Báo cáo kiểm điểm đảng viên cuối năm của Chánh văn phòng Đảng ủy 2024

Báo cáo kiểm điểm đảng viên cuối năm của Chánh văn phòng Đảng ủy 2024 được Hoatieu.vn chia sẻ trong bài viết là Mẫu bản kiểm điểm cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023 theo Hướng dẫn 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Mời các bạn tải file word chi tiết để tham khảo.

Báo cáo kiểm điểm đảng viên cuối năm của Chánh văn phòng Đảng ủy 2024

ĐẢNG BỘ ….

CHI BỘ…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------

…., ngày… tháng…. năm…..

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm: ...........

(Cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên: ............................................... Ngày sinh:...................................................

Chức vụ Đảng:.............................................................................................................

Chức vụ chính quyền:..................................................................................................

Chức vụ đoàn thể:........................................................................................................

Đơn vị công tác:.............................................. Đảng bộ:.............................................

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

- Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; kiên định với mục tiêu xây dựng đất nước gắn liền với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

- Tích cực, chủ động, đi đầu trong nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm chắc và hiểu sâu về các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và thế giới để trau dồi thêm bản lĩnh chính trị vững vàng.

- Nói, viết và làm theo đúng quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

- Có thái độ ứng xử tích cực, công tâm, khách quan trong đánh giá, phê bình đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần giúp đỡ các đồng chí cùng tiến bộ, phải coi tự phê bình và phê bình là hành động văn hóa trong Đảng, giúp cho người được phê bình nhận ra trách nhiệm của bản thân, tổ chức, đồng nghiệp. Đồng thời, cần giữ nghiêm tính kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; cương quyết không bao che, tiếp tay cho những cán bộ đảng viên vi phạm, xử lý đúng nguyên tắc, quy trình.

- Lấy dân làm gốc, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân và kịp thời giải quyết khó khăn, những vấn đề bức xúc trong quần chúng, kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, xa rời quần chúng, gây phiền hà nhân dân của một bộ phận cán bộ công chức.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, tận tâm với công việc được cấp trên giao phó, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nói đi đôi với làm, sẵn sàng chịu trách nhiệm trước tập thể, quần chúng.

- Tích cực học tập, tiếp thu và vận dụng hiệu quả kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, tìm hiểu các sáng kiến để nâng cao chất lượng công tác quản lý, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tuyệt đối chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức. Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc, có lý, có tình trong chỉ đạo, điều hành.

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tham dự các cuộc họp do cấp ủy, chính quyền nơi cư trú mời; quan tâm nắm tình hình, tham gia tích cực và các hoạt động xây dựng khu phố, tổ dân phố.

- Hiểu và nhận diện rõ 9 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Có thái độ kiên quyết đấu tranh phanr bác lại luận điệu xuyên tạc của thế lực phản động; kịp thời phát hiện và ngăn chặn biểu hiện tiêu cực, suy thoái tư tưởng chính trị trong nội bộ tập thể, cán bộ đảng viên ở đảng bộ và chi bộ nơi cư trú.

- Có chính kiến, thái độ rõ ràng, kiên quyết đấu tranh, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ - bè phái, với các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị trong cán bộ, đảng viên ở đảng bộ, cơ quan đơn vị và chi bộ nơi cư trú.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

(Liên hệ với nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội theo Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.)

- Từ năm........ đến hiện tại, tôi được giao nhiệm vụ làm Chánh văn phòng Đảng ủy quận............, có trách nhiệm điều hành chung hoạt động của Văn phòng Đảng ủy quận, chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy về toàn bộ hoạt động của Văn phòng. Do đó, tôi luôn sát sao trong xây dựng chương trình làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, chỉ đạo theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch chung và chịu trách nhiệm về việc dự thảo và hoàn chỉnh văn bản của Đảng ủy trước khi trình ký lãnh đạo, ban hành. Bên cạnh đó, tôi luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, sâu sát trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cơ quan Văn phòng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt công tác của phòng.

- Nhận diện rõ 12 biểu hiện về vi phạm kỷ cương, kỷ luật, 9 biểu hiện về né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm của cán bộ thực thi nhiệm vụ quy định tại Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, bản thân tôi luôn quan niệm làm hết việc không hết giờ, phải có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nói đi đôi với làm, không né tránh, đùn đẩy nhiệm vụ cho cấp dưới. Đồng thời, thể hiện tốt năng lực quản lý, điều hành, chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo tổ chức thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền với cách thức mới sáng tạo, đạt kết quả cao; phân bổ công việc cho cấp dưới đúng năng lực chuyên môn, đúng người rõ việc, yêu cầu cán bộ, công chức, nhân viên phải có trách nhiệm với phần việc được giao phó.

.....................................

Mời bạn đọc tải file chi tiết để tham khảo nhé

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Báo cáo kiểm điểm đảng viên cuối năm của Chánh văn phòng Đảng ủy 2024. Hy vọng tài liệu trên sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình viết bản tự kiểm điểm cá nhân năm đúng chuẩn nhất.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm bài 16 Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2024 mới cập nhật và các bài viết khác tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 199
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    Tải nhanh tài liệu Báo cáo kiểm điểm đảng viên cuối năm của Chánh văn phòng Đảng ủy 2024