Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế 2024

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế là mẫu văn bản dùng để ghi chép lại việc phân chia di sản được thừa kế. Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế nêu rõ thông tin của người được thừa kế, thỏa thuận về việc phân chia di sản, có sự chứng kiến, xác nhận của công chứng viên... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế tại đây.

Văn bản phân chia di sản thừa kế là mẫu được lập ra để ghi nhận cụ thể về việc phân chia di sản của người mất để lại. Sau khi người để lại tài sản mất, người được hưởng quyền thừa kế sẽ thực hiện thủ tục khai nhận, phân chia di sản thừa kế. Dưới đây là Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.

1. Thứ tự người thừa kế được quy định như thế nào?

Điều 651, Bộ luật Dân sự 2015 quy định thứ tự người thừa kế theo pháp luật như sau:

- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Cũng theo quy định tại Điều này, những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế số 1

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Chúng tôi gồm có:
.................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Chúng tôi là những người thừa kế theo ...................... (5) của ông/bà ...................... chết ngày ........../.........../............. theo Giấy chứng tử số .............................. do Uỷ ban nhân dân ................................... cấp ngày ........../........../.............. Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà .................................. để lại như sau (7):
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan:

- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà ........................................................................... không còn người thừa kế nào khác;

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Những người thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ .....................) tại ..........................................................(9), tôi ........., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..........., tỉnh/thành phố ...................

CÔNG CHỨNG:

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập giữa ông/bà ......................và ông/bà................................................................; những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản thừa kế;

- Tại thời điểm công chứng, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại ...........từ ngày .........tháng.........năm .......... đến ngày ....... tháng .........năm........., Phòng Công chứng không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

- Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- .................................................................................................................................
..............................................................................................................................(11)

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ ................................ bản chính;

+ ................................ bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày tháng năm ........, tại …………………... Chúng tôi gồm có:

Ông/Bà: ...................................................................., sinh ngày: ................................

Giấy chứng minh nhân dân/CCCD số ....................... cấp ngày ........................................ tại.

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................

Cùng vợ (chồng) là .............................................., sinh ngày: ......................................

Giấy chứng minh nhân dân số ............................. cấp ngày .................................... tại.

Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................

Chúng tôi là những người thừa kế theo của ông/bà chết ngày theo Giấy chứng tử số .............., quyển số: ..................... do Uỷ ban nhân dân ...................... cấp ngày .........................

Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà để lại như sau:

1 ...............................................................................................................................

2 ...............................................................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan:

- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà không còn người thừa kế nào khác;

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Những người thừa kế

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế mới nhất hiện nay.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các thủ tục về hôn nhân gia đình trong mục biểu mẫu

Đánh giá bài viết
7 29.950
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo