Biên bản họp chi bộ mới nhất năm 2023 (9 mẫu)

Biên bản họp chi bộ 2022 khi sinh hoạt Đảng là biên bản cần được lập sau mỗi cuộc họp. Đây là mẫu biên bản cuộc họp có đầy đủ các nội dung như thời gian, địa điểm họp, báo cáo hoạt động của chi bộ đảng và phương hướng tương lai. Mẫu biên bản họp sinh hoạt chi bộ Đảng được Hoatieu.vn giới thiệu dưới đây bao gồm: mẫu biên bản họp chi bộ, biên bản họp chi ủy năm 2022, biên bản sinh hoạt chi bộ, biên bản họp chi bộ chuyên đề, thường kỳ, hàng tháng và cách ghi chi tiết. Mời bạn đọc tham khảo và tải file về máy để chỉnh sửa cho phù hợp.

Trong mỗi cuộc họp chi bộ, việc lập lại biên bản cuộc họp là điều không thể thiếu. Biên bản sinh hoạt chi bộ sẽ do thư ký cuộc họp ghi chép lại một cách chi tiết, cụ thể, chính xác và khách quan. Người viết biên bản cần ghi lại các nội dung một cách trung thực, không thêm bớt nội dung.

1. Biên bản họp chi bộ 2022 là gì?

Biên bản họp chi bộ là biểu mẫu bắt buộc phải được lập trong tất cả cuộc họp chi bộ, ghi lại toàn bộ tiến trình, nội dung cuộc họp cũng như những ý kiến, thảo luận, đóng góp của đảng viên nhằm xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Biên bản họp chi bộ sẽ do thư ký cuộc họp ghi chép lại, ghi lại các nội dung buổi họp chi bộ một cách chi tiết, cụ thể, chính xác và khách quan. Người viết biên bản cần ghi lại các nội dung một cách trung thực, không thêm bớt nội dung cũng như áp đặt cái nhìn phiến diện của bản thân vào biên bản cuộc họp.

Thư ký cuộc họp cùng chủ tọa cuộc họp chi bộ là những người chịu trách nhiệm chính về tính chính xác, đầy đủ trong các nội dung ghi chép các lại tại cuộc họp. Biên bản này ghi lại rất nhiều các nội dung, diễn biến liên quan đến cuộc họp, các ý kiến góp ý, tranh luận xung quanh các vấn đề được chủ tọa cuộc họp nếu ra.

Biên bản họp dùng trong các cơ sở Đảng chỉ được ghi chép lại một cách hoàn thiện, dễ hiểu nhất khi thư ký ghi biên bản ghi chép rõ ràng, rành mạch các nội dung đảm bảo đúng, đủ, chi tiết nhưng súc tính, có trọng tâm. Thư ký cuộc họp cần ghi lại toàn bộ các nội dung đó nhưng không ghi dàn trải, lan man, kể lể mà phải biết tóm tắt lại, nêu bật được nội dung của các ý kiến mà đảng viên tranh luận, đóng góp.

2. Biên bản sinh hoạt chi bộ Đảng để làm gì?

Trong mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ thì mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ Đảng là mẫu được sử dụng khá phổ biến. Vậy biên bản sinh hoạt chi bộ Đảng được lập ra nhằm mục đích gì?

Biên bản sinh hoạt chi bộ được lập trong mỗi buổi họp chi bộ. Cũng giống như mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ nói chung thì nội dung trong mẫu biên bản sinh hoạt chi bộ Đảng nêu rõ và đầy đủ các nội dung, thông tin như thời gian, địa điểm họp, báo cáo hoạt động của chi bộ đảng và phương hướng tương lai.

Một số những lưu ý trong biên bản sinh hoạt chi bộ đó là biên bản ghi lại một cách chính xác, ngắn gọn, chính xác những diễn biến, nội dung và ý kiến trong quá trình diễn ra buổi sinh hoạt, ngôn từ phải ngắn gọn, xúc tích, nghiêm túc, tránh lan man, sai lệch.

Trong cuộc họp chi bộ của tổ chức Đảng, chi bộ đều phải cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, với sinh hoạt thường kỳ, trước khi kết thúc sinh hoạt, thư ký còn phải trình bày lại biên bản sinh hoạt chi bộ.

Cũng theo Hướng dẫn 12 nêu trên, việc lưu giữ biên bản sinh hoạt chi bộ được quy định như sau: "Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh hoạt và được lưu giữ, bảo quản lâu dài để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho Đảng viên."

Như vậy, có thể thấy, trong bất cứ buổi sinh hoạt chi bộ nào, dù là thường kỳ hay chuyên đề thì thư ký đều phải ghi chép lại toàn bộ diễn biến của buổi sinh hoạt trong biên bản sinh hoạt chi bộ và lưu giữ, bảo quản để làm tài liệu tham khảo, giáo dục Đảng viên.

3. Mẫu biên bản họp chi bộ Đảng số 1

Mẫu biên bản họp chi bộ Đảng

ĐẢNG ỦY.............................................

CHI BỘ................................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ

Tháng........./20......

Thời gian:....................................................................................................................

Địa điểm:.....................................................................................................................

Thành phần: (Lưu ý có thể mời thêm Đảng ủy viên giám sát thì ghi cụ thể người giám sát).

Chủ tọa:........................................................................................................................

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phần mở đầu

- Triển khai cho đảng viên đóng đảng phí tháng ...../20/.......

- Chi bộ cử thư ký cuộc họp:.........................................................................................

- Thông báo tình hình đảng viên của Chi bộ dự họp: (ghi cụ thể đảng viên chính thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên có mặt dự họp; số đảng viên vắng mặt và lý do vắng, ghi cụ thể lý do vắng mặt từng đồng chí vào biên bản).

- Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:

2. Phần nội dung:

2.1. Thông tin thời sự (ghi cụ thể đề mục, hay văn bản thông tin....).

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng trước (ghi cụ thể các nội dung. Phần này đồng chí ghi biên bản nên nói Bí thư đưa trước 01 bản dự thảo nghị quyết để ghi cho cụ thể).

-....................................................................................................................................

- Phần thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM: (Bí thư chi bộ Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đảng viên, quần chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương mẫu có việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ những đảng viên có sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh trong tháng sinh hoạt).

-......................................................................................................................................

- Bí thư thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để chi bộ có biển pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiên quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

-....................................................................................................................................

- Đề ra một số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, bức xúc trước mắt để thực hiên trong tháng tới có nội dung chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên thực hiện.

-....................................................................................................................................

- Chi bộ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung trên (ghi chi tiết các ý kiến đóng góp).

...................................................................................................................................

3. Phần kết thúc

- Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của Bí thư.

- Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận (Nghị quyết) của chi bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không đồng ý và số có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc lúc................ giờ, ngày.....tháng.....năm 20....... biên bản được thông qua trước Chi bộ.

CHỦ TỌATHƯ KÝ

4. Mẫu biên bản họp chi ủy số 2

ĐẢNG UỶ .............................

CHI UỶ CHI BỘ ....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP CHI UỶ CHI BỘ

-----

* Thời gian: Vào lúc …. giờ … phút, ngày … tháng … năm ……

* Địa điểm: .................................................

* Thành phần: có mặt…/… đồng chí chi uỷ viên, vắng mặt ……, lý do ……

* Chủ trì: .....................................................

* Thư ký: ......................................................

* Nội dung: Chi uỷ thảo luận và thống nhất các nội dung sau đây để đưa ra thảo luận tại hội nghị chi bộ.

1. Về nội dung sinh hoạt (các vấn đề đưa ra thảo luận tại buổi sinh hoạt chi bộ):

……………………………………………………………………….…….

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng trước:

…………………………………………………………………………………

3. Dự kiến nhiệm vụ thực hiện trong tháng tới:

…………………………………………………………………………………

4. Các ý kiến phát biểu (tổng hợp nội dung chính của các ý kiến phát biểu):

……………………………………………………………………………

5. Chi uỷ thống nhất nội dung để họp chi bộ:

……………………………………………………………………………

6. Về phân công chuẩn bị:

……………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào lúc …..giờ …. phút, ngày ….. tháng …. năm ….

Biên bản được thống nhất và thông qua tại hội nghị.

CHỦ TRÌ

(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Biên bản họp chi bộ thường kỳ 2022 số 3

ĐẢNG UỶ ....……………………ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ ……………….………

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THƯỜNG KỲ

tháng ..... năm .....

-----

* Thời gian: Vào lúc …. giờ … phút, ngày … tháng … năm ……

* Địa điểm: .....................................................................................

* Chủ trì: ........................................................................................

NỘI DUNG KỲ HỌP:

I. Phần mở đầu:

- Thu nộp đảng phí hằng tháng của đảng viên.

- Chi bộ cử thư ký: ..........................................................

- Thông báo tình hình đảng viên: Tổng số đảng viên có mặt/tổng số đảng viên của chi bộ: … / …, trong đó:

+ Số đảng viên chính thức có mặt/tổng số đảng viên chính thức: … / …

+ Số đảng viên dự bị có mặt/tổng số đảng viên dự bị: … / …

- Số đảng viên vắng mặt: …. đồng chí (ghi rõ họ tên từng đồng chí và lý do vắng mặt):

……………………………………………………..................................

* Giới thiệu đại biểu cấp trên dự (nếu có): …………………………................

II. Phần nội dung

1. Về công tác chính trị tư tưởng

1.1. Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các vấn đề của cơ quan, đơn vị

....………………………………

1.2. Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên

…………………………………………….....

1.2. Đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên

……..…………………

2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1. Đánh giá kết quả chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị trong tháng

* Kết quả đạt được: .........................................................................

* Hạn chế, khuyết điểm: ...............................................................

* Nguyên nhân (khách quan, chủ quan): ......................................

2.2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ

…………………………………………………………..……………………..

2.3. Đánh giá công tác xây dựng Đảng của chi bộ

- Việc phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên

…………………………………………..………………..……………………..

- Công tác giám sát thường xuyên của chi bộ đối với đảng viên

……………………………………………………………..…………………….

- Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành

……………………………………………………………..…………………….

- Công tác bồi dưỡng đối tượng quần chúng ưu tú, phát triển đảng viên, công nhận đảng viên chính thức của chi bộ (nếu có)

…………………………………………………………..……………………..

- Các nội dung khác cần triển khai thực hiện (nếu có)

…………………………………………………………..……………………..

2.4. Đánh giá kết quả lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội

…………………………………………………………………………………..

2.5. Phương hướng, nhiệm vụ tháng tới; biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho đảng viên (theo chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; tập trung vào vào các vấn đề trọng tâm, thiết thực, bức xúc trước mắt)

…………………………………………………………………………….……

3. Chi bộ thảo luận (Ghi trung thực ý kiến phát biểu của từng đảng viên)

…………………………………………………………………………………..

III. Phần kết thúc

1. Kết luận của đồng chí bí thư chi bộ:

…………………………………………………………………………………..

2. Chi bộ biểu quyết thông qua nghị quyết:

- Số đảng viên đồng ý: ………. đồng chí (đạt ……%)

- Số đảng viên không đồng ý: …… đồng chí (đạt ……%)

- Số đảng viên có ý kiến khác: …… đồng chí (ghi rõ những ý kiến khác của đảng viên trong biên bản sinh hoạt chi bộ và ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì về nội dung ý kiến khác đó):

……………………………………………..……………………………………

3. Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ

.............................................................................................................................

Cuộc họp kết thúc lúc …..giờ …. phút, ngày ….. tháng …. năm ….

Biên bản được thông qua trước chi bộ.

CHỦ TRÌ

(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Biên bản họp chi bộ Đảng tháng số 4

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THÁNG…./20…

Ngày…tháng…năm 202….; Lúc:…giờ…., tại:….

- Chủ tọa:……………………….. ( họ tên chức vụ)

- Thư ký:………………………... ( họ và tên)

I. TÌNH HÌNH ĐẢNG VIÊN:

- Tổng số đảng viên:…….. (chính thức:……; dự bị:…..); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác:…..(nếu có).

- Đảng viên có mặt dự họp:……./…….; (chính thức:……; dự bị:…..);

- Đảng viên vắng mặt:……..(vắng có lý do:…….., tên người vắng; vắng không có lý do:…….)

- Chủ tọa phiên họp thông qua chương trình, nội dung phiên họp; đóng đảng phí; đề cử thư ký phiên họp.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1/ Thông tin, phổ biến văn bản của Đảng cấp trên được phép phổ biến đến đảng viên (hoặc) tóm tắc thông tin thời sự (thông tin nội bộ và sổ tay xây dựng Đảng, do Ban Tư tưởng, văn hóa Thành ủy phát hành trong tháng):

..................................................................................................................................................

2/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (nghị quyết) của chi bộ tháng vừa qua, tình hình chính trị tư tưởng đảng viên và quần chúng (nêu rõ mặt được và chưa được, nguyên nhân,…) triển khai Dự thảo chương trình, nhiệm vụ công tác tháng tới (kèm báo cáo và chương trình công tác tháng của chi bộ):

.....................................................

3/ Công tác tạo nguồn và bồi dưỡng cảm tình đảng (đảng viên được phân công giúp đỡ cảm tình đảng báo cáo):

......................................................

4/ Đánh giá nhận xét cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị) nay là chỉ thị 05:

......................................................

5/ Thảo luận (ý kiến phát biểu của đảng viên) chi bộ:

......................................................

6/ Kết luận của chủ trì hội nghị (bí thư):

............................................................

Biểu quyết của chi bộ thông qua nghị quyết hoặc thông qua biên bản hội nghị (ghi số ý kiến thống nhất và không thống nhất của đảng viên (ví dụ: là 15/17 đảng viên, tỷ lệ 88,23%, biểu quyết chỉ tính đảng viên chính thức)

Thư kýChủ tọa

7. Biên bản họp chi bộ Đảng 2023 mới nhất

ĐẢNG BỘ:……………….

CHI BỘ:…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN
HỌP CHI BỘ THÁNG……..NĂM………..

- Địa điểm:…………………………………………………………………….

- Thời gian:……………………………………………………………………

- Tổng số đảng viên của chi bộ………..đồng chí. Trong đó, đảng viên chính thức…….đồng chí, đảng viên dự bị………..đồng chí, đảng viên sinh hoạt tạm……….đồng chí.

+ Số đảng viên được miễn sinh hoạt………..đảng viên.

+ Số đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác:………đảng viên.

- Số đảng viên dự sinh hoạt…………đồng chí. Trong đó, đảng viên chính thức………đồng chí, đảng viên dự bị………….đồng chí, đảng viên SHT:…… đ/c.

- Số đảng viên vắng mặt………..đồng chí.

+ Có lý do: (ghi rõ họ tên từng đồng chí và lý do vắng mặt).

+ Không có lý do: (ghi rõ họ tên từng đồng chí vắng mặt không có lý do).

* Chủ tọa: Đồng chí……………………………..

* Thư ký: Đồng chí………………………………

I. NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ

1. Bí thư chi bộ triển khai bội dung sinh hoạt chi bộ.

- Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở (ghi rõ tên các văn bản đồng chí bí thư chi bộ triển khai).

- Đánh giá tình hình các mặt công tác tháng trước về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung về công tác xây dựng Đảng, những việc làm được, chưa làm được; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan, đơn vị… (ghi cụ thể sự đánh giá tình hình của chi ủy mà đồng chí bí thư trình bày).

- Dự kiến chương trình công tác tháng tới (trong tháng), về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung về công tác xây dựng Đảng.

2. Chi bộ thảo luận

a. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị…

b. Tham gia ý kiến bổ sung nội dung chương trình công tác tháng tới, các biên pháp tổ chức thực hiện. Những kiến nghị, đề xuất với cấp trên.

– Ý kiến đồng chí…………………………………………………………

– Ý kiến đồng chí…………………………………………………………

3. Kết luận của chủ tọa

a. Về đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác tháng trước, những việc làm được, những việc chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm của chi ủy, đảng viên; những vấn đề cần phải quan tâm giải quyết.

b. Kết luận nội dung chương trình công tác tháng tới của chi bộ, biện pháp tổ chức thực hiện; phân công chi ủy viên, đảng viên phụ trách từng công việc cụ thể để tổ chức thực hiện (ghi rõ họ tên đảng viên, chức vụ, nhiệm vụ được phân công).

c. Kết luận những kiến nghị đề xuất với cấp trên (nếu có).

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC KẾT LUẬN (HOẶC) NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ:

1. Chủ tọa kết luận xong nếu có ý kiến bổ sung cho kết luận thư ký phải ghi ý kiến bổ sung. Khi hết ý kiến, chủ tọa tóm tắt ý kiến bổ sung sau đó lấy biểu quyết của chi bộ, thông qua.

2. Nghị quyết:

Đối với các nội dung sinh hoạt chi bộ cần phải ra nghị quyết thì người chủ trì hội nghị thông báo nội dung nghị quyết sau đó lấy ý kiến của đảng viên. Khi hết ý kiến thì chủ tọa nêu tóm tắt phần bổ sung, sau đó lấy biểu quyết của chi bộ.

+ Tổng số đảng viên đồng ý:……………….., tỷ lệ……….%.

+ Tổng số đảng viên không đồng ý:…………, tỷ lệ……….%.

+ Ý kiến khác:………………………………………………………………..

Chú ý:

- Thư ký ghi cụ thể, chính xác diễn biến của cuộc họp, thứ tự và họ tên đảng viên phát biểu ý kiến, nội dung phát biểu của từng đồng chí; những vấn đề nhất trí, không nhất trí và kiến nghị, ý kiến kết luận của chủ tọa.

- Kết thúc sinh hoạt chi bộ, thư ký phải đọc toàn văn biên bản để đảng viên tiếp tục tham gia ý kiến bổ sung, ghi chép đầy đủ phản ánh đúng tinh thần, nội dung đã đề ra trong buổi sinh hoạt chi bộ.

- Chủ tọa kiểm tra lại lần cuối biên bản ghi chép nội dung sinh hoạt chi bộ còn vấn đề gì sai sót về kỹ thuật yêu cầu thư ký chỉnh sửa, sau đó chủ tọa, thư ký mới ký vào biên bản sinh hoạt chi bộ.

- Cuộc họp kết thúc vào lúc……giờ, ngày……tháng ……năm………

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ tên)

8. Biên bản sinh hoạt chuyên đề chi bộ Đảng 2022

ĐẢNG UỶ ………………………

CHI BỘ ...…………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

tháng (quý) …. năm .....

-----

I. Phần mở đầu:

- Thời gian: Từ …. giờ … phút, ngày … tháng … năm …

- Địa điểm: ……………

- Tổng số đảng viên có mặt/tổng số đảng viên của chi bộ: … / … trong đó:

+ Số đảng viên chính thức có mặt/tổng số đảng viên chính thức:… /…

+ Số đảng viên dự bị có mặt/tổng số đảng viên dự bị:… /…

- Số đảng viên vắng mặt: …. đồng chí (ghi rõ họ tên từng đồng chí và lý do vắng mặt): …………………………….………………………………………………..

* Đại biểu cấp uỷ cấp trên dự (nếu có): …………………..…………………..

* Chủ trì: Đồng chí …………………

* Thư ký: Đồng chí …………………

II. Phần nội dung

1. Bí thư chi bộ hoặc đồng chí chủ trì nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt; chuyên đề được lựa chọn theo yêu cầu chỉ đạo của cấp uỷ quản lý trực tiếp và phải liên quan trực tiếp đến trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề:

- Tên chuyên đề …..…………………………………………..………………...

- Đảng viên được phân công trình bày chuyên đề ..............................................

2. Nội dung chuyên đề (ghi tóm tắt nội dung cơ bản của chuyên đề):

.............................................................................................................................

3. Chi bộ thảo luận (các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, cơ quan, đơn vị; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện chuyên đề)

………………………………..…………………………………………………

4. Chi bộ tiếp thu các ý kiến tham gia (đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện)

……………………………………………..……………………………………

III. Phần kết thúc

1. Kết luận của đồng chí Bí thư (Bí thư chi bộ đánh giá việc chuẩn bị, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ, đảng viên. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung hoàn thiện chuyên đề)

………………………………………………………………………..…………

2. Chi bộ biểu quyết thông qua:

- Số đảng viên đồng ý: ………. đồng chí (đạt …… %)

- Số đảng viên không đồng ý: …… đồng chí (đạt …… %)

- Số đảng viên có ý kiến khác: …… đồng chí (ghi rõ những ý kiến khác của đảng viên trong biên bản sinh hoạt chuyên đề và ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì về nội dung ý kiến khác đó):

…………………………………………………………………...…………….

Cuộc họp kết thúc lúc … giờ …. phút, ngày … tháng … năm …

Biên bản được thông qua trước chi bộ.

CHỦ TRÌ

(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

9. Mẫu kiểm tra đảng viên khi sinh hoạt chi bộ

ĐẢNG BỘ:……………….

CHI BỘ:…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
DANH SÁCH
ĐẢNG VIÊN THAM DỰ SINH HOẠT CHI BỘ
Ngày…..tháng…..năm.....

-----

STT

HỌ VÀ TÊN

CÓ MẶT

VẮNG MẶT

LÝ DO VẮNG

GHI CHÚ

1

Trần Văn A

X

Bị bệnh

2

Nguyễn Thị B

X

3

Lê Thị C

X

Đi công tác tại…

4

10. Biên bản sinh hoạt chi bộ thường kỳ

ĐẢNG UỶ ....……………………

CHI BỘ ……………….………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ THƯỜNG KỲ

tháng ... năm ....

- Hôm nay, vào lúc ….. giờ …... phút, ngày …... tháng….... năm ……

- Tại ………………………………………………………………………….

NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KỲ

I. Phần mở đầu:

Thông báo tình hình Đảng viên

- Tổng số Đảng viên của chi bộ: ........ đồng chí

- Đảng viên có mặt: … đồng chí (Đảng viên chính thức … đồng chí, Đảng viên dự bị … đồng chí).

- Số Đảng viên vắng mặt: … đồng chí gồm:

+ Đồng chí…. Có lý do/không có lý do

+ Đồng chí…. Có lý do/không có lý do..

- Đảng viên được miễn sinh hoạt: … đồng chí (nếu Đảng viên được miễn sinh hoạt nhưng tham gia thì ghi rõ tên những Đảng viên tham gia sinh hoạt).

- Số Đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác: … đồng chí.

- Số Đảng viên sinh hoạt tạm thời tại chi bộ: … đồng chí.

Như vậy, với số Đảng viên là … đồng chí, chiếm…. % đủ điều kiện tiến hành sinh hoạt chi bộ.

- Chủ trì: Đồng chí: …… Chức vụ: ……

- Thư ký: Đồng chí: …… Chức vụ: ………

- Đồng chí: …… cấp ủy viên cấp trên về dự sinh hoạt chi bộ (nếu có, ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác).

II. Phần nội dung

1. Về công tác chính trị tư tưởng

- Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các vấn đề của cơ quan, đơn vị ……

- Phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên ……

- Đánh giá tình hình tư tưởng của Đảng viên, định hướng nhận thức, tư tưởng cho Đảng viên ….

2. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và khuyết điểm cùng nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị trong tháng …

- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng viên …

- Đánh giá công tác xây dựng Đảng của chi bộ về:

+ Phân công nhiệm vụ, kết quả thực hiện của Đảng viên: ….

+ Công tác giám sát của chi bộ với Đảng viên: ….

+ Công tác kiểm tra Đảng viên trong chấp hành nhiệm vụ: …

+ Các nội dung khác cần triển khai thực hiện (nếu có): …

- Phương hướng, nhiệm vụ tháng tới; biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho Đảng viên: …

3. Chi bộ thảo luận (ghi cụ thể, trung thực từng ý kiến của từng Đảng viên) ….

III. Phần kết thúc

- Kết luận của đồng chí bí thư chi bộ: ….

- Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết: ….

+ Số Đảng viên đồng ý: …. đồng chí (đạt ……%)

+ Số Đảng viên không đồng ý: …. đồng chí (đạt ……%)

+ Số Đảng viên có ý kiến khác: …… đồng chí (ghi rõ những ý kiến khác của Đảng viên trong biên bản sinh hoạt chi bộ và ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì về nội dung ý kiến khác đó): …….

- Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ: ……..

Cuộc họp kết thúc lúc … giờ …. phút, ngày … tháng …. năm ….

Biên bản được thông qua trước chi bộ. 

CHỦ TRÌ

(Ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

11. Mẫu biên bản họp cấp ủy chi bộ mới nhất

ĐẢNG BỘ:……………….

CHI BỘ:…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN
HỌP CHI BỘ THÁNG……..NĂM………..

– Địa điểm:…………………………………………………………………….

– Thời gian:……………………………………………………………………

– Tổng số đảng viên của chi bộ………..đồng chí. Trong đó, đảng viên chính thức…….đồng chí, đảng viên dự bị………..đồng chí, đảng viên sinh hoạt tạm……….đồng chí.

+ Số đảng viên được miễn sinh hoạt………..đảng viên.

+ Số đảng viên giới thiệu sinh hoạt tạm thời đi nơi khác:………đảng viên.

– Số đảng viên dự sinh hoạt…………đồng chí. Trong đó, đảng viên chính thức………đồng chí, đảng viên dự bị………….đồng chí, đảng viên SHT:…… đ/c.

– Số đảng viên vắng mặt………..đồng chí.

+ Có lý do: (ghi rõ họ tên từng đồng chí và lý do vắng mặt).

+ Không có lý do: (ghi rõ họ tên từng đồng chí vắng mặt không có lý do).

* Chủ tọa: Đồng chí……………………………..

* Thư ký: Đồng chí………………………………

I. NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ

1. Bí thư chi bộ triển khai bội dung sinh hoạt chi bộ.

– Thông báo tình hình thời sự, chính sách, nghị quyết chỉ thị của cấp trên liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở (ghi rõ tên các văn bản đồng chí bí thư chi bộ triển khai).

– Đánh giá tình hình các mặt công tác tháng trước về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung về công tác xây dựng Đảng, những việc làm được, chưa làm được; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan, đơn vị… (ghi cụ thể sự đánh giá tình hình của chi ủy mà đồng chí bí thư trình bày).

– Dự kiến chương trình công tác tháng tới (trong tháng), về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung về công tác xây dựng Đảng.

2. Chi bộ thảo luận

a. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị…

b. Tham gia ý kiến bổ sung nội dung chương trình công tác tháng tới, các biên pháp tổ chức thực hiện. Những kiến nghị, đề xuất với cấp trên.

– Ý kiến đồng chí…………………………………………………………

– Ý kiến đồng chí…………………………………………………………

3. Kết luận của chủ tọa

a. Về đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác tháng trước, những việc làm được, những việc chưa làm được, nguyên nhân, trách nhiệm của chi ủy, đảng viên; những vấn đề cần phải quan tâm giải quyết.

b. Kết luận nội dung chương trình công tác tháng tới của chi bộ, biện pháp tổ chức thực hiện; phân công chi ủy viên, đảng viên phụ trách từng công việc cụ thể để tổ chức thực hiện (ghi rõ họ tên đảng viên, chức vụ, nhiệm vụ được phân công).

c. Kết luận những kiến nghị đề xuất với cấp trên (nếu có).

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC KẾT LUẬN (HOẶC) NGHỊ QUYẾT CỦA CHI BỘ:

1. Chủ tọa kết luận xong nếu có ý kiến bổ sung cho kết luận thư ký phải ghi ý kiến bổ sung. Khi hết ý kiến, chủ tọa tóm tắt ý kiến bổ sung sau đó lấy biểu quyết của chi bộ, thông qua.

2. Nghị quyết:

Đối với các nội dung sinh hoạt chi bộ cần phải ra nghị quyết thì người chủ trì hội nghị thông báo nội dung nghị quyết sau đó lấy ý kiến của đảng viên. Khi hết ý kiến thì chủ tọa nêu tóm tắt phần bổ sung, sau đó lấy biểu quyết của chi bộ.

+ Tổng số đảng viên đồng ý:……………….., tỷ lệ……….%.

+ Tổng số đảng viên không đồng ý:…………, tỷ lệ……….%.

+ Ý kiến khác:………………………………………………………………..

Chú ý:

– Thư ký ghi cụ thể, chính xác diễn biến của cuộc họp, thứ tự và họ tên đảng viên phát biểu ý kiến, nội dung phát biểu của từng đồng chí; những vấn đề nhất trí, không nhất trí và kiến nghị, ý kiến kết luận của chủ tọa.

– Kết thúc sinh hoạt chi bộ, thư ký phải đọc toàn văn biên bản để đảng viên tiếp tục tham gia ý kiến bổ sung, ghi chép đầy đủ phản ánh đúng tinh thần, nội dung đã đề ra trong buổi sinh hoạt chi bộ.

– Chủ tọa kiểm tra lại lần cuối biên bản ghi chép nội dung sinh hoạt chi bộ còn vấn đề gì sai sót về kỹ thuật yêu cầu thư ký chỉnh sửa, sau đó chủ tọa, thư ký mới ký vào biên bản sinh hoạt chi bộ.

– Cuộc họp kết thúc vào lúc……giờ, ngày……tháng ……năm………

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)
CHỦ TỌA
(Ký và ghi rõ họ tên)

12. Cách viết biên bản họp chi bộ 2022

Phần đầu biên bản họp chi bộ

– Ghi tên Đảng bộ, chi bộ ở góc trên, bên trái biên bản

– Ghi rõ tên biên bản: Tên biên bản, họp vào ngày tháng nào, năm nào.

– Địa điểm, thời gian tiến hành họp cho bộ.

– Ghi lại về đảng số: tổng số đảng viên, trong đó có bao nhiêu đảng viên chính thức, bao nhiêu đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm. Ghi rõ trong số đảng viên chính thức, có bao nhiêu đảng viên được miễn sinh hoạt, số đảng viên tạm thời sinh hoạt ở nơi khác.

– Số đảng viên dự sinh hoạt: ghi rõ tổng số, số đảng viên chính thức, dự bị, sinh hoạt tạm; ghi cụ thể số lượng, tên các đảng viên vắng mặt, có hay không có lý do.

– Tên chủ tọa và thư ký cuộc họp: thông thường chủ tọa cuộc họp là đồng chí Bí thư chi bộ hoặc một đồng chí trong chi ủy, thư ký cuộc họp do chủ tọa chỉ định trong số đảng viên dự họp.\

Phần nội dung chính biên bản họp chi bộ

Thư ký ghi biên bản cuộc họp ghi lại toàn bộ tiến trình buổi họp, thông thường gồm:

– Thông báo tình hình thời sự quốc tế, trong nước, địa phương; tuyên truyền các văn bản liên quan đến chính sách, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.

– Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng trước.

– Nêu phương hướng, chương trình công tác tháng tới.

– Phần thảo luận, góp ý kiến của đảng viên trong phần đánh giá công tác tháng trước và phương hướng công tác tháng tới, người ghi biên bản tóm tắt lại, nhấn mạnh trọng tâm của tất cả các ý kiến, không được bỏ sót, ghi qua loa, đại khái, cũng không nên quá chi tiết, rườm rà.

– Chủ tọa phiên họp tiếp thu các ý kiến đóng góp, phê bình của tất cả các đảng viên dự họp, giải trình trong khả năng của chi bộ. Nếu vượt quá thẩm quyền giải đáp thì sẽ ghi lại để đề xuất lên cấp trên

– Phần biểu quyết thông qua nghị quyết cuộc họp, thư ký ghi biên bản cần ghi rõ tổng số, tỉ lệ đảng viên dự họp biểu quyết, số tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

– Thư ký ghi tóm tắt các nội dung trong nghị quyết được cuộc họp chi bộ thông qua.

Phần kết thúc biên bản họp chi bộ

– Ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp chi bộ.

– Thư ký và chủ tọa ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Trên đây, Hoatieu.vn đã giới thiệu tới các bạn Biên bản họp chi bộ 2022 cùng hướng dẫn cách soạn thảo chi tiết theo quy định hiện hành, từ đó các bạn có thể tổ chức một cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Bạn đọc tải file Biên bản họp chi bộ, chi ủy mới nhất năm 2022 tại bài viết để chỉnh sửa cho phù hợp với nội dung cuộc họp tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Hy vọng mẫu biên bản này sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian và công sức, lập ra biên bản đúng chuẩn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
42 291.381
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo