Mẫu quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Mẫu quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật

Mẫu quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc chỉ định người đại diện theo pháp luật. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin người đại diện... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/T-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật như sau:

...........................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................

....................., ngày...... tháng...... năm........

QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA PHÁP NHÂN THAM GIA TỐ TỤNG

Tôi: ........................................................................................................

Chức vụ: ...............................................................................................

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: ......................... ngày.......tháng ........ năm ... của ...................

Căn cứ Điều 36 và Điều 434 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Chỉ định ông/bà: ....................................................................................

Họ tên: ...................................................... Giới tính: ............................

Tên gọi khác: .........................................................................................

Sinh ngày............. tháng ........... năm .................. tại ............................

Quốc tịch: ................................................ ; Dân tộc: ..................................... ; Tôn giáo: ...........

Nghề nghiệp: ....................................................................... Chức vụ: .....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ............................................................

cấp ngày ............ tháng ........... năm ........................ Nơi cấp: ..............

Nơi cư trú: ..............................................................................................

là người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng của pháp nhân:

Tên bằng tiếng Việt: ..............................................................................

Quốc tịch (nếu có): ................................................................................

Tên bằng tiếng nước ngoài: ..................................................................

Tên viết tắt: ............................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................

Địa chỉ liên lạc: .......................................................................................

Quyết định thành lập số: ............................ ngày......... tháng ........ năm ... của ....

Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền:

cấp ngày.......... tháng ......... năm ....................... Nơi cấp: .....................

Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 435 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ...................................................

Nơi nhận:

- VKS...........................................

- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

- Hồ sơ 02 bản.

..........................................

Mẫu quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật

Mẫu quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật

Đánh giá bài viết
1 481
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo