Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo 2024

Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo là mẫu giấy được cơ quan có thẩm quyền lập ra để biên nhận về việc có nhận đơn khiếu nại từ cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Mẫu nêu rõ người nộp đơn, thời gian nhận kết quả... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo tại đây.

1. Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo 2024 số 1

Khi người gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan tổ chức, thì có thể họ sẽ yêu cầu có giấy biên nhận rằng cơ quan, tổ chức đã tiếp nhận mẫu đơn khiếu nại, đơn tố cáo của mình.

Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo mới nhất hiện nay
Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo mới nhất hiện nay

Nội dung cơ bản của mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN: ……………
PHƯỜNG (XÃ) ……

Số: …./….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

GIẤY BIÊN NHẬN
ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

UBND phường: ……..............................… Quận: ………....................................………

Có nhận đơn của Ông (bà): …….....…… hoặc đại diện hợp pháp của Ông (bà): ….....……

Cư ngụ tại: …………………………...................................................………………………

Trình bày về việc: ……………………………................................................………………

Đính kèm theo đơn gồm các tài liệu sau: ………………................................………………

Sau 10 (mười) ngày cơ quan sẽ thông báo để ông (bà) biết kết quả.

Người nhận đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Giấy biên nhận đơn khiếu nại tố cáo số 2

(Tên cơ quan tiếp nhận)CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------- « « «------------

GIẤY BIÊN NHẬN

Hôm nay, ngày …… tháng …. năm ……..

Tại ………………….(địa chỉ nơi tiếp nhận) ...........................

Tôi là ………………., chức vụ ..............................................

Bộ phận công tác ...............................................................

- Đã nhận của ông (bà): ...............................................

- Địa chỉ: ......................................................................

Các tài liệu sau đây:

1. …………Đơn khiếu nại, tố cáo đề ngày …… tháng ….. năm … có …..trang.

- ........................................

- ........................................

2. Tài liệu khác gồm có ......................................... số trang ...................

...............................................................................

...............................................................................

................................................................................

.................................................................................

..................................................................................

...............................................................................

Biên nhận lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản

Lập tại ..........ngày ...... tháng ...... năm ........

Người giao
(Ký ghi rõ họ tên)
Người nhận
(Ký ghi rõ họ tên)

3. Người khiếu nại có thể yêu cầu cơ quan tiếp nhận đơn ghi giấy biên nhận đã tiếp nhận đơn khiếu nại hay không?

Căn cứ Điều 5 Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy định về tiếp nhận đơn khiếu nại như sau:

Điều 5. Tiếp nhận đơn

Đơn được tiếp nhận để phân loại và xử lý từ các nguồn sau đây:

1. Đơn được gửi qua dịch vụ bưu chính;

2. Đơn được gửi đến Trụ sở tiếp công dân, Ban tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận đơn hoặc qua hộp thư góp ý của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

3. Đơn do Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cơ quan báo chí và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển đến theo quy định của pháp luật;

4. Đơn do lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cơ quan Đảng chuyển đến.

Theo quy định thì đơn khiếu nại có thể được gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc người khiếu nại có thể gửi đến Trụ sở tiếp công dân, Ban tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận đơn hoặc qua hộp thư góp ý của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Như vậy, hiện tại việc tiếp nhận đơn khiếu nại chỉ quy định về cách thực nộp đơn chứ không quy định về việc ghi giấy biên nhận đã tiếp nhận đơn khiếu nại.

4. Thủ tục tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo.

- Bước 1: Đón tiếp, xác định nhân thân của công dân

Người tiếp công dân đón tiếp, yêu cầu công dân nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tuỳ thân; trường hợp được ủy quyền thì yêu cầu xuất trình giấy ủy quyền.

- Bước 2: Nghe, ghi chép nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tiếp nhận thông tin, tài liệu

Khi người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có đơn trình bày nội dung rõ ràng, đầy đủ thì người tiếp công dân cần xác định nội dung vụ việc, yêu cầu của công dân để xử lý cho phù hợp.

Nếu nội dung đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh không rõ ràng, chưa đầy đủ thì người tiếp công dân đề nghị công dân viết lại đơn hoặc viết bổ sung vào đơn những nội dung chưa rõ, còn thiếu.

Trường hợp không có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân viết đơn theo quy định của pháp luật.

Nếu công dân trình bày trực tiếp thì người tiếp công dân ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do công dân trình bày; nội dung nào chưa rõ thì đề nghị công dân trình bày thêm, sau đó đọc lại cho công dân nghe và đề nghị công dân ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

Trường hợp nhiều người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung thì người tiếp công dân hướng dẫn họ cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; người tiếp công dân ghi lại nội dung bằng văn bản.

Trường hợp đơn có nhiều nội dung khác nhau thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân tách riêng từng nội dung để gửi đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.
Người tiếp công dân tiếp nhận các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do công dân cung cấp (nếu có) và phải viết, giao giấy biên nhận các tài liệu đã tiếp nhận cho công dân.

Bước 3: Phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân

- Việc phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết trong quá trình tiếp công dân được thực hiện như sau:

+ Trường hợp khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình và đủ điều kiện thụ lý thì người tiếp công dân tiếp nhận thông tin, tài liệu, chứng cứ kèm theo, đồng thời báo cáo với Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ lý.

+ Trường hợp khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để khiếu nại, tố cáo.

Nếu khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới mà chưa được giải quyết thì xử lý như sau:

Trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền của cấp dưới nhưng quá thời gian quy định mà chưa được giải quyết thì người tiếp công dân phải báo cáo với thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, quyết định.

Trường hợp khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết thì người tiếp công dân báo cáo thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị để xem xét, giải quyết theo quy định của Luật khiếu nại.

Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới trực tiếp nhưng quá thời gian quy định mà chưa được giải quyết thì người tiếp công dân báo cáo thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị để ra văn bản yêu cầu cấp dưới giải quyết.

+ Trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật thì người tiếp công dân giải thích, hướng dẫn để người đến khiếu nại, tố cáo chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo và yêu cầu công dân chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo.

+ Trường hợp nhận được đơn khiếu nại, tố cáo không do người khiếu nại, người tố cáo trực tiếp chuyển đến thì thực hiện việc phân loại và xử lý theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Việc phân loại, xử lý kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết trong quá trình tiếp công dân được thực hiện như sau:

+ Trường hợp kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người tiếp công dân báo cáo người có thẩm quyền để nghiên cứu, xem xét, giải quyết hoặc phân công bộ phận nghiên cứu, xem xét, giải quyết.

+ Trường hợp kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người tiếp công dân chuyển đơn hoặc chuyển bản ghi lại nội dung trình bày của người kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để nghiên cứu, tiếp thu, xem xét, giải quyết.

Trên đây là Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo 2024biểu mẫu thuộc Khiếu nại - Tố cáo. Các bạn có thể tải miễn phí Mẫu giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo 2024 doc và pdf để sử dụng chi tiết. Mời các bạn tham khảo thêm.

Đánh giá bài viết
1 13.794
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo