Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo 2024 mới nhất

Bản kiểm điểm Đảng viên 2024 dành cho Đảng viên là cán bộ quản lý, lãnh đạo được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Đây là mẫu kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất 2024 theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị áp dụng cho các quản lý lãnh đạo tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên cuối năm cho quản lý, lãnh đạo này bao gồm cả phân loại, đánh giá Đảng viên phía dưới. Mời các bạn tham khảo.

1. Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý là gì?

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý là Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023 ban hành kèm theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý là mẫu được lập ra nhằm kiểm điểm, tự, phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý vào dịp cuối năm. Mẫu cần ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ Đảng, chức vụ chính quyền, chức vụ đoàn thể, nơi công tác cùng những ưu nhược điểm của Đảng viên từ đó đưa ra hướng phấn đấu cho năm tới.

2. Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý 2024 theo Hướng dẫn 25

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý 2024 theo Hướng dẫn 25 có nội dung cụ thể như sau:

ĐẢNG BỘ …………

Chi bộ: …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày… tháng… năm…

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:....................................................

Chức vụ Đảng:..........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:...............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:.....................................................................................................

Đơn vị công tác:...................................... Chi bộ:......................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

5. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

6. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:....................................................

.................................................................................................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:..............................................................

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:...................................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Báo cáo kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo chi tiết năm 2024

Đây là mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm theo Hướng dẫn 25 dành cho cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cơ quan đơn vị, như: bí thư/phó bí thư đảng ủy, bí thư/phó bí thư chi bộ, chủ tịch, phó chủ tịch cấp xã trở lên... Bản kiểm điểm đã được Hoatieu trình bày chi tiết các nội dung chính. Mời bạn đọc tải file word đầy đủ tại đường link dưới đây để chỉnh sửa nhé.

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

-----------------------

................., ngày... tháng... năm....

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

NĂM .....

(Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:....................................................

Chức vụ Đảng:..........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:...............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:.....................................................................................................

Đơn vị công tác:...................................... Chi bộ:......................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy của ngành, đơn vị, quy ước của địa phương.

- Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, bảo vệ lẽ phải, chân lý.

- Tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Phẩm chất đạo đức trong sáng, giản dị, khiêm tốn, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên.

- Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và tích cực đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tích cực xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Thẳng thắng trong phê bình và tự phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

- Chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện tốt những Điều đảng viên không được làm và nội quy quy chế của đơn vị, địa phương và nơi cư trú.

- Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện sinh hoạt đảng đúng quy định và đóng đảng phí đầy đủ.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Có năng lực quản lý, lãnh đạo các phòng ban các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ. Điều hành các hoạt động của đơn vị có nền nếp, hiệu quả, đúng tiến độ.

- Có tinh thần, trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác của đơn vị.

- Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; phản bác, đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, gây phiền hà nhân dân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

3. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch, triển khai thực hiện đúng tiến độ thời gian, có hiệu quả tốt; tích cực tham mưu với chính quyền địa phương và lãnh đạo các cấp, thu hút sự đầu tư của các dự án.

- Cùng các đ/c cấp uỷ xây dựng nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết đảng bộ có hiệu quả; Triển khai và chỉ đạo đội ngũ thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định và các văn bản hướng dẫn của các cấp quản lý.........................

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

4. Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

- Có tinh thần tách nhiệm cao trong nhiệm vụ, có tinh thần trong lao động, học tập, công tác.

- Có ý thức hoàn thành công việc và nhiệm vụ được giao.

- Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh;

- Nêu cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; sâu sát và kịp thời giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng.

- Không ngại khó, ngại khổ, nói đi đôi với làm, không trốn trách trách nhiệm.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

5. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

6. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

- Không ngừng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”. Học Bác đức tính "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư".

- Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, sửa sai theo ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, nhân dân. Trung thực khách quan trong tự phê bình và phê bình, phê bình với tinh thần giữ gìn đoàn kết tập thể......

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

☐Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

☐Hoàn thành tốt nhiệm vụ

☐Hoàn thành nhiệm vụ

☐Không hoàn nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:....................................................

.................................................................................................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:..............................................................

 T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:...................................................

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Bản kiểm điểm đảng viên của Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp xã

Bản kiểm điểm đảng viên của Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã năm 2024 viết theo Mẫu 02B Hướng dẫn 25 dành cho cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

HỘI CCB...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ................., ngày... tháng... năm...

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

NĂM .....

(Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên:............................................ Ngày sinh:....................................................

Chức vụ Đảng:..........................................................................................................

Chức vụ chính quyền:...............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:.....................................................................................................

Đơn vị công tác:...................................... Chi bộ:......................................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Về tư tưởng chính trị: Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành, nói và làm theo Nghị quyết, các quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước; tin tưởng vào đường lối đổi mới gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Đảng; có ý thức thái độ trong việc học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác; không ngừng rèn luyện tu dưỡng bản thân, phẩm chất của quân đội nhân dân Việt Nam; luôn nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của người cán bộ đảng viên.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Có lối sống giản dị, chân thành; luôn thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liệu và các biểu hiện tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Luôn khiêm tốn học hỏi thể hiện tinh thần đoàn kết trong nội bộ, luôn giữ gìn phẩm chất của người đảng viên; gương mẫu vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương; không ngừng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo Hồ Chí Minh”.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ và luôn chấp hành các nội quy, quy định của chi bộ, đảng bộ xã đề ra; có ý thức kỷ luật, phục tùng sự phân công của cấp trên. Thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định.

- Về tác phong, lề lối làm việc: Nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm với trọng trách, nhiệm vụ được giao phó. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng bè phái, cục bộ, tham nhũng, lãnh phí. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong Đảng.

- Việc đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” của bản thân (đối với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện): Tôi luôn xác định phải kiên quyết đấu tranh “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, tổ chức hội và mỗi cán bộ, Đảng viên.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

- Là người đứng đầu tổ chức Hội CCB xã, tôi luôn xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trước cấp trên. Luôn có ý thức tự học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề, hoàn thành và thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao. Tích cực làm tham mưu với các Cấp ủy Đảng chính quyền địa phương và lãnh đạo cấp trên; phối hợp với các đoàn thể cùng cấp để hướng dẫn cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh cấp xã, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh cấp xã theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên tương ứng đề ra.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Chi bộ và Đảng ủy cấp trên, đồng thời thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân tại nơi cư trú, tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt tại Chi bộ, Đảng bộ. Cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với các Chi hội Cựu chiến binh ở thôn, tổ dân phố.

- Bản thân thực hiện đầy đủ các quy định về những điều Đảng viên không được làm, các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trung ương, tỉnh, huyện. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không vi phạm các Quy tắc ứng xử gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của tổ chức, địa phương, đơn vị. Luôn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị.

- Có năng lực quản lý, lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ. Điều hành các hoạt động của hội có nền nếp, hiệu quả, đúng tiến độ. Có tinh thần, trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác và có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển hội CCB và các phong trào tại địa phương

- Chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh cấp xã, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh cấp xã theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên tương ứng đề ra.

- Luôn bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với cấp uỷ cùng cấp, tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã. Đồng thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng cấp giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa phương.

- Giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; phản bác, đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, gây phiền hà nhân dân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

☐ Xuất sắc ☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém

......................................

Mời bạn đọc tải file word để tham khảo chi tiết

5. Tiêu chí đánh giá đảng viên là cán bộ quản lý

Đây là một trong những nội dung quan trọng về đánh giá xếp loại Đảng viên theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

a) Kiểm điểm đảng viên

- Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

+ Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

- Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

b) Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngoài những nội dung nêu tại khoản a) trên đây, còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; quan hệ, phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

- Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp.

6. Hướng dẫn soạn bản kiểm điểm Đảng viên là lãnh đạo quản lý

- Trong bản kiểm điểm, cần nêu rõ chức vụ đang làm trong Đảng.

- Cần nên rõ chức vụ Đảng viên đang giữ trong cơ quan chính quyền Ví dụ như Chủ tích Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tích Ủy Ban nhân dân.

- Cần ghi đầy đủ các vấn đề ưu điểm và kết quả trong cả năm mà cán bộ Đảng viên cả về mặt đức và tài. Đánh giá chính xác về sự chấp hành đối với chủ chương mà Đảng đã đề ra chưa? Với lãnh đạo quản lý thì xem trong năm qua đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao chưa?

Ví dụ: Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: trung thành với Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Chấp hành tốt chủ chương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đề ra. Chính sách pháp luật của nhà nước.
 • Tích cực học tập tự rèn luyện bồi dưỡng, nâng cao nhân thức về chính trị và năng lực công tác.
 • Tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.
 • Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, tăng cường sự tin tưởng của nhân dân vào các cơ quan lãnh đạo nhà nước.

- Cần phải nêu rõ lối sống có đúng theo phương châm của Đảng: Đã tu dưỡng được những phẩm chất tốt đẹp như thế nào? Phẩm chất đạo đức lối sống của mình đã đủ lòng tin với người dân chưa?

Ví dụ: Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”. Là một người lãnh đạo, luôn đi đầu trong mọi công tác và quan hệ mật thiết với nhân dân.

 • Thực hiện các nguyên tắc: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” theo tấm gương đao đức của Hồ CHí Minh và có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và sửa chữa những khuyết điểm. Tích cực đấu tranh với nạn quan liêu, nạn tham nhũng lãng phí, lối sống thực dụng, nói không làm.
 • Trung thực, khách quan chân thành trong phê bình và tự phê bình để giữ gìn đoàn kết trong Đảng. Tích cực đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, chống lại sự chia rẽ bè phái trong nội bộ và được đồng nghiệp, cấp dưới và được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

- Cần nêu rõ thành tựu đạt được trong các công tác quản lý do mình phụ trách. Tiến độ hoàn thành các kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân đến đâu. Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị, địa phương, cơ sở đáp ứng được kì vọng chưa?

Ví dụ: Có năng lực quản lý, lãnh đạo trong các tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, điều hành hoạt động của tổ chức một cách trơn tru.

 • Có tinh thần tách nhiệm cao trong nhiệm vụ, có tinh thần trong lao động, học tập, công tác. Có ý thức hoàn thành công việc và nhiệm vụ được giao.
 • Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh;
 • Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không có biểu hiện hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và phụ huynh.

- Ghi rõ tác phong lề lối, nghề nghiệp

Ví dụ: Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện tốt những Điều đảng viên không được làm và nội quy quy chế của nhà trường, địa phương và nơi cư trú.

 • Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện sinh hoạt đảng đúng quy định và đóng đảng phí đầy đủ.
 • Có ý thức chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;
 • Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;
 • Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Ví dụ: Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đóng Đảng phí đầy đủ; Thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình…

 • Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao trong năm, đạt được những kết quả khả quan…
 • Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: Thỉnh thoảng vẫn còn chưa tập trung vào công việc dẫn đến còn xảy ra một số sai sót nhỏ…

- Nêu rõ từng hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Ví dụ: Chưa dành nhiều thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước…

 • Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Trong một số công việc còn chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để thực hiện khiến không đủ thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật…

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo mới nhất cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
61 387.354
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  Tải nhanh tài liệu Bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ quản lý, lãnh đạo 2024 mới nhất