Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

Hoatieu.vn xin gửi đến quý độc giả mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên. Thông qua nội dung sinh hoạt chi bộ Đảng cơ sở, chi bộ họp để xét đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng khi đã đủ tiêu chuẩn và điều kiện đứng trong đội ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, mẫu biên bản họp chi bộ này sẽ ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp bao gồm số thành viên tham gia, thư ký, chủ trì cuộc họp, nội dung chi tiết của cuộc họp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên tại đây.

1. Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên số 1

Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

TRƯỜNG............

CHI BỘ …

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........, ngày..... tháng ...năm 20…

TRÍCH BIÊN BẢN
Cuộc họp Chi bộ tháng …/20…

Cuộc họp Chi bộ tháng …/20… được tiến hành lúc … giờ ngày … tháng … năm …., tại Phòng họp …………………………………...

Đảng số của Chi bộ có … đồng chí; đảng viên chính thức … đồng chí; đảng viên dự bị … đồng chí. Có mặt … đồng chí; đảng viên chính thức … đồng chí, đảng viên dự bị … đồng chí. Vắng mặt: … Đồng chí, đảng viên chính thức…, đảng viên dự bị … đồng chí.

Chủ trì cuộc họp: Đồng chí …………………………. – Bí thư.

Thư ký cuộc họp: Đồng chí …………………………. – ………………...

Sau khi phân tích đánh giá tình hình công tác tháng …., chương trình công tác xây dựng Đảng tháng …/20…. Chi bộ tiến hành xét hồ sơ kết nạp Đảng của quần chúng ………………………., hiện là chuyên viên Phòng …………………………..

* Đồng chí ………………………, Bí thư Chi bộ - Thông qua lý lịch xin vào đảng, đơn xin vào Đảng và các thủ tục của quần chúng …………………… (đính kèm).

* Tập thể Chi bộ đóng góp:

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của tập thể Chi bộ …, Chi bộ xin tổng hợp một số ý như sau:

- Ưu điểm:

+ Về chính trị tư tưởng:

Quần chúng ……………… có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành mọi đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.

Luôn trao dồi, học hỏi nâng cao trình độ kiến thức để phục vụ tốt nhiệm vụ được phân công.

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

Bản thân quần chúng ……………….. có lối sống lành mạnh, phẩm chất đạo đức tác phong tốt.

Có mối quan hệ hòa đồng, vui vẻ với đồng nghiệp. Thường xuyên trao dồi kiến thức từ bạn bè, đồng nghiệp và những người đi trước. Có ý thức trách nhiệm trong tham gia các phong trào, các hoạt động.

+ Thực hiện nhiệm vụ được giao:

Quần chúng ………………………… luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua kết quả đánh giá viên chức được xếp loại ………………. và kết quả thi đua khen thưởng đạt danh hiệu ……………………….

+ Về tổ chức kỷ luật:

Quần chúng ………………………….. chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thực hiện tốt nội quy, quy chế của Nhà trường. Tham gia họp đầy đủ các cuộc họp của đơn vị, thực hiện tốt các loại quỹ theo quy định.

  • Về khuyết điểm:

Chưa nhận thấy khuyết điểm.

Tập thể Chi bộ thống nhất đề nghị Đảng ủy Trường xem xét kết nạp quần chúng ……………………………. vào Đảng với sự tán thành của …./….. đồng chí đảng viên chính thức, đạt tỷ lệ ……%.

Cuộc họp kết thúc … giờ … phút cùng ngày, biên bản được thông qua trước Chi bộ, tất cả đều thống nhất, không có ý kiến khác.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

NGƯỜI TRÍCH BIÊN BẢN

2. Biên bản họp chi bộ đề nghị kết nạp Đảng viên số 2

ĐẢNG BỘ ................................

CHI BỘ: ...............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày.... tháng..... .năm 20....

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày......... tháng........ năm........, chi bộ đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tổng số đảng viên của chi bộ là .......... đảng viên, trong đó chính thức......... đồng chí, dự bị ......... đồng chí.

Có mặt:..........................đ/c, đ/v chính thức............đ/c, dự bị .................đ/c.

Vắng mặt.......đảng viên, trong đó chính thức..... đồng chí, dự bị...... đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí......................................................., chức vụ...........................

Thư ký hội nghị: đồng chí...............................................................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành kết nạp quần chúng..........................................vào Đảng........ đồng chí (đạt .....%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành...... đồng chí (..... %) với lý do........................................

Chủ trìThư ký

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
10 76.936
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo