Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải là mẫu báo cáo dùng để sơ kết, tổng kết lại kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

Mẫu báo cáo  thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nêu lên những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, từ đó đưa ra phương hướng nhiệm vụ phấn đấu cho các năm tiếp theo. Dưới đây là 3 mẫu Báo cáo thực hiện chỉ thị 05 năm 2022 để các bạn tham khảo và lập cho cơ quan, đơn vị của mình một bản báo cáo đầy đủ nội dung và gây ấn tượng.

1. Báo cáo thực hiện chỉ thị 05 năm 2022

ĐẢNG BỘ HUYỆN ......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN ............

............, ngày ...tháng ...năm ....

*

........

BÁO CÁO
Kết quả ...năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-----

Thực hiện Công văn số ........ ngày........của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành về việc báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ nay đến năm ..... Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn ............ xin báo cáo kết quả 4 năm tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn ............ tổ chức thực hiện đạt được những công việc cụ thể như sau:

I- KẾT QUẢ 4 NĂM TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW

1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, từ tháng 10 năm 2016 đến nay Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã căn cứ vào các kế hoạch của Huyện ủy Châu Thành để tổ chức thực hiện bao gồm các kế hoạch như: kế hoạch toàn khóa về tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhiệm kỳ 2016-2020, Công văn 412-CV/HU ngày 20/3/2017 về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Công văn 516-CV/HU ngày 14/7/2017 để chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05-CT/TW, Quy định 101-QĐ/TW; đồng thời Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 17/10/2016 về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2020, và ban hành Công văn số 129 -CV/ĐU ngày 10/4/2017 để chỉ đạo và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2017 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 27/02/2018 về học tập chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc tổ chức học tập và thực hiện chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 71-KH/ĐU ngày 05 tháng 02 năm 2020 về việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để triển khai và thực hiện trong toàn Đảng bộ; tổ chức tốt việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề, đánh giá kết quả tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên để làm cơ sở phục vụ việc xem xét, đánh giá chất lượng, phân loại cuối năm.

2- Kết quả tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và thực hiện bảng cam kết làm theo

Việc học tập 5 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 4 chuyên đề từ năm ...đến năm ....: năm ....“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, năm ....“xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm ....“ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”, chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và nhân dân. Qua đó đã họp triển khai được trên 97% đảng viên nắm, thực hiện việc đăng ký cam kết làm theo, còn 04 đc do MCT, MSH Đảng nên không có đăng ký. Trên cơ sở đó các chi bộ đã theo dõi, kiểm tra việc đăng ký học tập của đảng viên, đồng thời có ý kiến góp ý việc thực hiện định kỳ, qua đó bình xét tìm ra những gương tiên tiến, điển hình gởi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để đề nghị UBND Huyện khen thưởng nhằm kịp thời biểu dương và nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy các ban, ngành, đoàn thể thị trấn đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ chính trị, với cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành mình như: ngành Công an với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và xây dựng “Đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành điều lệnh công an nhân dân”.Đơn vị quyết thắng; Chi bộ ở 3 trường Mầm non, Tiểu học ............ và Trường THCS ............ thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kêt xây dựng đời sống văn hóa thị trấn ............ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã vận động nhân dân 4 ấp thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Hội LHPN thị trấn với phong trào nuôi heo đất, hủ gạo tình thương, vốn vận động trong hội viên; Đoàn Thanh niên ra quân thực hiện các tuyến đường Sáng – xanh – sạch – đẹp...

3- Kết quả đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (Khóa XII) về công tác cán bộ, đổi mới, sắp xếp lại bộ máy và quản lý nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả, có đội ngũ cán bộ, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 92-KT/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết luận số 55-KL/TW ngày 18/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 08/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đưa Đề án 03 Huyện phê duyệt vào thực hiện theo lộ trình từ nay đến năm 2020.

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là phải trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xem đây là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, đạo đức, phong cách làm việc: trọng dân, sát dân, gần dân, đáp ứng được yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong các cuộc họp Ban Thường vụ, cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, hội nghị triển khai học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn nhắc nhở các đồng chí Bí thư chi bộ thực hiện tốt việc hàng tháng đánh giá, góp ý về kết quả tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên làm cơ sở để tổng hợp phục vụ việc xem xét, đánh giá cuối năm; đồng thời chỉ đạo các Ủy viên BCH phụ trách các chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy còn chỉ đạo Trưởng ban Tuyên giáo thị trấn thường xuyên tham dự hội nghị giao ban hàng tháng về Chỉ thị 05-CT/TW do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức nhằm kịp thời tham mưu tốt cho BTV Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo yêu cầu của trên.

4- Kết quả đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triền văn hóa, con người Việt Nam

Công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05-CT/TW và các văn bản khác, luôn được các chi bộ đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức khác nhau. Các chi bộ đã tuyên truyền trong các cuộc họp lệ, sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề; Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền qua họp Ban Chấp hành, chi, tổ hội. Đồng thời Đài truyền thanh thị trấn cũng thường xuyên trực tiếp âm các đài Trung ương, Tỉnh, Huyện và xây dựng chuyên mục tuyên truyền định kỳ nhằm thông tin rộng rãi đến quần chúng nhân dân cùng thực hiện.

Nội dung tuyên truyền là Chỉ thị 05-CT/TW, các văn bản của Tỉnh, Huyện, liên quan đến việc thực hiện chỉ thị, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, vai trò, vị trí quan trọng to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, kết hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và các ngày lễ kỷ niệm: ngày thành lập Đảng (03/02), ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4), chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6), ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc Khánh 2/9, Cách mạng tháng Mười Nga (7/11); tuyên truyền việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona...

Việc tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là của người đứng đầu tổ chức đảng, các ngành, đơn vị; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Quan tâm thực hiện việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân, nội dung mang tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

5- Kết quả của việc đưa vào chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và học sinh

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy cho cán bộ, đảng viên, học sinh tiếp tục được ngành giáo dục - đào tạo chú trọng và mang lại hiệu quả cao.

Các trường thực hiện tốt sự hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp như việc tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, lồng ghép nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các môn khoa học xã hội - nhân văn và các hình thức sinh hoạt dưới cờ đọc những mẫu chuyện về Bác Hồ, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác Hồ, phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ và các hoạt động ngoại khóa (tiêu biểu xem phim tư liệu về Bác Hồ) đã giúp học sinh nắm bắt nhanh và hiểu sâu sắc hơn giá trị đạo đức Hồ Chí Minh.

6- Việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy kết quả đạt được, tiếp tục chủ động đẩy mạnh việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện gắn với công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức và cá nhân, góp phần phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên trong toàn đảng bộ.

7- Công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết biểu dương, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Căn cứ vào chỉ đạo của Huyện ủy Châu Thành, Ban Thường vụ Đảng ủy và Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy đã đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đối với một số chi bộ đảng và đảng viên; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Hàng năm Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiến hành giám sát đối với 02 tập thể và 04 cá nhân bí thư chi bộ trong tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Kết quả chi bộ và cá nhân đã tổ chức thực hiện tốt, đạt yêu cầu.

Đối với các chi bộ trực thuộc, hàng năm và hàng tháng đều có duy trì tổ chức tốt việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng đảng viên chi bộ. Kết quả cho thấy sau khi được giám sát từng đảng viên có chuyển biến tốt; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền ở một vài chi bộ, đoàn thể chưa thật sự đi vào chiều sâu; số lượng tập thể, cá nhân được kiểm tra, giám sát chưa nhiều; chưa có nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.Trên cơ sở đó các chi bộ đã theo dõi, kiểm tra việc đăng ký học tập của đảng viên đồng thời có ý kiến góp ý việc thực hiện định kỳ, qua đó bình xét tìm ra những gương tiên tiến, điển hình gởi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để đề nghị UBND Huyện khen thưởng để kịp thời biểu dương khen thưởng.

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

  • Về ưu điểm

Nhìn chung, công tác triển khai, quán triệt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, trong đó nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu. Việc thực hiện chỉ thị đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước đã ngày càng ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức và thực hiện tốt các công việc được giao, hạn chế việc ứng xử chưa hay trong thời gian qua. Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Ban Tuyên giáo Đảng ủy làm tốt công tác tham mưu xây dựng văn bản lãnh đạo thực hiện và theo dõi triển khai thực hiện.

  • Về hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 4 năm qua còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm nhất định: chưa có nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác; một số bản cam kết làm theo những nội dung còn chung chung chưa gắn liền với chức trách, vị trí công tác của cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền ở một số đoàn thể hiệu quả chưa cao, chưa thu hút đoàn viên, hội viên tham gia do chưa tìm ra được cách thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng.

Một vài cá nhân nhận thức chưa đúng, thực hiện chưa tốt, chưa thấy hết vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đưa chỉ thị vào thực hiện trong một số đoàn thể và một số ít chi bộ đạt kết quả chưa cao, chưa duy trì tốt việc học tập chuyên đề theo định kỳ. Công tác theo dõi, kiểm tra của chi bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của từng cá nhân cũng chưa sâu sát.

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI:

1- Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy các cấp trong toàn hệ thống chính trị từ thị trấn đến 4 ấp. Trong triển khai thực hiện luôn gắn với việc thực hiện NQTW4 khóa XI và khóa XII của Đảng, Qui định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

2- Lãnh đaọ các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, các ban, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn tập trung triển khai và thực hiện tốt các chuyên đề hàng năm theo sự chỉ đạo của Huyện ủy Châu thành; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị, xem đây là một trong những nội dung quan trọng trong nội dung sinh hoạt chi bộ. Duy trì tốt việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt lệ, nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3- Kịp thời sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị qua việc học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… để trên cơ sở đó toát lên những nhân tố tích cực, điển hình, những mô hình hay để khen thưởng, nhân rộng phong trào, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

4- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên đài truyền thanh, sinh hoạt chi bộ, hội nghị chi tổ hội, đoàn thể…Từ đó phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đaọ đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam.

5- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm đều đăng ký và cam kết học tập và làm theo Bác; tùy theo đơn vị, chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi người mà xây dựng nội dung đăng ký và cam kết của mình. Hàng tháng họp kiểm điểm, đóng góp, nhắc nhở để không rơi vào những vi phạm hoặc làm chưa tốt những nội dung mà mình đăng ký và cam kết.

6- Lãnh đạo cấp ủy đảng, UBKTĐU và các cấp ủy chi bộ trực thuộc thường xuyên tổ chức thực hiện tốt trách nhiệm của mình theo Qui định số 109-QĐ/TW (thay thế Qui định 55-QĐ/TW của Ban bí thư TW Đảng) quy định về công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên nhằm góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên đây là báo cáo kết quả 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và phương hướng thực hiện trong thời gian tới của Đảng ủy thị trấn Tân H iệp . Báo cáo Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo tiếp./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- UV. BCH Đảng bộ thị trấn;

- Bí thư chi bộ trực thuộc;

- Các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn;

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

...........

2. Dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *

Số:..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

-----

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05). Chỉ thị 05 là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những giai đoạn trước, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; nâng cao đạo đức cách mạng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ

Sau khi Chỉ thị 05 được Bộ Chính trị ban hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đạt hiệu quả cao trong toàn hệ thống chính trị.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt là Kế hoạch 03), trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu, những nội dung chủ yếu cần thực hiện, cơ quan phụ trách từng nhiệm vụ và lộ trình cụ thể. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên1. Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo việc thể chế hóa Chỉ thị 05 thành chỉ thị, quyết định, quy định, tạo cơ sở chính trị và pháp lý để triển khai thực hiện trong cơ quan Nhà nước các cấp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, bộ, ngành Trung ương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai Chỉ thị 05 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với vai trò là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiên cứu, quán triệt, tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện cho cả nhiệm kỳ, từng năm và trong từng hoạt động cụ thể gắn với kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, dân tộc2.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã cụ thể hoá các nội dung, nhiệm vụ của Chỉ thị 05 thành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động, gắn với công tác xây dựng Đảng, các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị3. Một số tỉnh, thành ủy ban hành các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05.

Việc triển khai quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được thực hiện nghiêm túc. Ngay sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, ngày 12/10/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp Trung ương và cấp tỉnh quán triệt Chỉ thị 05 bằng hình thức trực tuyến với 91 điểm cầu trong cả nước. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiên cứu, biên soạn chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm. Việc hướng dẫn triển khai, tổ chức học tập chuyên đề được thực hiện một cách thống nhất, bài bản4. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở cụ thể hóa chuyên đề thành các nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp với đặc điểm địa phương, cơ quan, đơn vị.

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động

Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng chú trọng việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, các cấp ủy đảng có văn bản tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết và kế hoạch thực hiện phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có sự kiểm tra, đánh giá, giám sát định kỳ hằng năm của chi bộ. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác, đi vào nền nếp, tạo những chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ5.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả: (1) Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (2) Cải cách hành chính, xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; xây dựng bộ quy tắc ứng xử, thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở; (3) Xây dựng quy chế, quy định về việc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp; (4) Chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm; (5) Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý sai phạm… Nhờ xác định và thực hiện tốt các khâu đột phá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, các địa phương trong cả nước đã giải quyết được 50.748 vụ việc nổi cộm, tồn đọng, gây bức xúc dư luận xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 là “Ðoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, sâu rộng6, đem lại hiệu quả thiết thực, sâu sắc. Từ trong phong trào, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu.

Các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở đều ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 057. Ngay khi Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo Bác đã được thực hiện gắn với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã xây dựng và ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong công tác và sinh hoạt8; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức, trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, thân thiện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, được nhân dân đánh giá cao9.

Việc thực hiện nêu gương có chuyển biến tích cực. Nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là vai trò tiền phong, gương mẫu của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương được thực hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo” trên tất cả các phương diện, từ tư tưởng chính trị đến đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc… Qua đó, kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác, lối sống xa hoa, lãng phí gây phản cảm trong xã hội trong cán bộ, đảng viên, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thúc đẩy việc tự giác nêu gương, đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh, giản dị, tiết kiệm, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi các nhiệm vụ chính trị, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng văn hóa Đảng đạo đức, văn minh10.

Hiệu quả của việc nêu gương mang lại những tác động lớn, góp phần tạo ra những đột phá quan trọng từ Trung ương đến các địa phương trong việc thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của đất nước nhiệm kỳ vừa qua, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân, khẳng định chủ trương, đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng. Điển hình, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, có trọng tâm, trọng điểm, bước đầu đã khắc phục được một số hạn chế tồn tại trong thời gian dài. Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền về lập pháp, hành pháp và tư pháp ngày càng rõ; từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Nhiều vấn đề hết sức phức tạp trong công tác xây dựng Đảng đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ, phải đến nhiệm kỳ Đại hội XII mới được giải quyết căn bản, rõ nét. Đặc biệt, đã đào tạo, rèn luyện được đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ đức, đủ tài, ngang tầm nhiệm vụ, cống hiến phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thành công về mặt nhân sự của đại hội đảng các cấp, đại hội XIII của Đảng vừa qua đã minh chứng điều đó.

Nhìn chung, trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, chương trình cụ thể, phát huy được sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trên mọi mặt của đời sống xã hội; ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, lối sống của các cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh cộng hưởng, sự đồng lòng, quyết tâm trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đạt nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ11.

2. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác đạt nhiều kết quả nổi bật, mang tính điển hình trong giai đoạn vừa qua. Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 13 chương trình Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chương trình Giao lưu được đầu tư công phu, nâng tầm về chất, trở thành sự kiện thường niên có ý nghĩa sâu sắc với tên gọi “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng”. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu, mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh12. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng các phim tài liệu tuyên truyền về các gương điển trong hình học tập và làm theo Bác, “gương người tốt, việc tốt”. Từ năm 2020, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thí điểm tổ chức thực hiện các phim ngắn biểu dương những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cách thể hiện chân thực, sinh động.

Các cấp ủy trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo, tổ chức mở các chuyên trang, chuyên mục trên các kênh báo, trang điện tử, phát thanh, truyền hình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 678.635 bài viết về chủ đề này. Số lượng các ấn phẩm nghiên cứu, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ngừng tăng, lên tới 66.412.562 ấn phẩm. Các ban, bộ,

ngành, địa phương đã phát hành nhiều tập sách giới thiệu gương cán bộ, đảng viên, người lao động tận tụy với công việc, gương “người tốt – việc tốt”, để tuyên truyền rộng rãi trong xã hội, cùng với rất nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn khác như: thi kể chuyện, sinh hoạt dưới cờ; thi tìm hiểu; nói chuyện chuyên đề; tổ chức hoạt động về nguồn; giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; lập các thư sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện…

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng được đẩy mạnh. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương mở rộng Giải thưởng, thu hút các cơ quan, đơn vị, các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo và các tầng lớp nhân dân tham gia13. Nhiều địa phương, đơn vị chủ động đầu tư, khuyến khích khiến giải thưởng ngày càng nâng lên về chất lượng14. Nhiều tác giả, tác phẩm, công trình đã được trao giải, tôn vinh, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, có sức lan tỏa tích cực trong xã hội15.

Công tác tuyên truyền đối ngoại và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở nước ngoài được coi trọng. Bộ Ngoại giao đã tích cực chỉ đạo thực hiện Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài” tại các nước có quan hệ ngoại giao, với nhiều hoạt động có ý nghĩa như tọa đàm, hội thảo, triển lãm, đặt tượng Bác, đặt tên Bác cho đường phố, trường học…16. Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở các nước đã tổ chức tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, để bạn bè quốc tế và kiều bào hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới. Đồng thời, phát động và khuyến khích tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”17.

Công tác tuyên truyền thực sự góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quảng bá, lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế.

3. Công tác giáo dục lý luận chính trị và các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên được thực hiện nghiêm túc, cập nhật, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ

Trong những năm qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh18. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, việc biên soạn giáo trình, chương trình các môn học giáo dục lý luận chính trị, trong đó có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức triển khai nghiêm túc, có hệ thống.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo. chỉ đạo, rà soát, biên soạn chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng19; chủ trì, phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo, rà soát, biên soạn chương trình, giáo trình môn giáo dục chính trị giảng dạy trong các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường dạy nghề.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Hành chính quốc gia bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giảng dạy ở các học viện, trường chính trị tỉnh, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được đổi mới cả về nội dung và phương pháp; tăng cường quản lý, kỷ luật trong giảng dạy, học tập; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được nâng lên; từng bước khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị, dạy và học hình thức. Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường các giải pháp, phát huy vai trò của trung tâm chính trị cấp huyện trong việc giảng dạy các môn lý luận chính trị, đưa nội dung học tập chuyên đề hằng năm vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; chỉ đạo sở giáo dục - đào tạo, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn triển khai giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tài liệu mới; tiếp tục triển khai việc tích hợp giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học đạo đức, lối sống dành cho học sinh” theo hướng lồng ghép với môn Đạo đức, Tự nhiên - Xã hội, Giáo dục công dân và các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội, câu lạc bộ ở bậc học phổ thông. Các bộ, ban, ngành, tỉnh ủy, thành ủy cũng tăng cường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, nghiên cứu, thi báo cáo viên, tuyên truyền viên về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh20.

Các hoạt động này đã tác động vào việc hình thành nhận thức, nếp nghĩ, cách làm và hành động cụ thể, góp phần rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Do nội dung rất dài nên mời bạn tải file về để xem đầy đủ nội dung.

3. Báo cáo thực hiện chỉ thị 05 số 1

UBND TỈNH .......

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: .........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày ...tháng ...năm ...

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị,
chuyên đề năm ...... “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân,
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng Bộ Dân chính Đảng tỉnh về việc học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm ......: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sở Công Thương đã bám sát chỉ đạo các cấp, Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 10/2/...... của Đảng bộ Sở Công Thương, cụ thể hóa các nội dung tổ chức thực hiện. Sở Công Thương báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác quán triệt triển khai.

Công tác quán triệt, triển khai luôn được cấp ủy Đảng bộ, tập thể lãnh đạo sở quan tâm; ngoài việc quán triệt tiếp tục thực hiện kết quả triển khai chỉ thị 05 - CT/TW về học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh; Chú trọng học tập, quán triệt chuyên đề năm ......: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hình thức quán triệt: Dự hội nghị quán triệt triển khai của Đảng bộ Sở; chuyển Tài liệu học tập chỉ thị 05; chuyên đề trên trang TTĐT, phần mềm hồ sơ Điện tử. Lồng ghép các Hội nghị chuyên đề...

Kết quả: Đến thời điểm báo cáo 78/78 công chức, viên chức, lao động trong ngành được quán triệt triển khai.

Qua công tác quán triệt, triển khai đã tiếp tục nâng cao nhận thức; vai trò, trách nhiệm các phòng CMNV sở, đơn vị trực thuộc, trách nhiệm của lãnh đạo cấp phòng, thủ trưởng các đơn vị. Thiết thực xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm ...... "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành việc làm thường xuyên; hành động tự giác trong Đảng viên, chính quyền, thực thi công vụ; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước chuyên ngành Công Thương, hiệu quả việc làm theo của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

- Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đã tạo động lực góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng, cơ quan Sở trong sạch, vững mạnh; Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội các cấp đã đề ra.

2. Kết quả triển khai thực hiện.

- Năm ......, Sở Công Thương lựa chọn những vấn đề có liên quan tới ba nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân của ngành, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về " Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương”.

+ Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa Công vụ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ; Theo đó, trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Đối với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Đối với lãnh đạo cấp trên, cán bộ, công chức, viên chức phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử.

Trong thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành Công Thương; thực thi công vụ, toàn ngành chú trong thực hiện nguyên tắc Dân chủ , trong xây dựng thực hiện các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm về phát triển thương mại công nghiệp; dân chủ giữa cấp ủy, chính quyền, dân chủ trong tập thể lãnh đạo sở; thực hiện tốt dân chủ cơ sở giữa các phòng/đơn vị, giữa cấp trên với cấp dưới…mọi nhiệm vụ, công việc đều được bàn bạc, thảo luận, xin ý kiến, công khai theo quy định.

- Đến thời điểm báo cáo, Toàn ngành triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung Kế hoạch cải cách hành chính năm ......, kiểm soát tốt thủ tục hành chính chuyên ngành; cải cách tài chính công; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo điều hành. Chủ động rà soát, khắc phục tồn tại công tác cán bộ; rà soát chấn chỉnh lĩnh vực kinh oanh xăng dầu; khuyến mại, phối hợp tốt với Sở, ban ngành, cấp có thẩm quyền kịp nắm bắt, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công Thương. Không phát sinh khiếu kiện đông người từ cơ sở.

- Năm ......, toàn ngành không có cán bộ công chức, viên chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ ; Không phát sinh đơn thư, phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính ; trên địa bàn toàn tỉnh không phát sinh các vụ việc vi phạm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả triển khai thực hiện của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sau khi học tập chuyên đề, đã tự xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm ...... ; tập trung theo chức năng/nhiệm vụ của phòng/lĩnh vực/nhiệm vụ cá nhân được giao để cụ thể hóa nội dung thực hiện hàng ngày gắn với liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu); Kết quả thực hiện chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được báo cáo trong kết quả kiểm điểm cá nhân năm .......

100% cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đã thực hiện Kế hoạch tu dưỡng cá nhân; không có vi phạm phải xử lý kỷ luật.

2.3. Tồn tại, hạn chế

- Trong ngành vẫn còn có cán bộ công chức, viên chức chưa cụ thể Việc làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, còn mang tính hình thức, chung chung. Kết quả cho rõ nét.

- Việc phát hiện, biểu dương những gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp phòng/đơn vị còn hạn chế, chưa được quan tâm.

* Đánh giá chung:

Năm ......, thực hiện chỉ đạo của các cấp, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm ......: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chất lượng phục vụ hành chính trong lĩnh vực Công Thương được nâng cao, không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm phải xử lý kỷ luật; không phát sinh phản ánh, kiến nghị về chỉ đạo điều hành của Sở. Trong năm đã chủ động tập trung rà soát, phối hợp các cấp giải quyết các tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Sở.

P3. hương hướng, nhiệm vụ năm ...........

3.1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2020; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong ngành.

3.2. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề của năm 2020 thiết thực, hiệu quả.

3.3. Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Gắn việc đăng ký làm theo với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; xác định việc đăng ký làm theo là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

T4. ăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm ...... “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Sở Công Thương./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TU (B/c),

- Đảng ủy Khối CQ DN tỉnh (B/c),

- Sở Nội vụ;

- Đảng bộ Sở Công Thương;

- Thông báo nội bộ;

- Trang Thông tin điện tử Sở,

- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

4. Báo cáo thực hiện chỉ thị 05 số 2

ĐẢNG BỘ HUYỆN …………..

ĐẢNG ỦY ……………..

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày … tháng … năm …

Số 83-BC/ĐU

BÁO CÁO
Sơ kết … năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
của Bộ chính trị khóa XII

Thực hiện Công văn số ………….., ngày ……….. của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ ………….. về việc báo cáo sơ kết … năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Đảng uỷ xã …………… báo cáo kết quả tổ chức thực hiện với nội dung sau:

1- Kết quả thực hiện

- Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy đã ban hành Công văn số ………… gửi 13/13 Chi bộ triển khai thực hiện, sau đó các Chi bộ đã phô tô Chỉ thị 05 gửi đến tất cả đảng viên của chi bộ để nắm nội dung, tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã phát hành sổ tay đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi đến tất cả đảng viên chi bộ đăng ký thực hiện hàng tháng; ngày 17 tháng 9 năm 2016, Đảng ủy tiếp tục xây dựng Kế hoạch số 38-KH/ĐU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); ngày 15 tháng 02 năm 2017, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho đảng viên trong Đảng bộ, có 178/189 đảng viên tham dự, đạt 94,18%.

- Về kết quả công tác triển khai của Mặt trận, đoàn thể: theo Chỉ đạo của Đảng ủy, Mặt trận, các đoàn thể đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Kết quả: đoàn viên, hội viên đạt 81,85% và nhân dân đạt 75,4%. Hình thức triển khai thông qua sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể, họp tổ nhân dân tự quản và xây dựng chuyên mục tuyên truyền Chỉ thị 05 trên đài truyền thanh và trên trang thông tin điện tử xã. Nội dung triển khai được trích những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

- Bên cạnh đó Đảng ủy đã phối hợp với đài truyền hành huyện xây dựng 02 phóng sự tuyên truyền gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: 01 cá nhân, đồng chí Bí thư Chi bộ đồng thời Trưởng ấp Nghĩa Huấn và 01 tập thể Chi bộ ấp Bến Đò; ngoài ra Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra tập thể chi bộ và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ ấp Bến Đò; Ủy ban Kiểm tra kiểm tra Chi bộ và Bí thư Chi bộ Y tế trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra các Chi bộ đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

- Để đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Đảng ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó đã khen thưởng 02 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2016.

2- Nhận xét

* Mặt được:

- Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong hệ thống chính trị, xem việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là xương sống trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và nhân dân từng bước được nâng chất và đi vào chiều sâu, đã thật sự lang tỏa trong toàn hệ thống chính trị.

- Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể và chi bộ cơ bản thực hiện tốt. Nội dung triển khai, đăng ký học tập cụ thể, rõ ràng theo từng đối tượng từ khó khắc phục việc đăng ký học tập chung chung, rập khuôn, máy móc của đảng viên.

* Hạn chế:

- Qua kiểm tra của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng tháng ở một số chi bộ vẫn còn chung chung, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

- Công tác tuyên truyền của Mặt trận, các đoàn thể chưa được đổi mới, chưa đi vào chiều sâu từ đó mô hình trong đoàn viên, hội viên và nhân dân còn hạn chế.

3- Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với các chi bộ; đồng thời hướng dẫn nội dung, tiêu chí để đăng ký, bình xét, công nhận gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm và đưa nội dung này vào tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm.

- Tập trung chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và nhân dân; xây dựng nội dung để từng hộ gia đình đăng ký thực hiện.

- Tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và nhân rộng nhiều gương điển hình trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- BTG Huyện ủy;

- BCH đảng bộ;

- Các chi bộ trực thuộc;

- Lưu;

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

Đã ký

Trên đây Hoatieu.vn đã giới thiệu tới các bạn Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW mới nhất năm 2021 mà chúng tôi sưu tầm được. Qua đó các bạn sẽ nắm được cách soạn Báo cáo thực hiện chỉ thị 05 sao cho đầy đủ nội dung và chính xác nhất.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
15 138.353
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo