Mẫu quyết định công nhận gia đình văn hóa 2024 mới nhất

Hoatieu xin chia sẻ Mẫu quyết định công nhận gia đình văn hóa 2024 mới nhất hiện nay theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo trong bài.

Khi đã đạt đủ các tiêu chí để được công nhận gia đình văn hóa, các gia đình có thể gửi Đơn đăng ký tham gia thi đua danh hiệu gia đình văn hóa lên các cơ quan địa phương có thẩm quyền để họ thẩm tra, đối chiếu, từ đó ra Quyết định công nhận gia đình văn hóa.

1. Mẫu quyết định công nhận gia đình văn hóa là gì?

Quyết định công nhận gia đình văn hóa là một văn bản ra quyết định công nhận một gia đình nào đó đủ tiêu chuẩn làm gia đình văn hóa do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Mẫu quyết định công nhận gia đình văn hóa 2024

Quyết định công nhận gia đình văn hóa
Quyết định công nhận gia đình văn hóa

Hiện nay, mẫu quyền định cộng nhận danh hiệu gia đình văn hóa được thực hiện theo mẫu số 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

số: ………/……...

…….., ngày tháng ….. năm ……..

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm…………

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……………………..

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Theo đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa năm ……………… của........................................…(1)……………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm ……….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, …………….. các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- ……………;
- Lưu: VT, …………

CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1) : Trưởng khu dân cư đề nghị tặng danh hiệu.

3. Cách chấm điểm đối với danh hiệu Gia đình văn hóa

Một gia đình có được công nhận là gia đình văn hóa hay không không thể xét bừa mà phải chấm trên những tiêu chí khách quan. Hoatieu xin chia sẻ thang điểm và cách chấm điểm danh hiệu Gia đình văn hóa căn cứ theo Điều 5 Nghị định 122/2018/NĐ-CP như sau:

Điều 5. Thang điểm, cách chấm điểm đối với danh hiệu Gia đình văn hóa và Khu dân cư văn hóa

1. Thang điểm tối đa làm căn cứ xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa (Mẫu số 04) và Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 06) là 100 điểm.

2. Tổng điểm của mỗi tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 và Điều 12 Nghị định này không dưới 50% số điểm tối đa.

3. Cách chấm điểm để xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa được thực hiện như sau:

a) Hộ gia đình thuộc quận, huyện tại thành phố trực thuộc trung ương: Đạt từ 90 điểm trở lên;

b) Hộ gia đình thuộc xã, phường, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo hoặc xã đặc biệt khó khăn hoặc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ: Đạt từ 60 điểm trở lên;

c) Hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 3 Điều này: Đạt từ 85 điểm trở lên.

4. Cách chấm điểm để xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa được thực hiện như sau:

a) Khu dân cư thuộc quận, huyện tại thành phố trực thuộc trung ương: Đạt từ 90 điểm trở lên;

b) Khu dân cư thuộc xã, phường, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo hoặc xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ: Đạt từ 60 điểm trở lên;

c) Khu dân cư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và b khoản 4 Điều này: Đạt từ 80 điểm trở lên.

5. Giấy khen Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa được tặng không quá 15% trên tổng số gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đủ 03 năm liên tục, khu dân cư được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa đủ 05 năm liên tục.

4. Trình tự xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

Việc xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa được thực hiện theo trình tự của quy định pháp luật. Căn cứ vào Điều 9 Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 9. Trình tự xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

1. Trưởng khu dân cư căn cứ vào Bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đánh giá của hộ gia đình để tổng hợp danh sách gia đình đủ điều kiện bình xét.

2. Trưởng khu dân cư triệu tập cuộc họp bình xét, tổ chức chấm điểm theo thang điểm, thành phần gồm:

a) Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, tổ chức đoàn thể;

b) Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét.

3. Tổ chức cuộc họp bình xét:

a) Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự;

b) Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;

c) Kết quả bình xét: Các gia đình được đề nghị tặng danh hiệu Gia đình văn hóa khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Trưởng khu dân cư lập hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Nghị định này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (Mẫu số 11).

Trên đây là Mẫu quyết định công nhận gia đình văn hóa 2024 mới nhất và những thông tin liên quan. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Biểu mẫu: Thủ tục hành chính nhé.

Đánh giá bài viết
2 7.929
0 Bình luận
Sắp xếp theo