Mẫu quyết định thưởng lễ 30/4 và 1/5 năm 2024 mới nhất

Mẫu quyết định thưởng lễ 30/4 và 1/5 là mẫu quyết định được lập ra để quyết định về việc thưởng nghỉ lễ cho cán bộ công nhân viên. Mẫu quyết định nêu rõ mức thưởng được quy định...

30/4 - 1/5 năm 2023 là một kỳ nghỉ khá dài trong năm nay. Việc đưa ra quyết định thưởng lễ 30/4 - 1/5 không chỉ là một món quà nhân đôi niềm vui cho người lao động mà còn thể hiện tính chuyên nghiệp, chỉn chu của công ty. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

1. Mẫu quyết định thưởng lễ 30/4 và 1/5 là gì?

Mẫu quyết định thưởng lễ 30/4 và 1/5  là biểu mẫu được sử dụng trong các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan dùng để tặng thưởng tiền cho công nhân viên trong công ty vào dịp ngày thống nhất đất nước 30-4, ngày Quốc tế lao động 1-5 sắp tới đây. Mẫu cần nêu rõ mức thưởng, hình thức thưởng mà nhân viên nhận được cùng thời gian nhận thưởng để nhân viên nắm được rõ. Mời các bạn tham khảo chi tiết mẫu mới nhất dưới đây nhé.

2. Mẫu quyết định thưởng lễ 30/4 và 1/5 của công ty

Mẫu quyết định thưởng lễ 30/4 và 1/5

Dưới đây là Mẫu quyết định thưởng lễ 30/4 và 1/5 thực tế của công ty mà Hoatieu sưu tầm được. Bên cạnh mức thưởng và ngày thưởng cụ thể, mẫu còn phân công lịch trực và các điều cần chú ý trong dịp nghỉ lễ dài ngày này. Mời các bạn tham khảo.

Gửi toàn thể nhân viên .......

Phòng HCNS xin gửi tới toàn thể nhân viên .....Quyết định nghỉ và thưởng Ngày lễ 30/4 và 01/5 năm 2023, cụ thể như sau:­

QUYẾT ĐỊNH NGHỈ LỄ VÀ THƯỞNG
Ngày lễ 30/04 và 01/05

- Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Căn cứ theo Quy định của Công ty Cổ phần mạng trực tuyến META.

- Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

Giám đốc Quyết định cho nghỉ và thưởng cho toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty như sau:

Điều 1: Nhân dịp Ngày lễ 30/04 và 01/05, các nhân viên trong Công ty ngoại trừ các nhân viên được phân công lịch trực được nghỉ Lễ theo quy định từ ngày thứ Bảy (39/04/2023) đến hết ngày thứ Hai (02/05/2023). Toàn thể cán bộ nhân viên đi làm trở lại vào ngày thứ Ba (03/05/2023).

Lưu ý: - Phòng Sản phẩm, Công nghệ: Trưởng phòng phân công lịch trực cho Nhân viên làm việc tại nhà theo yêu cầu công việc và sự sắp xếp của quản lý.

- Phòng Thương mại điện tử và các phòng ban liên quan: Trưởng phòng, cán bộ quản lý phân công lịch trực cho Nhân viên theo yêu cầu công việc.

- Bộ phận bảo vệ: Trưởng phòng phân công lịch trực cho nhân viên theo yêu cầu công việc.

Điều 2: Yêu cầu mỗi nhân viên phải dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và công ty trước kỳ nghỉ. Tắt tất cả các máy móc thiết bị, khóa các cửa ra vào công ty tránh mất cắp hoặc gây cháy nổ. Nếu ai vi phạm làm hư hại thiết bị công ty sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.

Điều 3: Mỗi trưởng phòng, trưởng ban cần có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thống kê công việc theo lịch trực đã đề ra và báo cáo lại cho Phòng Hành chính Nhân sự để chấm công cho ngày làm việc đó. Ngày trực đó sẽ được tính công và lương làm thêm theo quy định.

Điều 4: Mức tính:

- Nhân viên có thời gian làm việc trên 6 năm được tính 900.000 VNĐ

- Nhân viên có thời gian làm việc từ 5-6 năm được tính 800.000 VNĐ

- Nhân viên có thời gian làm việc từ 4-5 năm được tính 700.000 VNĐ

- Nhân viên có thời gian làm việc từ 3-4 năm được tính 600.000 VNĐ

- Nhân viên có thời gian làm việc từ 2-3 năm được tính 500.000 VNĐ

- Nhân viên có thời gian làm việc từ 1-2 năm được tính 400.000 VNĐ

- Nhân viên có thời gian làm việc dưới 1 năm được tính 300.000 VNĐ

- Cộng tác viên và nhân viên đang trong giai đoạn thử việc được tính 100.000 VNĐ.

Tiền sẽ được lĩnh vào ngày thứ Năm – ..../04/2023. (Chi tiết kèm theo bản Danh sách cán bộ, nhân viên).

Điều 5: Đề nghị các phòng ban có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

GIÁM ĐỐC

Đã ký

3. Quyết định thưởng dịp lễ 30/4 - 1/5 ngắn gọn

CÔNG TY .....

Số: ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày.... tháng..... năm........

Căn cứ Bộ Luật lao động 2019

Căn cứ quyền hạn của Giám đốc trong Điều lệ công ty...........

Căn cứ vào thởi gian công tác, thành tích và kết quả theo chỉ tiêu công việc yêu cầu.

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thưởng lễ 30/4 cho nhân viên)

Điều 1: Thưởng lễ nhân ngày Giải phóng Miền  Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 cho người lao động trong công ty ...........

Điều 2: Mức tính:

- Nhân viên có thời gian làm việc 12 - 36 tháng được tính .........

- Nhân viên có thời gian làm việc dưới 12 tháng được tính .................

- Nhân viên đang trong giai đoạn thử việc, cộng tác viên được tính ............

- Nhân viên kỹ thuật được tính ...............

Tiền sẽ được lĩnh vào ngày ..... (chi tiết kèm theo bản danh sách cán bộ nhân viên).

Điều 3: Giao phòng HC-NS có trách nhiệm tổng hợp tiền thưởng của mỗi nhân viên theo danh sách nhân viên nhận thưởng đính kèm và gửi một bản về Ban giám đốc công ty .... trước ngày .........

Điều 4: Phòng HC-NS, bộ phận kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

............, ngày ... tháng ...... năm ......

GIÁM ĐỐC

Đã ký

4. Mẫu quyết định thưởng lễ 30/4 - 1/5

MẪU QUYẾT ĐỊNH THƯỞNG LỄ

(V/v Thưởng lễ 30/04 và 01/05 năm ........)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY...........

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động;

Căn cứ quyền hạn của giám đốc trong Điều lệ công ty ............;

Căn cứ vào thời gian công tác, thành tích và kết quả theo chỉ tiêu công việc yêu cầu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thưởng lễ nhân ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 cho NLĐ trong Công ty .............

Điều 2: Tiền thưởng lễ 30/4 – 1/5 được quy định như sau:

STT Thời gian làm việc Tiền thưởng
1Nhân viên chính thức làm việc trên 6 tháng trở lên
2Nhân viên chính thức làm việc trên 4 tháng đến 6 tháng
3Nhân viên làm việc từ trên 2 tháng đến 4 tháng
4Nhân viên làm việc dưới 1 tháng
5Nhân viên làm việc dưới 10 ngày

Điều 3: Hình thức và thời gian lãnh tiền thưởng

Tiền thưởng lễ của nhân viên sẽ được công ty chuyển khoản trực tiếp thông qua tài khoản ngân hàng. Nếu nhân viên không có tài khoản ngân hàng hoặc có tài khoản ngân hàng nhưng có nhu cầu nhận tiền thưởng bằng tiền mặt thì liên hệ trực tiếp bộ phận kế toán để ký xác nhận và nhận tiền thưởng.

Thời gian: Trong ngày làm việc ....... Sau thời gian này (trừ trường hợp nhân viên đang đi công tác, nghỉ ốm, phép theo quy định), công ty sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào do việc nhân viên không nhận thưởng hoặc không tuân thủ đúng quy định dẫn đến không nhận được tiền thưởng theo quy định.

Điều 4: Giao phòng HC-NS có trách nhiệm tổng hợp tiền thưởng của mỗi nhân viên theo danh sách nhân viên nhận thưởng đính kèm và gửi một bản về Ban giám đốc Công ty ......... trước 15 giờ ngày .......

Điều 5: Phòng HC-NS, bộ phận kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- ............

- Lưu VP

Giám Đốc

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

5. Mẫu quyết định về việc thưởng lễ 30/4 và 1/5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------
Số: ..............

.............., ngày...tháng...năm....

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thưởng lễ 30/4, 1/5 năm ................)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY .....................

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty ;

- Căn cứ thời gian làm việc của CBNV;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thưởng nhân dịp lễ 30/4, 1/5 năm ........cho các đối tượng là CBCNV có Hợp đồng lao động và Hợp đồng thử việc hưởng lương thời gian đang làm việc tại Công ty;

Điều II: Tiền thưởng được quy định như sau :

1) CBCNV có thời gian làm việc trên 12 tháng mức thưởng:............đồng

2) CBCNV có thời gian làm việc trên 6 tháng dưới 12 tháng mức thưởng: ............đồng.

3) CBCNV có thời gian làm việc dưới 6 tháng mức thưởng: .............đồng.

4) CBCNV trong thời gian thử việc hoặc là Cộng tác viên mức thưởng: ......... đồng

Điều III: Phòng Hành Chính Nhân Sự có trách nhiệm lập danh sách phân chia tiền thưởng theo các tiêu chí nói trên và chi trả cho nhân viên vào ngày .................

Điều IV: Số tiền thưởng trên được trích từ quỹ lương của Công ty.

Điều V: Phòng HC-NS chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC

6. Tiền thưởng 30/4 - 1/5 có bị tính thuế TNCN không?

Đáp án là tiền thưởng 30/4 -/5 có bị tính thuế TNCN nếu số tiền đó đủ mức đóng thuế. Theo Điều 2, khoản 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, quy định về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN như sau:

“ 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán.

Như vậy:

=> Tiền thưởng lễ 30/04 – 01/05 là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công phải chịu thuế TNCN.

=> Phải khấu trừ thuế TNCN tại thời điểm chi trả, theo biểu suất lũy tiến từng phần.

Trên đây là các Mẫu quyết định thưởng lễ 30/4 và 1/5 năm 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 12.405
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo