Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên mẫu 03-HSĐV 2024 mới nhất

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải là biểu mẫu sử dụng cuối năm nhằm thông báo về sự thay đổi trong lý lịch của Đảng viên. Mẫu phiếu dùng để bổ sung các thông tin về: Nơi ở, nghề nghiệp, trình độ chuyên môn... Mẫu phiếu mới nhất ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên.

Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên là một văn bản được lập ra để dành cho những đảng viên chính thức trong tổ chức đảng kê khai những nội dung, thông tin về bản thân và gia đình khi có sự thay đổi qua từng năm. Việc làm này giúp cho tổ chức đảng có để dễ dàng quản lý được đảng viên tại cấp đảng bộ, đảng ủy, chi bộ của mình một cách sát sao hơn.

1. Trường hợp nào Đảng viên phải làm Phiếu bổ sung hồ sơ?

Trong quá trình sinh hoạt Đảng, các thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu của Đảng viên sẽ được lưu giữ theo chế độ mật nên việc lưu trữ, bảo quản sẽ được thực hiện hết sức nghiêm ngặt.

Hồ sơ của Đảng viên được lưu giữ từ khi Đảng viên được xem xét kết nạp Đảng, khi kết nạp Đảng, khi được công nhận Đảng viên chính thức hoặc khi chuyển sinh hoạt Đảng từ tổ chức này sang tổ chức Đảng khác…

Tuy nhiên, theo Hướng dẫn số 01 năm 2016, hồ sơ Đảng viên sẽ được bổ sung hằng năm và khi chuyển sinh hoạt Đảng chính thức. Cụ thể:

Định kỳ hằng năm và khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, Đảng viên phải ghi bổ sung những thay đổi về: trình độ (lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính...), đơn vị, chức vụ công tác, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình (cha, mẹ, vợ, chồng, các con...) để tổ chức Đảng bổ sung vào hồ sơ Đảng viên và đóng dấu của cấp ủy vào chỗ đã bổ sung.

Như vậy, hằng năm và khi chuyển sinh hoạt Đảng, nếu có thay đổi về trình độ, đơn vị công tác, chức vụ, nghề nghiệp, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình… thì Đảng viên phải làm phiếu bổ sung và ghi lại tất cả những thông tin thay đổi đó.

2. Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên mẫu 3-HSĐV 2024

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên theo mẫu 03
Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên theo mẫu 03

Phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên mới nhất hiện nay là mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

TỈNH (tương đương)…………..
HUYỆN (tương đương)……….
ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ …
…………………………………..
ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN: ………..
CHI BỘ: ……………………….

PHIẾU BỔ SUNG
HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN
(Năm …………)

SỐ LL: ………………………..
SỐ TĐV: ……………………..
Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó, chữ “K”

Họ và tên đang dùng (viết chữ in hoa): …………

Sinh ngày … tháng … năm …............................

Mới thay đổi nơi ở: ………………………………

Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác: …

Chức vụ mới được giao:

- Đảng: ………………………………………………

- Chính quyền: ………………………………………

- Đoàn thể: ……………………………………………

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: ………………..

Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

- Giáo dục phổ thông (lp my): …… - Chuyên môn nghiệp vụ: ……

- Học vị (TS, thạc sĩ): …… - Học hàm (Giáo sư, phó giáo sư): ………

- Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp): ……………

- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp... Trình độ A,B,C,D): ……………………

Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong: Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà giáo, nghệ sĩ thầy thuốc nhân dân hoặc ưu tú):

……………………………………………

Bị xử lý kỷ luật trong năm (Đảng, chính quyền, pháp luật): ……

……………………………………………

Gia đình có gì thay đổi trong năm:

- Cha đẻ: ……………............................

- Mẹ đẻ: …………………………………

- Cha (vợ hoặc chồng): ………............

- Mẹ (vợ hoặc chồng): …………….......

- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới): ……………………………………………

- Con (họ tên con, mi sinh, mi nhn con nuôi, làm gì, đâu... ?): …………

……………………………………………

Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm:

- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: ………… đồng, bình quân người/hộ …………. đồng

- Nhà ở: ……………………………………

- Đất ở: ………………………………………

- Hoạt động kinh tế: ………………………

………………………………………………

- Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên): Tên tài sản mới: …………
giá trị …………………….. đồng ……………

- Được miễn công tác và SHĐ ngày: ………

- Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên trong năm:.......

……, ngày tháng năm ……

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ và tên)

3. Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên

Mời các bạn tham khảo nội dung cơ bản của của Phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên. Hiện nay bản được thay thế bằng phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên theo mẫu số 03 phía trên. Hoatieu liệt kê ở đây để các bạn tham khảo.

TỈNH (tương đương) ………...

HUYỆN (tương đương) ……..

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ...

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN:………..

CHI BỘ:……………………….

PHIẾU BỔ SUNG
HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

(Năm…………………)

SỐ LL: ……………………

SỐ TĐV:…………………..

Chỉ ghi những mục có nội dung thay đổi so với năm trước nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó, chữ “K”

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

Họ và tên (viết chữ in hoa)..............Sinh ngày:.........

Mới thay đổi nơi ở:...................................................

Mới thay đổi về nghề nghiệp, đơn vị công tác:.........

Chức vụ mới được giao:...........................................

- Đảng:........................................................................

- Chính quyền:..............................................................

- Đoàn thể:..................................................................

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:...............................

Mới thay đổi trình độ; chuyên môn, nghiệp vụ:............

- Giáo dục phổ thông (lớp mấy): - Chuyên môn nghiệp vụ:............

- Học hàm (Giáo sư, Phó Giáo sư): ............- Học vị (Tiến sĩ, thạc sĩ):.......

- Lý luận chính trị: (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp):........

- Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp … Trình độ A, B, C, D):..........

Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen, huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong: anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà báo, nhà giáo, nghệ sĩ nhân dân hoặc ưu tú):

Bị xử lý kỷ luật trong năm: (Đảng, hành chính, pháp luật):......

Gia đình có gì thay đổi trong năm: (họ và tên, từ trần, chức vụ, công việc mới):

- Cha đẻ: ...................... Mẹ đẻ: ....................

- Cha (vợ hoặc chồng):....... Mẹ (vợ hoặc chồng): ......

- Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới)

- Con (họ và tên, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu):

Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm:

- Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: đồng; Bình quân người/hộ: đồng.

- Nhà ở:...............................

- Đất ở:...............................

- Hoạt động kinh tế:...............................

- Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên):...............................

- Được miễn công tác và SHĐ ngày:...............................

Chi bộ phân loại đảng viên trong năm:...............................

4. Cách ghi phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn khai phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên theo mẫu 3-HSĐV như sau:

- Các mục ở phần tiêu đề ghi như trong phiếu Đảng viên

- Các mục ở phần nội dung:

Những mục có nội dung thay đổi thì Đảng viên ghi cụ thể sự thay đổi thế nào. Riêng các mục không có sự thay đổi gì thì Đảng viên ghi chữ “K”.

Các mục đã có chỉ dẫn thì Đảng viên ghi cụ thể theo chỉ dẫn trong phiếu. Các mục còn lại thì ghi như hướng dẫn của phiếu Đảng viên.
Cụ thể như sau:

1. Họ và tên đang dùng: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, ghi bằng chữ in hoa.

Ví dụ: TRẦN VĂN DƯƠNG.

2. Mới thay đổi nơi ở

Ghi rõ cụ thể cả địa chỉ thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, thị xã, quận, thành phố.

3. Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác: Nếu chuyển công tác, chuyển nghề thì Đảng viên ghi rõ chức vụ mới trong Đảng, chính quyền…

Ví dụ: Doanh nghiệp: Kế toán trưởng

4. Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

Ghi cụ thể theo văn bằng, chứng chỉ mới được cấp (có thay đổi so với trước đây).

Ví dụ:

- Học vị: Thạc sĩ - Học hàm: Giáo sư

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

5. Khen thưởng: Khi được khen thưởng mới trong năm thì Đảng viên bổ sung cụ thể

Ví dụ: Giáo viên giỏi cấp huyện, thầy thuốc nhân dân…

6. Bị xử lý kỷ luật trong năm: Ghi rõ là bị kỷ luật Đảng, chính quyền hay bị phạt hành chính, xử lý hình sự.

7. Gia đình có gì thay đổi trong năm:

- Nếu thôi làm con nuôi và nhận lại cha, mẹ đẻ thì ghi cụ thể họ và tên của cha, mẹ đẻ.

- Nếu cưới vợ, chồng nữa hoặc vợ, chồng chết… thì ghi cụ thể họ tên hoặc chết khi nào, ghi theo giấy chứng tử nào…

- Nếu sinh thêm con thì ghi thêm họ tên con mới sinh; nhận con nuôi thì ghi họ tên con nuôi, làm gì, ở đâu…

8. Có thay đổi về kinh tế của bản thân và gia đình trong năm

- Nếu có thay đổi về tổng thu nhập của gia đình thì khai theo mức thu nhập mới.

- Nếu mua, được tặng cho, thừa kế… nhà, đất ở, tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên mới thì cũng liệt kê theo giấy tờ của tài sản đó gồm: Tên, giá trị tài sản…

9. Nếu được miễn công tác và sinh hoạt Đảng: Ghi rõ ngày bắt đầu được miễn công tác và sinh hoạt Đảng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

5. Cách sử dụng và quản lý phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên

+ Chi ủy, chi bộ hướng dẫn, thu nhận, kiểm tra, xác nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên, ghi bổ sung những thay đổi vào danh sách đảng viên của chi bộ và chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên đảng ủy cơ sở (nếu là chi bộ cơ sở thì chi ủy xác nhận vào mục của cấp ủy cơ sở).

+ Cấp ủy cơ sở ghi bổ sung những thay đổi vào lý lịch đảng viên và danh sách đảng viên của đảng bộ, chuyển phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

+ Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng kiểm tra, thu nhận phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên; bổ sung những thay đổi vào phiếu đảng viên, lý lịch đảng viên, danh sách đảng viên và cơ sở dữ liệu đảng viên;

Lưu giữ phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên cùng với hồ sơ đảng viên, nếu cấp ủy cơ sở quản lý hồ sơ đảng viên thì chuyển phiếu cho cấp ủy cơ sở.

Trên đây là Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên - mẫu số 03-HSĐV 2024 được ban hành theo hướng dẫn 12 mới nhất và hướng dẫn cách viết chi tiết. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
12 134.188
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo