Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh là mẫu đơn được cá nhân gửi tới Cục quản lý cạnh tranh khiếu nại về vụ việc cạnh tranh giữa cá nhân đó với một tổ chức, doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ người khiếu nại, thông tin về doanh nghiệp bị khiếu nại, chứng cứ chứng minh.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh tại đây.

Mẫu đơn khiếu nại quyết định hành chính

Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Giấy thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Nội dung cơ bản của mẫu đơn khiếu nại vụ việc cạnh tranh như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

.................., ngày.... tháng.... năm.....

ĐƠN KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Kính gửi: Cục Quản lý cạnh tranh

1. Thông tin về cá nhân khiếu nại

Họ tên người khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................

...................................................................................................................................

Nghề nghiệp: …………………………..Ngày sinh:.............................................................

Quốc tịch:....................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:......................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./…......./............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú của người nước ngoài):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................

.....................................................................................................................................

Điện thoại:................................................Fax (nếu có): .................................................

Email (nếu có):...............................................................................................................

2. Thông tin về doanh nghiệp bị khiếu nại

Tên doanh nghiệp bị khiếu nại: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................

......................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.......................................................

......................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt:................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:

.......................................................................................................................................

Nơi cấp: …..................................................................Cấp ngày:........./…...../..................

Ngành, nghề kinh doanh:...................................................................................................

.......................................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:...................................................................................................

.......................................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax: ..........................................................................

Email (nếu có):.......................................Website (nếu có):................................................

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Họ tên:………………………………………………………………….……….........................…....

Địa chỉ:………………………………………………………….……………….........................…....

Điện thoại:………………………..Fax (nếu có):……………….……………….............................

Email (nếu có):…….………………………………………...…………………...[1]

4. Nội dung khiếu nại:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

5. Người làm chứng (nếu có):

Họ tên:………………………………………………………………….………….............................

Địa chỉ:………………………………………………………………………….................................

Điện thoại:………………………..Fax (nếu có):………………………………..............................

Email (nếu có):…………………………………………………………………...[2]

6. Chứng cứ để chứng minh đơn khiếu nại là có căn cứ và hợp pháp:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

7. Các thông tin khác cần thiết cho việc giải quyết vụ việc cạnh tranh (nếu có):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Bên khiếu nại xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn khiếu nại này và hồ sơ kèm theo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- .............

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Ký tên)

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

[1] Điều thông tin về tất cả những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có).

[2] Điền thông tin của tất cả những người làm chứng (nếu có).

Đánh giá bài viết
1 5.339
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo