Phiếu phân tích đánh giá chất lượng Đảng viên - Mẫu 05-HD KĐ.ĐG 2022

Mẫu phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại Đảng viên là biểu mẫu được lập ra để đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên 2022. Biểu mẫu đánh giá xếp loại Đảng viên mới nhất được ban hành kèm theo hướng dẫn số 16-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành.

Mẫu phiếu nêu rõ thông tin chủ thể tham gia đánh giá xếp loại, tiêu chí phân loại, và cấp độ thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết của mấu phiếu đánh giá xếp loại Đảng viên, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

1. Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại Đảng viên là gì?

Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại đảng viên là một loại phiếu dưới dạng văn bản với nội dung là nêu ra những tiêu chí nhằm mục đích đánh giá về chất lượng qua phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống, trách nhiệm thực hiện công việc được giao của đảng viên.

Phiếu đánh giá này do đại diện lãnh đạo, người trực tiếp quản lý đảng viên đó tại tổ chức đảng lập nên, đưa ra những nhận xét và xếp loại đảng viên ở những mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao khác nhau.

2. Mục đích của phiếu phân tích chất lượng Đảng viên 2022

Kết thúc định kì thường niên, các chi bộ đều tiến hành hoạt động đánh giá xếp loại đảng viên, và mẫu Phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại đảng viên là mẫu không thể thiếu. Phiếu phân tích đánh giá chất lượng Đảng viên nhằm đánh giá Đảng viên theo các mức độ hoàn thành các mức: Xuất sắc, tốt, trung bình và kém. Từ đó các Đảng viên có hướng phấn đấu hơn trong năm tiếp theo.

3. Tiêu chí đánh giá Đảng viên

Hoatieu xin chia sẻ các tiêu chí đánh giá Đảng viên mới nhất:

Cac tiêu chí bảo gồm: về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc.

Một là, là một người Đảng viên phải có tư tưởng chính trị vững chắc trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin học tập vào lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng;

Hai là, Đảng viên còn phải có phẩm chất đạo đức, lối sống. Đánh giá điều này thông qua kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Ba là, tổ chức kỷ luật trong cơ quan tổ chức cũng vô cùng quan trọng. Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; đóng đảng phí theo quy định; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Bốn là, trong công việc thì tác phong, lề lối làm việc, Đảng viên cần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp tiếp nối truyền thống tương thân tương ái.

Cuối cùng kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).

Năm là, về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm để đánh giá kết quả. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần có đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm về công việc của mình; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân

Sáu là, việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

Bảy là, kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

Tám là, kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có)

4. Nội dung chính trong phiếu đánh giá xếp loại tổ chức Đảng

Hoatieu xin chia sẻ những nội dung chính cần phải có trong mẫu phiếu phân tích về chất lượng và đánh giá nhằm xếp loại đảng viên như sau:

Phần đầu gồm có:

 • Tên “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”
 • Ngày tháng năm và địa điểm nơi ghi phiếu
 • Tên gọi chính xác của phiếu

Phần nội dung bao gồm:

 • Những thông tin cơ bản về chủ thể thực hiện việc đánh giá, xếp loại đảng viên
 • Họ và tên đầy đủ của đảng viên
 • Tên chi bộ mà đảng viên đang sinh hoạt
 • Chức vụ đang công tác của đảng viên
 • Một số tiêu chí đánh giá theo cấp độ thực hiện từ Kém, Trung bình, Tốt đến Xuất sắc như là:
  • Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, ý thức trong tổ chức kỷ luật, lối sống
  • Về kết quả thực hiện nhiệm vụ và chức trách được giao
  • Kết quả thực hiện những cam kết về rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng trong từng năm
  • Kết quả tự kiểm điểm theo như đã gợi ý (nếu có)
  • Kết quả đánh giá tín nhiệm theo từng nhiệm kỳ và kết quả đánh giá từ phía các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, lãnh đạo trực tiếp.
  • Kết quả khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được nêu ra ở những kỳ kiểm điểm trước

Phần cuối cùng gồm:

 • Những nhận xét chung, mang tính khái quát về đảng viên - đối tượng đang được đánh giá
 • Mức chất lượng xếp loại theo đề nghị
 • Chữ ký và họ tên đầy đủ của đại diện lãnh đạo, người có thẩm quyền thực hiện việc đánh giá trên kèm theo dấu của tổ chức đảng quản lý trực tiếp đảng viên.

5. Mẫu phiếu phân tích chất lượng Đảng viên 05 - HD KĐ.ĐG chi tiết

Mẫu phiếu phân tích chất lượng Đảng viên 05 - HD KĐ.ĐG Hoatieu chia sẻ dưới đây đang là mẫu mới nhất hiện giờ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Phiếu phân tích đánh giá chất lượng Đảng viên

Mẫu 05-HD KĐ.ĐG 2022

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN

- Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại: …...............

- Họ và tên đảng viên ….........................Sinh hoạt tại chi bộ…..........

- Chức vụ công tác:..................................................

+ Đảng: ….................................................................

+ Chính quyền, chuyên môn: …................................

+ Đoàn thể: …...........................................................

TT

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ[5]

CẤP ĐỘ THỰC HIỆN

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

I

Về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

1

Tư tưởng chính trị

2

Đạo đức, lối sống

3

Ý thức tổ chức kỷ luật

4

Tác phong, lề lối làm việc

5

Kết quả phòng, chống các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

II

Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

1

Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định …

2

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm (lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể)…

III

Kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

IV

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

V

Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

VI

Kết quả kiểm điểm theo gợi ý (nếu có)

Nhận xét chung: …............................................

Đề nghị xếp loại mức chất lượng: ……..............

("Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Hoàn thành nhiệm vụ", "Không hoàn thành nhiệm vụ").

Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

[5] Từng tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa thành các tiêu chí chi tiết hơn.

6. Mẫu phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại Đảng viên

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

....., ngày ......tháng .......năm

PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM ....

Họ và tên đảng viên:.........................................

Sinh hoạt tại chi bộ:.........................................

Chức vụ công tác:............................................

+ Đảng:..................................................

+ Chính quyển, chuyên môn:.................

+ Đoàn thể:...........................................

TT

KHUNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

CP ĐỘ THC HIỆN

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

I

Về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

1

Tư tưởng chính trị

1.1

Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mói của Đảng.

1.2

Việc chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.3

Việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đọt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

2

Phẩm chất đạo đức, lối sống

2.7

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

2.2

Việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân;

2.3

Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

2.4

Ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

2.5

Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi (đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý).

2.6

Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định (đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý).

2.7

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đon vị (đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý).

3

Ý thức tổ chức kỷ luật

3.1

Việc chấp hành sự phân công của tổ chức.

3.2

Thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đon vị.

3.3

Các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định.

3.4

Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy CO’ sở nơi đảng viên cư trú.

3.5

Trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

3.6

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

4

Tác phong, lề lối làm việc

4.1

Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.

4.2

Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc.

4.3

Tinh thần họp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

4.4

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc

4.6

Có thành tích nối bật trong công tác.

5

Kết quả phòng, chống các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” của cá nhân.

5.1

Có ý thức trong nhận diện những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

5.2

Không có các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

II

về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

1

Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định

1.1

Trách nhiệm, quyền hạn được của Đảng phân công

1.2

Trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền

1.3

Trách nhiệm, quyền hạn của đoàn thể

1.4

Kết quả về lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tồ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị (Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý)

1.5

Quan hệ, phối họp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý (Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý)

1.6

Thái độ công tâm, khách quan trong lãnh, chỉ đạo (Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý);

1.7

Việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng (Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý).

2

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm (lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể)...

2.1

Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm theo chương trình, kế hoạch.

2.2

Chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm;

2.3

Chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.

2.4

Có đề tài, sáng kiến áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đon vị.

2.5

Tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; sự phối họp với đồng nghiệp, tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

2.6

Tinh thần đôi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm.

2.7

Ý thức, thái độ phục vụ nhân dân...

III

Kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

1

Thực hiện việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

2

Kết quả việc cam kết.

IV

Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

V

Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, Cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

VI

Kết quả kiểm điểm theo gợi ý (nếu có)

Đ nghị xếp loại mức chất lượng:

("Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Hoàn thành nhiệm vụ", "Không hoàn thành nhiệm vụ").

7. Cách ghi phiếu phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại đảng viên

Phần mở đầu:

- Tên của tổ chức đứng đầu của đảng và tên gọi của phiếu phải viết bằng chữ in hoa và trình bày chính giữa văn bản

Phần nội dung chính:

- Chủ thể thực hiện việc đánh giá, xếp loại đảng viên chính là cơ quan, tổ chức đơn vị của đảng trực tiếp quản lý đảng viên

- Chức vụ công tác là những chức vụ mà đảng viên đang đảm nhiệm trong khối đảng, đoàn thể hoặc chính quyền, chuyên môn

- Việc đánh giá cấp độ thực hiện theo từng tiêu chí ta có thể lập thành bảng bao gồm 3 cột lớn đó là: số thứ tự các tiêu chí, tên cụ thể của từng tiêu chí đáng giá và cấp độ thực hiện các tiêu chí đã đề ra.

Trong phần cấp độ thực hiện ta lại chia ra thành 4 cột nhỏ tương ứng với 4 cấp độ là Kém, Trung bình, Tốt và Xuất sắc.

Đối với từng tiêu chí, khi muốn chọn cấp độ theo mong muốn thì ta sẽ điền dấu “X” vào ô cấp độ đó.

Phần kết luận:

- Trong đề mục nhận xét chung, người tiến hành việc đánh giá cần nêu lên những quan điểm nhìn nhận về đảng viên một cách khách quan, trên nhiều phương diện khác nhau

- Mức chất lượng đề nghị xếp loại có thể là “Không hoàn thành nhiệm vụ”, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”

- Cuối cùng người đại diện tổ chức đảng hay trực tiếp quản lý đảng viên sẽ ký tên và ghi họ tên đầy đủ kèm dấu xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đảng viên đang sinh hoạt, công tác.

8. Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022

1. Về đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng

- Về cụ thể khung tiêu chí đánh giá: Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá, xếp loại được cụ thể theo 11 mẫu [1] tổ chức đảng tự chấm điểm, tự xếp loại và gửi kết quả về cấp uỷ cấp trên trực tiếp để xem xét, quyết định, xếp loại mức hoàn thành nhiệm vụ, được thực hiện cụ thể như sau:

Đối với chi bộ (kể cả đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở): Chi ủy chi bộ (bí thư, phó bí thư nơi không có chi ủy) tự phân tích, thảo luận, đánh giá theo Mẫu (kèm theo báo cáo năm của chi bộ). Sau đó, biểu quyết bằng phiếu kín, nơi không có chi ủy thì tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên để thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín để xác định mức xếp loại chất lượng của chi bộ theo 1 trong 4 mức .

Đối với đảng bộ cơ sở: Ban thường vụ đảng ủy cơ sở (bí thư đảng ủy nơi không có ban thường vụ) tự phân tích, thảo luận, đánh giá theo Mẫu (kèm theo Báo cáo năm của đảng bộ). Sau đó, tổ chức Hội nghị ban chấp hành đảng bộ (có thể mở rộng thành phần tham dự) để ban chấp hành thảo luận, phân tích và căn cứ vào tiêu chuẩn các mức chất lượng, biểu quyết bằng phiếu kín mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng bộ theo 1 trong 4 mức.

Đối với đảng bộ cấp huyện và tương đương: Ban thường vụ cấp huyện tự phân tích, thảo luận, đánh giá theo Mẫu (kèm theo Báo cáo năm của đảng bộ). Sau đó, tổ chức Hội nghị ban chấp hành đảng bộ (có thể mở rộng thành phần tham dự) để ban chấp hành thảo luận, phân tích và căn cứ vào tiêu chuẩn các mức chất lượng, biểu quyết bằng phiếu kín mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng bộ theo 1 trong 4 mức.

4 mức xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.

- Về xếp loại chất lượng: Ngoài việc bám sát vào Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng được quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục B Phần II Hướng dẫn số 21 ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương (gọi tắt Hướng dẫn 21), cần bảo đảm các điều kiện sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Có số điểm đạt được từ 90 điểm trở lên và đảm bảo các điều kiện: (1) Có quy chế làm việc và thực hiện đầy đủ quy chế làm việc của cấp ủy; xây dựng và thực hiện đầy đủ chương trình công tác năm; sinh hoạt đúng quy định; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tháng, quý, năm với cấp ủy cấp trên; không có đảng viên khiếu nại, tố cáo trái quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ, các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; khiếu kiện đông người. (2) Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt từ 70 điểm đến dưới 90 điểm.

+ Hoàn thành nhiệm vụ: Có số điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: Có số điểm từ dưới 50 điểm hoặc thuộc một trong các trường hợp đã được xác định trong khung tiêu chuẩn các mức chất lượng trong Hướng dẫn 21.

Cơ quan, tổ chức chủ trì thẩm định kết quả tự chấm điểm của cấp dưới trình các cấp ủy có thẩm quyền đánh giá điều chỉnh lại số điểm tự chấm nếu có căn cứ xác định.

2. Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

* Về cụ thể khung tiêu chí đánh giá: Đảng viên tự kiểm điểm theo mẫu bản kiểm điểm cá nhân ban hành theo Hướng dẫn 21 và căn cứ vào Bảng tham chiếu chấm điểm theo các tiêu chí đánh giá, xếp loại quy định tại Mẫu 12 của Hướng dẫn 04, đảng viên tự chấm điểm: Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá trực tiếp thì thực hiện tự đánh giá theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 1293-QĐ/TU ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tự nhận mức xếp loại trước hội nghị chi bộ (đối với chi bộ có các tổ đảng thì đảng viên trình bày bản kiểm điểm trước tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ).

*Về xếp loại chất lượng đảng viên: Bám sát khung tiêu chuẩn đảng viên trong Hướng dẫn 21 và đảm bảo các điều kiện sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đạt số điểm từ 90 điểm trở lên.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Có số điểm từ 70 đến dưới 90 điểm.

- Hoàn thành nhiệm vụ: Có số điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

- Không hoàn thành nhiệm vụ: Đảng viên có số điểm từ dưới 50 điểm hoặc thuộc một trong các trường hợp đã được xác định theo khung tiêu chuẩn các mức chất lượng trong Hướng dẫn 21.

1. Đối tượng và khung tiêu chí đánh giá Đảng Viên:
Đối tượng: Đảng viên trong toàn Đảng trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng. Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

Trên đây là Phiếu phân tích đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2022 - Mẫu 05-HD KĐ.ĐG 2022 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tham khảo.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
12 136.745
0 Bình luận
Sắp xếp theo