Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự 2024 mới nhất

Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự 2024. Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn mẫu giấy cam kết bảo lãnh nhân sự để đảm bảo người có trách nhiệm bảo lãnh hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, tổn thất do người lao động mang lại cho công ty, đây là biểu mẫu mới nhất vừa được hoatieu.vn cập nhật, mời các bạn cùng xem và tải về.

Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự đã được HoaTieu cập nhật và đăng tải trong bài viết.
Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự đã được HoaTieu cập nhật và đăng tải trong bài viết.

1. Giấy bảo lãnh nhân sự là gì?

Giấy bảo lãnh nhân sự có thể hiểu là giấy được dùng khi một người đứng ra để bảo lãnh cho một người lao động khi đang làm việc tại các công ty, làm việc tại doanh nghiệp để quyền và nghĩa vụ của người lao động được đảm bảo, là căn cứ để đơn vị sử dụng lao động giảm bớt được các rủi ro liên quan đến lĩnh vực về quản lý người lao động.

2. Nội dung của giấy bảo lãnh nhân sự

Bảo lãnh nhân sự là một thủ tục hành cần thiết mà bên sử dụng lao động thường đặt ra đối với người lao động với mục đích là để giảm thiểu tối đa những rủi do mà người lao động gây ra, bảo đảm thực hiện các quy tắc về an toàn trong quá trình người lao động làm việc tại công ty.

Hiện nay chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể về mẫu giấy bảo lãnh nhân sự. Tuy nhiên cần có đầy đủ các thông tin như sau:

- Quốc hiệu tiêu ngữ, đây là phần không thể thiếu trong các văn bản; tiếp theo là ngày, tháng năm.

- Tiếp đó là tên: GIẤY BẢO LÃNH NHÂN SỰ;

- Thông tin của người bảo lãnh như họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ thường trú; quan hệ với người được bảo lãnh; số điện thoại liên hệ.

- Thông tin của người được bảo lãnh như họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Cam kết về việc bảo lãnh. Ví dụ: trong quá trình làm việc tại công ty nếu ông/bà….(người được bảo lãnh) gây tổn thất đến tài sản của công ty thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định.

- Trường hợp người được bảo lãnh không có khả năng bồi thường thiệt hại thì người bảo lãnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

- Cam kết nội dung thông tin đã khai.

- Cuối cùng là xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường và chữ ký của người bảo lãnh.

3. Giấy cam kết bảo lãnh có ví dụ

Dưới đây là một mẫu giấy cam kết bảo lãnh nhân sự có ví dụ cụ thể, mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT BẢO LÃNH NHÂN SỰ

Kính gửi: Công ty Bảo hiểm ABC

Người bảo lãnh: Trần Văn C

Ngày, tháng, năm sinh: 20/9/1987 tại Thành phố X, Tỉnh Y

CCCD số: 123xxx cấp ngày 11/10/2021 tại Công an Tỉnh Y

Thường trú tại: Số nhà 15 Tổ 12, Phường D, Thành phố X, Tỉnh Y

Số điện thoại liên hệ: 0789634xxx

Tôi viết đơn này để xin được cam kết bảo lãnh cho người thân của tôi để làm việc tại Công ty Bảo hiểm ABC

Người được bảo lãnh: Đặng Thị E

Số điện thoại: 0897653xxx

CMND số: 567xxx cấp ngày 21/9/2021 tại Công an Tỉnh Y

Địa chỉ thường trú tại: Số nhà 12 Tổ 36 Phường Lê Lợi, Thành phố X, Tỉnh Y

Quan hệ người được bảo lãnh: Cha của người được bảo lãnh

Trong quá trình làm việc, nếu Bà Đặng Thị E có gây tổn thất đến tài sản của Công ty Bảo hiểm ABC thì phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp Bà Đặng Thị E không có khả năng bồi thường hoặc Công ty không liên hệ được để giải quyết sự việc, thì tôi với tư cách là người bảo lãnh sẽ đứng ra chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó cho Công ty.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung trong văn bản là đúng sự thật, nếu có bất cứ điều gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tỉnh Y, ngày... . tháng .... năm 20...

Xác nhận của Ủy ban nhân dân Phường/XãNgười bảo lãnh

C

Trần Văn C

4. Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự công ty giao hàng

Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự số 1 cũng chính là bản cam kết bảo lãnh dân sự. Mẫu bản cam kết bảo lãnh dân sự đã được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải. Mời bạn đọc tham khảo và tải về.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

BẢN CAM KẾT BẢO LÃNH DÂN SỰ

Kính gửi:

- Ban Giám đốc Công ty ................

- Bộ phận Nhân sự - Công ty ..............

Hôm nay, ngày ..… tháng ..… năm …… tại …

Tên tôi là: ….. Số điện thoại liên hệ: ……………

Số CMND/CCCD:...Ngày cấp: ….. Nơi cấp: ……

Hộ khẩu thường trú: …………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………

Tôi viết đơn này xin được tự nguyện cam kết bảo lãnh cho người thân của tôi để làm công việc .......................... tại Công ty ................

Ông/ bà: …......... Số điện thoại liên hệ ………

Số CMND/CCCD:……Ngày cấp: …….. Nơi cấp: ….

Hộ khẩu thường trú:……………….…………

Có quan hệ với tôi là:………….………………

Trong suốt quá trình Ông/bà:………………………….. làm việc tại Công ty ................., nếu ông/bà: ……………………………..………….. có phát sinh bất cứ thiệt hại gì cho Công ty và nhân viên Công ty có liên quan đến trách nhiệm dân sự thì phải bồi thường theo quy định của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Trong trường hợp, ông/bà …………………………….. không có khả năng bồi thường hoặc Công ty không liên hệ được để giải quyết sự việc, thì tôi với tư cách là người bảo lãnh sẽ có trách nhiệm đứng ra giải quyết sự việc và chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty đối với toàn bộ những thiệt hại mà ông/bà ………………..….. đã gây ra.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung trong văn bản này là đúng sự thật, nếu có bất cứ điều gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

…………., ngày ….. tháng……. năm……….

Người bảo lãnh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được bảo lãnh

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*): Chính quyền địa phương chỉ có trách nhiệm xác nhận những cá nhân kê khai ở trên là nhân thân của người lao động và xác nhận chữ ký cam kết bảo lãnh, Không có trách nhiệm giải quyết các phát sinh giữa người lao động và doanh nghiệp (nếu có).

Xác nhận của UBND xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

5. Bản cam kết bảo lãnh nhân sự

Mẫu Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự phù hợp với nhiều bản Word, bạn đọc có thể tải file về máy để lưu làm tài liệu sử dụng.

Nội dung cơ bản của giấy cam kết bảo lãnh nhân sự:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------- o0o ---------

GIẤY CAM KẾT BẢO LÃNH NHÂN SỰ

Kính gửi: Công ty ...............................................

Người bảo lãnh: ................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .......... tại: ………………

Số CCCD/CMND: .......... cấp ngày …../……/……… tại ……

Thường trú tại:...................................................

Quan hệ người được bảo lãnh:........................

Số điện thoại liên hệ:……………………………

Trong quá trình làm việc, nếu ông/bà:........................................................... có gây tổn thất đến tài sản của Công ty ............................... thì phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp Ông/bà: ............................................................... không có khả năng bồi thường thì người bảo lãnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó cho Công ty.

Tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

........., ngày........ tháng........ năm 20.........

Xác nhận của UBND Phường, xã

Người bảo lãnh

6. Cách viết giấy bảo lãnh nhân sự

Hiện nay chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể về mẫu giấy bảo lãnh nhân sự. Tuy nhiên một mẫu giấy bảo lãnh nhân sự chuẩn nên đảm bảo đầy đủ các thông tin dưới đây để đảm bảo đúng thể thức của một mẫu giấy bảo lãnh:

- Đầu tiên là Quốc hiệu tiêu ngữ, đây là phần không thể thiếu trong các văn bản; Quốc hiệu tiêu ngữ cần viết vào giữa văn bản; tiếp theo là ngày, tháng năm.

- Tên văn bản là GIẤY CAM KẾT BẢO LÃNH NHÂN SỰ, bạn nên viết hoa hết tên đơn.

- Trong giấy bảo lãnh nhân sự, cần phải ghi đầy đủ thông tin của người bảo lãnh như họ và tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ thường trú; quan hệ với người được bảo lãnh; số điện thoại liên hệ.

- Thông tin của người được bảo lãnh như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

- Cam kết về việc bảo lãnh. Ví dụ: trong quá trình làm việc tại công ty nếu ông/bà….(người được bảo lãnh) gây tổn thất đến tài sản của công ty thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định.

- Trường hợp người được bảo lãnh không có khả năng bồi thường thiệt hại thì người bảo lãnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

- Cam kết nội dung thông tin đã khai.

- Cuối cùng là xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường và chữ ký của người bảo lãnh.

7. Lưu ý khi viết giấy bảo lãnh nhân sự

Khi viết giấy bảo lãnh cần lưu ý những thông tin dưới đây:

- Khi viết các thông tin về người bảo lãnh cần điền đầy đủ, chính xác và rõ ràng các thông tin các nhân. Điều kiện bảo lãnh cần phải ghi trung thực không được mập mờ hoặc ghi không chính xác.

- Các thông tin về người được bảo lãnh cũng phải điền đầy đủ, chính xác. Mục đích của việc bảo lãnh cần ghi rõ ràng để cơ quan có thẩm quyền có cơ sở xem xét để quyết định chấp nhận hay không chấp nhận việc bảo lãnh.

- Lý do viết đơn bảo lãnh: Người bảo lãnh cần làm đơn trình bày rõ về lý do đứng ra bảo lãnh cho người được bảo lãnh và có cam kết chịu trách nhiệm về người được bảo lãnh.

8. Giấy bảo lãnh dân sự xin ở đâu?

Mẫu giấy bảo lãnh đã được HoaTieu cập nhật và đăng tải, bạn chỉ cần tải về máy và sử dụng.

Tuy nhiên vì giấy bảo lãnh dân sự là văn bản cam kết do người bảo lãnh lập, được sử dụng nhằm giảm bớt các rủi ro liên quan đến quản lý lao động cho người sử dụng lao động.

Do đó để lập giấy bảo lãnh cần có một cá nhân, tổ chức đứng ra bảo lãnh cho người lao động đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.

9. Công chứng giấy bảo lãnh nhân sự ở đâu?

Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014 quy định:

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Như vậy, công chứng giấy bảo lãnh nhân sự không phải là cách gọi đúng về mặt pháp lý. Trong trường hợp các cá nhân muốn tăng tính xác thực và giá trị của giấy bảo lãnh nhân sự, có thể thực hiện chứng thực chữ ký trong giấy bảo lãnh nhân sự. Theo đó, giấy tờ cần chuẩn bị như sau:

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

- Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký, trường hợp này chính là Giấy chứng nhận bảo lãnh

Khi đã có đủ giấy tờ nêu trên thì đến Ủy ban nhân dân hoặc văn phòng công chứng để thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký.

10. Mẫu giấy cam kết bảo lãnh của bố mẹ

Mẫu giấy cam kết bảo lãnh của bố mẹ cũng giống với mẫu giấy cam kết bảo lãnh dân sự đã được câp nhật tại phần 3 và 4.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------- o0o ---------

GIẤY CAM KẾT BẢO LÃNH NHÂN SỰ

Kính gửi: Công ty/Nhà trường ...............

Người bảo lãnh: .............................................

Ngày, tháng, năm sinh: ......... tại: ……………

CCCD/CMND số: ................. cấp ngày …../……/……… tại ………

Thường trú tại:................................................

Quan hệ người được bảo lãnh:............Bố (Mẹ) ruột.......

Số điện thoại liên hệ:……………………………

Trong quá trình làm việc, nếu ông/bà:......................... có gây tổn thất đến tài sản của Công ty/Nhà trường............................... thì phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp Ông/bà: ............................................................... không có khả năng bồi thường thì người bảo lãnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó cho Công ty/Nhà trường.

Tôi cam kết nội dung trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

........., ngày........ tháng........ năm 20.........

Xác nhận của UBND Phường, xã

Người bảo lãnh

Trong phần quan hệ người được bảo lãnh chỉ cần ghi là cha/con hoặc mẹ/con là được. Những phần còn lại điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn chi tiết tại các phần trên.

Bài viết trên đã cung cấp mẫu giấy cam kết bảo lãnh nhân sự mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục việc làm - nhân sự trong mục biểu mẫu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
22 123.511
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Trần Đức khoa
  Trần Đức khoa

  Cái mẫu số 1 ghi giao hàng tiết kiệm ở dưới sai rồi

  Thích Phản hồi 10:51 15/03
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Sai cụ thể thế nào vậy bạn, Bạn nói rõ hơn để ad hỗ trợ tốt hơn nhé. Ad cũng báo bạn làm bài cập nhật thông tin rồi nhé.

   Thích Phản hồi 11:31 15/03