Kế hoạch cá nhân khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2024

Kế hoạch cá nhân khắc phục sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải. Kế hoạch cá nhân được lập sau khi làm bản kiểm điểm cá nhân, đưa ra những khuyết điểm của cá nhân, những hạn chế, khuyết điểm đã khắc phục sau kiểm điểm và phương hướng khắc phục. Mời các bạn tham khảo mẫu kế hoạch hạn chế khuyết điểm của đảng viên dưới đây.

1. Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm cá nhân Đảng viên là gì?

Trong bản kiểm điểm của Đảng viên ngoài nêu ra những ưu điểm đã thực hiện được thì Đảng viên cũng cần nêu ra hạn chế khuyết điểm của cá nhân. Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm cá nhân Đảng viên là mẫu do Đảng viên lập ra để đưa ra những khuyết điểm của cá nhân, những hạn chế, khuyết điểm đã khắc phục sau kiểm điểm và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

2. Nội dung Kế hoạch khắc phục khuyết điểm cá nhân

Nội dung của Kế hoạch khắc phục khuyết điểm cá nhân được lập ra để mỗi cá nhân nêu ra những khuyết điểm, những hạn chế, khuyết điểm. Từ đó, đưa ra các biện pháp khắc phục, cùng phương hướng phấn đấu cho năm 2022. Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra một giải pháp khắc phục để các cá nhân có thể tham khảo như sau:

Những nhiệm vụ cần thực hiện để có chuyển biến ngay

– Kịp thời khắc phục và sửa chữa ngay và có biện pháp sửa chữa kịp thời, không để tái diễn những hạn chế trong năm tới.

– Tăng cường học tập, nghiên cứu và áp dụng các kiến thức vào công việc tăng tính hiệu quả; xắp xếp, bố trí các nội dung công việc phù hợp với thời gian, trình độ, năng lực của bản thân; thường xuyên tự phê bình để rút ra được những điểm mạnh và hạn chế của bản thân.

– Đối với những ưu điểm đã được thể hiện và có hiệu quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ cần được thường xuyên duy trì và phát huy tốt trong quá trình công tác.

– Đối với những khuyết điểm, hạn chế: Bản thân cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè; thẳng thắn trong nhìn nhận khuyết điểm của bản thân và trong góp ý cho tập thể, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, nhằm thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình;

Những nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên theo lộ trình

– Tiếp tục tự nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao, để nâng cao kiến thức lý luận chính trị, kiển thức về công việc được giao từ đó nâng cao công tác đề xuất tham mưu lên cấp trên.

– Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,nói đi đôi với làm

– Tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt các quy định của Đảng đối với đảng viên…

3. Kế hoạch cá nhân khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình 2024

ĐẢNG ỦY XÃ

CHI BỘ TRƯỜNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.....ngày ......tháng.....năm...... 

KẾ HOẠCH
Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Họ và tên: …………………….............................................

Chức vụ: ……………………….........................................

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: ………………………................

- Căn cứ Kế hoạch số ……. ngày ……. tháng…… năm 20…… Kế hoạch tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Kết luận số ……………. ngày….. tháng ..năm 20............ của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;

- Căn cứ Kết luận ….. -KL/KN ngày tháng 11 năm 2012, Kết luận của Chi bộ .................Huyện ................. về kết quả kiểm điểm tự phê bình của đồng chí Đèo Văn Đạt theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;

- Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ .................tháng 7 /20............ về việc xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 Khóa XI.

Bản thân tôi nêu kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 Khóa XI như sau:

I. NHỮNG HẠN CHẾ KHUYẾT ĐIỂM:

1. Khuyết điểm về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:

Đôi lúc chưa tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết do huyện tổ chức.

2. Khuyết điểm về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá:

Chưa tham gia được nhiều với chi bộ về xây dựng đội ngũ cán bộ

3. Khuyết điểm về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Chưa sâu sát kiểm tra cơ sở. Xử lý công việc còn lúng túng, chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc.

- Chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp thực hiện chức năng nhiệm vụ để phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

II. KẾ HOẠCH KHẮC PHỤC SỬA CHỬA:

1. Khuyết điểm về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:

1.1 Khuyết điểm: Đôi lúc chưa tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết do huyện tổ chức.

* Biện pháp khắc phục, thời gian khắc phục:

-Biện pháp khắc phục: Tham gia học tập chính trị Trong các đợt học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước và cuộc họp chi bộ, cơ quan, các buổi sinh hoạt giao ban hàng tháng.

- Thời gian khắc phục: Tháng 8 /20............

2. Khuyết điểm về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá:

2.1. Khuyết điểm: Chưa tham gia được nhiều với chi bộ về xây dựng đội ngũ cán bộ.

*Biện pháp khắc phục, thời gian khắc phục:

- Biện pháp khắc phục: Tăng cường học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý để chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Năng nổ nhiệt tình hơn nữa trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị cũng như phòng trào của các tổ chức đoàn thể;

- Thời gian khắc phục: Tháng 8 /20............:

3. Khuyết điểm về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

*Khuyết điểm:

- Chưa sâu sát kiểm tra cơ sở. Xử lý công việc còn lúng túng, chưa linh hoạt, trong giải quyết công việc.

- Chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp thực hiện chức năng nhiệm vụ để phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

* Biện pháp khắc phục, thời gian khắc phục:

- Biện pháp khắc phục:

+ Tích cực thực hiện quy chế chuyên môn, cương quyết, mạnh dạn, linh hoạt và mềm dẻo hơn nữa trong việc chỉ đạo và thực hiện công việc được giao;

+ Tích cực tham mưu cho lãnh đạo những giải pháp, biện pháp tối ưu giúp cơ quan, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Mạnh giạn đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Thời gian khắc phục: Tháng …………. /20............

Trên đây là kế hoạch khắc phục những hạn chế khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết TW 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Bản thân tôi cam kết với Huyện ủy, Chi bộ .................huyện ................. thực hiện đúng những nội dung theo kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

- Ban tổ chức Huyện ủy
- Chi bộ.......
- Lưu

4. Bản khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Kế hoạch cá nhân khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình

ĐẢNG ỦY XÃ

CHI BỘ TRƯỜNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.....ngày ......tháng.....năm......

KẾ HOẠCH

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau Hội nghị kiểm điểm

tự phê bình và phê bình của cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

------------------

Kính gửi:

- Đảng ủy xã.............

- Chi bộ Trường............

Tôi tên: …………………..; sinh ngày ……………..

Vào Đảng ngày …………..; chính thức ngày: ………….

Chức vụ trong Đảng: ……………………………..

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Trường trung học cơ sở Bàu Năng, đảng bộ xã Bàu Năng.

Thực hiện Kế hoạch số 117-KH/ĐU, ngày 26/4/........ của Ban Chấp hành Đảng ủy “về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng”, bản thân xây dựng kế hoạch để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1- Mục đích

Qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế của cá nhân trên cơ sở đó chi bộ phải xây dựng kế hoạch để khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm nhằm củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong chi ủy, chi bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

2- Yêu cầu

Việc tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm phải xác định rõ nội dung, giải pháp, lộ trình, thời gian hoàn thành, đối với tập thể có sự phân công nhiệm vụ cụ thể để tập trung thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, khả thi, đối với cá nhân có lộ trình thời gian và giải pháp cho từng nội dung cụ thể.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH KHẮC PHỤC

1- Nhóm nội dung 1: Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:

* Những hạn chế

-

-

* Giải pháp thực hiện

- Cùng với chi bộ quyết định về công tác tổ chức cán bộ đào tạo và huy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ kế thừa đúng theo quy định.

- Bản thân luôn thật sự công tâm, khách quan trong sạch trong công tác cán bộ, thực hiện đúng theo các quy định của Đảng, Nhà nước.

Thể hiện tính dân chủ trong chi bộ về việc đánh giá và bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ đúng quy định, luôn thể hiện và sẵn sàng chấp nhận sự phân công, điều động của tổ chức có thẩm quyền.

- Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện làm trái quan điểm của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác quy hoạch cán bộ, không có thành kiến hoặc trù dập những người làm trái với ý mình nhằm để đạt theo ý muốn của mình, làm cho lợi ích bản thân.

* Thời gian tiến hành: bản thân tiến hành thực hiện theo kế hoạch từ nay đến hết ngày 30/11/........; định kỳ (hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) báo cáo chi ủy và chi bộ kết quả thực hiện.

2- Trách nhiệm quán triệt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt lãnh đạo cơ quan, lĩnh vực được phân công phụ trách, dẫn đến tình trạng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm; tạo kẻ hỡ cho ách tắc, trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.

* Những hạn chế

-

-

* Giải pháp thực hiện

- Trong năm ........ bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ; giữ vững lập trường tư tưởng vững vàng; cố gắng phấn đấu thể hiện tốt vai trò trách nhiệm trong công tác chuyên môn đã được phân công.

+ Đề ra chương trình công tác hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để dễ dàng xử lý công việc một cách hợp lý và khoa học. Dành nhiều thời gian nghiên cứu văn bản để tham mưu tham mưu cho lãnh đạo. Sắp xếp công việc một cách khoa học hơn để không bị động khi xử lý trong công tác chuyên môn.

- Thực hiện đúng theo nội quy, quy chế cơ quan.

- Giữ mối liên hệ thường xuyên với lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể xã.

- Mạnh dạn hơn trong công tác phê bình và tự phê bình đối với tập thể và cá nhân, nhất là Chi bộ phụ trách.

* Thời gian tiến hành: bản thân tiến hành thực hiện theo kế hoạch từ nay đến hết ngày 30/11/........; định kỳ (hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) báo cáo chi ủy chi bộ kết quả thực hiện.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ kế hoạch này bản thân cố gắng nghiên cứu các nội dung khắc phục có liên quan để thực hiện trong thời gian đã đề ra.

2- Thường xuyên báo cáo kết quả với chi ủy, chi bộ để có hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch của bản thân về việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Người xây dựng kế hoạch

5.Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm của cá nhân

ĐẢNG BỘ...........

CHI BỘ:.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.........., ngày tháng.......n.......

KẾ HOẠCH

Khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm ........gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Họ và tên:...............................................................

Sinh ngày:....................................................

Vào Đảng ngày:....................................................

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền:....................................................

Đơn vị công tác:....................................................

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm.........gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm...........như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm.........

Là Đảng viên của chi bộ, bản thân tôi chưa dành nhiều thời gian cho nghiên cứu và học tập nghị quyết của Đảng

Trong công tác phê bình và tự phê bình chưa nâng cao ý thức còn nể nang,né tránh,ngại va chạm.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

Nguyên nhân khách quan: Do thực hiện nhiều công việc trong cùng một lúc nên chưa có thời gian để hoàn thiện một cách tốt nhất.

Nguyên nhân chủ quan: Do sắp xếp kế hoạch thực hiện các nội dung công việc chưa được khoa học và hiệu quả.

II. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

1.Những nhiệm vụ cần thực hiện để có chuyển biến ngay

- Kịp thời khắc phục và sửa chữa ngay và có biện pháp sửa chữa kịp thời, không để tái diễn những hạn chế trong năm tới.

- Tăng cường học tập, nghiên cứu và áp dụng các kiến thức vào công việc tăng tính hiệu quả; xắp xếp, bố trí các nội dung công việc phù hợp với thời gian, trình độ, năng lực của bản thân; thường xuyên tự phê bình để rút ra được những điểm mạnh và hạn chế của bản thân.

- Đối với những ưu điểm đã được thể hiện và có hiệu quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ cần được thường xuyên duy trì và phát huy tốt trong quá trình công tác.

- Đối với những khuyết điểm, hạn chế: Bản thân cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè; thẳng thắn trong nhìn nhận khuyết điểm của bản thân và trong góp ý cho tập thể, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, nhằm thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình;

2. Những nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên theo lộ trình

- Tiếp tục tự nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao, để nâng cao kiến thức lý luận chính trị, kiển thức về công việc được giao từ đó nâng cao công tác đề xuất tham mưu lên cấp trên.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,nói đi đôi với làm

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt các quy định của Đảng đối với đảng viên…

Trên đây, là nội dung kế hoạch và giải pháp khắc khục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm ......., gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

......., ngày … tháng....năm.....

Xác nhận của thủ trưởng đơn vịNgười xây dựng kế hoạch

6. Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 20... gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Họ và tên: …………………………..

Sinh ngày: ………………………….

Vào Đảng ngày: …………………….

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: ……………….

Đơn vị công tác: …………………….

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 20… gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 20…

Chưa dành nhiều thời gian bám sát cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ

Chưa có được các sáng kiến áp dụng vào thực tiến nhằm nâng cao chất lượng công tác

Chưa dành thời gian nhiều cho nghiên cứu viết các đề tài khoa học.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

Nguyên nhân khách quan: Do kiêm nhiệm nhiều công việc, khối lượng kiến thức áp dụng cho công việc thì rộng lớn

Nguyên nhân chủ quan: Do sắp xếp kế hoạch thực hiện các nội dung công việc chưa được chi tiết, cụ thể và khoa học.

II. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

1. Những nhiệm vụ cần thực hiện để có chuyển biến ngay

- Có kế hoạch khắc phục ngay và có biện pháp sửa chữa kịp thời, không để tái diễn những hạn chế trông năm tới.

- Tăng cường học tập, nghiên cứu và áp dụng các kiến thức vào công việc tăng tính hiệu quả; xắp xếp, bố trí các nội dung công việc phù hợp với thời gian, trình độ, năng lực của bản thân; thường xuyên tự phê bình để rút ra được những điểm mạnh và hạn chế của bản thân.

- Đối với những ưu điểm đã được thể hiện và có hiệu quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ cần được thường xuyên duy trì và phát huy tốt trong quá trình công tác.

- Đối với những khuyết điểm, hạn chế: Bản thân cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Lãnh đạo, đồng chí, đồng nghiệp và bạn bè; thẳng thắn trong nhìn nhận khuyết điểm của bản thân và trong góp ý cho tập thể, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, nhằm thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình;

2. Những nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên theo lộ trình

- Tiếp tục tự nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao, để nâng cao kiến thức lý luận chính trị, kiển thức về công việc được giao từ đó nâng cao công tác đề xuất tham mưu lên cấp trên.

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt các quy định của Đảng đối với đảng viên…

Trên đây, là nội dung kế hoạch và giải pháp khắc khục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

………., ngày … tháng … năm 20…

Xác nhận của thủ trưởng đơn vịNgười xây dựng kế hoạch

7. Khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII

ĐẢNG ỦY ………………..

CHI BỘ TRƯỜNG .............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … tháng … năm 20...

KẾ HOẠCH

Khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình
theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII

Họ và tên: ……………………………

Ngày vào đảng: ……………………..

Chức vụ đảng: ………………………

Chức vụ chính quyền: ………………

Căn cứ kết luận số ………….. ngày …………. của BTV huyện ủy về xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; Kết luận của chi bộ ………. về kết quả kiểm điểm cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Tôi xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII như sau:

I. Những hạn chế khuyết điểm của bản thân trong kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

1.1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng:

- Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tuyên truyền đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên đôi lúc chưa thường xuyên.

- Đồng chí có ý thức trong tự phê bình và phê bình nhưng có lúc vẫn còn nể nang, chưa kiên quyết, nặng về tình cảm.

1.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt cơ sở:

- Việc tham mưu với cơ quan cấp trên về công tác cán bộ chưa kiên quyết do đó vấn đề bố trí đội ngũ cán bộ đôi khi chưa chủ động.

- Việc kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm cho đội ngũ nhân viên đôi lúc chưa linh hoạt, chưa khéo léo.

1.3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể Ban thường vụ cấp ủy, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng:

- Công tác tham mưu với địa phương về vấn đề xã hội hóa giáo dục xây dựng cơ sở vật chất nhà trường hiệu quả chưa cao.

- Đôi khi giải quyết công việc còn nóng nảy, chưa linh hoạt.

II. Những hạn chế, khuyết điểm đã khắc phục sau kiểm điểm.

1- Công tác xây dựng kế hoạch, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ giáo viên đã được triển khai thường xuyên, có hiệu quả.

2- Đã mạnh dạn và thẳng thắn hơn trong công tác phê bình và tự phê bình

3- Công tác tham mưu với địa phương về vấn đề xã hội hóa giáo dục có nhiều chuyển biến, cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp.

III. Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân trong thời gian tới.

1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

- Tiếp tục phát huy những ưu điểm, với tinh thần trách nhiệm cầu thị tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp để khắc phục sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm của cá nhân nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao với hiệu quả thiết thực và cao hơn nữa.

- Tăng cường năng lực nghiên cứu, đề xuất tham mưu và vận dụng đúng quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào nhiệm vụ giáo dục của trường, đáp ứng được yêu cầu đề ra.

2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ.

- Hàng năm rà soát, đánh giá chất lượng đảng viên, chất lượng giáo viên xây dựng lực lượng nòng cốt để tạo nguồn cán bộ cho nhà trường.

- Chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo cấp trên, phối kết hợp các ban ngành, đoàn thể về công tác Giáo dục và Đào tạo đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

3. Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân trong mối quan hệ công tác với tập thể theo quy định của quy chế làm việc của nhà trường.

- Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cơ quan cũng như trong công tác quản lý chuyên môn, công tác đoàn thể. Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ và có hiệu quả các nội dung, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII).

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định về huy động, triển khai, quản lý, sử dụng các nguồn thu xã hội hoá đảm bảo tính công khai, dân chủ minh bạch, đúng nguyên tắc tài chính, đúng mục đích nhằm phục vụ tốt chất lượng dạy và học.

- Trong chỉ đạo, điều hành và đánh giá hoạt động thẳng thắn, cương quyết nhưng cần khéo léo hơn.

Trên đây là kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đề nghị cấp ủy, chi bộ theo dõi, giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

T/M CHI BỘ
Phó bí thư
Người lập kế hoạch

8. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Nội dung kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm của đảng viên đã được chỉ ra ở kì kiểm điểm trước:

- Tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng: có kế hoạch hoặc dành thời gian để bồi dưỡng, trau dồi thêm trình độ lý luận chính trị, cập nhật, tìm hiểu tình hình trong nước và quốc tế, cương quyết đấu tranh phản bác với luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

- Nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn: Học hỏi, tự bồi dưỡng, phát triển năng lực cá nhân, kiến thức chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và quản lý để áp dụng vào công việc được giao và các hoạt động đoàn thể.

- Linh hoạt, sáng tạo, đổi mới: Áp dụng kiến thức mới, kỹ năng mới do bản thân tự học, tự tìm hiểu vào trong công việc, góp phần cải thiện quy trình làm việc, có ý tưởng sáng tạo, giải pháp hiệu quả để nâng cao năng suất lao động.

- Nhận thức đầy đủ trách nhiệm của người đảng viên đối với đơn vị, tổ chức Đảng và xã hội, có tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp tích cực vào hoạt động của Đảng, phục vụ nhân dân.

- Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, môi trường làm việc tích cực trong tập thể. Nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, có lối sống thân thiện, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ và hoàn thiện bản thân.

- Tham gia tích cực vào các hoạt động, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức Đảng; chủ động đề xuất, tham mưu với cấp lãnh đạo để cải thiện hiệu suất làm việc, thực hiện các chương trình, dự án mà cơ quan đang thực hiện.

9. Hướng khắc phục sửa chữa những hạn chế khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình

ĐẢNG BỘ KHỐI.....

ĐẢNG ỦY.......

CHI BỘ.....

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

................, ngày... tháng... năm.....

KẾ HOẠCH
Khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ tại Hội nghị kiểm điểm năm 20..., gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW

Kính gửi:......................................................

Tôi tên: …………….................................……..; sinh ngày ……………......................

Vào Đảng ngày …….............................……..; chính thức ngày: …………................

Chức vụ trong Đảng: ……………………………..........................................................

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ ...................................................................................

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương,bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 20... gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Thực hiện có hiệu quả phương hướng và các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 20... theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân trong toàn Đảng bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các chi bộ, đơn vị trực thuộc.

- Đưa việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trở thành việc làm thường xuyên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở.

II. Những hạn chế khuyết điểm:

- Còn lúng túng trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để triển khai áp dụng tại cơ quan.

- Chưa dành nhiều thời gian để học tập, tìm hiểu sâu hơn về nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, nâng cao trình độ lý luận chính trị.

- Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự đi vào chiều sâu.

- Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kết quả chưa cao, vẫn còn tồn tại, hạn chế, thiếu linh hoạt trong đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

Trên cơ sở những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm 20.... Để việc khắc phục đạt hiệu quả, bản thân tôi đã có kế hoạch, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

+ Ngay từ đầu năm, bản thân sẽ tập trung cao hơn nữa việc tuyên truyền quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW.

+ Chủ động ngăn ngừa những hạn chế, vướng mắc trong đảng viên; giữ kỷ luật kỷ cương trong Đảng; nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.

+ Bản thân luôn luôn tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là những mặt yếu kém, không nể nang, né tránh. Lãnh đạo chi bộ khắc phục tình trạng còn nể nang, né tránh, ngại va chạm.

+ Xác định rõ tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đã và đang làm ảnh hưởng lớn tới uy tín, vai trò lãnh đạo của đảng làm giảm lòng tin của dân đối với đảng. Vì vậy với trách nhiệm cá nhân được giao bản thân đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ đảng viên thấm nhuần sâu sắc từ đó tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình nhằm ngăn chặn đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

+ Thẳng thắn trong góp ý xây dựng; việc vận dụng làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn xem là kim chỉ nam cho hành động của bản thân.

+ Cố gắng phấn đấu học hỏi qua các lớp tập huấn cũng như bạn bè đồng nghiệp.

+ Luôn gương mẫu trong công tác; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giữ mối liên hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Căn cứ vào nội dung kế hoạch này, bản thân tôi sẽ nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung một cách cụ thể.

Trên đây, là nội dung kế hoạch và giải pháp khắc khục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 20..., gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW.

Người lập kế hoạch

(Ký tên)

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Kế hoạch cá nhân khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2024 để các bạn tham khảo nhằm lập cho mình một mẫu kế hoạch đầy đủ nội dung.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
18 291.286
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    Trải nghiệm Hoatieu.vn không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên Hoatieu.vn với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Kế hoạch cá nhân khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2024