Cách viết giấy cam kết

Cách viết giấy cam kết

Cách viết giấy cam kết chuẩn phải đảm bảo nội dung gì? Viết giấy cam kết như thế nào cho đúng? Giấy cam kết là mẫu văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện công việc gì đó theo như thỏa thuận đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên với nhau. hoatieu.vn xin gửi đến các bạn bài viết hướng dẫn về cách viết bản cam kết để bạn đọc tham khảo.

Giấy cam kết

Giấy cam kết không có tranh chấp

Mẫu giấy cam kết trả nợ

Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự

1. Giấy cam kết là gì?

Giấy cam kết là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên ký cam kết, nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Giấy cam kết có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ kí của hai bên cam kết, đã được công chứng hay chứng thực trước cơ quan pháp luật.

2. Phần nội dung giấy cam kết

Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức bao gồm: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác........

Ví dụ:

 • Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước;
 • Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân;
 • Chưa mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào;
 • Thực hiện nghĩa vụ với người lao động;
 • Không có nợ nần với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào

Bản cam kết sẽ phải gửi đến cá nhân hay tổ chức liên quan trực tiếp đến bản cam kết.

Thông tin của cá nhân/tổ chức viết bản cam kết như:

 • Tên cá nhân/tổ chức: ghi rõ tên của cá nhân hoặc tổ chức tham gia cam kết.
 • Mã số thuế (nếu có): ghi rõ mã số thuế của cá nhân hoặc tổ chức, cơ quan.
 • Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD: ghi rõ số chứng minh nhân dân đối với cá nhân hoặc giấy phép kinh doanh đối với tổ chức, cơ quan.
 • Ngày cấp: ghi rõ ngày cấp CMND hoặc ĐKKD.
 • Nơi cấp: ghi rõ nơi cấp CMND hoặc ĐKKD.
 • Địa chỉ cư trú/trụ sở: ghi rõ địa chỉ thường trú của cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở của tổ chức.
 • Nơi làm việc(nếu có): ghi rõ địa chỉ công ty làm việc, tên công ty.
 • Điện thoại liên hệ: ghi rõ số điện thoại của cá nhân hoặc của tổ chức.

Trong phần nội dung ghi rõ các nội dung về các vấn đề cần cam kết. Cuối cùng ghi rõ trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên và ký xác nhận.

Mẫu giấy cam kết chuẩn nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………........................................

Tên cá nhân/tổ chức: (Tôi/chúng tôi) …………..………...………..………...……………………..

Mã số thuế (nếu có): …………………………..………...………..………...………………………..

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :............................Ngày cấp: ..........................Nơi cấp:..........…

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….…………….………………………………………........

Nơi làm việc (nếu có): ……...…………….………………..……………………….……...…………

Điện thoại liên hệ: ……...…………….…………………………………………..……………………

Tôi cam kết các nội dung sau đây….............................................…………………………….

1…...…………….………………..…………………………..............…………………………………

2…...…………….………………..…………………………..............…………………………………

3…...…………….………………..…………………………..............…………………………………

4…...…………….………………..…………………………..............…………………………………

5…...…………….………………..…………………………..............………………………………...

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1…...…………….………………..…………………………..............…………………………………

2…...…………….………………..…………………………..............…………………………………

3......................................................................................................................................

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

............., ngày ...... tháng ...... năm..........
CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
87 187.442
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo