Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 2024

Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cái chính bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc là mẫu tờ khai được sử dụng khi cần thay thông tin cá nhân trên sổ tịch. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịchNghị định 123/2015/NĐ-CP.

1. Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Khi người dân có nhu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc cần phải hoàn thành tờ khai về việc này. Tờ khai như mẫu được đề cập bên dưới, người dân cần lưu ý các mục bắt buộc phải khai và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để hoàn thành thông tin trong tờ khai trong trường hợp quên thông tin, nếu bị thiếu một trong các trường thông tin thì cơ quan nhà nước sẽ không nhận tiếp nhận hồ sơ của bạn.

Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi: (1)...........

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:........................

Nơi cư trú: (2)..................................

Giấy tờ tùy thân: (3).........................

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch:

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4).........................

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:..............................

Ngày, tháng, năm sinh:........................

Giới tính:................Dân tộc:.........................Quốc tịch:...................................

Nơi cư trú: (2)...............................

Giấy tờ tùy thân: (3)......................

Đã đăng ký (5) ..............................tại........................................

ngày......... tháng ......... năm ........... số: ................ Quyển số:..............

Nội dung: (6)......................................

Lý do:..................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị cấp bản sao(7): Có ☐, Không ☐; số lượng:...........bản(7).

Làm tại:.................., ngày ... tháng ... năm ...

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký.

Ví dụ: thay đổi họ, tên/ cải chính phần khai về chữ đệm của người mẹ/ xác định lại dân tộc/ bổ sung phần khai về năm sinh của người cha.

(5) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây có liên quan.

Ví dụ: Đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội ngày 05 tháng 01 năm 2022, số 10 quyển số 01/2022.

(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông hộ tịch, xác định lại dân tộc

Ví dụ: - Được thay đổi họ từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam.

- Được cải chính năm sinh từ 1975 thành 1976

(7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

2. Thủ tục xin thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Trong trường hợp có nhu cầu thay đổi, bổ sung các thông tin trong giấy tờ hộ tịch, cần tiến hành những thủ tục theo quy định của pháp luật dưới đây:

2.1 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

Khi người dân đi làm thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo Mẫu trên mục 1, công chức tư pháp sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nếu trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ giấy tờ, công chức tư pháp sẽ xem xét và ghi vào Sổ hộ tịch, sau đó báo cáo với chủ tịch UBND cấp xã nơi cấp trích lục cho người yêu cầu.

Mặt khác nếu người dân làm cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Thủ tục này được quy định chi tiết tại Điều 28 Luật hộ tịch 2014 như sau:

Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Riêng đối với thủ tục cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết khi phát hiện có sự sai sót từ phía cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc người đi khai nhằm tránh tình trạng người dân ồ ạt cải chính thông tin mà không có lý do chính đáng, tại Điều 17 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định như sau:

Điều 17. Cải chính hộ tịch

1. Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch; không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.

2. Sai sót trong đăng ký hộ tịch là sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch.

3. Việc cải chính nội dung đăng ký khai tử thuộc thẩm quyền của cơ quan đã đăng ký khai tử, theo đề nghị của người có trách nhiệm đăng ký khai tử quy định tại Điều 33 Luật hộ tịch.

2.2 Thủ tục bổ sung hộ tịch

Thủ tục bổ sung hộ tịch chỉ được cơ quan có thẩm quyền giải quyết khi xét thấy yêu cầu bổ sung hộ tịch của người yêu cầu là hợp lý.

Điều 29. Thủ tục bổ sung hộ tịch

1. Người yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy yêu cầu bổ sung hộ tịch là đúng, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng trong Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp bổ sung hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung bổ sung vào mục tương ứng và đóng dấu vào nội dung bổ sung.

2.3 Thành phần hồ sơ

Để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại vì không phải trường hợp nào cũng làm thủ tục tại nơi mình đang sinh sống, bạn đọc nên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu.

- Giấy tờ làm căn cứ thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã

Thời hạn giải quyết: 

+ 03 ngày làm việc đối với yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch;

+ Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 06 ngày làm việc.

+ Ngay trong ngày làm việc đối với yêu cầu bổ sung hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Lệ phí phải nộp: 15.000 đồng (Miễn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách mạng;người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật, người cao tuổi.)

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịchNghị định 123/2015/NĐ-CP. Đây là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
5 29.641
0 Bình luận
Sắp xếp theo