Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai 2024

Mẫu đơn khiếu nại tranh chấp đất đai có sổ đỏ thường dùng khi mâu thuẫn về tranh chấp xảy ra trong gia đình hay khi mảnh đất của gia đình bị lấn chiếm. Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai được cá nhân gửi đến Ủy ban nhân dân xã để yêu cầu giải quyết việc lấn chiếm đất đảm bảo quyền lợi, tài sản của công dân. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai tại đây.

1. Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai là gì?

Tranh chấp đất đai không phải là vấn đề xa lạ gì trong cuộc sống của chúng ta. Thông thường, những tranh chấp đất đai thường xảy ra trong việc chia thừa kế hay di sản để lại của người đã khuất, hoặc trong các giao dịch mua bán đất đai.

Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai là mẫu đơn khiếu nại gửi tới cơ quan có thẩm quyền trình bày về nội dung tranh chấp đất đai và đề nghị mong muốn cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề đã được trình bày trong văn bản đó.

2. Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

.........ngày......tháng.......năm............

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ LẤN CHIẾM ĐẤT

Kính gửi: UBND Xã................Huyện...............Tỉnh.........

Tôi tên là: ......................................... Sinh năm:....................

Địa chỉ:....................................................................................

Xin trình bày sự việc như sau :

Ngày ....... tháng ....... năm......... tôi được cấp GCNQSDĐ số...................................tại thửa.............Sau khi điều chỉnh do tôi chuyển nhượng 80m2 cho Ông (bà)..........................theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày...... tháng......năm............ thì thửa.............................của tôi còn lại.................m2, cụ thể theo bản đồ địa chính thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thửa.....................có kích thước còn lại là chiều ngang mặt tiền 3,5 mét, chiều dài 19,2 mét, chiều ngang mặt hậu 3,5 mét. Thế nhưng hiện nay mặt hậu thửa ......của tôi chỉ còn 2,5 mét vì đã bị bà (ông), ngụ tại số........đường........ấp.......xã........huyện.......tỉnh, là người sử dụng đất liền kề lấn chiếm.

Vậy nay tôi làm đơn này kính xin UBND Xã.........Huyện..............Tỉnh..................................xử lý hành vi lấn chiếm đất đai của bà ( ông ) để trả lại cho tôi đủ mặt hậu thửa...........................là 3,5 mét như Nhà nước đã công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho tôi.

Tôi gửi kèm theo đơn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ..... ngày..... tháng ....... năm...............

Kính mong quý cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin thành thật biết ơn.

Kính đơn

3. Mẫu đơn khiếu nại về việc bị lấn chiếm đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

.........ngày......tháng.......năm............

ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ LẤN CHIẾM ĐẤT

Kính gửi: UBND Xã................Huyện...............Tỉnh.................

Tôi tên là: ............................................ Sinh năm....................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:...........................

Cấp ngày..... tháng.... năm...... tại............................................

Địa chỉ:.......................................................................................

Xin trình bày sự việc như sau:

Ngày ....... tháng.......năm......... tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.......................tại thửa............. Sau khi điều chỉnh do tôi chuyển nhượng 80m2 cho Ông ( bà ) ................................ theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày ...... tháng ..... năm ......... thì thửa ........... của tôi còn lại.................m2, cụ thể theo bản đồ địa chính thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thửa ..................... có kích thước còn lại là chiều ngang mặt tiền 3,5 mét, chiều dài 19,2 mét, chiều ngang mặt hậu 3,5 mét. Thế nhưng hiện nay mặt hậu thửa ....... của tôi chỉ còn 2,5 mét vì đã bị
bà ( ông ), ngụ tại số......... đường .... ấp .... xã .... huyện ... tỉnh, là người sử dụng đất liền kề lấn sang.

Vậy nay tôi làm đơn này kính xin UBND Xã ......... Huyện ..............Tỉnh ................................ xử lý hành vi lấn đất của bà (ông) để trả lại cho tôi đủ mặt hậu thửa đất......................... là 3,5 mét như Nhà nước đã công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho tôi.Tôi gửi kèm theo đơn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số........ ngày...... tháng ... năm .........

Kính mong quý cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin thành thật biết ơn.

Kính đơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn đề nghị/yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
--------------

......, ngày ......tháng ....... năm .......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v: yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Kính gửi: UBND phường (xã, phường, thị trấn)..................................

Họ và tên người yêu cầu:............................................... Sinh năm: ......................

CCCD/CMND số: ......................Ngày cấp: ........... Nơi cấp:........

Hộ khẩu thường trú: ........................................................

Địa chỉ nơi ở hiện nay:....................................................

Nội dung vụ việc tranh chấp:

...............................................................................

................................................................................

Từ những nội dung nêu trên tôi (chúng tôi) đề nghị UBND phường (xã, phường, thị trấn)................................. tổ chức buổi hòa giải để giải quyết tranh chấp đất đai tại xã/phường/thị trấn đối với quyền sử dụng đất tại thửa đất số: ............., tờ bản đồ số..........., địa chỉ: .........

Trong buổi họp hòa giải, đề nghị lập biên bản hòa giải để chúng tôi tiếp tục thực hiện việc yêu cầu ..................................................... đối với thửa đất nêu trên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tôi xin cam kết nhứng thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có gì sai sót, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Kính đơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

5. Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Về việc tranh chấp đất đai (Có thể ghi rõ là tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc tranh chấp tài sản trên đất)

Kính gửi: Toà án nhân dân ..........................................

Họ và tên người khởi kiện: .........................................

CCCD/CMND số ................ cấp ngày .../.../... tại .................

Địa chỉ: .......................................................................

Họ và tên người bị kiện: ............................................

Địa chỉ: ......................................................................

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ ....

Địa chỉ: ........................................................................

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây :...

Họ và tên người làm chứng (nếu có) .......

Địa chỉ: ....................................................

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1 ..............................................................

2 ...............................................................

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

...................................................................

Người khởi kiện

6. Cách viết đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Để soạn thảo một đơn khiếu nại chuẩn, có đầy đủ các nội dung của một mẫu đơn khiếu nại và được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết.

- Thứ nhất: tên đơn khiếu nại là mục bắt buộc của một mẫu đơn. Tùy từng quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai bị khiếu nại mà có cách viết khác nhau:

Ví dụ:

ĐƠN KHIẾU NẠI

Về quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

- Thứ hai:  Nơi gửi đơn khiếu nại là cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Thứ ba: về nội dung khiếu nại

  • Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết trong đó phải nêu rõ quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của cơ quan, người có thẩm quyền mà người khiếu nại có căn cứ cho là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

- Thứ tư: yêu cầu giải quyết khiếu nại

  • Đề ghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, chứng minh).
  • Xem xét lại quyết định, hành vi để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, người liên quan đến quyền sử dụng đất.

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan khác tại mục Xây dựng - Nhà đất thuộc mục Biểu mẫu. 

Đánh giá bài viết
27 84.817
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo