Bản vẽ hoàn công 2023 theo Nghị định 06/2021

Bản vẽ hoàn công 2024 là bản vẽ bộ phận công trình, công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện kích thước thực tế so với kích thước thiết kế, được lập trên cơ sở bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt. Mẫu bản vẽ hoàn công mới nhất hiện nay được ban hành theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Mời các bạn tham khảo.

1. Bản vẽ hoàn công là gì?

Theo khoản 4, Điều 2 Nghị định 06/2021: Bản vẽ hoàn công là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế.

Phân tích rõ hơn thì bản vẽ hoàn công là bản vẽ bộ phận công trình, công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện kích thước thực tế so với kích thước thiết kế, được lập trên cơ sở bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt. Mọi sửa đổi so với thiết kế được duyệt phải được thể hiện.

2. Bản vẽ hoàn công 2024 theo Nghị định 06/2021

Bản vẽ hoàn công 2024 mới nhất hiện nay vẫn được căn cứ theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Mẫu bản vẽ hoàn công sẽ bao gồm 2 mẫu, hay còn gọi là mẫu dấu hoàn công, có nội dung cụ thể dưới đây:

Bản vẽ hoàn công 2023 theo Nghị định 06/2021

BẢN VẼ HOÀN CÔNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ)

1. Lập bản vẽ hoàn công:

a) Trường hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên liên quan đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công. Nếu các kích thước, thông số thực tế thi công có thay đổi so với kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại các trị số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới các trị số kích thước, thông số cũ trong tờ bản vẽ này;

b) Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại Phụ lục này;

c) Đối với các bộ phận công trình bị che khuất phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước, thông số thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo;

d) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện.

2. Mẫu dấu bản vẽ hoàn công:

Mẫu số 1:

TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Ngày …… tháng …… năm ……

Người lập
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Chỉ huy trưởng công trình hoặc giám đốc dự án
(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

Tư vấn giám sát trưởng
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Ghi chú: không áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu xây dựng thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ.

Mẫu số 2:

TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG
Ngày …… tháng ….. năm …..

Người lập
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của nhà thầu phụ
(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của tổng thầu
(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

Tư vấn giám sát trưởng
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)

Ghi chú: áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu xây dựng thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ.

3. Bản vẽ hoàn công ai ký theo đúng quy định năm 2024

Với người mới, lần đầu tiếp xúc và lập với bản vẽ hoàn công sẽ quan tâm tới vấn đề bản vẽ hoàn công do ai ký theo đúng quy định năm 2024.

Theo như các mẫu ở mục số 2 thì bản vẽ hoàn công sẽ được xác nhận của đồng thời các bên bao gồm:

Với mẫu dấu vẽ hoàn công 1 cần có chữ ký đồng thời xác nhận của ba bên là:

  • Người lập
  • Chỉ huy trưởng công trình hoặc giám đốc dự án
  • Tư vấn giám sát trưởng

Với mẫu dấu vẽ hoàn công số 2 thì cần đủ chữ ký của bốn bên là:

  • Người lập
  • Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của nhà thầu phụ
  • Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của tổng thầu
  • Tư vấn giám sát trưởng

Theo quy định cũ, ở khoản 3, Điều 27 Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì: Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư ký tên xác nhận.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 9.117
0 Bình luận
Sắp xếp theo