực công tác, trách nhiệm chưa cao.

+ Tinh thần chiến đấu trong Đảng của một số đảng viên chưa cao, chưa xác định rõ được mục tiêu, ý nghĩa của các buổi sinh hoạt chi bộ, một số đảnh viên tham gia theo phong trào, điểm danh có lệ chứ chưa thấy rõ được vị trí vai trò của người đảng viên.

+ Trong một số công tác lãnh đạo, chỉ đạo đoàn thể đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình các biểu hiện chưa tốt của một số đảng viên.

+ Còn một số đồng chí còn chưa tập trung dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết và các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

1. Về phát huy ưu điểm:

- Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên:

+ Chi bộ lãnh đạo đảng viên luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng viên trong chi bộ chưa có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, không mơ hồ, mất phương hướng, quan điểm lệch lạc trong phát ngôn và hành động của mình.

+ Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia học tập chính trị do Huyện ủy, đảng ủy tổ chức, phổ biến thông tin nội bộ trong sinh hoạt chi bộ để đảng viên nắm bắt kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Quán triệt thực hiện điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp, Chị bộ luôn lấy nội dung này làm trọng tâm, nền tảng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách.

+ Trong những năm qua, trong chi bộ không có những sai sót, khuyết điểm nổi cộm; không có những vụ việc tham nhũng, tiêu cực mà dư luận phải lên án; không có cán bộ, đảng viên nào suy thoái về đạo đức, lối sống.

- Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế:

+ Các chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng đội ngũ được chi bộ kịp thời triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, tổ chức thực hiện nghiêm túc thông qua việc cụ thể hóa các nội dung cần thực hiện trong nghị quyết chi bộ, có kiểm tra, đánh giá cụ thể.

- Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ trong quan hệ với tập thể:

+ Mỗi cá nhân được phân công luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc "Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" thông qua việc mỗi đồng chí đảng viên đều được phân công nghiệm vụ cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu năm.

+ Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng, không có tình trạng độc đoán, chồng chéo, bỏ sót dẫn đến buông lỏng hay làm việc không đúng thẩm quyền.

+ Tập thể chi bộ là một khối đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động, quan hệ giữa chi bộ và các tổ chức đoàn thể đảm bảo tính nhất quán cao, từ đó, trong nội bộ không xảy ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng để dư luận dị nghị.

+ Công khai, minh bạch, dân chủ, không vị nể trong công tác thi đua khen thưởng.

2. Về khắc phục khuyết điểm:

- Công tác tự phê bình và phê bình đã được quan tâm hơn trước.

- Công tác kiểm tra nhiệm vụ của từng cá nhân có đề ra, phân công cụ thể nhưng tổ chức thực hiện chưa kịp thời theo kế hoạch.

- Xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ cụ thể, đúng quy trình nhưng còn nặng về công tác chuyên môn và chưa tổ chức được sinh hoạt chuyên đề.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

- Người đứng đầu chi bộ thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ đảng.

- Thực hiện tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức. Đổi mới quy trình ra nghị quyết, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể cán bộ đảng viên.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, khắc phục các khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, đảng viên khi mới bắt đầu có dấu hiệu vi phạm, nhất là biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, độc đoán, chuyên quyền.

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

- Không ngừng phấn đấu học tập, trau dồi lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, khắc phục các vấn đề còn tồn tại, cùng với toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân xây dựng chi bộ thôn xóm thành một tập thể vững mạnh, trở thành địa chỉ tin cậy của Đảng bộ và nhân dân.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn Số 09-HD/BTCTW

- Có quy chế để các tổ chức đoàn thể, cán bộ đảng viên trong chi bộ tham gia góp ý xây dựng chi bộ vững mạnh.

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

6. Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy chi bộ cuối năm (mẫu cũ)

Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy chi bộ cuối 2023
Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy chi bộ năm 2023

ĐẢNG BỘ XÃ..........................

CHI BỘ TRƯỜNG.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......, ngày........tháng......năm 2022

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM NĂM 2022

CỦA CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG.............

Thực hiện kế hoạch số.............., ngày.............của Ban thường vụ Đảng ủy xã...............v/v

"Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân cần đánh giá, phân loại chất lượng của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2022".

Tập thể chi ủy - chi bộ Trường............. báo cáo kiểm điểm với những nội dung cụ thể sau:

Trong năm 2022 chi ủy có những thuận lợi cơ bản là:

- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của BTV, BCH Đảng bộ xã.............. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động tích cực, thực hiện tốt sự lãnh đạo của chi bộ.

- Cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp nhận thức đúng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng.

- Đảng viên trong chi bộ đa số phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

-............................................................

Khó khăn:

- Việc bố trí thời gian hội họp chi ủy, chi bộ không ổn định do yêu cầu của công tác chuyên môn.

-.............................................................

Với đặc điểm trên chi ủy chi bộ tự kiểm điểm các mặt công tác năm......................... như sau:

I. Kết quả hoạt động của Chi ủy năm............................................:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị:

a) Ưu điểm:

- Tổ chức kịp thời những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo cơ bản các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; của ngành cấp trên cho lãnh đạo chính quyền, BCH các đoàn thể, đảng viên và CBVC.

- Duy trì tốt các cuộc họp của chi ủy, chi bộ đề ra các Nghị quyết cụ thể để lãnh đạo mọi mặt công tác của nhà trường.

- Xác định dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm. Quy chế chuyên môn, nề nếp dạy học được đảm bảo.

-...................................................................................

b) Khuyết điểm:

- Công tác giáo dục đạo đức học sinh còn nhiều hạn chế, chưa có sự phối hợp tốt của phụ huynh học sinh.

-...............................................................................

2. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

a) Ưu điểm:

- Xây dựng được quy chế làm việc và tổ chức việc thực hiện.

- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt. Nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên tự phê bình, tự phê bình trong chi ủy, chi bộ.

- Lãnh đạo tốt công tác phối hợp giữa Ban giám hiệu với các đoàn thể trong nhà trường.

- Các chi ủy viên có tinh thần trách nhiệm cao; ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

- ...............................................................................

b) Khuyết điểm:

- Công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết còn chậm, chưa chặt chẽ.

- Thực hiện sinh hoạt định kỳ của chi bộ có tháng còn chậm. Việc thực hiện quy chế làm việc giữa chi ủy với các tổ chức, đoàn thể nhà trường chưa thường xuyên.

- ............................................................................

3. Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm:

- Cấp ủy chi bộ kiêm nhiệm nhiều việc nên đôi lúc trong chỉ đạo toàn diện một số mảng chưa kịp thời.

-..........................................................................

4. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh:

4.1. Về phát huy ưu điểm:

4.1.1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên:

- Chi ủy lãnh đạo đảng viên Chi bộ luôn kiên định với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng viên tham gia học tập chính trị do Huyện ủy, Ngành giáo dục, Đảng ủy tổ chức. Phổ biến thông tin nội dung trong sinh hoạt Chi bộ. Để Đảng viên nắm bắt kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chi bộ quán triệt nghiêm túc tác phong của Đảng viên. Theo dõi, kiểm tra, gắn chặt với công tác tự phê bình và phê bình hàng tháng để mỗi đảng viên thường xuyên soi rọi lại mình.

- Triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Chi bộ và trong cả Hội đồng sư phạm.

-........................................................................

4.1.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế:

- Trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, phân công.

- Các chủ trương của Trung ương được tổ chức thực hiện nghiêm túc trong Nghị quyết Chi bộ. Có thể kiểm tra, đánh giá cụ thể;

- Đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn.

- Đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

- Công tác bồi dưỡng, nâng chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên được quan tâm đúng mức.

-.........................................................................

4.1.3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan:

- Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ; Thực hiện nguyên tắc "Tập thể, lãnh đạo, cá nhân phụ trách".

- Bí thư chi bộ, các chi ủy viên luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình. Không đùn đẩy, thoái thác cho tập thể, cho cơ quan;

- Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng;

- Đoàn kết, thống nhất trong nội bộ;

- Công khai, minh bạch, dân chủ, khong vị nể trong công tác thi đua, khen thưởng.

-....................................................................

4.2. Về khắc phục khuyết điểm:

- Công tác tự phê bình và phê bình đã được quan tâm hơn trước.

- Đã khắc phục việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của chi ủy, chi bộ. Thường xuyên tổ chức họp, hội ý trong chi ủy.

- Công tác kiểm tra nhiệm vụ của từng cá nhân có đề ra, phân công cụ thể nhưng tổ chức thực hiện chưa kịp thời theo kế hoạch.

- Xây dụng nội dung sinh hoạt Chi bộ cụ thể, đúng quy trình nhưng còn nặng nề về công tác chuyên môn và chưa tổ chức được sinh hoạt chuyên đề.

-...........................................................................

II. Phương hướng và giải pháp nâng cao hoạt động của chi ủy năm 2022

- Xây dụng và ban hành quy chế hoạt động đầy đủ, cụ thể, định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng chi ủy viên. Căn cứ vào kết quả thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn Số..........

- Có quy chế để các tổ chức, đoàn thể tromng nhà trường tham gia góp ý xây dựng chi ủy, chi bộ và từng đảng viên

-..............................................................

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ năm.................................... trình bày trước Chi bộ, đề nghị các đảng viên trong Chi bộ tham gia góp ý.

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã.........................;

- Chi ủy;

- Đảng viên trong Chi bộ.

- Lưu: Chi bộ

T/M CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

7. Báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ năm 2023

ĐẢNG BỘ XÃ ..........

CHI ỦY TRƯỜNG ........

Số: 04-BC/CBMN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.........., ngày .....tháng ....năm ....

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ
CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CHI BỘ NĂM........

Căn cứ Kế hoạch số............ ngày........... của Huyện ủy Huyện .............. về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hang năm đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”;

Thực hiện Kế hoạch số -KH/ĐU ngày /11/2019 của Đảng ủy xã .......... về việc “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với Tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý”năm 2019;

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Tập thể Chi uỷ Chi bộ trường Mầm non tiến hành kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo với các nội dung chủ yếu trong năm .........như sau:

I. ƯU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kết luận của cấp trên; XD và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể:

Ban Chi uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch theo chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị. Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí cán bộ, Đảng viên trong Chi bộ và giáo viên, nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân tại nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW.

100% Đảng viên trong Chi bộ đều kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã tích cực tuyên truyền, vận động người thân và gia đình, nhân dân chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đều có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Luôn phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, thực hiện nghiêm túc Quy chế chuyên môn của trường, của ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019 và năm học 2019 - 2020. Luôn có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt, thăm hỏi động viên kịp thời.

Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động; tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, xã hội ở địa phương; thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ trong nhà trường, theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”. Luôn nêu cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ, các đồng chí Đảng viên gương mẫu trong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn. Có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

100% cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong Chi bộ và Nhà trường thực hiện nghiêm túc những điều cấm Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm:

Ban chỉ ủy và lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng xây dựng nhà trường vững mạnh, để phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, tích cực xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục. Chú ý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên và GV,NV của trường, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tạo mọi điều kiện cho Đảng viên, CB-GV-NV đi học các lớp chính trị, chuyên môn nâng cao trình độ, quản lý giáo dục.

Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm lành mạnh, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chính đáng của nhân dân.

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao:

+ Về số lượng: Toàn trường đã huy động được 485 cháu trong độ tuổi ra lớp.

Trong đó: - Trẻ Nhà trẻ 66 cháu đạt tỷ lệ 56% trẻ trong độ tuổi.

- Trẻ Mẫu giáo 419 cháu đạt tỷ lệ 96,3% trẻ trong độ tuổi.

- Riêng trẻ 5 tuổi đi học đạt tỷ lệ 100% và đã được cấp trên công nhận đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

+ Về chất lượng nuôi: Nhà trường đã được UBND Thành phố Hà nội đầu tư kinh phí xây dựng trường theo mô hình trường chuẩn Quốc gia và được đầu tư đầy đủ CSVC, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng khang trang và hiện đại. BCU đã phối hợp tốt với Ban giám hiệu chỉ đạo đội ngũ nhân viên thực hiện tốt công tác chăm sóc bán trú cho các cháu tại trường.

Kết quả tỷ lệ trẻ được ăn bán trú ở trường đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ trẻ SDD giảm 0,3% so với năm học trước, chất lượng các bữa ăn của trẻ được tăng lên rõ rệt và đảm bảo yêu cầu, nhà trường đã thực hiện xây dựng bữa ăn theo tiêu chuẩn hàng ngày cho trẻ đảm bảo chất lượng. Đặc biệt là khâu quản lý và hợp đồng mua bán thực phẩm được thực hiện theo đúng quy trình, chặt chẽ, do vậy trong những năm qua nhà trường đã không xảy ra trường hợp trẻ bị ngộ độc thực phẩm.

+ Về chất lượng giáo dục: Do nhu cầu đòi hỏi về chất lượng giảng dạy càng ngày càng cao, vì vậy BCU,BGH luôn tạo điều kiện cho Đảng viên, CB,GV, NV của trường đi học tập các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề. Cụ thể toàn trường có 42 đ/c.

Trong đó có: 36 đ/c có trình độ ĐH - CĐ đạt tỷ lệ 86%; 6 đ/c đạt trình độ chuẩn trung cấp đạt tỷ lệ 14%. Trong đó có 4 đ/c đang theo học lớp đại học từ xa. Hầu hết các đ/c Đảng viên, GV,NV trong trường đều yêu nghề, nhiệt tình và ham học hỏi, năm học 2018 - 2019 toàn trường đã đạt được những thành tích sau:

+ Trường: Đạt giải ba khu vực miền Bắc Hội thi “Xây dựng mô hình bảo vệ thiên nhiên và môi trường khu vực miền bắc” và được tặng bằng khen của Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam, xếp thứ 5/26 trường MN trong huyện và được UBND huyện công nhận “Tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở” và được tặng giấy khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng môi trường học tập cho học sinh”.

+ 7 đ/c đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

+ 50 đ/c đạt danh hiệu LĐTT cấp cơ sở.

+ 01 đ/c GV đạt giải nhì, 01 đ/c GV đạt giải 3, 02 đ/c đạt GVG,NVG trong hội thi GVG và NVND giỏi cấp huyện.

+ 9 đ/c có đề tài SKKN được xếp loại A cấp trường và 1 đ/c được xếp loại A cấp Huyện và 7 đ/c được công nhận xếp loại B cấp cơ sở.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, Quy chế làm việc:

Ban Chi uỷ ra Nghị quyết xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Chi uỷ, Quy chế hoạt động của Chi bộ. Tích cực đấu tranh chống tư tưởng bè phái cục bộ. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức họp Chi bộ hàng tháng đúng thời gian quy định. Nội dung sinh hoạt Chi bộ đúng theo chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng Đảng viên nhất là trong Ban Chi ủy.

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế dân chủ, tất cả mọi công việc đều thực hiện theo nguyên tắc công khai - dân chủ. Nội bộ đoàn kết, trong năm không có hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của CB,GV,NV cũng như phụ huynh học sinh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát Đảng viên trong Chi bộ về việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao

Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, GV,NV thực hiện đúng các quy định của Đảng và nhà nước; Tổ chức đánh giá, phân loại đúng thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, viên chức hàng tháng, hàng kỳ và hàng năm, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên, để bố trí sắp xếp các vị trí việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn từng đối tượng. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và năng lực sử dụng CNTT, đáp ứng với nhu cầu của xã hội hiện

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hoá, bồi dưỡng điều động luân chuyển và sử dụng cán bộ, Đảng viên, GV,NV trong đơn vị. Hàng năm lãnh đạo nhà trường đều kiến nghị với với cấp có thẩm quyền để đề cử giáo viên tham dự các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lí luận chính trị. Trong năm 2019 nhà trường đã có them 02 đồng chí tốt nghiệp xong lớp trung cấp lý luận chính trị.

Trong công tác, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động của đơn vị luôn được chú trọng và đề cao về việc xây dựng tập thể đoàn kết, thân ái, phát huy tính sáng tạo, chủ động công tác ở mỗi Đảng viên, CB,GV,NV trong đơn vị, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí:

Chi bộ và nhà trường luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, trong nhà trường, các tổ chức đoàn thể của trường và mỗi cán bộ, Đảng viên.

Thực hiện tốt việc học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 trong Đảng viên và quần chúng, thực hiện đăng ký thi đua với chủ đề “Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục”

100% Đảng viên và quần chúng trong đơn vị nộp đăng ký thi đua trên cơ sở nhận thức, tự đánh giá ưu khuyết điểm và đăng ký phấn đấu rèn luyện từng mặt cụ thể “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tổ chức báo cáo chuyên đề học tập và thi đua, kết hợp với sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, để đánh giá kết quả phấn đấu và thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề thi đua của trường trong năm. Tham gia gia đầy đủ các buổi toạ đàm chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” do các cấp tổ chức, Ban Chi ủy, BGH nhà trường rất coi trọng và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đúng theo kế hoạch.

Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tệ tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua khen thưởng:

Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên, Cấp ủy Chi bộ đã chỉ đạo Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong năm học, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm của tổ chức cá nhân Đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm đã phát hiện trong quá trình kiểm tra của Đảng.

Việc giám sát các hoạt động của Chi bộ và Nhà trường được thực hiện thường xuyên theo đúng kế hoạch. Công tác kiểm tra Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng được Chi bộ tổ chức xuyên suốt qua các lần sinh hoạt Chi bộ; các Đảng viên đều đăng ký kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng trong năm 2019, qua mỗi lần sinh hoạt tiến hành kiểm tra từ 1 đến 2 Đảng viên; tập trung kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện “Nêu gương”; Đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; việc mua sắm, sử dụng tài sản công; những điều Đảng viên và cán bộ công chức không được làm... trong năm đã kiểm tra 21/21 Đảng viên.

Trong năm học qua, Cấp ủy chi bộ đã tiến hành lên kế hoạch kiểm tra giám sát 100% Đảng viên, GV, NV và các tổ chức đoàn thể, nhờ đó Chi bộ không xảy ra bất kỳ trường hợp Đảng viên, GV, NV nào vi phạm.

Việc khen thưởng kỷ luật Đảng viên, CB,GV,NV được thực hiện đúng quy định, trong năm học qua có 2 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 18 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có Đảng viên nào bị xử lý kỷ luật.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Hạn chế, khuyết điểm:

- Trách nhiệm của các cá nhân trong Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên và giáo viên, nhân viên trong Chi bộ và Nhà trường về việc phối kết hợp với các đoàn thể tại địa phương để làm công tác tuyên truyền đôi lúc còn hạn chế. Trong công tác còn một số cá nhân chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu các giải pháp, nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác quản lý chỉ đạo và chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ và họp hội đồng sư phạm nhà trường còn chưa phát huy hết quyền và trách nhiệm của từng cá nhân, còn e dè, chưa mạnh dạn phát biểu để xây dựng Chi bộ và Nhà trường, còn nể nang, tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong sinh hoạt Chi bộ của một số cá nhân còn chưa tốt, còn nể nang ngại va chạm.

- Việc tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên của một số cá nhân Đảng viên, giáo viên và nhân viên trong đơn vị đôi khi còn chưa tham gia đầy đủ, không đảm bảo thời gian quy định, còn đi muộn về sớm.

- Chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, vẫn còn một số giáo viên nhiều tuổi và giáo viên mới vào trường, nên việc áp dụng CNTT vào giảng dạy còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên chưa tốt.

2. Nguyên nhân của hạn chế:

Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy Chi bộ trong đơn vị đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm. Một số cán bộ, Đảng viên còn bộc lộ những hạn chế về năng lực công tác, còn biểu hiện chưa cao về tu dưỡng, rèn luyện.

Vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội đôi khi phát huy hiệu quả chưa cao. Chưa tập trung dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình các biểu hiện chưa tốt của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Tinh thần chiến đấu trong Đảng của một số Đảng viên chưa cao, chưa xác định rõ được mục tiêu, ý nghĩa của các buổi sinh hoạt Chi bộ. Một số Đảng viên chưa thấy rõ được vị trí, vai trò của người Đảng viên, chưa thấy được tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong các hoạt động của nhà trường.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ đôi lúc thực hiện còn chưa hiệu quả, công tác tự học tự bồi dưỡng chưa thường xuyên, tích cực. Việc tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn gặp khó khăn về thời gian vì lý do các cháu còn nhỏ.

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN HOẶC ĐƯỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ KIỂM ĐIỂM TRƯỚC.

Ban chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường đã đề ra các biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân trong Chi bộ và nhà trường. Đồng thời khuyến khích các tập thể trong đơn vị và từng cá nhân luôn tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học hỏi, nghiên cứu để cập nhật các kiến thức chuyên môn, kỹ năng sử dụng CNTT để áp dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Vì vậy năm 2019 trong Chi bộ và Nhà trường không có Đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm vào những điều cấm Đảng viên và cán bộ công chức, viên chức không được làm. Đồng thời thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ cấp trên đã giao cho, đoàn kết thống nhất để xây dựng Chi bộ và nhà trường ngày càng phát triển và đi lên, trong năm học 2018 - 2019, nhà trường đã được UBND Huyện và phòng GD&ĐT xếp hạng ở vị trí số 5/26 trường mầm non trong toàn huyện, vượt lên vị trí so với năm học trước 1 bậc.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

II. GIẢI TRÌNH NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƯỢC GỢI Ý KIỂM ĐIỂM. (Không có).

1. TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN:

Tập thể Cấp ủy, người đứng đầu Cấp ủy thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ Đảng; chú trọng củng cố, kiện toàn Cấp ủy Đảng đảm bảo về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của cấp ủy viên.

Thường xuyên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy, Chi bộ và nhà trường. Xác định rõ mối quan hệ trong giải quyết công việc giữa người đứng đầu với tập thể Cấp ủy, Chi bộ và Nhà trường.

Thực hiện tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức. Đổi mới quy trình ra Nghị quyết, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể Cấp ủy và cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên.

Duy trì tốt chế độ lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, khắc phục các khuyết điểm, sai phạm của cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên khi mới bắt đầu có dấu hiệu vi phạm, nhất là biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, độc đoán, chuyên quyền

II. PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM.

Ban Chi uỷ, ban lãnh đạo nhà trường tập trung cao hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết họp của Chi bộ và nhà trường nói riêng, nhằm giúp cho cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một số bộ phận không nhỏ trong cán bộ Đảng viên. Trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Thông qua đó giúp cho mỗi cán bộ, Đảng viên, giáo viên và nhân viên tự hoàn thiện mình và đánh giá mức độ suy thoái để có giải pháp khắc phục sửa chữa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả về việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong mỗi cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên của đơn vị; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong đơn vị; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.

Đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém, chống lại những tư tưởng gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ; lãnh đạo Chi bộ và nhà trường khắc phục tình trạng còn nể nang, né tránh, ngại va chạm và có tư tưởng chống đối.

Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý Đảng viên, kiên quyết đấu tranh phê phán những tư tưởng, quan điểm sai trái góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời chủ động ngăn ngừa những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo nhà trường cần quan tâm hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đi sâu, đi sát hơn nữa trong công tác phát triển Đảng viên là giáo viên, nhân viên. Đồng thời phát hiện kịp thời những giáo viên, nhân viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét để kết nạp.

Thường xuyên vận động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, Đảng viên, GV,NV có điều kiện tự học tập, tự rèn luyện, tự đào tạo mình để nâng cao trình độ, nhằm đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ đổi mới.

Cần xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu Cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể Cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường cần tăng cường sự phối hợp giữa Bí thư với các thành viên trong Cấp ủy, giữa Chi ủy với các đoàn thể và giáo viên, nhân viên trong đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường; Thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các thành viên trong Cấp ủy và Ban lãnh đạo nhà trường.

Ban Chi ủy Chi bộ và BGH cần xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình của đơn vị và địa phương; quan tâm chỉ đạo, dành nhiều thời gian chỉ đạo các hoạt động chuyên môn và phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện “Lấy trẻ làm trung tâm”. Đồng thời tiếp tục giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia”, phấn đấu trong năm 2020 đạt Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhà trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, tích cực xây dựng“Trường học thân thiện - học sinh tích cực”,“Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao”... nhất là các vấn đề tham mưu với lãnh đạo các cấp và chính quyền địa phương.

Cần làm tốt hơn nữa về công tác quản lý giờ giấc làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Chỉ đạo sát sao các hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cần quyết liệt hơn nữa, Công đoàn cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò của tổ chức theo Điều lệ quy định.

VII. ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI MỨC CHẤT LƯỢNG:

Căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá tổ chức cơ sở Đảng của cấp trên, Chi bộ trường MN .......... tự đánh giá chất lượng tập thể Chi bộ và đề nghị Đảng uỷ xã .......... xem xét và công nhận tập thể Chi bộ trường Mầm non đạt “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019 (Kèm theo phiếu phân tích chất lượng - Mẫu số 4)

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi bộ trường MN .......... năm 2019. Vậy rất mong được đón nhận sự tham gia góp ý kiến của các vị Đại biểu và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, để Ban Chi ủy sẽ tiếp tục hoàn thiện báo báo và thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Hiệu trưởng

CẤP CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Nhận xét chung……………………………………………

...............................................................................................

2. Xếp loại mức chất lượng: ……………………………………………………………

.........., ngày ….. tháng ....năm ....

T/M BAN THƯỜNG VỤ (ĐẢNG ỦY)

8. Báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ nhiệm kỳ

ĐẢNG ỦY ……………………….
CHI BỘ …………………………..

***

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày ... tháng ... năm 20…

BẢN KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ BAN CHI ỦY, CHI BỘ
ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 20…

Căn cứ hướng dẫn số ………….., ngày … tháng … năm 20… của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 20… gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng;

Căn cứ hướng dẫn số ..........., ngày ..... tháng .... năm 20… của Ban Tổ chức huyện ủy về việc đáng giá chất lượng tổ chức cơ sở Đàng và đàng viên năm 20… gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII về xây dựng Đảng và Hướng dẫn số ......., ngày ....... tháng ....... năm 20.... của Ban Tổ chức huyện ủy về việc kiểm điểm tập thể lãnh đạo; kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Ban Chi ủy ……………….. tổ chức đánh giá Chi bộ gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4/khóa XII về xây dựng Đảng năm 20… như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao:

1. Ưu điểm:

- Ban Chi ủy tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cho toàn thể cán bộ, đảng viên quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương, đơn vị. Không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm.

- Chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động có đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cho toàn thể cán bộ, đảng viên cùng thực hiện và chấp hành tốt.

- Cán bộ, đảng viên có nhận thức đáng đắn và luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể; chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;

- Chi bộ tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Nêu cao tinh thần để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ theo quy định, hoàn thành công tác chuyên môn và các chỉ tiêu kế hoạch hành năm đề ra và của cấp trên giao; Xây dựng cơ quan sạch đẹp, công sở văn minh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải tiến phong cách và lề lối làm việc, nâng cao hiệu suất công tác, phát huy vai trò gương mẫu, tính tích cực, sáng tạo của đảng viên, cán bộ công chức.

Kết quả:

- Hiệu quả đào tạo 5 năm 100% ra lớp, không có HS bỏ học.

- Tỉ lệ học sinh lên lớp: 99,5%;

- Hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

- Huy động học sinh đầu năm đạt tỉ lệ 100%

- Nhà trường được UBND huyện ………….. công nhận danh hiệu Cơ quan văn hóa, Trường tiên tiến nhiều năm liền.

-Trường được công nhận đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

2. Khuyết điểm, hạn chế:

- Nhiều lúc còn chưa giám sát kĩ các phong trào hoạt động nên hiệu quả công việc chưa cao.

-Việc đổi mới giảng dạy vẫn còn mang tính hình thức chưa thật sự đi vào chiều sâu.

II. Việc thực hiện nguyên tác tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng:

1. Ưu điểm:

- Chi bộ Lãnh đạo xây dựng đoàn thể vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của mỗi đoàn thể; tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia ý kiến với tổ chức đảng, trong việc xây dựng các nghị quyết, quyết định có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ - viên chức và nhân dân..

- Nâng cao hiệu quả quản lý, thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, xây dựng đơn vị không có hiện tượng tiêu cực.

- Tổ chức tốt việc ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện và tư tưởng và hành vi lệch lạc (nói, viết, làm…) trái với quan điểm, chủ trưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn liền với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;

- Có xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện tốt công tác tự phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng;

- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi ủy, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng;

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác (Không có hiện tượng vi phạm điều lệ đảng)

2. Khuyết điểm, hạn chế:

- Khả năng vận động quần chúng của số ít đảng viên còn hạn chế.

- Tỉ lệ GV, HS giỏi các cấp còn hạn chế.

3. Kết quả: Chi bộ tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ cơ sở đã tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ cơ quan.

III. Kết quả thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4/khóa XII

1. Ưu điểm:

- Tập thể chi bộ đoàn kết cao, có nhiều cố gắng trong công tác và đạt được thành tích trong năm học 20…-20…; tuy nhiên do trình độ, năng lực, kinh nghiệm một ít cán bộ, đảng viên còn hạn chế nên trong quá trình lãnh chỉ đạo, thực hiện một số mặt công tác đạt kết quả chưa cao.

- Với áp lực công việc chuyên môn nhà trường nhiều, nên chưa dành thời gian nhiều để nghiên cứu văn bản của cấp trên cũng như công tác Đảng.

- CB, ĐV chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật của địa phương; không vi phạm về tệ nạn xã hội, khi có dấu hiệu đồng nghiệp góp ý xây dựng kịp thời.

- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, xử lý công việc, không nể nang, tình cảm.

- Qua kiểm tra, giám sát tất cả cán bộ, đảng viên chấp hành tốt những Quy định những điều đảng viên không được làm, đã tạo được niềm tin vững chắc đối với quần chúng nhân dân nơi công tác và cư trú.

2. Hạn chế, khuyết điểm:

- Thời gian dành cho công tác kiểm tra, giám sát còn ít; công tác tham mưu cấp trên đôi lúc chưa kịp thời.

- Một vài cán bộ, đảng viên chưa thể hiện hết vai trò của mình trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; ngại đóng góp ý kiến cho đồng chí mình.

* Nguyên nhân

Do trình độ và nhận thức, vẫn còn CB, ĐV chưa chịu khó trong học tập và nghiên cứu, ngại đụng chạm nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

3. Những giải pháp trong thời gian tới

- Chi ủy xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, mỗi người phải có kế hoạch và bản tự nhận xét về bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống có ý kiến của chi bộ trong từng học kỳ và cuối năm học.

- Trong công tác đánh giá cán bộ hàng năm phải coi trọng đánh giá hiệu quả trong công việc. Phân công các đồng chí trong Ban chi ủy và lực lượng cốt cán theo dõi quản lí chặt chẽ đảng viên, kiểm tra nhắc nhở và phê bình thường xuyên để ngăn ngừa sai phạm. Chi ủy phải thường xuyên tham mưu với Đảng ủy và Phòng GD&ĐT để có hướng chỉ đạo kịp thời những vấn đề khó khăn của đơn vị, thực hiện tốt công tác qui hoạch, dự nguồn và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực. Phải xác định rõ thẩm quyền, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ đứng đầu, những hạn chế, khuyết điểm phải nghiêm túc khắc phục sửa chữa.

IV. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, đơn vị:

1. Tổ chức quán triệt các chủ trương của Trung ương, tỉnh và Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở địa phương, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch.......................của tỉnh Đảng bộ, kế hoạch..............của huyện Đảng bộ và kế hoạch- nghị quyết .............ủa Đảng bộ ……...

2. Xây dựng chuẩn mực đạo đức.

- Nghiên cứu các nội dung về chuẩn mực đạo đức do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan (quy định đạo đức nhà giáo, chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên Tiểu học), các phong trào thi đua trong ngành và thực trạng về tình hình đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị và xây dựng chuẩn mực đạo đức với các nội dung sau:

a/ Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác chống mọi biểu hiện tiêu cực, hết lòng phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc, sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.

b/ Mỗi ngày tự mình đề ra một việc làm thiết thực, trách nhiệm với công việc được giao, có lối sống trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, tuyệt đối chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

c/ Đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, linh hoạt, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương.

d/ Mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên cùng thực hiện và vận động nhân dân có kế hoạch chi tiêu hợp lý, thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

đ/ Không bê tha, trụy lạc làm mất đạo đức, phẩm chất cán bộ, đảng viên, suốt đời phấn đấu, rèn luyện học tập để nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn.

e/ Tham gia dự họp đúng giờ, đúng thành phần, nghiêm túc, tích cực tham gia phát biểu ý kiến, không lãng phí thời gian làm việc hành chính, tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại, điện thắp sáng, hạn chế việc đến quán xá, uống rượu – bia trong giờ làm việc.

3. Cán bộ, đảng viên (cán bộ lãnh đạo) phải nêu gương sáng trước tập thể; cán bộ, giáo viên phải nêu gương sáng trước học sinh về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Luôn trau dồi phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống;

- Tạo khối đoàn kết thống nhất nội bộ; phê bình và tự phê bình;

- Nói đi đôi với làm; luôn quan tâm thương yêu và giúp đỡ học sinh;

- Công khai, dân chủ, trung thực;

- Tận tụy với công việc, công tâm trong xử lý trong các mối quan hệ;

- Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, dân chủ;

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

- Tổ chức cho đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh;

- Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Chi bộ và đảng viên, quần chúng trong sinh hoạt đảng chỉ rõ những việc làm được chưa làm được để có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên có những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Mỗi cán bộ, đảng viên đều đăng ký học tập và nêu gương, chi bộ có theo dõi, kiểm tra và rút kinh nghiệm trong mỗi lần họp lệ.

- Xây dựng tiêu chí và chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên ở cơ quan, theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện;

4. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả việc tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với học sinh.

Kết quả:

100% cán bộ, đảng viên đều thực hiện tốt và gương mẫu chấp hành trong mọi hoạt động của cơ quan, không có trường hợp vi phạm.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm tập thể ban Chi ủy và đánh giá tổ chức cơ sở đảng năm 20… của Chi bộ ………………...

Nhận nhận:

- Đảng ủy ………….;

- Ban Chi ủy;

- Lưu: Chi bộ.

TM/ BAN CHI ỦY

BÍ THƯ

9. Báo cáo kiểm điểm tập thể trường THCS

Báo cáo kiểm điểm tập thể trường THCS về kết quả đánh giá thực hiện những công việc được giao trong năm vừa qua; đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, thông thường trong mẫu báo cáo người thực hiện cần đảm bảo những nội dung về:

 • Tên báo cáo kiểm điểm chi bộ áp dụng cho năm nào.
 • Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại chi ủy, Chi ủy Chi bộ trường học sẽ xin kiểm điểm trước toàn bộ chi bộ.
 • Ưu điểm, kết quả đạt được có thể kể đến Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, kết luận của cấp trên.

ĐẢNG BỘ XÃ ...........

CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG .....

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

..........., ngày .... tháng ... năm ....

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ

NĂM 20...

Căn cứ kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày ... tháng ... năm 20... của Đảng ủy xã ... về kiểm điểm, đánh giá chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo năm ...;

Thực hiện Quy chế hoạt động của cấp ủy chi bộ trường .... và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm ....; tập thể chi bộ trường ... kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:

Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể

Ban Chi ủy chi bộ nhà trường đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo cho toàn thể cán bộ, đảng viên quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Hầu hết c ác đảng viên đều có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Không có cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ban Chi ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cho toàn thể cán bộ, đảng viên cùng thực hiện và chấp hành tốt; lãnh đạo Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; đã chỉ đạo các đảng viên, giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn của trường, của ngành giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Kết quả nhà trường hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn và các chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Các cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm cụ thể; chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tự đánh giá cấp độ thực hiện:  ☐ Xuất sắc   ☐ Tốt  ☐ Trung bình  ☐ Kém

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

Chi bộ đã lãnh đạo toàn diện nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ thị, hướng dẫn của các cấp trong năm học tới tất cả cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên trong toàn trường về các nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động khác.

Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong năm học; lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt cuộc các vận động, các phong trào thi đua như: cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, phong trào “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”…Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt Nghị quyết số 01 của Huyện ủy về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn ....

Kết quả lãnh đạo nhà trường năm học ... như sau:

Về chất lượng giáo dục toàn diện năm học 20... -20... : Tổng số toàn trường có 496 học sinh, trong đó xếp loại hạnh kiểm tốt là 451 học sinh, đạt tỷ lệ 90,9%, hạnh kiểm khá là 43 học sinh, chiếm tỷ lệ 8,7%, hạnh kiểm trung bình là 2 học sinh, chiếm tỷ lệ 0,4%. Về học lực: có 63 học sinh xếp loại giỏi, đạt tỷ lệ 12,7%, 203 học sinh xếp loại khá, đạt tỷ lệ 40,9%, 222 học sinh xếp loại trung bình, chiếm tỷ lệ 44,8%, 8 học sinh xếp loại học lực yếu, chiếm tỷ lệ 1,6%.

Về chất lượng học sinh giỏi: năm học 201 9 -20 20 nhà trường có 23 học sinh giỏi cấp huyện (trong đó có 4 giải nhất, 6 giải nhì, 6 giải ba, 7 giải khuyến khích). Do dịch Covid-19 nên năm học 20...- 20... Sở GD&ĐT ..... không tổ chức thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Học kỳ I năm học 20... - 20... thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện đạt 10 giải (xếp thứ 3/18 trường trong huyện); thi học sinh giỏi khoa học kỹ thuật đạt 2 giải (xếp thứ 2/18 trường trong huyện).

Công tác Thư viện, thiết bị, xanh-sạch-đẹp-an toàn nhà trường xếp loại tốt. An ninh trường học được đảm bảo, không có cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh vi phạm pháp luật. Các đảng viên, giáo viên, nhân viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có 4 đồng chí được công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 04 đồng chí được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen .

Tập thể nhà trường: Đủ điều kiện đạt tập thể lao động xuất sắc và đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Chi bộ đã lãnh đạo ban giám hiệu tham mưu kịp thời và có hiệu quả với các cấp lãnh đạo để được đầu tư tăng cường và hiện đại hóa cơ sở vật chất trường lớp, đáp ứng tốt yêu cầu của công tác dạy và học

Tự đánh giá cấp độ thực hiện:  ☐ Xuất sắc  ☐ Tốt  ☐ Trung bình  ☐ Kém

3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc

Chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt đảng viên cần có nhận thức đúng về bản chất nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ. Ban chi ủy đã cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ thành Quy chế làm việc của chi bộ; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ và đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban chi ủy luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của của từng cán bộ đảng viên, luôn coi trọng việc mở rộng dân chủ trong bàn bạc, thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể cấp ủy trong việc đề ra chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy; chỉ đạo các đảng viên chấp hành nghiêm Nghị quyết, kết luận của chi bộ. Các đồng chí trong Ban chi ủy luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của đảng viên; thẳng thắn phê bình những hạn chế, khuyết điểm của đồng chí đồng nghiệp; từ đó đã tạo được bầu không khí dân chủ trong cấp ủy, xây dựng được uy tín, thể hiện được vai trò trung tâm quy tụ sự đoàn kết, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cấp ủy.

Tự đánh giá cấp độ thực hiện: ☐ Xuất sắc  ☐ Tốt  ☐ Trung bình  ☐ Kém

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Chi bộ đã lãnh đạo, giáo dục đảng viên luôn phải có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; luôn có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau về mọi mặt; lãnh đạo đảng viên luôn có ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm ..., gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Các đảng viên trong chi bộ đã tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XII. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ, Ban chi ủy đều đánh giá kết quả phấn đấu và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.

Ban Chi ủy chi bộ đã tổ chức tốt việc ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện và tư tưởng và hành vi lệch lạc (nói, viết, làm…) trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kết quả: các đảng viên trong chi bộ đều có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tham ô lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Các đảng viên thực hiện nghiêm túc những Điều cấm đảng viên không được làm; luôn giữ gìn sự trong sáng của đảng.

Tự đánh giá cấp độ thực hiện:  ☐ Xuất sắc  ☐ Tốt  ☐ Trung bình  ☐ Kém

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng

Ban chi uỷ chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục t­ư t­ưởng, chính trị cho đảng viên; nâng cao chất lượng nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng để các cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác chấp hành, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, suy thoái trong đảng; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm, góp phần chủ động thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng.

Ban chi uỷ chi bộ đã kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành quy chế làm việc, chế độ công tác; thực hiện dân chủ trong đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; về mối quan hệ giữa tổ chức đảng và đảng viên với quần chúng; việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đồng chí hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về chuyên môn và các hoạt động khác.

Tự đánh giá cấp độ thực hiện:  ☐ Xuất sắc  ☐ Tốt  ☐ Trung bình  ☐ Kém

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Hạn chế khuyết điểm:

Chất lượng học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT năm học ....: kết quả thi tụt lùi về thứ bậc xếp hạng so với năm học .....

Công tác vận động tuyên truyền quần chúng để có nguồn đối tượng kết nạp đảng viên mới hiệu quả chưa tốt; một số buổi học nghị quyết tập trung trên Đảng bộ xã còn có đảng viên vắng mặt.

Trong công tác lãnh chỉ đạo đảng viên, giáo viên, nhân viên về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cập nhật hồ sơ sổ sách vẫn còn chưa quyết liệt.

Nguyên nhân của hạn chế khuyết điểm:

Công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch ôn thi chưa linh hoạt, giáo viên, đảng viên còn chưa làm tốt việc khích lệ, động viên học sinh vươn lên trong học tập và thi cử.

Số giáo viên biên chế của nhà trường hầu hết đều là đảng viên, số ít còn lại không có nguyện vọng vào Đảng nên việc tuyên truyền để có nguồn kết nạp đảng viên mới rất khó khăn. Do đặc thù hoạt động dạy học của nhà trường, một số đảng viên vắng mặt học Nghị quyết tập trung trên Đảng bộ xã do phải tham gia tập huấn, học tập chuyên môn theo kế hoạch của Sở, Phòng Giáo dục.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Khắc phục hạn chế một số buổi học nghị quyết tập trung trên Đảng bộ xã còn có đảng viên vắng mặt: Yêu cầu đảng viên vắng mặt phải học Nghị quyết qua việc đọc tài liệu, Nghị quyết; báo cáo kết quả học tập với đồng chí Bí thư chi bộ.

Khắc phục hạn chế nghiệp vụ về công tác Đảng của các đồng chí trong cấp ủy: các đồng chí trong Ban chi ủy đã dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu, học tập về nghiệp vụ công tác đảng. Mặc dù còn có hạn chế, nhưng nhìn chung nghiệp vụ về công tác đảng của cấp ủy đã được nâng lên.

Khắc phục hạn chế trong kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện các nhiệm vụ: Ban chi ủy đã tăng cường hơn công tác kiểm tra, giám sát đảng viên. Kết quả năm ..., chi bộ không có đảng viên vi phạm về những điều đảng viên không được làm, không có đảng viên vi phạm các quy định của pháp luật.

Khắc phục hạn chế trong tuyên truyền quần chúng để có nguồn đối tượng kết nạp đảng viên mới: Ban chi ủy tiếp tục thường xuyên vận động, tuyên truyền để có nguồn kết nạp đảng viên mới. Tuy nhiên việc phát triển đảng viên ở chi bộ gặp khó khăn do số giáo viên biên chế của nhà trường hầu hết đều đã là đảng viên; số ít còn lại không có nguyện vọng vào đảng nên chi bộ không có nguồn để phát triển đảng viên mới.

Tự đánh giá cấp độ thực hiện:  ☐ Xuất sắc  ☐ Tốt  ☐ Trung bình  ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm:  ☐ Không

V. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân

Tập thể Ban chi ủy chịu trách nhiệm về những hạn chế trong công tác phát triển đảng viên mới; trong việc lãnh, chỉ đạo đảng viên thực hiện những nhiệm vụ trong công tác chuyên môn của nhà trường.

Cá nhân đảng viên trong chi bộ còn khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn (hạn chế về tác phong làm việc, hạn chế về đổi mới phương pháp làm việc...) cần nghiêm túc kiểm điểm và khắc phục hạn chế sau kiểm điểm.

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Ban chi ủy chi bộ cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; nâng cao ý thức tự học tập, tự rèn luyện trong cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác vận động tuyên truyền quần chúng nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam; làm tốt công tác tham mưu với Phòng Giáo dục để xin thêm giáo viên biên chế, từ đó giải quyết được việc thiếu giáo viên và tạo nguồn đối tượng kết nạp đảng viên mới cho chi bộ.

Tổ chức tốt việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu chi bộ, nhà trường, các tổ chuyên môn, đoàn thể.

Phân công cụ thể cho các đồng chí trong Ban chi ủy theo dõi quản lí chặt chẽ đảng viên, kiểm tra nhắc nhở và phê bình thường xuyên để ngăn ngừa sai phạm.

Tăng cường chỉ đạo sâu sát hơn nữa đến hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ chi bộ, phát huy vai trò giám sát của các các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, ngăn chặn kịp thời những sai phạm của đảng viên, giáo viên, nhân viên.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, các quy chế, quy định chương trình công tác của cấp uỷ; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách lề lối làm việc. Có thái độ cương quyết, thẳng thắn trong việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, xem xét kỹ, đánh giá nghiêm túc đúng người, đúng việc; thực hiện công bằng, khách quan trong tập thể chi bộ và nhà trường. Xác định rõ vai trò của cá nhân trong tập thể chi bộ, vai trò người đứng đầu cơ quan đơn vị để thấy rõ trách nhiệm trước đảng, trước dân mà phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên; những hạn chế, khuyết điểm phải nghiêm túc khắc phục sửa chữa.

Nâng cao hơn nữa năng lực và vai trò lãnh đạo toàn diện của Ban chi ủy chi bộ với các hoạt động của nhà trường.

Duy trì khối đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, linh hoạt, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương.

VII. Đề nghị xếp loại mức chất lượng:

☐ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐ Hoàn thành nhiệm vụ

☐ Không hoàn thành nhiệm vụ

Nơi nhận

- Đảng ủy xã Liên Châu (để b/c);

- Đảng viên trong Chi bộ;

- Lưu: Chi bộ.

TM/ BAN CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

Nguyễn Hữu Thiện

10. Báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ nông thôn

Báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ ngắn gọn
Báo cáo kiểm điểm tập thể chi bộ ngắn gọn

Dưới đây là mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể dành cho các chi ủy chi bộ nông thôn. Mời các bạn bạn tham khảo bản đầy đủ trong file tải về nhé.

Trên đây là các bản Bản kiểm điểm tập thể chi ủy, chi bộ cuối năm 2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
174 422.579
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nhung Nguyễn
  Nhung Nguyễn

  Ưu điểm kết quả đạt được là gì?

  Thích Phản hồi 09/06/22
  • Hà Thanh Hiền
   Hà Thanh Hiền

   Bạn có thể trình bày như sau: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

   Thích Phản hồi 09/06/22