Phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên 2024 mới cập nhật

Phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên được sử dụng để đưa ra đánh giá về chất lượng hoàn thành công việc của đảng viên, từ đó có số liệu để báo cáo, thống kê cuối năm. Mời các bạn tham khảo.

Phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2022 được lập ra để đánh giá, nhận xét việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Đảng trong quá trình hoạt động của bản thân, đồng thời nêu ra những hạn chế, khuyết điểm và đưa ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.

1. Kiểm điểm, đánh giá Đảng viên nhằm mục đích gì?

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Mục tiêu suốt đời của họ là phấn đấu xây dựng Việt Nam độc lập, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người… (căn cứ Điều 1 Điều lệ Đảng).

Do vậy, hằng năm Đảng viên luôn phải thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng để từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình. Qua đó, khắc phục khuyết điểm, phát huy điểm mạnh.

Đồng thời, trong quá trình kiểm điểm ban thân, Đảng viên dần từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, xóa bỏ biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức… nhằm tự hoàn thiện bản thân, góp phần nâng cao năng lực của Đảng viên.

2. Nội dung trong phiếu đánh giá xếp loại Đảng viên

Để Đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm thì đảng viên sẽ bị kiểm điểm dựa trên tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm….

Dựa vào đó sẽ là cơ sở để đơn vị, chi ủy đánh giá việc chấp hành thực hiện của đảng viên trong quá trình công tác, hoạt động.

- Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc:

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân theo phụ lục (đính kèm).

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ:

+ Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định.

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm thông qua:

+ Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị.

+ Kết quả đánh giá, xếp loại chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và các tổ chức đảng trực thuộc.

- Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

3. Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng Đảng viên 2024

Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng Đảng viên hay còn gọi là phiếu biểu quyết xếp loại chất lượng Đảng viên được quy định cụ thể như sau:

phiếu đánh giá phân loại Đảng viên mới nhất
Phiếu đánh giá phân loại Đảng viên mới nhất

ĐẢNG BỘ…

CHI BỘ: …

(dấu của cấp ủy cơ sở)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày…… tháng…… năm……

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM …………

TT

Họ và tên đảng viên

Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể

Mức do đảng viên tự đánh giá, xếp loại

Mức đánh giá, xếp loại CB, công chức, viên chức

Mức đánh giá, xếp loại do Chi ủy (BT,PBT) nơi đảng viên sinh hoạt

Mức xếp loại do Tập thể LĐ đoàn thể mà ĐV là thành viên LĐ

Từng đảng viên của chi bộ đánh giá, xếp loại

(vào một trong mức dưới đây)

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc NV

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn A

2

3

4

5

6

Phiếu không phải ký tên

4. Phiếu đánh giá Đảng viên cuối năm 2024

ĐẢNG BỘ ...............................................

CHI BỘ ...................................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày ...... tháng ..... năm ........

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

NĂM .......... (Lần 1)

STTHọ và tênĐảng viên hoàn thành
tốt nhiệm vụ
Đảng viên hoàn thành
nhiệm vụ
Đảng viên không hoàn thành
nhiệm vụ
1
2
...
...
...
...

Chú ý: Mỗi đảng viên chỉ được đánh dấu (x) vào cột tương ứng với chất lượng từng đảng viên. Nếu đánh dấu (x) vào 2 cột trở lên là không hợp lệ.

ĐẢNG BỘ ...............................................

CHI BỘ ...................................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............, ngày ...... tháng ..... năm ........

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

NĂM .......... (Lần ......)

STTHọ và tênĐảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
1
2
3
...
...
...

Chú ý: Danh sách này gồm những đảng viên được bình chọn là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ở lần lấy phiếu đầu tiên (tỷ lệ bình chọn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 15% số đảng viên được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ).

5. Cách soạn thảo phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm

Một phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm đúng chuẩn phải đảm bảo đủ các phần như sau:

- Phần mở đầu:

 • Thông tin về Đảng Bộ.
 • Thông tin về Chi Bộ.
 • Cần có dấu của cấp ủy cơ sở.
 • Ghi rõ “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”.
 • Thông tin về địa điểm và thời gian lập mẫu phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm.
 • Tên biên bản.

- Phần nội dung:

 • Thông tin về Đảng viên.
 • Chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể.
 • Mức do Đảng viên tự đánh giá, xếp loại.
 • Mức đánh giá, xếp loại CB, công chức, viên chức.
 • Mức đánh giá, xếp loại do Chi ủy (BT,PBT) nơi Đảng viên sinh hoạt.
 • Mức xếp loại do Tập thể lao động đoàn thể mà Đảng viên là thành viên lao động.
 • Từng Đảng viên của chi bộ đánh giá, xếp loại.

- Riêng phiếu đánh giá xếp loại đảng viên không phải ký tên.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2024 mới nhất cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để đánh giá phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm việc… của Đảng viên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
9 33.441
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo