Giấy cam kết không có tranh chấp đất đai 2024

Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất là mẫu biên bản nhằm cam kết về việc mảnh đất đó không có tranh chấp. Cụ thể trong phần nội dung sẽ nêu rõ chủ sở hữu của mảnh đất là ai, địa chỉ ở đâu, vị trí của mảnh đất, diện tích sử dụng, thời điểm sử dụng và hiện tại cho đến thời điểm làm đơn thì không có tranh chấp với bất kì cá nhân nào.

1. Giấy cam kết không có tranh chấp đất đai là gì?

Giấy cam kết không có tranh chấp đất đai là mẫu được lập ra nhằm chứng minh đất đai được mua bán, chuyển nhượng không bị tranh chấp hay vi phạm kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi có lô đất. Mẫu cần lập đầy đủ các thông tin như: Họ và tên, địa chỉ, nguồn gốc sử dụng nhà đất, lý do xin cam kết... để cấp trên xét duyệt cấp giấy cho người viết đơn.

2. Mẫu giấy cam kết không tranh chấp đất đai

Hiện nay không có văn bản nào quy định về mẫu giấy cụ thể này. Bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………, ngày …….. tháng ……….. năm ……………

GIẤY CAM KẾT

(Về việc không có tranh chấp, khiếu nại về đất đai)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………………………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………………… Do: …………

Cấp ngày:……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thưởng trú: …………………………………………………………………………………………

Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ: ………………………

…………………………………………………………………………………………

Đường: ………………………… Phường (xã, thị trấn): ………………………………

Quận (Huyện): ……………………………………………………………………

Diện tích đất: ………………………………………………………………….. m2

Thuộc lô số: ……………………………………………..; Thửa đất số: ……………….

Thuộc tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………

Thời điểm sử dụng: ……………………………………………………………………

Mục đích sử dụng: ……………………………………………………………

Mảnh đất do tôi quản lý và sử dụng hiện không có tranh chấp hay khiếu nại liên quan đến ranh giới thửa đất.

Lý do xin cam kết: …………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết những nội dung nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét và giải quyết nguyên vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân …………………….

Ngày…….tháng……. năm…………

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(ký tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp về thửa đất

Giấy cam kết không có tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o----------

GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP,
KHIẾU NẠI VỀ RANH GIỚI THỬA ĐẤT1

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):......................................

Tôi tên:................................................. CMND số:...............................................................

Do.................................................................Cấp ngày:......................................................

Địa chỉ thường trú:...................................................... Đường:..........................................

Phường (xã, thị trấn):....................................................Quận (huyện):.................................

Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ:...............................................

đường:.................................... phường (xã, thị trấn):.........................................................

quận (huyện):......................................................Có diện tích:2.........................................

(Thuộc lô, thửa đất số: 3...............................tờ bản đồ số: 4 ).....................như sau: 5.............

Thời điểm sử dụng:..............................................................................................................

do tôi đang quản lý sử dụng không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất.

Lý do xin cam kết: để xin phép xây dựng nhà ở.

Tôi cam kết những nội dung nêu trên là đúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày.......tháng....... năm..........
Người làm đơn
(ký tên)

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn):6...............................................................

Ngày.......tháng....... năm............
TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)
CHỦ TỊCH
(ký tên – đóng dấu)

4. Thủ tục xin xác nhận đất không có tranh chấp thế nào?

Khi thực hiện nhượng bán hay chuyển quyền sử dụng đất thì đều phải có giấy cam kết không tranh chấp đất đai. Giấy này sẽ chứng minh đất đai được mua bán hay chuyển nhượng không tranh chấp hay vị phạm kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp xã tại nơi có lô đất. Khi đó người sở hữu sẽ phải chuẩn bị hồ sơ sau đó nộp về Ủy ban nhân dân cấp xã. Nếu không có vấn đề thì người nộp đơn sẽ nhận được phiếu hẹn và chờ đợi thẩm định từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
9 86.476
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo