Mẫu văn bản đề nghị thay đổi quy mô, công suất của chủ dự án

Mẫu văn bản đề nghị thay đổi quy mô, công suất của chủ dự án là gì? Mẫu văn bản đề nghị thay đổi quy mô, công suất của chủ dự án gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu văn bản đề nghị thay đổi quy mô, công suất của chủ dự án là gì?

Mẫu văn bản đề nghị thay đổi quy mô, công suất của chủ dự án là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc thay đổi quy mô, công suất của chủ dự án. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin thay đổi...

2. Mẫu văn bản đề nghị thay đổi quy mô, công suất của chủ dự án

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...
V/v thay đổi …… của (2)

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

Kính gửi: (3)

Chúng tôi là: (1), chủ dự án của (2), đã được (3) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại quyết định số ….; địa điểm thực hiện dự án: ...;

Địa chỉ liên hệ của (1): ………………………………………………..…;

Điện thoại:……………………; Fax:……………….....; E-mail: ……......

Chúng tôi gửi đến (3) ba (03) bản báo cáo những thay đổi (nêu cụ thể việc thay đổi: tăng quy mô, công suất; thay đổi công nghệ của dự án hoặc bổ sung ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp) của (2).

Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị (3) xem xét, phê duyệt những thay đổi nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: ...

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Chủ dự án;

(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

(3) Cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

Mẫu văn bản đề nghị thay đổi quy mô, công suất của chủ dự án

Mẫu văn bản đề nghị thay đổi quy mô, công suất của chủ dự án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 375
0 Bình luận
Sắp xếp theo