Mẫu trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch bản chính

Mẫu trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch bản chính

Mẫu trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch bản chính là mẫu trích lục bản chính, mẫu trích lục là mẫu sao lưu một phần hoặc một số thông tin về việc thay đổi thông tin trong sổ hộ tịch như thay đổi về họ tên, nơi ở......... Mẫu trích lục được ban hành kèm theo Công văn 1288/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu bản trích lục tại đây.

Mẫu trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh

Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Thủ tục đăng kí bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Mẫu trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch bản chính

Mẫu trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch bản chính

Nội dung cơ bản của mẫu trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch bản chính như sau:

...........................
...........................
.......................(1)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Số: (2)............./TLGCHT........., ngày......tháng ......năm ......

TRÍCH LỤC
GHI VÀO SỔ CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC(*)

Họ, chữ đệm, tên: ...................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................

Giới tính: ............................. Dân tộc: ............................. Quốc tịch: .......................

Giấy tờ tùy thân: .....................................................................................................

Nơi cư trú: ..............................................................................................................

Đã thực hiện ghi vào sổ hộ tịch việc(3).......................................................................

Nội dung ghi:(4)........................................................................................................

Căn cứ: (5) .................................................... số ....................................................

Do .............................................................. cấp ngày ........ tháng ...... năm ............

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

.................................

Chú thích:

(*) Trích lục này sử dụng cho thủ tục yêu cầu ghi vào sổ các việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (ngoài các việc khai sinh, kết hôn, ly hôn).

(1) Ghi tên cơ quan thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch và cấp Trích lục; nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (tỉnh, huyện); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên Cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Tỉnh Thanh Hoá

UBND thành phố Thanh Hoá

hoặc: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi theo số đăng ký trong sổ hộ tịch tương ứng.

(3) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã được đăng ký/giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thực hiện ghi vào sổ hộ tịch

Ví dụ: Thay đổi hộ tịch / khai tử / giám hộ/ nhận cha, mẹ, con.

(4) Ghi theo nội dung đã được ghi vào sổ hộ tịch

Ví dụ: Được thay đổi họ, chữ đệm từ Nguyễn Thị Lan thành Smith Jenny Lan

Đã chết hồi 15 giờ 55 phút, ngày 15/01/2016 tại Bệnh viện ...., thành phố ...., Hoa Kỳ; nguyên nhân chết: tai nạn giao thông.

(5) Ghi tên loại giấy tờ hộ tịch, số, tên cơ quan nước ngoài đã đăng ký sự kiện hộ tịch hoặc cấp giấy tờ xác nhận sự kiện hộ tịch đã được đăng ký/giải quyết, ngày đăng ký/cấp giấy tờ đó.

Đánh giá bài viết
1 1.968
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo