Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan 2024

Mẫu tờ khai đăng ký về quyền liên quan là mẫu bản tờ khai được lập ra để khai về việc đăng ký quyền liên quan. Mẫu tờ khai nêu rõ người nộp tờ khai, đối tượng đăng ký... Mẫu được ban hành ban hành kèm Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan (Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL)

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai đăng ký về quyền liên quan như sau:

Mẫu số 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

* Nộp Tờ khai đăng ký quyền liên quan cho (1):

□ Chủ sở hữu quyền liên quan

□ Đồng chủ sở hữu quyền liên quan

1. Đối tượng đăng ký quyền liên quan:

Tên cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng:………………

Đăng ký quyền liên quan đối với (quyền của người biểu diễn/quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/tổ chức phát sóng): ………………………………….

Ngày, tháng, năm hoàn thành:……………………………………………………

Công bố:

□ Chưa công bố

□ Đã công bố

- Ngày, tháng, năm công bố:…………………………………………...

- Hình thức công bố (2):…………………………………………..........

- Nơi công bố:

Tỉnh/Thành phố………………….. Nước………………

Đường link địa chỉ trang điện tử (trong trường hợp công bố trên mạng Internet)…………………………..............

Nội dung cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng (nêu tóm tắt nội dung, thời lượng của cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng):

…………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………

Cam đoan về việc sáng tạo (3):…………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Tác phẩm/bản ghi khác được sử dụng trong cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng (nếu có):

□ Tác phẩm

Tên tác phẩm:………………………………………………………………

Loại hình:…………………………………………………………………..

Tác giả:……………………………………………………………………..

Chủ sở hữu quyền tác giả: …………………………………………………

□ Bản ghi khác

Tên bản ghi:………………………………………………………………..

Chủ sở hữu quyền liên quan:…………………………...............................

3. Những người biểu diễn/sản xuất bản ghi âm, ghi hình/thực hiện chương trình phát sóng (4):

Họ và tên:………………………………………………Quốc tịch:……………..

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:……………………

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm………………………………

Ngày cấp:……………………………..tại:……………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………….Email:…………………………

4. Chủ sở hữu quyền liên quan (5):

Chủ sở hữu quyền liên quan là:

□ Cá nhân

Họ và tên:……………………………Quốc tịch:…………………..

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm…………………

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:

………………………………………………………………………

Ngày cấp:……………………………..tại:…………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………Email:…………………………...

□ Tổ chức

Tên tổ chức:…………………………………………………………

Số đăng ký doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập:………..

Ngày cấp:……………………………..tại:………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………Email:…………………………

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền:

□ Tự đầu tư thực hiện

□ Theo hợp đồng thuê sáng tạo

□ Theo hợp đồng chuyển nhượng

□ Theo quyết định giao việc

□ Theo thừa kế

□ Theo cuộc thi

□ Khác, nêu rõ:……………………………………………………………

5. Trường hợp cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan:

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp:…………………………..

Cấp ngày…………….tháng…………….năm……………………………………

Tên cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng:………...........

Chủ sở hữu quyền liên quan:……………………………………………………..

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc Số đăng ký doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập nếu là tổ chức):…………………

Lý do cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan:

□ Rách, hư hỏng Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

□ Mất Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Lý do cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan:

□ Chuyển đổi chủ sở hữu quyền liên quan

□ Thay đổi tên cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng

□ Thay đổi thông tin về chủ sở hữu quyền liên quan

6. Bên được ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có):

Họ và tên/Tên tổ chức:…………………………………………………………..

Sinh ngày:…………tháng………..năm………………………………………….

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc Số đăng ký doanh nghiệp/Quyết định/Giấy phép thành lập nếu là tổ chức):……………..

Ngày cấp:……………………………………..tại:………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………...

Số điện thoại:……………………………………Email:………………………..

Tôi/Chúng tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

……….,ngày…..tháng……năm……
Chủ sở hữu quyền liên quan (6)
(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức)

2. Hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký quyền liên quan

Việc ghi tờ khai đăng ký quyền liên quan cần chính xác, đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luận hiện hành. Dưới đây là Hướng dẫn ghi tờ khai đăng ký quyền liên quan chi tiết để bạn tham khảo và hoàn thiện mẫu đơn:

(1) Trường hợp Tờ khai đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, ký nháy từng trang Tờ khai; trường hợp Tờ khai đăng ký quyền liên quan cho tổ chức, đóng dấu giáp lai Tờ khai.

(2) Phát hành bản sao để phổ biến tới công chúng như xuất bản, đăng tải lên mạng viễn thông, mạng Internet hoặc các hình thức khác, nêu rõ.

(3) Nội dung cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng do cá nhân/tổ chức tự thực hiện, không sao chép, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với những cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng chứa nội dung liên quan tới chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, thì phải cam đoan: không có nội dung, hình ảnh vi phạm, không xuyên tạc, không gây ảnh hưởng tới các vấn đề này.

(4) Khai đầy đủ những người thực hiện (nếu có) và nêu rõ vai trò của từng người người thực hiện.

(5) Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền liên quan, nếu có.

(6) Trường hợp có đồng chủ sở hữu quyền liên quan thì phải có chữ ký của tất cả các đồng chủ sở hữu quyền liên quan. Tờ khai có thể do một trong số các đồng chủ sở hữu quyền liên quan ký tên nếu có văn bản ủy quyền của các đồng chủ sở hữu quyền liên quan còn lại theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan mới nhất năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2023 kèm file tải về miến phí.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 63
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo