Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2023

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2023 trong bài dành cho những mẹ bầu, công chức, giáo viên hoặc cán bộ công nhân viên đang mang thai sắp đến kỳ sinh nở, chuẩn bị hoàn tất mọi thủ tục trước kỳ nghỉ dài chăm sóc cho bé. Hoatieu.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất để bạn thực hiện thủ tục theo đúng quy định của doanh nghiệp, đơn vị bảo hiểm.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin nghỉ thai sản là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là mẫu đơn được lập ra để xin được phép nghỉ thai sản khi sắp đến kỳ sinh nở theo đúng quy định của pháp luật. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thời gian nghỉ...

2. Các mẫu đơn xin nghỉ thai sản hiện nay

2.1. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản chung số 1

Đơn xin nghỉ thai sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN NGHỈ VỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:

- Ban Giám đốc Công ty ……………(1)

- Phòng hành chính nhân sự

- Trưởng bộ phận …………..……… (2)

Tên tôi là:…………………........……..………......……………Sinh ngày…………………….

Chức vụ:…………………………….........................….. Vị trí công tác:…………………….

Số CCCD/CMTND:........................... Ngày cấp................................ Nơi cấp....................

Địa chỉ hiện tại:...................................................................................................................

Hiện nay, tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Ngày dự kiến sinh là…..

Để đảm bảo sức khỏe và có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho việc sinh con, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../....đến ngày....../…../…..(3)

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……....................(4) hiện đang công tác tại…...............(5).

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

..........., ngày.....tháng.....năm......

Người làm đơn

2.2. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản chung số 2

Nội dung chi tiết và đầy đủ của mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản:

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:……………………

Tên tôi là:…………………........……..………......……………Sinh ngày…………………….

Chức vụ:…………………………….........................….. Vị trí công tác:…………………….

Số CCCD/CMTND:......................... Ngày cấp................................ Nơi cấp....................

Địa chỉ hiện tại:...................................................................................................................

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho…….......................................………hiện đang công tác tại…................................................

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

..........., ngày.....tháng.....năm......

Người làm đơn
.................................

2.3. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản dành cho giáo viên

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin nghỉ thai sản dành cho giáo viên như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- ***--------

ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN

Kính gửi:

- Phòng giáo dục và đào tạo huyện ............

- Ban giám hiệu Trường ...................

Tên tôi là: .............................................. Sinh ngày: ................................................

Nghề nghiệp: ...........................................................................................................

Nơi công tác: ..........................................................................................................

Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh và sắp đến ngày sinh bé theo dự kiến của bác sĩ. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện .................................... và Ban giám hiệu Trường ........................ cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày ..... tháng .... năm ....... đến ngày ..... tháng ..... năm .....

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của nghành, của nhà trường.

Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo huyện ......................, ban giám hiệu Trường .................................. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

............., ngày....tháng....năm.....
Ý kiến của hiệu trưởngNgười viết đơn

2.4. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng có vợ sinh con

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: .......................................................................................

Tên tôi là:...................................... Sinh ngày:...............................

Chức vụ:.................................. Vị trí công tác:..............................

Số CCCD/CMTND:................ Ngày cấp:................. Nơi cấp:...............

Địa chỉ hiện tại:...............................................................................

Vợ tôi vừa sinh con vào ngày…………………. Để chăm sóc cho vợ và con mới sinh, tôi mong Ban Giám đốc Công ty phê duyệt để nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Tôi cam kết trở lại làm việc đúng thời gian kể trên và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm......

Ý kiến của Giám đốc

Người làm đơn

...............................

2.5 Đơn xin nghỉ chế độ thai sản theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày …. tháng …. năm 20…

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: ……………………..(2)

Tên tôi là: ………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác: ……………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép cho tôi được nghỉ chế độ thai sản (đối với lao động nam xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con cần ghi rõ lý do) thời gian là…………. ngày, kể từ ngày…………… đến hết ngày………………………………………..

Tôi xin hứa sau khi có hồ sơ để hưởng chế độ thai sản của cơ sở y tế có thẩm quyền, tôi sẽ gửi kịp thời đến ………………….(3)………………………. để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: ……………………………………………………………

Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.

Kính đề nghị……………………………………….(2)……………..xem xét, giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Địa danh.

(2) Chức danh của người có thẩm quyền cho nghỉ thai sản.

(3) Đơn vị làm thủ tục giải quyết chế độ thai sản.

2.6. Đơn xin nghỉ chế độ thai sản cho nam

Đơn xin nghỉ chế độ thai sản cho chồng là mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản dành cho các lao động nam có vợ mới sinh con được nghỉ ở nhà và hưởng các chế độ theo đúng quy định của pháp luật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

(ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NAM CÓ VỢ SINH CON)

Kính gửi:

- Ban giám hiệu Trường...............................

- Phòng Tổ chức Cán bộ

- Phòng Tài chính - Kế toán

Tên tôi là:...............................................................Ngày sinh: ..................................

Điện thoại liên lạc: -NR: ..................................... -DĐ: ..............................................

Chức danh :...................................................... Hệ số lương hiện hưởng: ...............

Chức vụ (nếu có) :.............................................. Hệ số phụ cấp : ............................

Đơn vị công tác :........................................................................................................

Ngày vợ sinh con:.......................................................................................................

Thời gian nghỉ từ ngày ......../........../ 20.... đến ngày ........../......../ 20...

(Trong thời gian 30 ngày từ khi vợ sinh con, lao động nam được nghỉ 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường, được nghỉ 07 ngày làm việc nếu vợ sinh mổ hoặc con dưới 32 tuần tuổi, được nghỉ 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi, được nghỉ 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên phải phẫu thuật)

Kính đề nghị Ban Giám hiệu, Quý phòng xem xét, giải quyết cho phép tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày....... tháng ........năm 20…

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ thai sản

(1) Công ty nơi người lao động đang làm việc.

(2) Bộ phận người lao động đang làm việc trực tiếp.

(3) Thời gian nghỉ 06 tháng.

(4) Người trực tiếp nhận bàn giao công việc.

(5) Phòng nơi người nhận bàn giao công việc đang công tác.

4. Các thông tin cần biết về việc nghỉ thai sản

4.1. Thời điểm nộp đơn xin nghỉ chế độ thai sản

Theo quy định người lao động khi mang bầu sẽ được nghỉ thai sản và được hưởng các chế độ của bảo hiểm là 6 tháng. Thời điểm nộp đơn xin nghỉ thai sản là trong vòng 2 tháng trước khi sinh, tùy theo sức khỏe của mẹ và bé. Nếu sức khỏe yếu và bạn cần nghỉ sớm để đảm bảo cho cả mẹ và bé hoàn toàn có thể xin nghỉ sớm bằng các viết đơn và nếu sức khỏe cho phép các bà mẹ vẫn có thể nghỉ muộn hơn và xin đi làm sớm hơn so với thời gian 4 tháng sau sinh như quy định.

4.2. Đối tượng áp dụng

Các đối tượng được hưởng chế độ nghỉ thai sản thuộc các trường hợp dưới đây:

 • Người làm việc đã ký và làm việc theo hợp đồng lao động (có thời hạn, không xác định thời hạn, theo mùa vụ) thời gian quy định tối thiểu từ 3-2 tháng.
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn tối thiểu thời gian từ 1-3 tháng.
 • Đối tượng là công chức, viên chức, cán bộ
 • Các đối tượng làm việc trong các ngành quốc phòng, công an, sĩ quan, quân đội.

4.3. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Những điều kiện được hưởng chế độ thai sản theo quy định:

 • Người lao động đang mang thai
 • Trong thời gian đầu sinh con
 • Người lao động là nữ mang thai hộ và mẹ đang nhờ mang thai hộ
 • Nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi
 • Người lao động đã sử dụng các biện pháp tránh thai như đặt vòng, triệt sản
 • Người lao động nam có vợ đang trong thời gian sinh con và tham gia BHXH

4.4. Thời gian được hưởng chế độ thai sản

Trong thời gian mang thai người lao động được nghỉ tối đa 5 lần cho việc khám thai mỗi lần 1-2 ngày. Trường hợp sẩy, nạo, phá thai theo bệnh lý người lao động được nghỉ theo số tuần tuổi của thai nhi từ 10-50 ngày (tính cả ngày nghỉ và lễ tết).

Mẹ mang thai sẽ được nghỉ và hưởng chế độ thai sản trước và sau sinh 6 tháng. Trong đó thời gian quy định sau sinh là 4 tháng, trong các trường hợp sinh đôi trở lên mẹ sẽ được nghỉ thêm từ 1 tháng trở lên.

Trong vòng 30 ngày làm việc đầu tiên sau khi hết chế độ nghỉ của thai sản các bà mẹ vẫn có thể xin nghỉ thêm để đảm bảo sức khỏe, theo quy định là 5 ngày với mẹ sinh thưởng, 7 ngày với mẹ sinh mổ và 10 ngày với các mẹ sinh đôi trở lên. 30% lương cơ sở mẹ sẽ nhận được cho các ngày nghỉ.

5. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản không hưởng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

......., ngày ….. tháng ….. năm……

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG SAU SINH

Kính gửi:

– BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY…

– PHÒNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

– TRƯỞNG PHÒNG

Tôi tên là: …..Sinh ngày……

Căn cước công dân số… cấp ngày…/…/… tại…….

Hộ khẩu thường trú:…..........

Nơi ở hiện tại:........................

Số điện thoại liên hệ:………...

Hiện đang là nhân viên phòng kế toán thuộc công ty…

Nay tôi xin trình đơn này kính đề nghị Ban giám đốc chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (không lương)

Trong thời gian:………….. ngày. (Kể từ ngày …/…/… đến ngày …/…/…)

Vì lý do: tôi vừa sinh con vào ngày …/…/…, đến nay đã hết thời gian 06 tháng được nghỉ đẻ theo quy định của pháp luật lao động. Tuy nhiên, do con tôi còn bé, cháu lại hay bị bệnh tật kéo dài khiến tôi không thể tập trung vào công việc được nữa. Tôi muốn nghỉ một thời gian để có thể chữa bệnh cho cháu trong thời gian dài.

Tôi đã bàn giao công việc cho….. Bộ phận:………………

Các công việc được bàn giao gồm có:…

Kính mong ban giám đốc xem xét và xử lý yêu cầu của tôi một cách nhanh chóng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Kí và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho công nhân

Tại các khu công nghiệp, tập trung số lượng rất đông đảo người lao động, đặc biệt là lao động nữ chiếm đa số, do đó chế độ thai sản của lao động nữ cũng là vấn đề rất nhiều người lao động quan tâm hơn hết. Công nhân làm việc tại các công ty, xí nghiệp, xưởng đều được hưởng chế độ thai sản theo Bảo hiểm xã hội ngang với những lao động nữ làm việc tại các cơ quan, tổ chức khác, không phân biệt vùng miền và địa vị xã hội.

Khi xin nghỉ thai sản, công nhân nữ phải tuân thủ theo trình tự thủ tục xin nghỉ thai sản tại nơi mình làm việc, sau đây là hướng dẫn viết Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho công nhân.

- Tại mục kính gửi:

 • Ban giám đốc công ty: Ghi công ty nơi người lao động đang làm việc.
 • Trưởng bộ phận: Ghi bộ phận người lao động đang làm việc trực tiếp.

- Mục thông tin cá nhân: Ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, địa chỉ, chức vụ đang làm và số CMND/CCCD của người lao động

- Mục thời gian nghỉ: Ghi thời gian nghỉ 06 tháng.

- Tại mục bàn giao công việc: Ghi tên người trực tiếp nhận bàn giao công việc; và Ghi phòng nơi người nhận bàn giao công việc đang công tác.

- Sau khi hoàn thành mẫu đơn xin nghỉ thai sản người lao động ký và ghi rõ họ tên ở mục người làm đơn và nộp lên phòng nhân sự hoặc ban giám đốc để được xét duyệt.

7. Nộp đơn xin nghỉ thai sản trước bao nhiêu ngày?

Những người lao động nữ sắp đến kỳ sinh nở đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, công ty cần làm đơn xin nghỉ thai sản trong thời hạn quy định của pháp luật. Xoay quanh rất nhiều thắc mắc của bạn đọc như: Khi nào được nộp đơn xin nghỉ thai sản? Nghỉ thai sản trước sinh bao lâu? Thời gian nghỉ thai sản là bao lâu? 6 tháng là khoảng thời gian nghỉ thai sản trước hay sau sinh?....

Để giải đáp những thắc mắc của bạn đọc, Hoatieu.vn xin phân tích và làm rõ các quy định của pháp luật về chế độ thai sản. Căn cứ vào Khoản 1, Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thời gian nghỉ hưởng chế độ khi sinh con như sau:

Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Như vậy, đối chiếu với quy định được trích dẫn như trên, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản tổng cả thời gian trước khi sinh con và sau khi con con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản của người mẹ được tính thêm 1 tháng.

Để đảm bảo sức khỏe và tuân thủ theo quy định của pháp luật, người lao động nữ cần lưu ý thời gian hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. Tức thời gian nghỉ trước khi sinh là 2 tháng, sau sinh sẽ là 4 tháng, tuy nhiên phụ thuộc vào tình hình sức khỏe của người mẹ mà có thể cân đối thời gian nghỉ sinh sao cho hợp lý.

Vậy, trước thời gian dự kiến sinh từ 1 tháng đến 2 tháng, lao động nữ có thể làm đơn xin nghỉ thai sản nộp tới Ban giám đốc Công ty và Phòng hành chính nhân sự.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
122 546.361
0 Bình luận
Sắp xếp theo