Mẫu giấy chứng nhận số nhà

Mẫu giấy chứng nhận số nhà

Mẫu giấy chứng nhận số nhà là mẫu giấy được cơ quan có thẩm quyền lập ra để chứng nhận về việc cấp số nhà cho cá nhân hộ gia đình. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ cơ quan cấp, thông tin ngôi nhà được cấp số, chủ sở hữu căn nhà... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy chứng nhận số nhà tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận số nhà

Mẫu giấy chứng nhận số nhà

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận số nhà như sau:

UBND Thành phố ..........

UBND Quận/Huyện/ Thị xã .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

Căn cứ Quyết định số ..... /2014/QĐ-UBND ngày ...../....../2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân ............................................. Chứng nhận ngôi nhà (căn hộ) của ông/bà hoặc cơ quan, tổ chức có tên sau: .......................................................................................

được mang số: .............................................. kể từ ngày ký, thay cho số nhà cũ: ..............

Giấy chứng nhận này được sử dụng khi hộ gia đình, cơ quan, tổ chức làm các thủ tục liên quan đến địa chỉ./.

......, ngày...tháng...năm....

Giấy chứng nhận số:………………

Quyển ………… tờ…………..

TM. Ủy ban nhân dân

Quận, huyện, thị xã ………………

Đánh giá bài viết
1 3.679
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo