Mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch 2024

Mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch 2024 là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được điều chỉnh lại những thông tin trong giấy tờ về hộ tịch do sai hay vì một lý do nào đó cần thay đổi, điều chỉnh. Mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, nội dung cần điều chỉnh, lý do điều chỉnh và có sự xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch tại đây.

1. Mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch là gì?

Đơn xin điều chỉnh hộ tịch là mẫu được lập ra để gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin điều chỉnh lại những thông tin trong giấy tờ về hộ tịch do sai hay vì một lý do nào đó. Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, dân tộc, nội dung đề nghị điều chỉnh.......

2. Đơn xin điều chỉnh hộ tịch

Mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH

(KHÔNG PHẢI GIẤY KHAI SINH)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (1)………………………

Tôi là (Họ và tên người làm đơn): .................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................

Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:.........................................................

Nơi thường trú/Tạm trú (2):...........................................................................................

...................................................................................................................................

Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.........................................................................

Số: ………………………….cấp tại…………………ngày……tháng…….năm........

Đề nghị điều chỉnh giấy tờ hộ tịch cho (4) ......................................................................

Quan hệ với người được đề nghị điều chỉnh (5)..............................................................

..................................................................................................................................

Theo (Giấy khai tử/ chứng nhận kết hôn ...) số: .............................. Quyển số: ..............

Cấp tại: ........................................................ ngày .................. tháng..........năm...........

Nội dung đề nghị điều chỉnh (6): .....................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Lý do:............................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị quý Ủy ban xem xét, giải quyết.

................., ngày....tháng....năm......
Ý kiến của người từ đủ 9 tuổi đến dưới 18 tuổi (5)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú của người đề nghị điều chỉnh hộ tịch

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............, ngày....tháng....năm....
T/M ỦY BAN NHÂN DÂN (1)..................
CHỦ TỊCH
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Xã, phường, thị trấn

(2) Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ "Tạm trú:..."

(3) Ghi rõ loại Giấy tờ hợp lệ thay thế (Hộ chiếu...)

(4) Ghi rõ làm đơn cho ai (bản thân hay người khác), trong trường hợp làm đơn cho người khác thì phải ghi rõ họ và tên của người đó.

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp làm đơn cho người khác.

(6) Ghi rõ yêu cầu xin điều chỉnh.

3. Thủ tục điều chính hộ tịch mới nhất 2024

– Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.

– Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch được quy định chi tiết tại Điều 46 Luật hộ tịch 2014:

Điều 46. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp yêu cầu xác định lại dân tộc thì phải có giấy tờ làm căn cứ chứng minh theo quy định của pháp luật; trình tự được thực hiện theo như trên

Trên đây là Mẫu đơn xin điều chỉnh hộ tịch 2024 cùng các thủ tục cải chính, chỉnh sửa hộ khẩu, hộ tịch theo đúng các quy định của pháp luật để các bạn tiện tham khảo.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 14.167
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo